Гл. ас. д-р Красимира Янкова Костадиноваабв

Гл. ас. д-р  Красимира Янкова Костадинова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 318

Телефон: 054 830495 вътр.138

Email: kostadinova@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

СУ "Св. Климент Охридски" - доктор в професионално направление 4.5 "Математика"

ШУ “Еп. Константин Преславски” - степен бакалавър, специалност "Математика"

ШУ “Еп. Константин Преславски” - степен магистър, специалност "Икономическа информатика"

Месторабота преди постъпване в ШУ

ШУ

Заемани академични длъжности

от 01.10.2008г. - 28.02.2017г.: асистент по Теория на вероятностите и математическа статистика

от 1.03.2017г.: главен асистент по Вероятности и статистика

Придобити научни степени

2016г.: Доктор по 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката), ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски"

Научен ръководител: проф. дмн Леда Д. Минкова

Дисертация: Застрахователни модели на риск и вероятност за фалит.

Водени лекции и/или упражнения

Финансова математика

Стохастични изчисления (СУ)

Иконометрия (СУ)

Теория на вероятностите I и II част (СУ)

Вероятности и статистика (СУ)

Статистика (СУ и ЛУ)

Числени методи (СУ)

Изследване на операциите (СУ и ЛУ)

Линейно оптимиране (ЛУ)

Математическо оптимиране (ЛУ)

Математическа икономика (СУ)

Математически анализ (СУ)

Елементи на теория на множествата (СУ)

Информатика (MS Office) (ЛУ)

Проектно управление (ЛУ)

Области на научни интереси

Stochastic processes

Insurance Risk Theory

Statistics

Участия в международни и национални научни проекти

Участие в проект BG05M2OP001-2.002-0001 - "Студентски практики - Фаза I" по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.

Участие в национален проект „Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във ФМИ на СУ", финансиран от МОМН чрез Структурни фондове по договор № BG051PO001-3.3.06-0052 (2012-2014). Ръководител: проф. Красен Стефанов 

Членства в научни организации

Българско статистическо дружество

Съюз на математиците в България

Дисертации

2016г. - Застрахователни модели на риск и вероятност за фалит. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор", 107 с., защитена във ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски", София, 2016 г.

Статии

2018г. - Lazarova M., Kostadinova K., 2018. Polya-Aeppli Risk models, Proceedings of the 44th International Conference Applications of Mathematics in Engineering and Economics, AIP Conf. Proc. 2048, 020021-1–020021-9. (Scopus)

2018г. - Kostadinova K., 2018. On the compound binomial distribution, MATTEX 2018 Conference Proceedings, volume 1, pp. 113-120, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-3921.

2017г. - Kostadinova K., L. Minkova, 2017. On the Bivariate Compound Polya process (submitted).

2016г. - Kostadinova K., L. Minkova, 2016. Type II family of Bivariate Inflated-parameter Generalized Power Series Distributions, Serdica Mathematical Journal 42, vol. 42 (1), pp. 27-42.

2016г. - Kostadinova K., 2016. On the compound Polya distribution, MATTEX 2016 Conference Proceedings, volume 1, pp. 51-58, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-3921.

2016г. - Kostadinova K., L. Minkova, 2016. The Polya-Aeppli risk model with stochastic premium process, Doctoral Conference in Mathematics and Informatics [MIDOC 2015] Proceedings, 2016 "St. Kliment Ohridski" University Press, ISBN 978-954-07-4186-4, pp. 66-72.

2015г. - Kostadinova K., 2015. Bivariate Polya-Aeppli Risk Model, Proceedings, University of Ruse, volume 54, book 6.1, pp. 60-64.

2014г. - Kostadinova K., L. Minkova, 2014. On a Bivariate Poisson Negative Binomial Risk Process, Biomath 3 (2014), pp. 47-52.

2014г. - Kostadinova K. Polya-Aeppli risk model with two lines of business, Advanced Research in Mathematics and Computer Science, Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education [MIE 2014] Proceedings, 2014, pp. 27-31.

2013г. - Kostadinova K. On a Poisson negative binomial process, Advanced Research in Mathematics and Computer Science, Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education [MIE 2013] Proceedings, 2013, pp. 25-33.

2013г. - Kostadinova K., L. Minkova, 2013. On the Poisson process of order k, Pliska Studia Mathematica Bulgarica, vol. 22, pp. 117-128.

2011г. - Костадинова К., П. Йорданова, 2011. Доверителни интервали в модела на Блек-Шоулс, Сборник Научни трудове от национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971 - 2011", Шумен, стр. 48-54.

2011г. - Костадинова К., П. Йорданова, В. Калчева, Ив. Атанасова, 2011. Приложение на дисперсионния анализ в краниометрични изследвания на видове двойници при полевки от род MICROTUS, Сборник Научни трудове, посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, Шумен, том 1, стр. 98-105.

2010г. - Kostadinova K., 2010. Multiple Regression Analysis in Teaching Statistics by R software, Proceedings, University of Ruse, volume 49, book 6.1, pp. 18-22.

2009г. - Костадинова К., 2009. Използване на MS Excel в обучението по статистика, Сборник Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 6.1, стр. 50-54.

Доклади

2018г. - Kostadinova K., 2018. On the compound binomial distribution, Научна конференция с международно участие "MATTEX 2018," 25-27 октомври 2018, Шумен, България.

2018г. - Kostadinova K., M. Lazarova, 2018. Risk models of order k, Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2018), July 1–6, 2018, Tryavna, Bulgaria.

2018г. - Lazarova M., Kostadinova K., 2018. Polya-Aeppli Risk models, 44th International Conference Applications of Mathematics in Engineering and Economics, June 8–13, 2018, Sozopol, Bulgaria.

2017г. - Kostadinova K., L. Minkova, 2017. A Generalization of the Polya process, Second International Conference „Mathematics Days in Sofia“ (MDS 2017), July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria.

2016г. - Kostadinova K., L. Minkova, 2016. On the Bivariate Compound Polya process, International Conference on Mathematical Methods and Scientific Computing (MMSC 2016), 18 - 24 September 2016, Dobrich, Bulgaria.

2016г. - Костадинова К. Застрахователни модели на риск и вероятност за фалит, Национален семинар по Стохастика, 2 март 2016г., София, България.

2016г. - Kostadinova K., L. Minkova, 2016. On the Bivariate Compound Polya process, 17th International Summer Conference on Probability and Statistics (ISCPS 2016), 25 June - 1 July 2016, Pomorie, Bulgaria.

2016г. - Kostadinova K., 2016. On the compound Polya distribution, Научна конференция с международно участие "MATTEX 2016," 11-13 ноември 2016, Шумен, България.

2015г. - Kostadinova K., L. Minkova, Bivariate Polya-Aeppli Risk Model, International Conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences and Young Scientist School, Blagoevgrad, Bulgaria, 14 – 19 June 2015.

2015г. - Kostadinova K., L. Minkova, 2015. The Polya-Aeppli risk model with stochastic premium process, Докторантска конференция по математика и информатика, 15-18 октомври 2015, София, България.

2015г. - Kostadinova K. Bivariate Polya-Aeppli Risk Model, Научна конференция с международно участие на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 09-10.10.2015г.

2014г. - Kostadinova K., L. Minkova, Type II family of Bivariate Inflated-parameter Generalized Power Series Distributions, XVI-th INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE ON PROBABILITY AND STATISTICS (ISCPS-2014), Pomorie, Bulgaria, 21-28 June 2014.

2014г. - Kostadinova K., L. Minkova, On the Bivariate Inflated-parameter Generalized Power Series Distributions, The V Congress of Matematicians of Macedonia, September 24 - 27, 2014, Ohrid, Republic of Macedonia.

2014г. - Kostadinova K., Polya-Aeppli risk model with two lines of business, Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education [MIE 2014], September 23-25, 2014, Sofia, Bulgaria.

2014г. - Kostadinova K., L. Minkova, Type II family of Bivariate Inflated-parameter Generalized Power Series Distributions, International Conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences and Young Scientist School, Sofia, Bulgaria, 22 – 27 June 2014.

2013г. - Kostadinova K., L. Minkova, On a bivariate Poisson negative binomial risk process, International Conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences, Sofia, Bulgaria, 16 – 21 June 2013.

2013г. - Kostadinova K., On a Poisson negative binomial process, Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education [MIE 2013], Sofia, Bulgaria, September 19-21, 2013.

2013г. - Kostadinova K., On a bivariate compound Poisson risk model, Семинар за докторантите-бенефициентите по договор № BG051PO001-3.3.06-0052, Sofia, Bulgaria, 2 July 2013.

2012г. - Kostadinova K., Poisson of order k risk model, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "MATHTECH 2012" - 22 - 24 november 2012, Shumen, Bulgaria.

2012г. - Kostadinova K., L. Minkova, On the Poisson process of order k, XV-th INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE ON PROBABILITY AND STATISTICS (ISCPS-2012), Pomorie, Bulgaria, 23-30 June 2012.

Цитирания

2015г. - Kostadinova K., L. Minkova, 2013. On the Poisson process of order k, Pliska Studia Mathematica Bulgarica, vol. 22, pp. 117-128 цитирана в Meglena D. Lazarova, 2015. A Generalization of Two Pure Birth Processes and their Applications to Insurance Risk Theory. Proceedings, University of Ruse, volume 54, book 6.1, pp. 65-69.