КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Боряна Христова Узунова-Димитроваабв

Гл. ас. д-р  Боряна Христова Узунова-Димитрова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 207

Телефон: 054 830495 вътр.141

Email: uzunova_b@abv.bg, b.uzunova@shu.bg

Приемно време: I и II седмица: Вторник и Сряда: 12:00 - 13:00

Завършен университет, специалност

ШУ ''Епископ Константин Преславски'', Информатика - Икономическа информатика, Магистър

ШУ ''Епископ Константин Преславски'', Математика и информатика, Бакалавър

Месторабота преди постъпване в ШУ

-

Заемани академични длъжности

гл. асистент от 2016

асистент от 2015

гл.асистент от 2011 до 2014

асистент, от 2003 до 2011

Придобити научни степени

доктор по Информатика - 20 май 2016г.

Водени лекции и/или упражнения

Програмиране за офис системи

Програмиране на Java

Web технологии

Бази данни и приложение

Практикум по информатика I част

Практикум по информатика II част

Програмни среди за обработка на икономическа информация

Информатика

Управление на проекти

Основи на бизнес информатиката

Практикум по информационни технологии

Информационни и интернет технологии на фирмата

Презентационни умения

Области на научни интереси

Visual Basic, Microsoft Office, Бази данни, Project, HTML, Java

Участия в международни и национални научни проекти

2016г. - Научноизследователски проект №РД-08-113/2016 Модели и алгоритми за извличане на знания от големи данни, симулиране на невронни мрежи и оптимални учебни процедури - ръководител доц. д-р Найден Ненков, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

2015 - Университетски проект №РД-08-308/13.03.2015 г. Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ "Епископ Константин Преславски"

2015г. - Научноизследователски проект №РД - 08 - 306/ 12.03.2015г. Изследване на интелигентни методи и приложения на симулатори за невронни мрежи и оптимални методи на учебния процес - ръководител доц. д-р Найден Ненков, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

2014. - Научноизследователски проект №РД - 08 - 240/ 13.03.2014г. Практически приложения на методи и алгоритми на Изкуствения интелект - ръководител доц. д-р Найден Ненков, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки", период 04.10.2012 - 2015 година.

2013г. - Научноизследователски проект №РД - 08 - 250. Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

Проект „BG051РО001 /3.3.07-0002 „Студентски практики", 2012-2014

Организационна дейност

Секретар на секция "Компютърна информатика и компютърни информационни технологии" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

Секретар на секция "Компютърна информатика и компютърни информационни технологии" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2014" в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

Секретар на секция "Компютърна информатика и компютърни информационни технологии" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

Организатор за провеждане на ежегодния турнир "Купата на декана" по информационни технологии.

Дисертации

2016г. - МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ЗА ОБЕКТИВИЗАЦИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Учебни помагала

2013г. - Узунова-Димитрова, Б. Хр. Информатика I: Работа с Windows 7 и Word 2010, ISBN 978-954-577-895-7,2013, Шумен, http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=6288

2013г. - Узунова-Димитрова, Б. Хр., Янков, М.И. Програмиране за Microsoft Office, ISBN 978-954-577-923-7,2013, Шумен, http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=14729

Статии

2016г. - Uzunova-Dimitrova B.Hr., Lecheva D.L., Zhelezov S.K. WEB-BASED INFORMATION SYSTEM FOR TEST-TESTING AND EVALUATION////VIII Международной научно-практической конференции, АГЕНТСТВО ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (АПНИ), ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, 2015, Часть II, р. 5-9, ISSN 2413-0869, (РИНЦ) по договору № 301-05/2015 от 13.05.2015 г

2016г. - S Zhelezov, H Paraskevov, B Uzunova-Dimitrova Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack/// Biomath Communications 3 (2)

2015г. - Uzunova, B., Vasileva M., Intelligent methods in the field of e-Learning. Evaluation of student written works./ International Conference on e-Learning`15, 11-12 September 2015, University of Applied Sciences, Berlin, Germany, ISSN 2367 - 6698 (Print), p.166 - 173

2015г. - Uzunova, B., Comparison of measured by results of the test system used e-Learning in Konstantin Preslavsky University of Shumen through practical tasks./ The 13th International Conference Information Technologies And Management 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, ISSN 1691-2489 Information Technologies, Management and Society, 2015, p. 136 -137

2014г. - Zhelezov, S., H. Paraskevov, H. Hristov, P. Boyanov, B. Uzunova, An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of 10-th International Conference ICBBM, Liepaya, Latvia, 2014, p. 123-128

2014г. - Узунова – Димитрова Б. Електронната форма на обучение в българските университети. // Национална конференция с международно участие MATTEX 2014, 303-311, Шумен, 2014

2014г. - Узунова – Димитрова Б. Поуки от практиката. Анализ на резултатите от използването на системата за ДО в ШУ. //НВУ, Научна сесия 2014, том 1, 278-284, гр. Шумен, 2014 (В съавт. с доц. д-р М. Василева) ISSN 1314-1953

2014г. - Узунова – Димитрова Б. Примерна архитектура на интелигентна система за тестов контрол на знанията. //НВУ, Научна сесия 2014, том 1, 285-290, гр. Шумен, 2014 (В съавт. с доц. д-р М. Василева, Алиев Д., Алиев С. Зекерие Г.) ISSN 1314-1953

2014г. - Узунова-Димитрова Б. ELECTRONIC TESTING - A WAY OF ASSESSMENT //V Международной научно-практической конференции, АГЕНТСТВО ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (АПНИ), ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, 2014, Часть III, р. 181-186, ISBN 978-5-9906029-7-7

2013г. - Узунова – Димитрова, Б. За или против тестовото изпитване. //НВУ, Научна сесия 2013, гр. Шумен, 2013 (част I, стр. 421-427)

2013г. - Узунова – Димитрова, Б. Проблеми при тестово изпитване: избор на схема за оценяване. //НВУ, Научна сесия 2013, гр. Шумен, 2013 (В съавт. с доц. д-р М. Василева)(част I, стр. 410-414)

2013г. - Узунова – Димитрова, Б. Проблеми при тестово изпитване: избор на схема за оценяване. //НВУ, Научна сесия 2013, гр. Шумен, 2013 (В съавт. с доц. д-р М. Василева)(част I, стр. 415 -420)

2013г. - Узунова – Димитрова, Б. Нечеткое моделирование процесса аттестации научно-педагогических кадров. //V научно-практическая конференция „Международные системы аттестации научно-педагогических кадров“, 26 - 30.09.2013 гр.Сочи, Русия, 2013 (В съавт. с доц. д-р М. Василева)

2012г. - Узунова-Димитрова, Б. Рационално търсене и извличане на данни в електронна таблица. // Национална конференция с международно участие MATTEX 2012, Шумен, 2012

2010г. - Узунова, Б. Извличане на стойности от таблично представени данни. //Списание Математика и информатика, София, книга 3

2010г. - Узунова-Димитрова, Б. Извличане на стойности от таблично представени данни. // Национална конференция с международно участие MATTEX 2010, Шумен, 2010

2009г. - Узунова, Б. Анализ на знанията и уменията на студентите от специалност "Туризъм" по Информационна техника и технологии. //Научна конференция смеждународно участие, посветена на Технологичното обучение – традиции и бъдеще, ДИПКУ Варна, 2009, (В съавт. със Ст. Станев

2009г. - Узунова, Б. Проблеми при създаването и защитата на официални документи изградени на базата на MS Excel с помоща на Visual Basic. //Научна конференция смеждународно участие, посветена на Технологичното обучение – традиции и бъдеще, ДИПКУ Варна, 2009, (В съавт. с М. Янков)

2009г. - Узунова, Б. Анализ на съвременното състояние на методите за поточно шифриране //Годишник ФТН, ШУ,ФТН, 2009, (В съавт. с В. Тонев, Б. Беджев)

2008г. - Узунова, Б. Административни документи с вградени макроси. //Научна конференция с международно участие, посветена на 105 годишнината от рождението наДжон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен, 2008, (В съавт. с В. Вичев, М. Янков)

2008г. - Узунова, Б. WEb базирана система за история на компютрите. //Научна конференция с международно участие, посветена на 105 годишнината от рождението наДжон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен, 2008, (В съавт. с К. Велчева, В. Велчева, Ст. Станев)

Доклади

2016г. - Узунова-Димитрова Б., Дръжков Г., Съпоставимост на оценените способности спрямо моделите на Item Respons Theory// Национална конференция с международно участие MATTEX 2016, 196-202, Шумен, 2016

Цитирания

2016г. - Узунова-Димитрова Б. „Електронна форма на обучение в Българските университети” МАТТЕХ 2014г. том І, раздел Компютърни информационни технологии в обучението стр.303-311/// Цитирано в дисертационен труд на К. Харизанов

2016г. - Zhelezov,S., H. Paraskevov, H. Hristov, P. Boyanov and B. Uzunova-Dimitrova. An architecture of staganological subsystem for information protection. Proceedings of ICBBM 2014, Volume 10, RTU Press, Riga, 2014. ISBN 978-9934-10-573-9. pp.123-128.///

2015г. - Узунова-Димитрова Б. „Електронна форма на обучение в Българските университети” МАТТЕХ 2014г. том І, раздел Компютърни информационни технологии в обучението стр.303-311. Гунчева, Р., ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ WEB ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - B. Uzunova-Dimitrova, Zhelezov,S., H. Paraskevov, H. Hristov and P. Boyanov. An architecture of staganological subsystem for information protection. Proceedings of ICBBM 2014, Volume 10, RTU Press, Riga, 2014. ISBN 978-9934-10-573-9. pp.123-128. От Станев, С. Предизвикателствата на стеганографията към информационната сигурност и обучението на специалисти в университетите. Сборник трудове на научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност”. ФАПВОКИС на НВУ, Шумен, 2015. ISBN 978-954-9681-65-9.стр. 36-55.

2014г. - Узунова – Димитрова, Б. За или против тестовото изпитване. //НВУ, Научна сесия 2013, гр. Шумен, 2013 (част I, стр. 421-427) От Ламбева, М., Василева, М., ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА: ТЕСТОВ КОНТРОЛ НА ЗНАНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ, НВУ, Научна сесия 2014, том 1, гр. Шумен, 2014, 256