КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р инж. Стоян Крайчев Крайчевабв

Доц. д-р  инж. Стоян Крайчев Крайчев

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 307

Телефон: 054 830495 вътр.169

Email: st_krajchev@abv.bg, st.krajchev@shu.bg

Приемно време: сряда 11-13 часа

Завършен университет, специалност

Икономически университет - Варна, 2000 г., магистър по "Счетоводство и контрол"

Икономически университет - Варна, 1999 г., бакалавър по "Счетоводство и контрол"

ВНВАУ "Г. Димитров" - гр. Шумен, 1979 г., магистър по "Радиоелектроника"

Месторабота преди постъпване в ШУ

От 2003 г. до 2005 г. - "SМ group", референт

От 1985 г. до 2003 г. - ВВУАПВО "Панайот Волов" - Шумен

Заемани академични длъжности

Доцент: 3.8. Икономика (Заповед No/дата: РД-10-1340 / 27.07.2015 г. ШУ "Епископ Константин Преславски")

Доцент: 02.07.03 Радиолокация и радионавигация (Свидетелство No/дата: 18485 / 27.02.1997 г.)

Придобити научни степени

Доктор 02.07.03 Радиолокация и радионавигация (Диплом No/дата: 18736 / 06.03.1989 г.)

Водени лекции и/или упражнения

Икономика

Основи на предприемачеството

Диагностика на предприятието

Основи на икономиката в инженерната логистика

Икономика и организация на предприятието

Корпоративна логистика

Икономика на труда

Управление на човешки ресурси

Учебна практика в учебно-тренировъчна фирма

Области на научни интереси

Икономика на предприятието

Счетоводство и контрол

Информационни системи и технологии в икономиката

Участия в международни и национални научни проекти

1. Сигурност на информационните системи, Договор № РД-07-943/ 2007 г.

2. Автоматизирана система за изследване на параметрите на комуникационни устройства и системи, Договор № РД – 07-939/09.06.2008 г.

3. Мониторинг и изследване на физически и технологични процеси, Договор № РД-07-543/ 31.03.2009 г.

4. Високопроизводителна система за паралелни изчисления (cluster), Договор № РД-07-1130/ 15.04.2010 г.

5. Лазерно сканиране на 3D обекти, Договор № РД-07-1131/ 15.04.2010 г.

6. IP управление на технологични обекти, Договор № РД-07-322/ 15.03.2011 г.

7. Национален проект BG051RO001-3.3.07-0002 "Студентски практики".

8. Национален проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”.

9. Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии. Договор № РД-08–265/14.03.2013, Ръководител проф. д.т.н. Христо Лалев; студенти: 9; докторанти: 4

10. Национален проект BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието".

11. Университетски проект РД-08-221/11.03.2014 " WEB лаборатория по комуникационно-информационни системи".

12. Университетски проект № РД-08–279/12.03.2015 „Приложение на KINECT сензори в комуникационно-информационните системи”.

13. 2016 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" в ШУ) "Влияние на промените във финансовия сектор върху решенията на икономическите единици".

14. 2016 г. - Участие в проект BG05M2OP001-2.002-0001 - "Студентски практики" по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г."

15. 2017г. Участие в проект „Стохастично моделиране в икономиката“, № РД-08-96/02.06.2017г. на Шуменски университет.

16. 2018„Стохастично моделиране в икономиката“, № РД-08-125/06.02.2018г. на Шуменски университет.

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра 2003 г.

Организационна дейност

• Член на КС на ШУ

• Член на ОС на ШУ

Член на ФС на ФМИ

Член на ОС на ФМИ

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените в България- клон Шумен

Дисертации

1989г. - Оптимизиране на алгоритмите за целеразпределение в АСУ-В

Монографии

2015г. - Икономика на частните охранителни предприятия в България (подсектори 80.10 и 80.20) - ISBN 978-619-7218-10-7

Учебници

2014г. - Проектиране на технически средства в системите за сигурност.

2013г. - Технически средства за сигурност ISBN:978-954-577-698-4

Учебни помагала

2015г. - Анализ влиянието на преките фактори върху финансовия резултат от производствената дейност - ISBN 978-619-7218-11-4

2014г. - Тест по дисциплината "Технически средства в системите за сигурност" 2013 г.

2014г. - Тест по дисциплината "Проектиране на технически средства в системите за сигурност" 2014г.

Статии

2013г. - ОПТИМИЗИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО И СТРУКТУРА НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ НА БАЗАТА НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ. ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" гр. Варна

2013г. - ЕКСПЕРТНАТА СИСТЕМА ПРИ АНАЛИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КАФЕ. ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" гр. Варна

2013г. - ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.ЮНС НВУ"В. Левски", В. Търново

2013г. - ВЛИЯНИЕ НА СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ ВЪРХУ ИНФОРМАЦИОННАТА БАЗА ЗА ФИНАНСОВА ДИАГНОСТИКА НС НВУ"В. Левски", В. Търново

2012г. - Съхраняване на счетоводната информация в предприятието.//ЮНС 2011 ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" Варна

2012г. - Експертна система за анализ на рентабилността на предприятието. ЮНС НВУ"В. Левски", В. Търново 2012

2012г. - Оценка ефективността от внедряването на счетоводни програмни продукти. ЮНС НВУ "В. Левски"

2012г. - Анализ на софтуерните продукти за управление на проекти на българския пазар. ШУ Епископ Константин Преславски" МАТТЕХ-2012 г.

2012г. - Метод за определяне на необходимия състав в охранителните фирми. ШУ Епископ Константин Преславски" МАТТЕХ-2012 г.

2011г. - Проблеми за дългосрочното съхраняване на счетоводната информация.//ЮНС 2011 ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" Варна

2011г. - MES-системата и функционирането на ВУ. //Сборник трудове НВУ “В. Левски" 2011

2011г. - МЕНИДЖМЪНТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРИ ФИНАНСОВА КРИЗА. НВУ „Васил Левски” 2011

2010г. - ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА БИЗНЕС РИСКА ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА ERP СИСТЕМИ.///Mathtech2010 ШУ.Еп. Константин Преславски

2010г. - ПРЕДМЕТНО ОРИЕНТИРАНИ MES СИСТЕМИ.//Mathtech2010 ШУ.Еп. Константин Преславски

2010г. - Предметно ориентирани MES системи.//Сборник трудове НВУ “В. Левски" 2010

2010г. - Счетоводен софтуер или ERP система?//Сборник трудове НВУ “В. Левски" 2010

2010г. - Програмни продукти за анализ на икономическите параметри на предприятието//Сборник трудове НВУ “В. Левски" 2010

Доклади

2018г. - Информационна асиметрия на трудовия пазар за охранителни предприятия. Научна конференция МАТТЕХ 2018, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», с.337-343.

2016г. - 2016г. - Фактори определящи инвестиционната привлекателност на общините (в съавторство с Деница Загорчева), Научна конференция МАТТЕХ 2016, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», с.360-364. 2016 г. - Информацията като производствен фактор в предприятието. Научна конференция МАТТЕХ 2016, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», с.354-359.

2016г. - 2016 г. Информацията като производствен фактор в предприятието. Научна конференция МАТТЕХ 2016, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски". 354-359.

2014г. - СТРУКТУРА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ САЙТОВЕ И ПРОБЛЕМИ НА МАЛКИТЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ. НС НВУ"В. Левски" 2014г.

2014г. - Анализ на необходимостта от оперативна съвместимост между бизнес и производствени системи. МАТТЕХ 2014

2008г. - Анализ на метрологичното осигуряване при контрол на измервателни средства за измерване на маса Р.К.Коджейков; Д.Д.Червенков, Стоян К. Крайчев; Варна 2008 г. ФПН.

2008г. - Стандартите – нормативна база на качеството на логистично-информационната дейност Румен К. Коджейков, Пламен Н. Чернокожев, Димитър Д. Червенков, Стоян К. Крайчев, НВУ 2008 г. ФАПВО и КИС

2008г. - Анализ на метрологичното осигуряване при контрол на измервателни средства за измерване на маса. Р.К.Коджейков; Д.Д.Червенков; Варна 2008 г. ФПН

2008г. - Стандартите – нормативна база на качеството на логистично-информационната дейност. Р. К. Коджейков, Пл. Н. Чернокожев, Д. Д. Червенков, НВУ 2008 г. ФАПВО и КИС

2000г. - Проблеми при избора на счетоводен софтуер. Сборник трудове ч. IV ВВУАПВО"П.Волов" 2000

2000г. - Оптимизиране транспортните разходи на фирмата чрез прилагане итерационния метод на Щайнер. Сборник трудове ч. IV ВВУАПВО"П.Волов" 2000

2000г. - Процеси на избор на счетоводна програмна система. Сборник трудове ч. IV ВВУАПВО"П.Волов" 2000.

2000г. - Статистически анализ на връзката между успеваемостта и биоритмите на обучаемите. ВВВУ “Г. Бенковски”ЮНС “120 г. от Априлското въстание”ВВВУ 2000 г. (в съавт. с Р. К. Коджейков)

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2017г. - Становище по процедура за заемане на академична длъжност "доцент" по конкурс, обявен от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - 2017 год.

2012г. - Становище по процедура за заемане на академична длъжност "доцент" по конкурс, обявен в НВУ "В. Левски", 2012.