КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. доц. д-р Свилен Горанов Тоневабв

Хон. доц. д-р  Свилен Горанов Тонев

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 308

Телефон: 830495; вътр. 299 ; 098 8775065

Email: s.tonev@shu.bg

Приемно време: вторник 9.15-10.00; 12.00-13.15

Завършен университет, специалност

Университет за национално и световно стопанство - София, 1979 г.

Специалност Политическа икономия

Месторабота преди постъпване в ШУ

МСТ ЕООД, Варна

Заемани академични длъжности

асистент - 1981 - 1989

гл. асистент - 1990 - 1994, 2004 - 2007

доцент - 2008

Придобити научни степени

доктор по икономика - 1990 г.

Водени лекции и/или упражнения

Корпоративни финанси

Публични финанси

Финансови пазари и финансови институции

Международни финанси

Пари и банково дело

Области на научни интереси

Корпоративни финанси и финансови пазари

Специализации

САЩ - 1995

Участия в международни и национални научни проекти

1. Изменения на пазарите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007-2009 г., ШУ Епископ К.Преславски, 2010 г.

2. Теоретични основи и подоходи за управление на риска, ШУ Епископ К.Преславски, 2011 г.

3. Математически апарат (t-mean оценки и поасонови процеси) за финансови пазари, ШУ Епископ К.Преславски, 2012 г.

4. Приложение на количествените методи във финансово-икономическия анализ. ШУ Епископ К.Преславски, 2013 г.

5. Управление на задлъжнялостта във фирмата. ШУ Епископ К.Преславски, 2014 г.

6. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 - "Студентски практики" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 2014 г.

7. Проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ НА ЕС - проект BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието", 2014 г.

8. Проект на тема "Фактори за финансова стабилност на микро и макроравнище". РД-08-268/10.03.2015 г., Шуменски университет "Епископ К. Преславски"

9. Проект на тема "Влияние на промените във финансовия сектор върху решенията на икономическите единици". РД-08-107/05.02.2016 г., Шуменски университет "Епископ К.Преславски"

10. Проект на тема "Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор". РД-08-119/06.02.2017 г. Шуменски университет "Епископ К. Преславски"

11. Проект на тема "Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия". РД-08-126/07.02.2018 г. Шуменски университет "Епископ К. Преславски".

12. Проект на тема "Финансирането като фактор на ефективността и растежа". РД-08-79/30.01.2019 г. Шуменски университет "Епископ К. Преславски".

Дисертации

1990г. - Тонев С., "Амортизационният фонд в условията на интензификация на икономиката", 1990, 211 с.

Монографии

2016г. - Тонев С., "Валутни курсове и финансова стабилност". УИ Епископ К.Преславски, 2016, 304 с.

2008г. - Тонев С., "Финансовата система в глобалната икономика". УИ Епископ К.Преславски, 2008, 164 стр.

Учебници

2015г. - Тонев С., "Финансови пазари". УИ Епископ К.Преславски, 2015, 223 стр.

2014г. - Тонев С. Основи на финансите. УИ Епископ К.Преславски, 2014, 301 с.

2012г. - Тонев С., "Корпоративни финанси", УИ Епископ Константин Преславски, 2012, 228 стр.

2006г. - Тонев С., "Банково дело", УИ Епископ К. Преславски, 2006, 169 с.

2005г. - Тонев С., "Финанси", УИ Епископ К. Преславски, 2005, 268 с.

1993г. - Тонев С., "Обща икономическа теория", (в съавторство), ВИНС - Варна, 1993, 85 с. (4 глави)

Учебни помагала

2014г. - Тонев С., "Корпоративни финанси (методическо пособие)", УИ Епископ К.Преславски, 2014, 23 стр. (в съавт.с Д.Загорчева)

2006г. - Тонев С., “Финансиране и достъп до кредитиране”, 66 стр., 72 редуц. стр., в „Управление на малки и средни предприятия в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз”, УИ Епископ Константин Преславски, 2006

1993г. - Тонев С., “Макроикономика – тестове, задачи, казуси”, Варна, 1993 г., 35 стр.

1992г. - Тонев С., “Микроикономика – тестове, задачи, казуси” /в съавторство/, Варна, 1992 г., 40 стр.

1988г. - Тонев С.,“Сборник тестове и задачи по политическа икономия на капитализма”, Варна, Изд. на ВИНС “Д.Благоев”, 1988 г., 48 стр.

Студии

2015г. - Тонев С., "Паричната политика и колебанията на цените в икономиката", УИ Епископ Константин Преславски, 2015, 48 стр.

2015г. - Тонев С., "Фактори за инвестиционни решения на фирмите", УИ Епископ Константин Преславски, 2015, 48 стр.

2012г. - Тонев С., "Основните лихвени спредове като показател за лихвения риск", УИ Епископ Константин Преславски, 2012, 44 стр.

2011г. - Тонев С., “Изменения на пазaрите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007-2009 г.”, УИ Епископ Константин Преславски, 2011, 36 стр.

2006г. - Тонев С., “Нови тенденции в дейността на финансовите институции в края на 20 и началото на 21 век”, 41 стр., 50 редуц. стр. ; в “Макроикономика – структурни и функционални промени в икономиката”, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2006

2006г. - Тонев С., “Финансови пазари и инфлация”, 22 стр., 27 редуц. стр.;в “Макроикономика – структурни и функционални промени в икономиката”, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2006

1990г. - Тонев С., “Обемни и структурни изменения на амортизационния фонд в условията на интензификация на икономиката”, Трудове на ВИНС – Варна, 1990 г., 45 стр.

1989г. - Тонев С., Амортизационният фонд в условията на интензификация на икономиката. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор", Варна: Изд. на ИУ,1989 г., 35 стр.

Статии

2018г. - Тонев, С., Глобалният дълг и финансовата стабилност, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" – Факултет по математика и информатика, XIX C, 2018, с. 37-47

2017г. - Тонев С., Новите технологии и промените във финансовия сектор. УИ Епископ Константин Преславски, 2017, с. 5-27.

2016г. - Tonev S. Institutional factors for stability of the Bulgarian banking system. The 4th Global Virtual Conference, Volume: 4, Issue: 1, April 2016, pp. 79-83, www.gv-conference.com

2016г. - Тонев С., Ценова функция на паричните и капиталови пазари. ШУ „Епископ К. Преславски, МАТТЕХ 2016, Том 1, с. 349-353.

2016г. - Тонев С., Финансови аспекти на макроикономическата политика. ШУ „Епископ К. Преславски, МАТТЕХ 2016, Том 1, с. 344-348.

2016г. - Тонев С., Инструменти за управление на системен риск. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски", ФМИ, Том XVII C, 2016, с. 128-139.

2014г. - Тонев С., : "Динамика на цената на дълга за нефинансовите предприятия в България в светлината на световните тенденции.”, Научна конференция МАТТЕХ 2014, Шуменски университет Епископ К.Преславски, Сборник научни трудове, Раздел Икономика и управление, (под печат)

2014г. - Тонев С., Влайкова В. "Развитие на пазара на дериватни финансови инструменти", Икономика и управление на бизнеса, УИ Епископ К. Преславски, 2014 с. 210-218 (под печат)

2014г. - Тонев С., Якубова Н. "Търговия с ценни книжа", Икономика и управление на бизнеса, УИ Епископ К. Преславски, 2014 с. 219-232 (под печат)

2014г. - Тонев С., Костов Г. "Тенденции и прогнози относно кредитния портфейл на търговските банки в България", Икономика и управление на бизнеса, УИ Епископ К. Преславски, 2014 с. 233-241 (под печат)

2013г. - Тонев С., „Дългосрочна норма на възвращаемост на капиталовите пазари”, 51. Научна конференция – Русенски университет “А.Кънчев” 2013, Научни трудове, Том 52, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, с.148-152

2012г. - Тонев С., : "Набиране на чуждестранен капитал от фирмите от нововъзникващите пазарни икономики и влиянието на финансовата криза от 2007-2009 г.”, Научна конференция МАТТЕХ 2012, Шуменски университет Епископ К.Преславски, Сборник научни трудове, Раздел Икономика и управление, с. 495-499

2011г. - Тонев С., "Влияние на дълговата криза в Еврозоната върху равнището на лихвените проценти в България", Научна конференция МАТТЕХ 2011, Шуменски университет Епископ К.Преславски, Сборник научни трудове, Раздел Икономика и управление, с.143-148

2010г. - Тонев С., “Критерии за избор на цели при провеждане на парична политика” (в съавт.), в сб. “Икономика и управление на бизнеса – актуални проблеми”, УИ Епископ Константин Преславски, 2010, 16 стр.

2010г. - Тонев С., “Финансово посредничество и управление на лихвения риск”, Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шуменски университет Епископ К.Преславски, Сборник научни трудове, Раздел Икономика и управление, с. 250-253

2009г. - Тонев С., “Влияние на международната финансова криза от 2007-2009 г. върху туризма”, Научна конференция – Висше училище “Земеделски колеж” - Пловдив, филиал Велико Търново, 2009, Сборник с доклади, с.283-287

2004г. - Тонев С., “Проблеми на данъчното облагане върху дейности, обслужващи свободното време ( на примера на туризма), сп. Икономика и мениджмънт, бр.4, 2005, 10 стр.

2004г. - Тонев С., “Данъчното облагане и предлагането на труд”, Годишник на Техническия университет във Варна, Том 1, 5-306, 2004 г., 6 стр.

2004г. - Тонев С., “Глобализацията на икономиката и ефективността на данъчно-трансферната система”, Годишник на Техническия университет във Варна, Том 1, 5-306, 2004 г., 5 стр

1992г. - Тонев С., “Паричната политика и макроикономическата стабилизация в България при прехода към пазарна икономика”, сп. “Известия на Икономическия университет - Варна”, бр.2, 1992, 12 стр.

1991г. - Тонев С., “Фактори за ускоряване на приватизацията”, сп.”ИКО”, бр.2, 1991г., 10 стр.

1990г. - Тонев С., “Техническото обновяване и икономическият растеж в селското стопанство в условията на фирмената организация”, сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, No 2, 1990 г., 12 стр.

1990г. - Тонев С., “Реални, а не мними собственици”, ”Икономически живот”, No 3, 1990 г., 6 стр.

1989г. - Тонев С., “Обновяването на основните производствени фондове и измененията в икономическия растеж”, Годишник на ВИНС – Варна, No1,1989 г., 15 стр.

1988г. - Тонев С., “Амортизционният фонд и интензификацията на икономиката”, сп.”Икономическа мисъл”, бр.8, 1988 г., 14 стр.

1988г. - Тонев С., “Амортизационният фонд и самофинансирането на предприятията в условията на интензификация на икономиката”, сп.”Икономика”, бр.8,1988г.,12 стр.

1987г. - Тонев С., “По някои аспекти на моралното изхабяване на основните производствени фондове”,сп.”Известия на ВИНС - Варна”,бр.1,1987 г., 12 стр.

1987г. - Тонев С., “Социални и екологически аспекти на обновяването на основните производствени фондове”,сп.”Известия на ВИНС - Варна”, бр.4, 1987 г., 14 стр.

1986г. - Тонев С., “Амортизационният фонд в условията на интензификация на икономиката”, сп.”Известия на ВИНС - Варна”, бр.3,1986 г., 15 стр.

Доклади

2007г. - Тонев С., Научна конференция – Русенски университет “А.Кънчев”, Научни трудове, том 46, серия 4 Икономика и мениджмънт, 2007 г., Доклад: “Чуждестранната конкуренция и валутната експозиция на фирмите”, 4 стр.

2007г. - Тонев С., Научна конференция – Русенски университет “А.Кънчев”, Научни трудове, том 46, серия 4 Икономика и мениджмънт, 2007 г., Доклад: “Влияние на либерализацията на финансовите пазари в Източна Европа върху възвращаемостта на финансовите инвестиции”, 3 стр.

2006г. - Тонев С., Научна конференция “Природни науки 2006” – Шуменски университет “Епископ К.Преславски”, Варна, 2006 г., Доклад: “Финансова оценка на въздействието на производството върху природните ресурси”, 6 редуц. стр.

2005г. - Тонев С., Научна конференция – Русенски университет “А.Кънчев”, Научни трудове, том 44, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, 2005 г., Доклад: “Проблеми на ефективността в публичните финанси”, 5 стр., 8 редуц. стр.

2005г. - Тонев С., Научна конференция – Русенски университет “А.Кънчев”, Научни трудове, том 44, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, 2005 г., Доклад: “Данъчното облагане на фирмите и решенията за инвестиране”, 5 стр

1994г. - Тонев С., Национална конференция в Икономически университет – Варна, 1994 г. Доклад : “Развитие на системата от финансови посредници при прехода към пазарна икономика в България”, 7 стр.

1989г. - Тонев С.,Национална школа на млади икономисти – Албена, ИИ на БАН, 1989 г. Доклад : “Разнообразието на формите на собственост и икономическата ефективност”, 6 стр.