КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. проф. д-р Никола Петков Зяпковабв

Хон. проф. д-р  Никола Петков Зяпков

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 319

Телефон: 054 830495 вътр.265

Email: n.ziapkov@shu.bg

Приемно време: четвъртък : 10- 12 ч.

Завършен университет, специалност

Пловдивски университет , математика , 1969 г.

Санкт- Петербурски университет - докторант 1975 - 1977 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Техникум по механотехника - Шумен 1969 - 1971 учител по математика

Висше военно училище - Шумен 1971 - 1972

Заемани академични длъжности

асистент 1971- 1973

ст. асистент 1973 - 1975

гл. асистент 1977- 1982

доцент 1982- 2010

професор от март 2010 г.

Придобити научни степени

доктор по алгебра и теория на числата 1977

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по : алгебра , линейна алгебра , висша математика

Лекции по : алгебра , линейна алгебра , линейна алгебра и аналитична геометрия,

висша математика , математика за студенти от педагогическия факултет

и избираеми дисциплини за студенти от факултета по математика и информатика

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Области на научни интереси

Теория на Галоа , Алгебрична теория на кодирането

Специализации

Педагогически университет " Херцен "- Санкт Петербург 1984

Хумболтов университет - Берлин 1986

Лондонски университет - Лондон 1998 и 1999 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Модулното обучение по математика във ВУЗ- темпус проект 1997- 2000

Заемани ръководни позиции

ръководител на катедра 1983 - 1986

зам.декан на ПМФ 1982 - 1983

декан на ПМФ 1983- 1986

зам.ректор на ШУ 1987 - 1991

декан на ФМИ 1995 - 2000

зам.ректор на ШУ 2000 - 2001

председател на Общото събрание на Шуменския университет декември 2011 г.-ноември 2015г.

Организационна дейност

Председател на секцията по математика и физика при Съюза на учените в

България - клон Шумен 1984 - 1992

Председател на комисията за наука , просвета и висше образование при

Общински съвет - Шумен 1991 - 1995

Член на Националния комитет по математика за Международния математически

съюз от 2000г.

Зам. председател на постоянната научно-експертна комисия по математика и

информатика при фонд "Научни изледвания " при МОМН от 2010- 2013г.

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Съюз на учените в България

Държавни и/или научни награди

Отличие на СМБ за принос в развитието на математическото образование и в утвърждаването на СМБ-Шумен през 2007 година.

Дисертации

1999г. - Групи от автоморфизми в теорията на Галоа и в теорията на кодирането . Шумен - хабилитационен труд за присъждане на научното звание "професор".

1977г. - Универсально согласные расширения Галоа. Санкт Петербург ( за придобиване на научната степен "доктор ")

Монографии

2019г. - Групи от автоморфизми в теорията на Галоа и в теорията на кодирането, Фабер 2019, ISBN 978-619-00-0899-6, 141 стр.( монография).

Учебници

2015г. - АЛГЕБРА в задачи и записки, част I, Линейна алгебра (в съавторство с доц. дмн Николай Янков), Фабер 2015, ISBN 987-954-400-733-1, 223 стр.

2014г. - Алгебра (в съавт. с И.Михайлов), Електронен учебник в pdf формат, Център за дистанционно обучение, Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски ", Шумен, 2014.

2013г. - АЛГЕБРА в задачи и записки, част I, Линейна алгебра (в съавторство с доц. д-р Николай Янков), Фабер 2013, ISBN 987-954-400-733-1, 223 стр.

2012г. - АЛГЕБРА в задачи и записки, част I, Линейна алгебра (в съавторство с доц. д-р Николай Янков), Фабер 2012, ISBN 987-954, 223 стр.

2012г. - Математика II част (Второ издание ) - Издателство на ШУ “Еп. К. Преславски”, 2012 ,170 стр. ( в съавт. с Р. Русева )

2008г. - Елементарна теория на числата , FABER-Велико Търново, 2008,ISBN: 987-954-775-972-5 (съавтори Николай Янков и Иво Михайлов )

2006г. - Математика II част (Второ допълнено издание ) - Издателство на ШУ “Еп. К. Преславски”, 2006 ,170 стр. (в съавт. с Р. Русева )

2004г. - Висша алгебра и теория на Галоа , FABER - Велико Търново ,2004 ,204 стр. (в съавт. с И. Михайлов )

2001г. - Математика част втора , Издателство на ШУ “Еп. К. Преславски”, 2001, 121стр.

1998г. - Линейна алгебра и аналитична геометрия: I част. - Издателство на ШУ "Еп.К.Преславски”, 2004. - 258 стр. (В съавт. с Н. Петров)

Учебни помагала

2014г. - ЛААГ 2 - Линейна алгебра, (в съавт. с Иво Михайлов) Електронен модул в pdf формат , Център за дистанционно обучение, Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски ", Шумен, 2014.

Статии

2015г. - Един метод за научно изследване в математиката , Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция " Математиката като фундаментална и приложна наука" , Варна, 2015г., ISBN 978-954-21-0860-3.,стр.23-46.

2015г. - I. Michailov, I. Ivanov, N. Ziapkov, Algorithmic generation of isoclinism classes for 4-generator groups of nilpotency class 2, Proceedings of Russe University, p. 21-24 (2015).

2014г. - Noether’s problem for abelian extensions of bicyclic and metacyclic p-groups, Compt. Rend. de’l Acad. Bulg. D. Sc., Tome 67, No 6, 2014, 737-744 (в съавт. с И.Михайлов и И.Славейков) .

2013г. - Noether’s problem for abelian extensions of cyclic and metacyclic p-groups, Сборник от научни трудове от научна конференция "МАТТЕХ " Proceedings of international conference, Shumen, 2012, pp.26-29” (в съавт. с И.Михайлов и И.Славейков)

2011г. - 200 години от рождението на Еварист Галоа , Математика и математическо образование , Боровец , ( 2011 ) , 22-30 ( в съавт. с Н. Начев и И. Михайлов )

2011г. - Групи от автоморфизми в теорията на Галоа и в теорията на кодирането, МАТТЕХ 2010, Сборник научни трудове посветен на 130-годишнината на академик К.Попов, т. 1, ISSN 1314-3921,(2011) , 11-38

2011г. - Ньотеровата задача за централни циклични разширения на метациклични р-групи), Национална конференция с международно участие „40 години Шуменскиуниверситет” 1971 – 2011, 2011

2011г. - 200 години от рождението на математическия гений Еварист Галоа , сп. Наука , (2011) бр.6,70-73

2011г. - On realizability of p-groups as Galois groups, Serdica Mathematical Journal , vol.37 (3), (2011), 173-210 ( в съавт. с И. Михайлов )

2009г. - Some relatives of the modular group as Galois groups , // C.R. de’ l Academie bulgarie des Sciences, (2009), 62, № 9, pp. 1063-1069

2009г. - On th Some relatives of the dihedral group as Galois groups , // C.R. de’ l Academie bulgarie des Sciences, (2009), 62, № 10, pp. 1203-1206

2009г. - On the classification of binary self-dual [44, 22, 8] codes with an automorphism of order 3 // Intern. Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Bulgaria, 2009, 32-37 (Всъавт. с С. Буюклиева, Р. Русева, Н. Янков и М. Николова)

2008г. - The Inverse Problem in Galois Theory, Proceedings of the Thirty Seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovec, Bulgaria (2008), 17-28( всъавт. с И. Михайлов).( доклад по покана)

2003г. - Някои еквивалентни задачи за вложимост в теорията за вложимост на полета. // Сборник научни трудове, посветен на 100 г. от рождението на Дж. Атанасов,Шумен, 4-5.12., Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, т. I, Шумен, 2004, стр. 78-81 (в съавт. с И. Михайлов)

2002г. - On the binary extremal codes of length 92. // Annual of Konstantin Preslavski University, FMI, Vol. XV C (2002), p. 22 - 29. (В съавт. с Р. Русева, Р. Дончева)

2001г. - Задачи за вложимост с обобщената кватернионна група. // Доклади на Юбилейна научна конференция “30 години ШУ “Епископ К. Преславски”, ФМИ, Шумен, (Всъавт. с И. Михайлов)

2001г. - Embedding problems with Galois groups of order 16. // Mathematica Balkanica, New Series (15) 2001, Fasc. 1-2, 99-108. (В съавт. с И. Михайлов)

2000г. - Embedding obstructions for the generalized quaternion group. // Journal of Algebra 226, № 1, 2000, 375-389. (В съавт. с И. Михайлов)

2000г. - Attendant embedding problems. // C.R. de’ l Academie bulgarie des Sciences, 2000, 53, № 7, pp. 9-12. (В съавт. с И. Михайлов)

2000г. - On equivalent embedding problems. // C.R. de’ l Academie bulgarie des Sciences, 2000, 53, № 8, pp. 9-12. (В съавт. с И. Михайлов)

1999г. - Някои симетрични тригонометрични тъждества за ъгли на произволен триъгълник. // Доклади на научна сесия’98 - ВВУАПВО “П. Волов”. Сборник научни трудове:част I. гр. Шумен, 1999, с. 97-103. (В съавт. с Я. Трайчева, Т. Трайчев)

1999г. - Общ метод за рационализиране знаменателя на дроб. // Доклади на научна сесия’98 - ВВУАПВО “П. Волов”. Сборник научни трудове: част I. гр. Шумен, 1999, с.104-109. (В съавт. с В. Радева)

1997г. - Някои симетрични тригонометрични неравенства за ъглите на произволен триъгълник.// Доклади: Математика и информатика: II част. Юбилейна научнаконференция “25 години ШУ “Епископ К. Преславски”. Математика и информатика: I част. Шумен, 1997, с. 29-30. (В съавт. с Я. Трайчева)

1997г. - Някои симетрични неравенства за линейни елементи на произволен триъгълник. // Годишник на ШУ “Епископ К. Преславски”: СДК, т. XIV D, 1997, с. 55-60. (Всъавт. с В. Николова)

1996г. - Дважды четные самодуалные [40, 20, 8 ] - коды с автоморфизмом нечетного порядка , //Проблемы передачи информации , Москва, т. 32, вып.3 41-46, 1996.// . (Всъавт. с В. Йоргов)

1996г. - Алгебрични неопределени уравнения. // Годишник на Факултета по математика и информатика, СДК, ШУ "Епископ Константин Преславски", Т. 1, Шумен,1996, с. 209-214. (В съавт. с Кр. Станева)

1996г. - Кватерниони и векторна алгебра. // Годишник на Факултета по математика и информатика, СДК, ШУ "Епископ Константин Преславски", Т. 1, Шу¬¬мен,1996, с. 226-231. (В съавт. с М. Атанасова)

1996г. - Построимост с линия и пергел. // Годишник на Факултета по математика и информатика, СДК, ШУ "Епископ Константин Преславски", Т. 1,1996, Шу¬мен,с. 202-208. (В съавт. с Кр. Маринова)

1996г. - Приложения на алгебричните числа за рационализи¬ра¬не знаменателя на дроб. // Годишник на Факултета по математика и информатика, СДК, ШУ "ЕпископКонстантин Преславски", Т. 1, Шумен, 1996, с. 197-201. (В съавт. с Кр. Маринова)

1996г. - Приложения на симетричните полиноми за доказ¬ва¬не на някои тъждества и неравенства в триъгълника.// Годишник на Факултета по математика иинформатика, СДК, ШУ "Епископ Константин Преславски", Т. 1, Шу¬мен, 1996, с. 186-192. (В съавт. с В. Николова)

1996г. - Разлагане антисиметрични полиноми на множители. // Годишник на Факултета по математика и информатика, СДК, ШУ "Епископ КонстантинПрес¬лав¬ски", Т. 1, Шумен, 1996, с. 193-196. (В съавт. с В. Николова)

1996г. - Система на кватернионите. // Годишник на Факултета по математика и информатика, СДК, ШУ "Епископ Константин Преславски", T. 1, Шумен, 1996, с.220-225. (В съавт. с М. Атанасова)

1996г. - Сравнения в пръстена от полиноми на една променлива. // Годишник на Факултета по математика и информатика, СДК, ШУ "Епископ КонстантинПреславски", T. 1, Шумен, 1996, с. 172-175. (В съавт. с Ж. Славова)

1996г. - Hякои симетрични тъждества за елементите на пра¬въгълния тетраедър. // Математика и математическо образование, София, 1996, с. 538-545. (В съавт. с Н.Попова)

1996г. - Some New Extremal Binary Codes of Length 36. // Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Bulg., 1996, p. 245-251. (В съавт. с В. Йоргов, В.Радева)

1996г. - Полиномите в извънкласната работа по математика. // Годишник на Факултета по математика и информатика, СДК, ШУ "Епископ КонстантинПреславски", T. 1, Шумен, 1996, с. 168-171. (В съавт. с Ж. Славова)

1996г. - Трансцендентни неопределени уравнения. // Годишник на Факултета по математика и информатика, СДК, ШУ "Епископ Константин Преславски", Т. 1, Шумен,1996, с. 215-219. (В съавт. с Кр. Станева)

1996г. - Някои свойства на алгебрите на Галоа, свързани със задачите за вложимост на полета, Доклади: Математика и информатика: I част, Юбилейна научна конференция “25 години ШУ “Епископ К. Преславски”, 1996, стр. 29-32. ( в съавт. с И. Михайлов )

1995г. - Hякои симетрични тъждества за елементите на полу¬пра¬вилен тетраедър. // Математика и математическо образование, София, 1995, с. 547-554. (В съавт. с Н.Попова)

1995г. - On the Group of a [72, 36, 14] Self-Dual Code. // Intern. Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Bulg., 1995, p. 143-145. (В съавт. с В. Йоргов)

1993г. - Приложение на линейната алгебра в уравненията на химическите реакции. // Моделирането в математиката и математическото моделиране на природни и социални системи, В. Търново, 1993, с. 142-148. (В съавт. с М. Павлова, Д. Миткова)

1990г. - A [96, 48, 20] dibly-even self-dual code not have automorphisms of order 47 and 31. // Intern. workshop ACCT, Leningrad, 1990, p. 191-194. (В съавт. с А. Щерев, В.Йоргов)

1988г. - Extremal codes of lenght 40 with an automorphism order 5.// Intern. Workshop ACCT, V. Varna, 1988, p. 170-174. (В съавт. с В. Йоргов)

1988г. - Extremal self-dual codes. // Mathematics and Education in Mathematics, Sofia, 1988, с. 57-66. (В съавт. с В. Йоргов) ( доклад по покана )

1988г. - Коничните сечения като множества от някои забележителни точки в триъгълника. // Доклади на Научна сесия ‘97 - ВВУАПВО “П. Волов”. Сборник научни трудове:част I. Шумен, 1998, 154 - 161. (В съавт. с В. Радева)

1983г. - Hякои модули в теорията на Галоа и техните хомологични свойства. // Год. ВПИ - Шумен, Т. VIIБ, 1983, с. 21-28

1982г. - Едно необходимо условие за универсална възможност на разширение на Галоа на локални полета. // Год. ВПИ - Шумен, Т. VIБ, 1982, с. 5-10

1981г. - Едно свойство на функторите Ext и Tor. // Год. ВПИ - Шу¬мен, Т. VБ, 1981, с. 3-6

1981г. - О погружаемости универсально погружаемого разширения в универсально погружаемое. // Сердика, 1981, № 7, с. 207-210

1981г. - Редукционные теоремы для универсально согласных полей. // Плиска, Бълг. мат. студии, Т. 2, София, 1981, с. 124-129

1981г. - Универсально погружаемые разширения Галоа. // Плиска, Бълг. мат. студии, Т. 2, София, 1981, с. 153-156

1980г. - Една задача за вложимост на локални полета. // Пролетна конф. СМБ, IX, София, 1980, с. 61-63

1979г. - Една задача за вложимост на полета. // Г. ВПИ - Шумен, 1979, Т. IV, Природомат. фак., 1980, с. 217-225

1978г. - Условия погружаемости для универсально согласных расширений локальных полей. // Пролетна конф. СМБ, VII, София, 1978, с. 339-345

1977г. - Универсально согласные разширения Галоа. // Записки научных семинаров, Отд. Мат. нст. АH СССР, Ленинград, Т. 71, 1977, с. 133-152. (в съавт. с А. Яковлев)

Доклади

2015г. - Един метод за научно изследване в математиката , Международна научно-практическа конференция "Математиката като фундаментална и приложна наука ", Икономически университет- Варна, 2015г.(пленарен доклад)

2015г. - Algorithmic generation of isoklinism classes for 4-generator groups of nilpotency class 2 , Научна конференция с международно участие РУ§СУ ,15, Русе, 2015г. ( съвместен доклад с Иво Михайлов и Иван Сл. Иванов)

2014г. - “Noether’s problem for finite p-groups”, International Conference “Mathematical Days in Sofia”, July 7-10, 2014, IMI-BAS (в съавт. с И.Михайлов и И.Славейков) .

2012г. - Ньотеровата задача за абелови разширения на метациклични и циклични р-групи, Научна конференция МАТТЕХ 2012, Шуменски Университет. (в съавт. с И. Михайлов и И. Иванов)

2012г. - Алгебри на Клифорд. Приложения в теорията на Галоа, теорията на кодирането и разпознаването на образи, Национален семинар по теория на кодирането, Велико Търново, 2012. (в съавт. с И. Михайлов)

2011г. - 200 години от рождението на Еварист Галоа ,Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец , ( 2011 ) ( в съавт. с Н. Начев и И. Михайлов ) ( доклад по покана )

2010г. - Групи от автоморфизми в теорията на Галоа и в теорията на кодирането, МАТТЕХ 2010, Национална конференция с международно участие ,посветена на 130-годишнината на академик К.Попов(пленарен доклад).

2009г. - On the classification of binary self-dual [44, 22, 8] codes with an automorphism of order 3 ,Intern. Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Bulgaria, 2009, (Всъавт. с С. Буюклиева, Р. Русева, Н. Янков и М. Николова)

2008г. - The Inverse Problem in Galois Theory, Thirty Seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovec, Bulgaria (2008), ( всъавт. с И. Михайлов)( доклад по покана).

2004г. - Някои еквивалентни задачи за вложимост в теорията за вложимост на полета, научна конференция посветена на 100 г. от рождението на Дж. Атанасов,Шумен, 4-5.12, 2004. (в съавт. с И. Михайлов)

2001г. - Задачи за вложимост с обобщената кватернионна група, Юбилейна научна конференция “30 години ШУ “Епископ К. Преславски”, Шумен,2001, (Всъавт. с И. Михайлов)

1997г. - Някои симетрични тригонометрични неравенства за ъглите на произволен триъгълник , Юбилейна научна конференция “25 години ШУ “Епископ К. Преславски” Шумен, 1997, с. 29-30. (В съавт. с Я. Трайчева)

1996г. - Hякои симетрични тъждества за елементите на правоъгълния тетраедър, Пролетна конференция на Съюза на математиците в България , Свищов, 1996 г. (В съавт. с Н.Попова)

1996г. - Some New Extremal Binary Codes of Length 36, Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Bulg., (В съавт. с В. Йоргов, В.Радева)

1996г. - Някои свойства на алгебрите на Галоа, свързани със задачите за вложимост на полета, Юбилейна научна конференция “25 години ШУ “Епископ К. Преславски”, 1996, (В съавт. с И. Михайлов)

1995г. - On the Group of a [72, 36, 14] Self-Dual Code, Intern. Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Bulg., 1995, (В съавт. с В. Йоргов)

1995г. - Hякои симетрични тъждества за елементите на полуправилен тетраедър,Пролетна конференция на Съюза на математиците в България , Казанлък, 1995 г. (В съавт. с Н.Попова)

1993г. - Приложение на линейната алгебра в уравненията на химическите реакции. Национална конференция- Моделирането в математиката и математическото моделиране на природни и социални системи, В. Търново, 1993, (В съавт. с М. Павлова, Д. Миткова)

1990г. - A [96, 48, 20] dibly-even self-dual code not have automorphisms of order 47 and 31. // Intern. workshop ACCT, Leningrad, 1990, (В съавт. с А. Щерев, В.Йоргов)

1990г. - Extremal codes of length 40 and automorphism of order 5 , IEEE International Symposium on Information Theory;San Diego, CA, USA , 1990 ( в съавт. с В. Йоргов ).

1988г. - Extremal self-dual codes, Пролетна конференция на Съюза на математиците в България , Слънчев бряг, 1988 г. (В съавт. с В. Йоргов) ( доклад по покана )

1988г. - Extremal codes of lenght 40 with an automorphism order 5.// Intern. Workshop ACCT, V. Varna, 1988, (В съавт. с В. Йоргов)

1983г. - О погружаемости универсально погружаемого разширения в универсально погружаемое, Световен конгрес по математика , Варшава , 1983 г.

1980г. - Една задача за вложимост на локални полета, Пролетна конференция на Съюза на математиците в България , Слънчев бряг, 1980 г.

1978г. - Условия погружаемости для универсально согласных расширений локальных полей, Пролетна конференция на Съюза на математиците в България , Слънчев бряг, 1978 г.

Цитирания

2015г. - Второ цитиране на статията:I.Michailov., N.Ziapkov , On realizability of p-groups as Galois groups, Serdica Mathematical Journal , vol.37 (3), (2011), 173-210.Цитирана в:J Minac, ND Tan,Construction of unipotent Galois extensions and Massey products - arXiv preprint arXiv:1501.01346, 2015 - arxiv.org.

2015г. - Трето цитиране на статията:I.Michailov., N.Ziapkov , On realizability of p-groups as Galois groups, Serdica Mathematical Journal , vol.37 (3), (2011),173-210. Цитирана в:Description of Galois unipotent extensions M Ataei, J Minac, ND Tan - arXiv preprint arXiv:1508.05540, 2015 - arxiv.org.

2014г. - Първо цитиране на статията: Групи от автоморфизми в теорията на Галоа и в теорията на кодирането, МАТТЕХ 2010, Сборник научни трудове посветен на 130-годишнината на академик К.Попов, т. 1, ISSN 1314-3921,(2011) , 11-38 ., Цитирана в :Michailov I. M.,Invariant theory and its applications, MATTEX 2014 ,том1 , 16-56,(2014)

2014г. - Второ цитиране на статията :N. Ziapkov, Some relatives of the dihedral group as Galois groups,// C.R. de l Academie bulgarie des Sciences, (2009), 62, № 10, pp. 1203-1206. Цитирана в : I. Michailov, Invariant theory and its applications, MATTEX 2014 ,том1 , 16-56,(2014)

2014г. - Първо цитиране на статията:I.Michailov., N.Ziapkov , On realizability of p-groups as Galois groups, Serdica Mathematical Journal , vol.37 (3), (2011), 173-210. Цитирана в :Qianqian Cui , Haiyan Zhou.,Tame kernels of non-abelian Galois extensions of number fields of degree $q^3$ , Funct. Approx. Comment. Math.Volume 51, Number 2 (2014), 335-345.

2013г. - Единадесето цитиране на статията: В.Йоргов, Н. Зяпков , Дважды четные самодуалные [40, 20, 8 ] - коды с автоморфизмом нечетного порядка , //Проблемы передачи информации , Москва, т. 32, вып.3 41-46, Цитирана в:. W. Cary Huffman , SELF-DUAL Fq-LINEAR Fqt-CODES WITH AN AUTOMORPHISM OF PRIME ORDER, Advances in Mathematics of Communications Volume 7, No. 1, 2013, 57-90

2013г. - Седмо цитиране на статията : Н. Зяпков , А.В. Яковлев ,Универсально согласные разширения Галоа. // Записки научных семинаров, Отд. Мат. нст. АH СССР, Ленинград, Т. 71, 1977,33-152.19 Цитирана в : Д. Д. Киселев, “Об оценке индекса Шура неприводимых представлений конечных групп”, Матем. сб., 204:8 (2013), 73–82

2012г. - Второ цитиране на статията:Shterev A., Yorgov V., Ziapkov N., A [96; 48; 20] doubly-even selfdual code not have automorphisms of order 47 and 31, Intern. workshop ACCT, Leningrad, 1990, 191-194. Цитирана в :. M. Sc. Javier De la Cruz C., Uber die Automorphismengruppe extremaler Codes der Langen 96 und 120 , Dissertation zu Erlangung des akademischen Grades doctor rerum naturalium , Magdeburg, 2012 .

2012г. - Дванадесето цитиране на статията: В.Йоргов, Н. Зяпков , Дважды четные самодуалные [40, 20, 8 ] - коды с автоморфизмом нечетного порядка , //Проблемы передачи информации , Москва, т. 32, вып.3 41-46, Цитирана в: Karadeniz S., Yildiz B., “Double-Circulant and Bordered-Double-Circulant Constructions for Self-Dual Codes Over R-2”, Adv. Math. Commun., 6:2 (2012), 193–202

2012г. - Осмо цитиране на статията: В.Йоргов, Н. Зяпков , Дважды четные самодуалные [40, 20, 8 ] - коды с автоморфизмом нечетного порядка , //Проблемы передачи информации , Москва, т. 32, вып.3 41-46, 1966г. Цитирана в :. Kim H.J., “The binary extremal self-dual codes of lengths 38 and 40”, Des Codes Cryptogr, 63:1 (2012), 43–57 .

2012г. - Девето цитиране на статията: В.Йоргов, Н. Зяпков , Дважды четные самодуалные [40, 20, 8 ] - коды с автоморфизмом нечетного порядка , //Проблемы передачи информации , Москва, т. 32, вып.3 41-46, 1966г. Цитирана в : Yankov N., “A Putative Doubly Even [72,36,16] Code Does Not Have an Automorphism of Order 9”, IEEE Trans Inform Theory, 58:1 (2012), 159–163

2012г. - Десето цитиране на статията: В.Йоргов, Н. Зяпков , Дважды четные самодуалные [40, 20, 8 ] - коды с автоморфизмом нечетного порядка , //Проблемы передачи информации , Москва, т. 32, вып.3 41-46, 1966г. Цитирана в :Betsumiya K., Harada M., Munemasa A., “ A complete classification of doubly even sel-dual codes of length 40 “, The Elektronic Journal of Combinatorics , Volume 19 , Issue 3 (2012 )

2010г. - Първо цитиране на статията:N.Ziapkov ,Some relatives of the modular group as Galois groups , // C.R. de l Academie bulgarie des Sciences, (2009), 62, № 9, pp. 1063-1069 Цитирана в :I. Michailov, Noether s problem for some groups of order 16n, Acta Arith. 143, pp. 277-290, 2010.

2010г. - Първо цитиране на статията :N. Ziapkov, Some relatives of the dihedral group as Galois groups,// C.R. de l Academie bulgarie des Sciences, (2009), 62, № 10, pp. 1203-1206. Цитирана в : I. Michailov, Noether s problem for some groups of order 16n, Acta Arith. 143, pp. 277-290, 2010.

2007г. - Седмо цитиране на статията: В.Йоргов, Н. Зяпков , Дважды четные самодуалные [40, 20, 8 ] - коды с автоморфизмом нечетного порядка , //Проблемы передачи информации , Москва, т. 32, вып.3 41-46, 1966г. Цитирана в :Gabriele Nebe, Eric M. Rains, Neil James Alexander Sloane , Self-dual Codes and Invariant Theory, Springer, 2006, ISBN 354030729X, 9783540307297, p. 332 ( монография )

2006г. - Осмо цитиране на статията : Н. Зяпков , А.В. Яковлев ,Универсально согласные разширения Галоа. // Записки научных семинаров, Отд. Мат. нст. АH СССР, Ленинград, Т. 71, 1977, с. 133-152.Цитирана в :Исследования по проблеме погружения полей с некоммутативным ядром., тема диссертации и автореферата по ВАК 01.01.06, доктор физико-математических наук Лурье, Борис Бениаминович Санкт- Петербург , 2006г.

2006г. - Първо цитиране на статията :Michailov I , Ziapkov N P, Embedding obstructions for the generalized quaternion group. // Journal of Algebra 226, № 1, 2000, 375-389. Цитирана в: Исследования по проблеме погружения полей с некоммутативным ядром., тема диссертации и автореферата по ВАК 01.01.06, доктор физико-математических наук Лурье, Борис Бениаминович Санкт- Петербург , 2006г.

2006г. - Първо цитиране на статията:Michailov I, Ziapkov N P.,Embedding problems with Galois groups of order 16. // Mathematica Balkanica, New Series (15) 2001, Fasc. 1-2, 99-108. Цитирана в :Исследования по проблеме погружения полей с некоммутативным ядром., тема диссертации и автореферата по ВАК 01.01.06, доктор физико-математических наук Лурье, Борис Бениаминович Санкт- Петербург , 2006г.

2005г. - Шесто цитиране на статията: В.Йоргов, Н. Зяпков , Дважды четные самодуалные [40, 20, 8 ] - коды с автоморфизмом нечетного порядка , //Проблемы передачи информации , Москва, т. 32, вып.3 41-46, 1966г. Цитирана в :6. Huffman, WC, “On the classification and enumeration of self-dual codes”, Finite Fields and Their Applications, 11:3 (2005)

2004г. - Първо цитиране на статията: Yorgov V. Ziapkov N., On the Group of a [72; 36; 14] Self-Dual Code, Intern. Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Bulgaria, 1995, 143-145. Цитирана в : Dontcheva, R.A. van Zanten, A.J. Dodunekov, S.M., Binary self-dual codes with automorphisms of composite order, IEEE Transactions on Information Theory, 2004, 50, 2, 311- 318

2003г. - Пето цитиране на статията: В.Йоргов, Н. Зяпков , Дважды четные самодуалные [40, 20, 8 ] - коды с автоморфизмом нечетного порядка , //Проблемы передачи информации , Москва, т. 32, вып.3 41-46, 1966г. Цитирана в:. Dontcheva, R., Harada, M., “Extremal doubly-even [80,40,16] codes with an automorphism of order 19”, Finite Fields and Their Applications, 9:2 (2003)

2002г. - Първо цитиране на статията:Shterev A., Yorgov V., Ziapkov N., A [96; 48; 20] doubly-even selfdual code not have automorphisms of order 47 and 31, Intern. workshop ACCT, Leningrad, 1990, 191-194. Цитирана в :Dontcheva R., On the doubly-even self-dual code of length 96, IEEE Ttansactions on Information Theory, v. 48 (2), 557-561, 2002

2002г. - Второ цитиране на статията: Yorgov V. Ziapkov N., On the Group of a [72; 36; 14] Self-Dual Code, Intern. Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Bulgaria, 1995, 143-145. Цитирана в :Radinka Dontcheva, Constructing self-dual codes using an automorphism group, Delft University, Netherland, 2002 (dissertation)

2001г. - Четвърто цитиране на статята: В.Йоргов, Н. Зяпков , Дважды четные самодуалные [40, 20, 8 ] - коды с автоморфизмом нечетного порядка , //Проблемы передачи информации , Москва, т. 32, вып.3 41-46, 1966. Цитирана в:King, OD, “The mass of extremal doubly-even self-dual codes of length 40”, IEEE Transactions on Information Theory, 47:6 (2001)

1999г. - Трето цитиране на статята: В.Йоргов, Н. Зяпков , Дважды четные самодуалные [40, 20, 8 ] - коды с автоморфизмом нечетного порядка , //Проблемы передачи информации , Москва, т. 32, вып.3 41-46, 1996г. Цитирана в :. J.E.Fields, P.Gaborit , W.C.Huffman, V. Pless , On the Classification of Extremal Even Formally Self-Dual Codes, Designs, Codes and Cryptography, 18 ,125-148 (1999)

1998г. - Второ цитиране на статята: В.Йоргов, Н. Зяпков , Дважды четные самодуалные [40, 20, 8 ] - коды с автоморфизмом нечетного порядка , //Проблемы передачи информации , Москва, т. 32, вып.3 41-46, 1996г. Цитирана в :. Vera Pless, W.Cary Huffman, Richard A Brualdi, Handbook of Coding Theory, New York: Elsevier, 1998,монография.

1997г. - Първо цитиране на статията: В.Йоргов, Н. Зяпков , Дважды четные самодуалные [40, 20, 8 ] - коды с автоморфизмом нечетного порядка , //Проблемы передачи информации , Москва, т. 32, вып.3 41-46, 1996. Цитирана в :. Dougherty, S.T.; Gulliver, T.A.; Harada, M., . Extremal binary self-dual codes, Information Theory, IEEE Transactions on Volume 43, Issue 6, Nov 1997 Page(s):2036 - 2047

1997г. - Шесто цитиране на статията : Н. Зяпков , А.В. Яковлев ,Универсально согласные разширения Галоа. // Записки научных семинаров, Отд. Мат. нст. АH СССР, Ленинград, Т. 71, 1977,33-152.19 Цитирана в :В.В.Ишханов, Б.Б.Лурье, О задаче погружения над р-расширением, Алгебра и анализ , т.9 (4),1997, 87-97.

1990г. - Второ цитиране на статията : Н. Зяпков , А.В. Яковлев ,Универсально согласные разширения Галоа. // Записки научных семинаров, Отд. Мат. нст. АH СССР, Ленинград, Т. 71, 1977, с. 133-152. Цитирана в :Toktosunov Zh.N.,Semidirect imbedding problem of algebraic number fields with a solvable kernel, Vestn. Leningr.Univ.ser.I , 1990, N 3.

1990г. - Трето цитиране на статията : Н. Зяпков , А.В. Яковлев ,Универсально согласные разширения Галоа. // Записки научных семинаров, Отд. Мат. нст. АH СССР, Ленинград, Т. 71, 1977,33-152. Цитирана в: Б.Б.Лурье, Условие согласности Фаддеева-Хасе в проблеме погружения полей, Записки научних семинаров ПОМИ т.272, 259-272, 2000г.

1990г. - Четвърто цитиране на статията : Н. Зяпков , А.В. Яковлев ,Универсально согласные разширения Галоа. // Записки научных семинаров, Отд. Мат. нст. АH СССР, Ленинград, Т. 71, 1977,33-152. Цитирана в:Б.Б.Лурье, О универсально разрешимих задачах погружения , ТМИАН, т.183, (1990), 121-126.

1990г. - Пето цитиране на статията : Н. Зяпков , А.В. Яковлев ,Универсально согласные разширения Галоа. // Записки научных семинаров, Отд. Мат. нст. АH СССР, Ленинград, Т. 71, 1977,33-152. Цитирана в :В.В.Ишханов, Б.Б.Лурье,Д.К.Фаддеев, Задача погружения в Теории Галуа, Наука, 1990, 270с. (монография).

1984г. - Първо цитиране на статията : Н. Зяпков , А.В. Яковлев ,Универсально согласные разширения Галоа. // Записки научных семинаров, Отд. Мат. нст. АH СССР, Ленинград, Т. 71, 1977, с. 133-152. Цитирана в :Л.В.Кузьмин , Поля алгебраических чисел, Итоги науки и техники, Сер. Алгебра.Топология.Геометрия. 1984, том22,117-204.