КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проф. д-р инж. Константин Стойчев Цветковабв

Проф. д-р  инж. Константин Стойчев Цветков

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 21

Телефон: +359 52 830495 вътр.141

Email: kscbgg@gmail.com, k.cvetkov@shu.bg

Приемно време: https://www.facebook.com/konstantin.tscvetkov при наличност онлайн

Завършен университет, специалност

ВНВАУ „Панайот Волов”, Инженер по ЕИТ, 1985

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ "Васил Левски"-1987-2003

ВУАРР, Пловдив-2012-2019

Заемани академични длъжности

ШУ „Еп. Константин Преславски”, Доцент, 1999-2012

ВУАРР, Пловдив, Професор, 2013-2019г.

ШУ „Еп. Константин Преславски”,Доцент 1999-2013

ШУ „Еп. Константин Преславски” професор 2013- до сега

Придобити научни степени

НВУ "Васил Левски", доктор по техническите науки ,1997.

02.21.09 Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)

Съгласно КЛАСИФИКАТОРЪТ НА ОБЛАСТИТЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

4.6. Информатика и компютърни науки

Водени лекции и/или упражнения

Информатика,Операционни системи, Програмиране по Linux, Системно програмиране по Linux,Приложни програмни продукти на базата на отворен код,

Управление на проекти(Автоматизирано управление на проекти), Електронен бизнес, Симулиране на компютърни мрежи

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Чанаккале, Турция, Университет Онсекиз (18) Март, по програма Еразъм + от 6.9.2015 до 11.9.2015 година.

Текирдаг, Турция, Namik Kemal University, по програма Еразъм + от 23.05.2016 до 27.05.2016 година.

Солун,Гърция,Солун, Alexander Technological Institute of Thessaloniki по програма Еразъм + от 22.05.2017 до 26.05.2017 г.”

Чанаккале, Турция, Университет Онсекиз (18) Март, по програма Еразъм + от 1.05.2018 до 5.05.2018 година

Текирдаг, Турция, Namik Kemal University, по програма Еразъм + от 18.04.2016 до 22.04.2019 година.

Области на научни интереси

01.01.12. Информатика (вкл. Математическо осигуряване, архитектура на изчислителни системи, операционни системи и системно програмиране, бази от данни и знания и системи за управлението им, изкуствен интелект, бюротика, информационно моделиране, кибернетика)

02.21.07. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

02.21.09. Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)

02.21.10. Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика, правна и др.)

05.02.08. Приложение на изчислителната техника в икономиката

Участия в международни и национални научни проекти

I.Международни:

1.Проект за трансфер на иновации по Програма „Леонардо да Винчи“ -ECVET-based training of trainers in organic food retailing to ‘EcoQualify’ Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) (№ 2013-1-BG1-LEO05-08698) –2013-2015г- експерт.

II.Национални

1) НВУ „ВАСИЛ Левски” и Военоморска академия. Обединен проект “Усъвършенствуване на университетската система за управление на качеството на обучение във висшите военни училища” и “Усъвършенстване на факултативната система за самооценяване равнището на обучение по специалности и управление качеството на обучение” – МОН, 2002-2003г., участник.

2) Между университетски проект “Виртуална катедра “Джон Атанасов” , МТС, 2002-2003г., координатор за НВУ „Васил Левски”.

3) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите” /BG051PO001-4.3.04-0056/, 2012 – 2014, автор и рецензент на учебни пособия от проекта.

4) Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища /по схема BG051PO001-3.1.09 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“/, ключов експерт.

5) Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“- ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 , 2012 – 2014., автор и рецензент на учебни пособия от проекта.

6) BG161PO003-1.1.05-0273-C0001 „Подкрепа за внедряване на иновативната софтуерна уеб платформа "Хин"“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” – 2013-2015,експерт анализ и дизайн.

7) BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“-ВУАРР с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката – 2013-2016 година, академичен наставник.

8) BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8. Икономика на Икономически университет-Варна,2014, експерт бизнес развитие.

9)Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР – 2017-2018 година, академичен наставник.

10)РД- 08-96/01.02.2019 на ФМИ към ШУ с Ръководител:Доц. д-р Христо Параскевов "Защита и надеждност на данни във виртуални и web среди, графични файлове, 3D моделиране на терени"

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра - НВУ "Васил Левски" 2000-2003

Ръководител на катедра във ВУАРР 2013-2019

Организационна дейност

Председател на общото събрание на ФМИ 2008-2012

Член на АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ на Шуменския университет -2010-2012

Член на АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ на ВУАРР 2014-2019

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Монографии

2016г. - Цветко К. Управление на проекти с прилагане на софтуер с отворен код ProjectLibre.Фабер,2016,В.Търново,ISBN 978-619-00-0300-7

2012г. - Управление на проекти със средства за автоматизация,Faber,Велико Търново,2012,ISBN;978-954-400-795-9

Учебници

2018г. - Цветков K., Управленски информационни системи ( LibreOffice Base), Издателство Фабер , Велико Търново, 2018,ISBN 978-619-00-0803-3.

2014г. - Цветков K., Информационни системи и технологии, ВУАРР-ЦДО,Пловдив,2014, ISBN 978-619-7048-67-4

2014г. - Цветков K., Информатика, ВУАРР-ЦДО,Пловдив,2014, ISBN 978-619-7048-66-7

2014г. - Tsvetkov Konstantin Stoychev,UARD,Plovdiv,2014, Informatics, ISBN 978-619-203-046-9

2014г. - Tsvetkov Konstantin Stoychev, UARD,Plovdiv,2014, Information systems and technologies, ISBN 978-619-203-048-3

2014г. - Tsvetkov Konstantin Stoychev, Project management, UARD,Plovdiv,2014, ISBN 978-619-203-060-5

2013г. - Цветков K., Приложение на програмния продукт OpenProj при „Управление на проекти”, Велико Търново, 2013, ISBN 978-954-400-850

2012г. - Цветков K., Управление на проекти с Microsoft Office Project 2007 Professional., Център по евроинтеграция и култура към ВУАРР, ВУАРР, Велико Търново, 2012, ISBN 978-954-9498-88-2.

2012г. - Цветков K., Информатика, Издателство Фабер , Велико Търново, 2013, ISBN 978-954-9498-88-2-130

2012г. - Управление на проекти.Част1.Основни теоретични постановки,ЦДО, ВУАРР,Велико Търново,2012,ISBN;978-954-9498-76-9

2012г. - Управление на проекти.Второ преработено ииздание,ЦДО, ВУАРР,Велико Търново,2012,ISBN;978-954-9498-76-9

1997г. - Цветков К.С. и к-в, Учебник по ТАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА, ВВОВУ „Васил Левски“ , Велико Търново, 1997, с.42-50, с.59-72, с.234-248, УДК 355.42 (075.8)

1992г. - Цанев, Георги;Велчев,Валерий;Сотиров,Димитър;Стоянов,Йоско;Цветков,Константин., Бейсик за 16 разредни персонални компютри (Basic for 16-bit PCs), ВОЕННОИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „Св. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“, 1992,СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ.

Учебни помагала

2014г. - Цветков K.,Операционни системи, ШУМЕН –ЦДО, 2014.

2012г. - Управление на проекти със Microsoft Office Project 2007 Professional,ЦЕИ при ВУАРР,Пловдив,2012,ISBN;978-954-400-795-9

Статии

2016г. - Цветков K. и к-в,Процеси при управление на проекти,Сборник годишни доклади на НВУ "Васил Левски",Велико Търново,2016, ISSN 1314-1937 p.246-2512

2016г. - Basic theoretical formulations of project management, JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY ,Istambul

2013г. - ANALYSIS AND DECISION FOR THE MOST COMMON PROBLEMS OF MICROSOFT WINDOWS SERVER OPERATING SYSTEM,Университетско издание за наука НОВО ЗНАНИЕ ,Пловдив, 2013, ISSN 1314 -5703

2013г. - Tsvetkov Konstantin Stoychev , Mariana Mateeva Petrova, IS THERE ANY TRUTH IN „PROJECTLIBRE THE OPEN SOURCE REPLACEMENT OF MICROSOFT PROJECT”?, VOLUME 17 #2 TTI JOURNAL "COMPUTER MODELLING AND NEW TECHNOLOGIES", Latvia, Riga, 2013.

2003г. - Цветков К.С., Ангелов М.С.,Концепция за създаване на виртуална академична мрежа в НВУ „Васил Левски“,София, България, Център за европейско образование и мултикултурни комуникации и ЕДИМИТ ООД,стp.163-168

1997г. - Цветков К.С.,Цанев Г.И., Сотиров Д.И. Усъвършенстване на практическата насоченост на обучението по използването на компътърната техника за разработване на формализовани документи, Научна сесия 97 на ВВУАПВО „П.Волов, Шумен,1997

1995г. - Tsvetkov, K., Изследване на корелацията между оценките от средния курс на обучение и оценката по информатика от ВВУЗ (A study of the correlation between assessments of secondary education and evaluation in Informatics from Military Academy ), Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1995,Veliko Tarnovo, vol. 37, ISSN: 0861-9115, p. 189-191

Доклади

2018г. - Marinov Rumen, Tscvetkov Konstantin, BUILDING A SYSTEM FOR CYBERSECURITY FOR COMBATING CRIMES IN CYBERSPACE,IBANESS Conference Series – Tekirdag / Turkey,2018

2017г. - TSVETKOV Konstantin,Project Management Concept,International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress. BULGARIA April 08-09, 2017 Russe, ISSN:2149-9314,p.169-179

2016г. - Tsvetkov Konstantin Stoychev ,Teodor Georgiev, An Innovate and Proven and Proven-To-Be Effective Approach in The Educational Process in Primary Schools With Help of It Technologies, IBANESS Conference Series-Plovdiv/BULGARIA, ISBN 978-619-203-024-7,119-123

2016г. - Tsvetkov Konstantin Stoychev , Project Management for Students From University of Agribusiness and Rural Development and Software for Its Application, IBANESS Conference Series-Plovdiv/BULGARIA, ISBN 978-619-203-024-7, 357-363

2014г. - Цветков Константин и Бистра Василева.Бенчмаркинг на бизнес ориентираните магистърски програми по маркетинг., Икономически университет – Варна,2014,ISBN 978-954-449-757-6

2014г. - Цветков K. и Д.Жекова,Приложение на CMS системите в създаването на уеб базиран образователен портал, УИ "Еп.Константин Преславски", Шумен, 2013,ISSN 1312-2347

2014г. - Цветков К. и к-в, Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР, Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-753-208-3

2014г. - Цветков Константин и Бистра Василева. Бенчмаркинг на бизнес ориентираните магистърски програми по маркетинг, Икономически университет – Варна, 2014, ISBN 978-954-449-757-6

2013г. - Delyan Sarmov, , Konstantin Tscvetkov. A Case for High Performance Computing with Using Isolated Computational Resource. 2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER 2013). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813029571

2013г. - Цветков, К., Кр. Митев. Създаване на компонент от библиотечен софтуер с използване на CMS JOOMLA, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013 г.,ISSN 1312-2347

2012г. - An alternative approach and attempt to come up with a standard for biometric user authentication in a network based environment.CY-ICER 2012, Cyprus, 2012. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 47, Pages 1-2246 (2012), ISSN: 1877-0428.

2012г. - Анализ на водещите системи за автоматизация на управлението на проекти, НВУ, том 9, Велико Търново, България, 2012. ISBN 978-954-753-095-9,с.32-38

2012г. - Изследване особеностите на компютърните облаци и переспективите пред висшето образование”, НВУ, том 9, Велико Търново,България, 2012. ISBN978-954-753-095-9,стр.22-32

2011г. - Софтуерни средства за осигуряване на среда позволяваща изпълнение на софтуер предназначен за различни операционни системи, България, Шумен, 2007. ISBN 978-954-577-430-0, стр. 170-175.

2011г. - Parallelism in providing security in Microsoft operating systems and operating systems with Open source, Hungary,Budapest

2011г. - MULTI-TASKING ALGORITHMS USED BY LOAD BALANSER SYSTEMS, НВУ, том 6, Велико Търново, България, 2011, ISSN 1314-1937, стр.249-257

2011г. - Облачните структури и предизвикателствата пред процесите по подпомагане на решенията в Българската армия, НВУ, том 8, Велико Търново, България, 2011. ISSN 1314-1937,стр.200-209

2011г. - MULTI-TASKING ALGORITHMS USED BY LOAD BALANSER SYSTEMS, НВУ, том 6, Велико Търново, България, 2011, ISSN 1314-1937, стр.249-257

2010г. - Konstantin Tsvetkov. Parallels between the MS project and Open Source applications for the realization of automated teaching project management, Serbia, Vraska Banja, 2010

2010г. - Konstantin Tsvetkov,etc Mobile operating systems and mobile communications, a fashion or a new approach to student learning,Serbia, Vraska Banja

2010г. - MOBILE OPERATIONG SYSTEMS & PROGRAMMING FOR THEM and EDUCATION OF STUDANTS,Shumen, Bulgaria,2010. ISSN:1314-3921,стр.171-178.

2010г. - Parallelism in providing security in Microsoft operating systems and operating systems with Open source, Proceedings of the New Challenges in the Field of Military Sciences 2010 7th International Scientific Conference, Budapest, Bolyai Janos Military Foundation, 2010. ISBN 978-963-87706-6-0.

2009г. - BULGARIAN UNIVERSITY CONSORTIUM FOR INVESTIGATING THE POTENTIALITY OF MOBILE-LEARNING FOR WIDENING THE COVERAGE OF LEARNING WITHOUT BOARDERS, Hungary, Budapest, 2009, ISBN 978-963-87706-4-6.

2009г. - MOBILE LEARNING AND MOBILE OPERATING SYSTEMS, Hungary, Budapest,2009,ISBN 978-963-87706-4-6.

2008г. - Why should we prefer students’ education with open-source software?,Greece,Kavala, 2008.ISBN:978-954-580-255-3,стр.570-575

2007г. - Software Solutions For Insurance of an Environment, which Allows an Execution of Software Designed for Different Operating Systems, Romania, Bucharest, MTA review 2007.,ISSN 1453-259X, стр.79-87.

2007г. - Electronic Textbook "Study Macromedia Flash MX", Turkey, Istanbul, 2007. ISBN:978-975-6437-75-9, стр.32-36.

2007г. - On-Line Consultation Expert System in Insurance, Turkey, Istanbul, 2007. ISBN:978-975-6437-75-9.

2007г. - Константин Цветков , Делян Сърмов, Модел на виртуална машина управляваща операционни системи, България, Варна

2007г. - Software Solutions For Insurance of an Environment, which Allows an Execution of Software Designed for Different Operating Systems, Romania, Bucharest, MTA review 2007.,ISSN 1453-259X, стр.79-87.

2006г. - АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРЯВЕНЕ НА СРЕДА , КОЯТО ПОЗВОЛЯВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОФТУЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА РАЗЛИЧНИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ,НВУ, Велико Търново, 2006, ISSN 1313-0390, стр.170-174.

2006г. - ПРИЧИНИ ЗА ПОРАЖДАНЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ ОПЕРАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, НВУ, Велико Търново, 2006, ISSN 1313-0390,стр.242-247.

2006г. - An approach to Subject Area Analysis of an Intelligent University Training Managing System , Romania, Bucharest, MTA review 2006., ISSN 1453-259X

2005г. - Valuation of the functional reliability of the communicational informational systems, using the method of time characteristics of the informational processes in terms of real reliability, Romania, Bucharest, 2005. ISBN 973-640-074-3, стр.129-132.

2005г. - An approach to hidden data storage , Romania, Bucharest, 2005. ISBN 973-640-074-3,стр.133-136.

2005г. - Attacks on networks and protection against unauthorized access, Romania, Bucharest, 2005. ISBN 973-640-074-3,стр.122-128.

2004г. - Vassil Levsky national military university and John Atanasoff virtual department of computing. Budapest, Hungary, 2004, ISSN 1588-8789, стр.353-361.

2004г. - Challenges to internet security. Budapest, Hungary, 2004, ISSN 1416-1443, стр.192-199.

2003г. - Cryptographic systems and crypt blunders. Bucharest, Romania, 2003, ISBN 973-640-012-3,123-128 .

2003г. - Х. Христов,Цветан, Стойчев Цветков,Константин, Един подход за интеграция между платформи за електронно обучение,Велико Търново,България,Научни трудове -2003- Национален военен университет "Васил Левски", т.73,стр.484-490, ISSN: 1313-8553.

2003г. - Константин Стойчев Цветков, Нено Христов Христов, ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ НА КАНДИДАТ-КУРСАНТИТЕ ЗА ВВУЗ,Велико Търново,България,Научни трудове -2003- Национален военен университет "Васил Левски", т.73,стр.426-429, ISSN: 1313-8553.

2002г. - Simulation of automated exchange in a tactical unit, Ohrid, Republic of Macedonia, 2002, ISBN 9989-9504-8-2,507-511.

1997г. - Tsvetkov, K .; Dyankov, Ch.,Възможност за оптимизиране на обучението по дисциплината "Военнометалически конструкции и мостове" на курсантите от профил "Инженерни войски" (Opportunity to optimize the training in the "Military Metal Structures and Bridges" discipline of the cadets from the profile "Engineering Troops") Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1997, vol.56, ISSN: 0861-0312, p. 157-161

1997г. - Penchev, G .; Tsvetkov, K.,Автоматизирана система за генериране на отчети за изградените и закрити канали в свързочен възел (Automated report generation for established and closed channels in telecommunication node) Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", Veliko Turnovo, Bulgaria, 1997, vol.56, ISSN: 0861-0312, p. 338-347

1997г. - Pavlov, H .; Tsvetkov, K., Atanasov A., Насоки за усъвършенстване на полевата подготовка на курсанти от ВВОВУ „В.ЛЕВСКИ“(Guidelines for improvement of field training of cadets from the Military Academy "Vassil Levski") Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1997, vol.59, ISSN: 0861-0312, p. 3-13

1997г. - Pavlov, H .; Tsvetkov, K., Atanasov A.,Насоки за усъвършенстване на полевата подготовка на курсанти от ВВОВУ „В.ЛЕВСКИ“ (Guidelines for improvement of field training of cadets from the Military Academy "Vassil Levski") Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1997, Veliko Tarnovo, vol.59, ISSN: 0861-0312, p. 3-13

1997г. - Цветков К.С. Експертно проучване на мненията на научни работници, Сборник доклади на десета научна комференция с международно участие ТЕМРТ 97-ЧАСТ II на ВВТУ „Тодор Каблешков“, София, 1997, с.340-345

1997г. - Цветков К.С. Програма за експертно проучване на мнения, Сборник доклади на десета научна комференция с международно участие ТЕМРТ 97-ЧАСТ II на ВВТУ „Тодор Каблешков“, София, 1997, с.346-351

1996г. - Tsvetkov, K.,Програмно-математическо обезпечаване на управлението в работата на ръководителя от Българската армия (Programmatic and mathematical provision of management in the work of a Bulgarian Army manager), Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski",1996, Veliko Tarnovo, Bulgaria, vol.42, ISSN: 0861-9115 SG = A 18882.- 42, p. 401-406

1996г. - Tsvetkov, K .;Stoyanov, J. Потребителска функция за сравняване на символни низове (User Function for Comparison of Symbolic Strings) ,Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1996, Veliko Tarnovo, Bulgaria, vol.42, ISSN: 0861-9115 SG = A 18882.- 42, p. 357-361

1996г. - Tsvetkov, K., Информатиката и обучението във ВВОУ "В. Левски" (Informatics and Training at the Military Academy "Vassil Levski"), Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski" , Veliko Tarnovo, Bulgaria, 1996, vol.42, ISSN: 0861-9115 SG = A 18882.- 42, p..383-388

1995г. - Tsvetkov, K., Изследване на корелацията между оценките от средния курс на обучение и оценката по информатика от ВВУЗ (A study of the correlation between assessments of secondary education and evaluation in Informatics from Military Academy ), Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1995,Veliko Tarnovo, vol. 37, ISSN: 0861-9115, p. 189-191

1995г. - Цветков К.С., Пенчев Г.Б., Енчев Д.А. Възможности на програмата „VSAFE.EXE“ от MS DOS 6.0 и програмният пакет „LOCER” за борба с компютърните вируси. Сборник доклади на Седмата научно-техническа сесия на ВВТУ „Тодор Каблешков“-част II, София, 1995, с.180-183, УДК 621.391

1995г. - 8. Цветков К.С.,Тодоров Г.С. Опит за компютърно професионално ориентиране на кандидат-курсантите за ВВОВУ „Васил Левски“, Сборник доклади на Седмата научно-техническа сесия на ВВТУ „Тодор Каблешков“-част II, София, 1995,с.487-500, УДК 621.391

1994г. - Тодорова М.К., Цветков К.С., Използване на компютърната анимация в учебния процес, Научно-тематичен сборник на ВВУ „Никола Йонков Вапцаров“,том 4, Варна, 1994, с.62-67, УДК 681.3:37,01:014

1994г. - Тодоров Г.С ,Тодорова М.К., Цветков К.С., Пенчев Г.Б. Един подход за разпределение на випускници от военното училище, Научно-тематичен сборник на ВВУ „Никола Йонков Вапцаров“, том 4, Варна, 1994, с.20-23, УДК 681.3:37.01:014.544

1994г. - Тодоров Г.С ,Тодорова М.К., Цветков К.С.,Пенчев Г.Б. Моделиране успеваемостта на свързочни специалисти, Научно-тематичен сборник на ВВУ „Никола Йонков Вапцаров“, том 4, Варна,1994, с.687-690, УДК 681.3:37.01:014.544

1993г. - Tsvetkov K.S .; Atanasov A.G; Pavlov N.P, ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАБОТАТА НА ЛОКАЛНА МРЕЖА „ISNET“ В УСЛОВИЯТА НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНАТА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ НА ВВОВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, (RESEARCH OF THE WORK OF "ISNET" LOCAL NETWORK IN THE CONDITIONS OF THE PSYCHOFYSIOLOGICAL RESEARCH LABORATORY OF THE VVOVU "VASIL LEVSKI"), Scientific Works of VVOVU "VASIL LEVSKI", Volume 30, 1993,Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 0861-0312,pp. 320-326

1993г. - Todorov, G., Tsvetkov, K .; Yordanov, Y., Boradjieva, E., Някои корелационни зависимости между дисциплините, изучавани от свързочниците - курсанти във ВВОВУ "Васил Левски"( Some correlations between the disciplines studied by Signal Corps - cadets in Military Academy "Vasil Levski" ), Scientific Works of VVOVU "VASIL LEVSKI", 1993, Volume 30, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 0861-0312, pp. 410-415

1993г. - Todorov, G., Tsvetkov, K ., Моделиране на успеваемостта на свързочни специалисти, Modeling the success of communication professionals, Scientific Works of VVOVU "VASIL LEVSKI", Volume 27,1993, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 0861-0312, pp.402-409

1993г. - Tsvetkov K.; Atanasov A.,ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ НА КАНДИДАТ-КУРСАНТИТЕ ЗА ВВУЗ (USING COMPUTER IN THE PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE CANDIDATE-CADETS FOR TRAINING IN THE MILITARY UNIVERSITY), Scientific Works of VVOVU "VASIL LEVSKI", Volume 30, 1993, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 0861-0312,pp. 327-330

1993г. - Tsvetkov K.; Atanasov A., ЕДНО ВИЖДАНЕ ОТНОСНО АВТОМАТИЗИРАНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА (ONE VISION FOR AUTOMATED CONDUCTION EXAMINATIONS THE MILITARY ACADEMIES), Scientific Works of VVOVU "VASIL LEVSKI", Volume 30, 1993,Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 0861-0312,pp. 327-330

1993г. - Tsvetkov K.S .; Atanasov A.G; Pavlov N.P, ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАБОТАТА НА ЛОКАЛНА МРЕЖА „ISNET“ В УСЛОВИЯТА НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНАТА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ НА ВВОВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“(RESEARCH OF THE WORK OF "ISNET" LOCAL NETWORK IN THE CONDITIONS OF THE PSYCHOFYSIOLOGICAL RESEARCH LABORATORY OF THE VVOVU "VASIL LEVSKI"), Scientific Works of VVOVU "VASIL LEVSKI", Volume 30,1993, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 0861-0312

1993г. - Boradzhieva, E.A.; Yanev, G.L .; Tsvetkov, K.,Изследване на професионалната нагласа на курсантите – випускници (Exploring the professional attitude of cadets - graduates), Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1993, vol.25, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN: 0861-9115, p. 241-245

1993г. - Todorov, G.; Tsvetkov, K.; Yanev, G.; Yordanov, L., Автоматизирана система за психотехнически анализ във ВВУЗ (Automated system for psycho-technical analysis at the Military Academy) , Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1993, vol.3, Veliko Tarnovo, Bulgaria,ISSN: 0861-9115, p. 241-245

1990г. - Янев Г.Л., Цветков К.С. Пътища за автоматизация на психофизиологичните изследвания, Научна конференция в секция „Изчислителна техника“ на 4 април 1990 в под.22810, София, 1990, УДК 355.011

1990г. - Тодоров Г.С., Цветков К.С., Янев Г.Л. „Прима“-система за интезификация на психоанализа, Сборник с доклади на втора младежка научна сесия на ВВТУ „Тодор Каблешков“-част II, София, 1990,с.260-262

1990г. - Павлов,Н; Цветков,К.,Йорданов Н.,Една възможност за приложение на стандартните системи за автоматизирано проектиране /САПР/ във военното дело (An option to apply the standard automated design systems to the military action), Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски“, Велико Търново, България,1990, кн.18, ISSN: 0861-0312, с. 177-186

1990г. - Янев Г.; Цветков,К.,ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МИКРОКОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Problems using microcomputer EQUIPMENT FOR PSYCHOLOGICAL RESEARCH), Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски“, Велико Търново, България,1990, кн.18, ISSN: 0861-0312, с. 177-186

1989г. - Tsvetkov, K., Dakov Hr., Методи за милтиплексиране на информацията за управление на бойни средства от разстояние на базата на влакнеста оптика (Methods for multilingual remote firearm control information based on fiber optics), Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1989, vol.17, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN: 0861-0312, p. 177-186

1989г. - Янев, Г.; Цветков,К., ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНE С ПОМОЩТА НА МИКРОКОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА-ПЕРЕСПЕКТИВЕН МЕТОД В ДЕЙНОСТТА НА ПНИЛ (PSYCHOFYSIOLOGICAL RESEARCH WITH THE ASSISTANCE OF MICROCOMPUTER TECHNOLOGY-PERSPECTIVE METHOD IN THE ACTIVITY OF A PSYCHOFYSIOLOGICAL LABORATORY), Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски“, 1989, кн.17, Велико Търново, България, ISSN: 0861-0312, с. 63-66

1988г. - Цветков К.С. Потенциални възможности на влакнестата оптика за организиране на високоскоростни трактове за предаване на дискретна информация, ВТУ „Кирил и Методий ЮНС-1988 година, Велико Търново, 1988, УДК 355.011

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2016г. - Рецензия на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, научна специалност „Управление на ресурси и технологии“, обявен в Държавен вестник, бр. 8/30.01.2015 г. и в интернет - страницата на НВУ „Васил Левски“, за нуждите на катедра „Управление на ресурси и технологии“ към факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“, като кандидат участва подп. гл. ас. д-р инж. Тихомир Евстатиев Йотков .

2015г. - Р Е Ц Е Н З И Я на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, научна специалност „Управление на ресурси и технологии“, обявен в Държавен вестник, бр. 8/30.01.2015 г. и в интернет - страницата на НВУ „Васил Левски“, за нуждите на катедра „Управление на ресурси и технологии“ към факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“, като кандидат участва подп. гл. ас. д-р инж. Тихомир Евстатиев Йотков от катедра „Управление на ресурси и технологии“.

2014г. - Рецензия на тема „ АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БРОНИРАНИТЕ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ, ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ В ОПЕРАЦИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВОЙНА” с автор инж. Свилен Ангелов Спирдонов

2014г. - Становище относно трудове за заемане на академична длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, на доц. д-р Мариана Матеева Петрова

2013г. - Рецензия относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” в областта на висше образование 5.Технически науки на тема „ Анализ на риска при превоз на опасни товари в населено место с автомобилен транспорт”, с автор инж. ИВАН НИКОЛЕВ МИНЕВСКИ

2013г. - Становище относно Дисертационен труд за за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, на тема ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, с автор ДЕЛЯН ХРИСТОВ СЪРМОВ

2013г. - Становище относно Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” в областта на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”, Професионално направление 9.2 „Военно дело” на тема: „Усъвършенстване на управлението на материалното осигуряване в тактическите формирования от Сухопътни войски ”, с автор Георги Иванов Глухчов

Други публикации

2019г. - Tsvetkov Konstantin, FREE SOFTWARE ALTERNATIVES USED FOR TRAINING STUDENTS IN PROJECT MANAGEMENT, International Congress of Management, Economy and Policy 2019SpringIstanbul/TURKIYE | 20-21 April 2019, ISBN: 978-605-7858-08-5,p,15

2014г. - Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите” /BG051PO001-4.3.04-0056/, 2012 – 2014. Експерт, автор и рецензент на учебни пособия от проекта

2014г. - Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища /по схема BG051PO001-3.1.09 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“/. Ключов експерт

2014г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“- ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 , 2012 – 2014., Автор и рецензент на учебни пособия от проекта

2014г. - Подкрепа за внедряване на иновационна софтуерна уеб платформа „ХИН”, финансиран по процедура BG161РО003-1.1.05” – 2013-2014- Експерт анализ и дизайн.

2014г. - BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8. Икономика на Икономически университет-Варна,2014, експерт бизнес развитие.

2014г. - Проект за трансфер на иновации по Програма „Леонардо да Винчи“ -ECVET-based training of trainers in organic food retailing to ‘EcoQualify’ Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) (№ 2013-1-BG1-LEO05-08698) –2013-2015г- експерт.

1987г. - Цветков К.С. Устройство за запалване на въздушно-бензинова смес, сп.Военна техника,София, юли 1987, с.27, ISSN 0204-7926