КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. доц. д-р Йордан Иванов Йордановабв

Хон. доц. д-р  Йордан Иванов Йорданов

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 307

Телефон: 054 830495

Email: y.yordanov@shu.bg

Приемно време: вторник 11:00 ч. - 13:00 ч.

Завършен университет, специалност

Икономически университет - Варна , Икономика на промишлеността

Заемани академични длъжности

1989г. - доцент

1981г. - главен асистент

1977г. - ст. асистент

1974г. - асистент

Придобити научни степени

1980г. - доктор по икономика

Водени лекции и/или упражнения

микроикономика

макроикономика

икономически теории

икономика на околната среда

икономика на образованието

икономика на публичния сектор

Области на научни интереси

икономика на природоползването

икономика на образованието

Специализации

1986г. - Московски държавен университет

1976г. - Киевски държавен университет

Участия в международни и национални научни проекти

Управление на малки и средни предприятия в контекста на присъединяването на България към ЕС. Програма ФАР (2006-2007г.) – проект BG 2003/004-937.11.03.30.

Социално отговорен маркетингов мениджмънт на фирми в област Шумен – успешни практики – 2010г.

Обучения по условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, по схема за безвъзмездно финансиране BG051PO001-2.1.11 – “Аз мога”, Схема „Насърчаване на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 1“, проект на Фондация за социални инвестиции и ресурси

Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, Агенция по заетостта, програма „Аз мога“, обучение с ваучери , 960 учебни часа, период на изпълнение 02.06-2010 – 27.03.2011, проект на Фондация за социални инвестиции и ресурси

Анализ на образователното равнище и професионално-квалификационната структура на заетите в област Шумен, 2011г.

Дисертации

1980г. - Закономерности движения потребительной стоимости и стоимости производственных фондов в условиях социалистического интенсивного воспроизводства /1980/

Учебници

2013г. - Микроикономика,ШУ,2013

2006г. - Йорданов, Йордан. Макроикономическото моделиране. сборник Макроикономика – структурни и функционални промени в икономиката: Издателство на ШУ “Еп. К.Преславски”.-Шумен, 2006.-280 стр. (в съавт. с Т. Димитрова, А. Найденов, К. Тодорова, В. Гаргов и др.) с. 252-279

2006г. - Йорданов Йордан, Икономика на околната среда., Европрес, Пловдив,2006,159стр.

2004г. - Йорданов Йордан, Микро-и макроикономика, Универ.изд-во"Константин Преславски"Шумен,2004,196 стр.

1999г. - Йорданов, Йордан. Пазар на труда: Поредица “Икономическата педагогика в България: т. 5.- Алма Матер Габрово, 1999.- 238 с. (в съавт. с М. Железова, Т.Димитрова, Ю. Биберова)

1998г. - Йорданов, Йордан. Икономика, организация и управление на военни системи: Издателство на МО “Св. Георги Победоносец”.- София, 1998.- 170 с

1988г. - Йорданов, Йордан. Социалистическо производство: фактори и резултати: [Хабилитационен труд].-Шумен, 1988.- 176 с

1985г. - Йорданов, Йордан. Развиващите се страни в световното капиталистическо стопанство.- Шумен, 1985.- 64 с

Студии

1987г. - Йорданов, Йордан. Фактори за качествено нов растеж в икономиката на Шуменски окръг.-Шумен, 1987.- 38 с

1987г. - Йорданов, Йордан. Социално-икономическа природа на социалисти¬чес¬ко¬то производство. // Год. ВУЗ. Кат. Политикономия, София, ХХI, 1987, № 4, с. 54-81

1984г. - Йорданов, Йордан. Социално-икономическо развитие на Шуменски окръг (1944 - 1984).- Шумен, 1984.- 41 с

1982г. - Йорданов, Йордан. Икономическо съдържание и роля на обществената потребителна стойност. // Годишник на ШУ, Шумен, Т. 6А, 1982, с. 93-115

Статии

2014г. - Йорданов, Йордан, И. Гроздева, Ползи и бариери при осъществяването на корпоративна социална отговорност, Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2014, с. 40-45

2014г. - Йорданов Йордан, Л. Блъскова, Устойчиво туристическо развитие – средство за просперитет на Испания през ХХI век, , Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2014, с. 46-51

2014г. - Йорданов, Йордан, И. Иванова, Корпоративно подоходно облагане – съвременни аспекти, Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2014, с. 326-330

2014г. - Йорданов, Йордан, Н. Георгиева, Конкурентоспособност на българската икономика, Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2014, с. 5-9

2014г. - Йорданов, Йордан, П.Пенева, Индикатори за устойчиво развитие, Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2014, с. 10-15

2014г. - Йорданов, Йордан, И. Георгиев, Проблеми на пазара на зелена енергия в България, Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2014, с. 23-26

2014г. - Йорданов, Йордан, Б. Вълкова Проблеми на управлението на отпадъците в строителството, Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2014, с. 34-39

2012г. - Статистическата информация-условие за развитие на бизнеса-Сборник научни трудове/в съавторство/,Шумен,с.514-521

2011г. - Йорданов Йордан, Екологичните блага в глобалния свят, Икономика и управление на бизнеса-предизвикателства и рискове, Универ.изд-во"Епископ Константин Преславски", Шумен,/в съавторство с А.Янкова/

2011г. - Йорданов Йордан, Икономически инструментариум на водоползването, Икономика и управление на бизнеса-предизвикателства и рискове, Универ.изд.во"Епископ Константин Преславски",Шумен,с.29-50/в съавторство с П.Йорданов/

2010г. - Йорданов Й., ISO 14001 и EMAS – системи за управление на околната среда, Икономика и управление на бизнеса – ІІ част, ШУ, 2010, /в съавт. с Д. Калоянова,с.53-78

2010г. - Йорданов Й., Динамична превантивност при внедряване на системи за управление, Икономика и управление на бизнеса – ІІ част, ШУ, 2010, /в съавт. с В. Влайкова,с.79-94

2010г. - Йорданов Й., Корпоративна социална отговорност /КСО/ - необходимата трансформация на бизнеса, Икономика и управление на бизнеса – ІІ част, ШУ, 2010, /всъавт. с Т. Димитрова и К. Иванова ,с.5-23

2009г. - Йорданов Й., Великов В., Основни теории и характеристики на корпоративния екологичен мениджмънт, Икономика и управление на бизнеса, ШУ, 2009, с. 5-17

2009г. - Йорданов Й., Стоянова Г., Етапи на изграждане и одитинг на околната среда, Икономика и управление на бизнеса, ШУ, 2009, 18-35

2006г. - Йорданов, Йордан., Р Инджева,.Екология и икономика // Годишник на ШУ, 2006, т. ХVІ В с. 47 – 59

2004г. - Йорданов, Йордан. Мотивация на учителите в условията на реформиращото се българско образование. // Годишник на ШУ, 2004, т. ХVІ F с. 79 – 95 (в съавт. с Св.Троев)

2002г. - Йорданов, Йордан. в съавт. с Тр. Димитрова, Ю. Биберова, SWOT анализ на висше училище. // Юбилейна научна конференция “30 години Педагогически колеж” .Добрич, 2002, (в печат)

2001г. - Йорданов, Йордан. Форми на взаимодействие между пазара на труда и образованието. // Годишник на ЦСДК, ШУ, 2001.(в съавт. с Ю. Биберова)

2001г. - Йорданов, Йордан. Модел за комплексно използване на методите на обучение при изучаване на проблема за качеството на продукцията. // Годишник на ЦСД.,Шумен, 2001.(в съавт. с К. Качакова)

2001г. - Йорданов, Йордан. Развитие на човешкия капитал. // Юбилейна научна конференция“30 години ШУ “Епископ К. Преславски”

2001г. - Йорданов, Йордан. Социалните умения като цел при подготовката на икономически кадри. // Научна конференция “Иновации при подготовката на икономическикадри”, УНСС, София, 2001.(в съавт. с Т. Димитрова)

1997г. - Йорданов, Йордан. Пазарът на труда и образованието. // Юбилейна научна конференция “25 години ШУ “Епископ К. Преславски”. Шумен, 1997, стр. 63-66

1996г. - Йорданов, Йордан. Пазарът и системата на образованието. // Социално-културният пазар (предизвикателствата на прехода), Ун. Изд-во “Стопанство”. София, 1996,стр. 128-133

1988г. - Йорданов, Йордан. Съответствието между личния и веществените фак¬то¬ри на производството в условията на интензивен икономически рас¬теж. // Икон.Мисъл, 1988, № 5, с. 13-23

1987г. - Йорданов, Йордан. Социално-икономическа природа на социалисти¬чес¬ко¬то производство. // Год. ВУЗ. Кат. Политикономия, София, ХХI, 1987, № 4, с. 54-81

1987г. - Йорданов Й., Условията на труд - обективно обусловена потребност, Полит. агитация, 1987, № 21, с. 13-17

1987г. - Йорданов Й., Проблемы обеспечения эффективного соответствия факторов производства в условиях самоуправления, Киев, 1987, с. 65-66

1986г. - Йорданов, Йордан. Изменения в техническия състав на селскостопанското производство в условията на неговата интензификация. // Научни трудове ВТУ. Русе

1985г. - Йорданов, Йордан. Потребителна стойност в системата от категории на поли¬тическата икономия. // Год. ВУЗ, Кат. Политикономия, София, ХIХ, 1985, № 4, с.20-31

1985г. - Йорданов, Йордан. Самостоятелната работа на студентите и нейните роля за творческо овладяване на политическата икономия. // Hауч. конф., VI. Русе, 1985, с.107-114

1984г. - Йорданов, Йордан. Влиянието на концентрацията на производството върху раз¬витието на социалистическата собственост. // Социал. собст. и нейнотосто¬панисване, София, 1984, с. 127-132

1984г. - Йорданов, Йордан. Интензификация и материално-техническа база на производството. // Научни трудове ВТУ, Русе, т. XXVI, 1984, серия 11

1984г. - Йорданов, Йордан. Hякои въпроси на икономическото възпитание на сту¬ден¬тите ¬педагози. // Сб. науч. докл. и съоб., Шумен, 1984, с. 27-36

1982г. - Йорданов, Йордан. Потребителната стойност и качеството в условията на все¬странна интензификация на производството. // Юбил. науч. сес. посв. на 10 год. наВПИ и од. Бълг. Държ., Шумен, 1982, с. 20-31

1981г. - Йорданов, Йордан. Основните фондове като фактор за интензификация на про¬изводството. // Hаучни трудове ВТУ. Русе, ХХIII, 1981, с. 89-94

1981г. - Йорданов, Йордан. Развитие на концентрацията на социалистическото производство. // Благоевград, 1981, с. 497-504

1979г. - Йорданов, Йордан. Эффективность концентрации основных производственных фондов. // Тезиси на доклади. Ленинград, 1979, с. 233-234

1978г. - Йорданов, Йордан. Hякои проблеми на индустриализацията на селското сто¬панство на съвременния етап. // Годишник ВПИ. Шумен, III, 1978, с. 163-186

1977г. - Йорданов, Йордан. Потребителна стойност и стойност на основните про¬из¬вод¬ствени фондове, // Сб. Материали на Hауч. Сеси., Шумен, 1977, с. 149-156

1977г. - Йорданов, Йордан. Фондовъоръженост и характер на селскостопанския труд. // “Октомври и съвременната наука”. Шумен, 1977, с. 59-67