КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Красимир Димитров Цвятковабв

Доц. д-р  Красимир Димитров Цвятков

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Кабинет: Корпус 3, стая 204

Телефон: 054 830495 вътр.213

Email: k.tsvyatkov@shu.bg

Приемно време: Четвъртък: 12:00-14:00 ч.,

Завършен университет, специалност

СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Математика, специализация Механика на непрекъснатите среди, 1986 г.

ШУ “Еп. Константин Преславски”, специалност Математика, 1984 г.

Заемани академични длъжности

асистент (1986)

глaвен асистент (1993)

доцент (1998)

Придобити научни степени

Доктор по математика - 1994 г., СУ, научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката

Водени лекции и/или упражнения

Аналитична механика, Висша математика, Математически анализ

Области на научни интереси

Математическо моделиране на композитни материали: определяне на ефективните (макроскопичните) им физически свойства на основата на съответните свойства на техните компоненти и известната статистическа информация за тяхната микроструктура.

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проекти: участие в проект РД-08-61/25.01.2019, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, участие в проект РД-08-119/06.02.2018, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”,участие в проект РД 08-120/06.02.2017, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, участие в проект РД 08-237/13.03.2014, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, участие в проект РД-08-252/14.03.2013, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, тема "Теория на операторите и аналитични функции, нули на Абелеви интеграли и хетерогенни среди".

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра Математически анализ в ШУ (2000-2004)

Дисертации

1993г. - Кр. Д. Цвятков, Върху метода на функционалните редове за оценки на свойствата на среди със случайна структура, София, 1993, 193 стр.

Учебни помагала

2014г. - Кр. Д. Цвятков, Диференциално смятане на функции на няколко променливи, Електронен модул в pdf формат, Център за дистанционно обучение, Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски ", Шумен, 2014, 99 стр.,ISBN: 978-954-577-927-5

Статии

2018г. - Цвятков Кр., Върху четириточковите граници за ефективната проводимост на многофазни дисперсии, Сборник научни трудове от научна конференция "МАТТЕХ 2018" - Том 1, УИ “Еп. К. Преславски”, 2018, c. 143-150, ISSN: 1314-3921

2017г. - Кр. Д. Цвятков, Върху ефективния обемен модул на многофазни дисоперсии, Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски”, Факултет по математика и информатика, том ХVІII С, 2017, стр. 25-43, ISSN 1311 – 834X

2016г. - Кр. Цвятков, Триточкови корелационни апроксимации за ефективната проводимост на случайна среда, Сборник научни трудове от научна конференция "МАТТЕХ 2016" - Том 1, УИ “Еп. К. Преславски”, 2016, c. 110-117, ISSN: 1314-3921

2014г. - Кр. Цвятков, Вариационни граници и оценки за ефективната диелектрическа проницаемост на многофазни дисперсии от хомогенни елипсоидални включвания, Сборник научни трудове от научна конференция "МАТТЕХ 2014" - Том 1, УИ “Еп. К. Преславски”, 2014, c. 76-83, ISSN: 1314-3921

2012г. - Кр. Цвятков, Върху ефективната проводимост на многофазни дисперсии, Сборник научни трудове от научна конференция "МАТТЕХ 2012" - Том 1, УИ “Еп. К. Преславски”, 2012, c. 85-90, ISSN: 1314-3921

2011г. - Кр. Цвятков, Влияние на контактните повърхнини върху ефективната проводимост на случайни дисперсии, Сборник от научни трудове на Национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971-2011”, 2011, 30-35, ISBN: 978-954-603-8

2004г. - Кр. Цвятков, Едно елементарно подобрение на кластерните граници на ефективната проводимост на разредени дисперсии, Сборник научни трудове, посветен на 100 г. от рождението на Дж. Атанасов, Шумен, 4-5.12., УИ “Еп. К. Преславски”, т. I, Шумен, 2004, 68-77, ISBN: 954-577-257-3

1997г. - Kr. Zvyatkov, On the effective conductivity of a class of random dispersions, Annuaire de l'Universite de Sofia, Faculte de Mathematiques et Informatique, Livre 2:Mat. Appl. et Inf., 89(1995), 1997, 217 - 235

1997г. - Kr. Zvyatkov, A new approach for deriving c^2 - bounds on the effective conductivity of random dispersions, Annuaire de l'Universite de Sofia, Faculte deMathematiques et Informatique, Livre 2: Mat. Appl. et Inf., 91,(1997), 1998, 177 - 192

1996г. - Kr. Zvyatkov, Variational principles and the c^2-formula for the effective conductivity of a random dispersion, Proc. 8th Int. Symposium “Continuum Models and DiscreteSystems" (Varna,1995), K.Z. Markov, ed., World Sci., 1996, 324-331

1995г. - K. Markov, Kr. Zvyatkov, Functional series and Hashin-Shtrikman's type bounds on the effective conductivity of random media, European Journal of AppliedMathematics, 6, No 6, 1995, 611-629

1994г. - K. Markov, Kr. Zvyatkov, Functional series and Hashin-Shtrikman type bounds on the effective properties of random media, In: Recent Advances in Mathematical Modelling ofComposite Materials, K. Z. Markov., ed., World Sci., 1994, 59-106

1992г. - Kr. Zvyatkov, On certain Hashin-Shtrikman's type bounds for random dispersions, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 45(9), 1992,21-23

1991г. - K. Markov, Kr. Zvyatkov, On the optimal third-order bounds on the effective conductivity of random dispersions of spheres, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Bulg.Acad. Sci., 22(3), 1991, 107-116

1991г. - K. Markov, Kr. Zvyatkov, Optimal third-order bounds on the effective properties of some composite media, and related problems, Advances in Mechanics (Warsaw), 14(4),1991, 3-46

1990г. - K. Markov, Kr. Zvyatkov, New c^2-bounds on the effective properties of random dispersions of spheres, Proc. 6th Bulg. Congress on Mechanics (Varna, 1989), Publ. House ofthe Bulg. Acad. Sci., Sofia, Vol. 2, 1990, 313-316

1990г. - Кр. Цвятков, Върху ефективните свойства на една случайна композитна среда, Доклади на шести национален конгрес по теоретична и приложна механика, (Варна,1989), Издателство на БАН, Книга 2, 1990, 240-243

1989г. - K. Markov, Kr. Zvyatkov, On the optimal third-order bounds on the effective elastic moduli of random dispersions of spheres, Annuaire de l'Universite de Sofia,Faculte de Mathematiques et Informatique, Livre 2: Mecanique, 83(1989), 37-64

1988г. - K. Markov, Kr. Zvyatkov, C^2-bounds on the elastic moduli of a random dispersion of spheres, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 41(7), 1988,21-24

1988г. - Kr. Zvyatkov, On the effective properties of polydisperse composite materials, Proc. Int.Youth Scool “Application of machanics in robotics and new materials”, (Sunny Beach,1988), 322-326

1988г. - K. Markov, Kr. Zvyatkov, On the effective behaviour of a nonlinear dispersion of spheres, Annuaire de l'Universite de Sofia, Faculte de Mathematiques etInformatique, Livre 2: Mecanique, 82(1988), 179-192

1987г. - K. Markov, Kr. Zvyatkov, On the bounds for the effective properties of random suspensions of spheres, Comptes rendus de l' Academie bulgare des Sciences,40(3), 1987, 17-20

1986г. - S. Slavova, Kr. Tsvyatkov, Spectral mapping theorems - applications to some spectral properties of linear transformers, Proc. 3th Int. Conference on complex analysis andapplications (Varna, 1985), Publ. House of the Bulg. Acad. Sci., Sofia, 1986, 623-634

1985г. - K. Markov, Kr. Zvyatkov, On the nonlinear conductivity of a random suspencion, Proc. 5th Bulg. Congress on Mechanics (Varna, 1985), Publ. House of the Bulg. Acad. Sci.,Sofia, Vol. 3, 1985, 48-53

Доклади

2012г. - Kr. D. Tsvyatkov, On the effective conductivity of multi-phase dispersions, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2012", Шумен, 22-24 ноември 2012 г.