Доц. д-р Славена Господинова Стояноваабв

Доц. д-р  Славена Господинова Стоянова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 308

Телефон: 054 830495 вътр.281

Email: slavena.stoyanova@shu.bg; slavena.stoyanova@hotmail.com

Приемно време: в отпуск от 10.07.2019г. до 23.08.2019г.

Завършен университет, специалност

- 2004-2007 - Редовен докторант по научна специалност 05.02.07 „Счетоводна -отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” към катедра „Икономика и моделиране”, Шуменски университет;

- 2001 – 2002г. - Магистър по финанси, специализация Международни финаси, ВСУ „Черноризец Храбър” Варна, БАН, ИУ-Варна;

- 1998г. – 2001 - Бакалавър по икономика, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Месторабота преди постъпване в ШУ

1997г. - 2003г. - търговска фирма

2003г. - 2008г. - хоноруван асистент към катедра "Икономика и моделиране", редовен докторант към същата катедра.

Заемани академични длъжности

2008 - 2011 - асистент към катедра "Икономика и моделиране"

2011 - 2016 - главен асистент към катедра "Икономика и моделиране"

2016 - доцент към катедра "Икономика и математическо моделиране"

Придобити научни степени

доктор по научна специалност 05.02.07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" - Диплом №34610/2010 ВАК

Водени лекции и/или упражнения

Основи на счетоводство (Л и СУ)

Финансово счетоводство (Л и СУ)

Банково счетоводство (Л и СУ)

Счетоводен софтуер (Л и ЛУ)

Организация и техника на счетоводството (Л и СУ)

Практическо обучение във фирма (СУ)

Области на научни интереси

счетоводна отчетност, роля на документите в отчетния процес

Специализации

1. от 03.04.2011г. до 10.04.2011г. в „Геверкщат” ООД, Бохум, Германия - участие в мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи” в рамките на програма „Учене през целия живот” за увеличаване на специфичните лични компетенции относно методите на интегриране, квалифициране и преквалифициране на трайно безработни и маргинални социални групи.

2. месец януари 2014г. - ШУ, Същност, основание и регистрация на учебно-тренировъчна фирма

Участия в международни и национални научни проекти

1. Участие в разработването и управлението на проект „Управление на МСП в контекста на присъединяването на България към ЕС” – програма ФАР (2006-2007г.)

2. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Одит на човешките ресурси (квалификация, оценяване, мобилност, мотивация, професионална кариера, качество на трудовия живот) в сферата на социалните услуги в Североизточна България” – 2009г.

3. Участие в проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенции на работната сила по браншове и региони” – проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансиран от Европейския социален фонд и Република България

4. Участие в изследователски проект(финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Изменения на пазарите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007 – 2009г.” – 2010г.

5. Участие в изследователски проект(финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Теоретични основи и подходи при управление на риска” – 2011г.

6. Участие в мобилност по проект „European Added Value Mobility – Мобилност с добавена европейска стойност”, финансиран по Програма Леонардо да Винчи – Мобилност. Участието е по покана на Търговско промишлена палата - 2011г.

7. Участие в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, Агенция по заетостта, програма „Аз мога“, обучение с ваучери , 960 учебни часа, период на изпълнение 02.06-2010 – 27.03.2011, проект на Фондация за социални инвестиции и ресурси

8. Участие в проукт по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” - Обучения по условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, по схема за безвъзмездно финансиране BG051PO001-2.1.11 – “Аз мога”, Схема „Насърчаване на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 1“, проект на Фондация за социални инвестиции и ресурси

9. Участие в изследователски проект(финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Управленски и финансови аспекти на атестирането на академичния състав на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски” – 2012г.

10. Участие в изследователски проект(финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Изследване на възможности за създаване на акселератор за стартиращи предприятия в България” – 2013г.

11. Участие в проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ НА ЕС - Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

12.Участие в проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ НА ЕС - проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

13. Участие в проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ НА ЕС - проект BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

14. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Управление на фирмената задлъжнялост” – 2014г.

15. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Фактори за финансова стабилност на микро и макро равнище” – 2015г.

16. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Влияние на промените във финансовия сектор върху решенията на икономическите единици” – 2016г.

17.Участие в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ - 2016/2017

18. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор” – 2017г.

19. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия” – 2018г.

Организационна дейност

- член на комисията по социално-битовите въпроси на преподавателите и служителите;

- отговорник по научната дейност в катедра "Икономика и математическо моделиране".

Дисертации

2010г. - Капиталът на кооперацията - счетоводни теоретико-приложни проблеми

Монографии

2019г. - Стоянова, С. 2019. Капиталови източници на кооперативния бизнес модел. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". ISBN 978-619-201-284-7

2016г. - Търговска дейност и търговска сделка – икономически, правни и счетоводни аспекти, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2016, ISBN 978-619-201-082-9, 246с.

Учебници

2014г. - Счетоводство - част втора- Модул за електронно обучение //ЦДО, Шумен, 2014 (в съавт. със Станислав Александров )

2013г. - Счетоводство - част първа - Модул за електронно обучение //ЦДО, Шумен, 2013 (в съавт. със Станислав Александров )

2013г. - Счетоводство - част втора // УИ”Еп.К.Преславски”, Шумен, 2013 (в съавт. със Станислав Александров )

2012г. - Счетоводство - част първа // УИ”Еп.К.Преславски”, Шумен, 2012 (в съавт. със Станислав Александров )

2006г. - Счетоводство и контрол // УИ”Еп.К.Преславски”, Шумен, 2006, (в съавт. с Б.Тончев, Св.Стефанов)

Учебни помагала

2014г. - Счетоводно отчитане на увеличението на стоките и произтичащите разчетни операции // Методическо ръководство по счетоводство, част от МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО IV ЧАСТ, Шумен, 2014,с.118-147 (в съавт. със Станислав Александров),

2014г. - Приложение на програмните продукти за автоматизация на счетоводството (по примера на счетоводно отчитане на увеличението на стоките и произтичащите разчетни операции)//Методическо ръководство по програмни продукти за автоматизация на счетоводството, част от МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО IV ЧАСТ, Шумен, 2014,с.148-204

2012г. - Тестове и задачи по счетоводство - част първа // УИ”Еп.К.Преславски”, Шумен, 2012

2006г. - Спестявания, инвестиции и икономически растеж //Учебно помагало по макроикономика, УИ „Еп.К.Преславски”Шумен, 2006, с.113-135

Студии

2011г. - Счетоводството като информационен и приложен инструментариум за управление на финансовите рискове, Изменения на пазарите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007-2009г, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2011, ISBN 978-954-577-576-5, с.40-59

Статии

2018г. - Стоянова, С. 2018. Инвестиционни имоти – оценяване и представяне // MATTEX 2018 Сборник научни трудове, том 1, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,с.305-312, ISSN 1314-3921 (OpenAIRE)

2018г. - Stoyanova, S. 2018. Historical, cognitive and normative aspects of documenting commercial transactions in Bulgaria // Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Computer Science, Vol.XIX C, pp.49-54, ISSN 1311-834X (OpenAIRE)

2017г. - Stoyanova, S. Commercial transaction – nature, scope, basic documents, SocioBrains, International scientific refereed online journal with impact factor., Issue 40, December 2017, ISSN 2367-5721, pp. 149-153 ( Scientific Journal Impact Factor/Impact Factor for 2016=4.922)

2017г. - Stoyanova, S., Documentation of commercial transactions and the impact of new technologies (Документиране на търговските сделки и влиянието на новите технологии) // Сollective scientific work "New technologies and changes in financial sector" (Колективен научен труд "Новите технологии и промените във финансовия сектор") // “Konstantin Preslavsky” Publishing House, Shumen, 2017 (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017), рр.67-80 (с.28-42)

2017г. - Стоянова, С., Джамбазова, М. 2017. Специфика на отчетния процес при придобиване на дълготрайни материални активи със средства от европейски фондове и програми по примера на ЕТ „Юлия Кючюкова“.// Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", с. 381-400, ISSN 2367-7120

2017г. - Стоянова, С., Димитрова, С. 2017. Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации – процедури, технология на записванията и съставяне на отчети по примера на IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище. // Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", с. 360-370, ISSN 2367-7120

2016г. - Особености в начина на заявяване и ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите, предоставяни с квалифициран електронен подпис, Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Факултет по математика и информатика, том XVII C, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, с.151-166

2016г. - Електронното фактуриране – една утвърждаваща се тенденция в Европа и България, Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Факултет по математика и информатика, том XVII C, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, с.140-150

2016г. - Application of Accounting Economic Information in the Enterprise Management, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 18, Issue 11. Ver. IV (November. 2016), pp.01-05, www.iosrjournals.org http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/pages/18(11)Version-4.html

2015г. - Приложение на електронния подпис в дейността на едноличния търговец в качеството му на данъчно задължено лице // Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения, София, 2015, бр.12, с.10-12

2014г. - Анализ на активите на ЗП Владимир Драгойчев Ангелов // Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения (сборник със студентски научни публикации), УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, с.271-280 (в съавторство с М. Николова)

2014г. - Рискове при уреждане на търговски вземания и задължения, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", ФМИ, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен, 2014, с.85-98

2014г. - Discipline, Good Faith and Payment’s Loyalty –Main Factors for Reducing the Corporate Indebtness in Bulgaria, TEM Journal – Volume 3 / Number 4 / 2014, pp. 350-355, www.temjournal.com

2014г. - Оценка на стоково-материалните запаси в "МЕБЕЛНА БОРСА - ШУМЕН" ЕООД // Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения (сборник със студентски научни публикации), УИ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2014, с.281-290 (в съавторство с Е.Иванова - Стоянова)

2011г. - Инструментариум на бизнес анализа // Икономика и управление на бизнеса – предизвикателства и рискове (сборник със студентски научни публикации), УИ „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2011, с.224-242 (в съавторство с В. Станева)

2011г. - Особености на организацията и отчитането на материалите // Икономика и управление на бизнеса – предизвикателства и рискове (сборник със студентски научни публикации), УИ „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2011, с.264-287 (в съавторство с Р.Вичева)

2011г. - Анализът на финансовото състояние на фирмата като част от бизнес анализа // Икономика и управление на бизнеса – предизвикателства и рискове (сборник със студентски научни публикации), УИ „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2011, с.243-263 (в съавторство с С.Керанова)

2009г. - Правни форми за организация на стопанската дейност. Място на кооперацията и Европейското кооперативно дружество сред пазарните субекти // Студентски научни публикации „Икономика и управление на бизнеса”, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен, 2009, с.121-147( в съавт. с А. Статева-Енева)

2007г. - Значимост на количествените параметри и качествени характеристики за развитието на кооперациите от област Шумен // Икономика и управление на селскотостопанство, София, 2007, бр.5, с.29-34

2007г. - Възможности за подобряване структурата на капитала на кооперациите от област Шумен// Икономика и управление на селското стопанство, София, 2007, бр.6,с.12-17

2005г. - Кооперациите като форма за ефективно използване на свободното време // Икономика и управление, Благоевград, 2005, бр.4, с.54-60

Доклади

2018г. - Стоянова, С. 2018. Инвестиционни имоти – оценяване и представяне В: Научна конференция с международно участие "MATTEX 2018," 25-27 октомври 2018

2013г. - Documental validity of economic operations – normative and applied aspects, Proceedings HASSACC (HASSACC - Human And Social Sciences at the Common Conference), ISBN: 978-80-554-0808-8, ISSN: 1339-522X, vol. 1,issue 1,pp. 69--72, 2013

2012г. - Особености при документиране на операциите по придобиване, увеличение и намаление на материалните запаси в строителните предприятия // Сборник научни трудове МАТТЕХ 2012, с.488-494

2012г. - Приложимост на способа документиране след промените в Закона за счетоводството//Годишната научна конференция на Юридически факултет на УНСС за 2012г. на тема "Европейското бъдеще на България - правни аспекти", 30 ноември 2012, с.109-113

2011г. - Влияние на промените в Закона за счетоводството върху документите, тяхната достоверност и доказателствена сила // Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж“, СА „Д.А.Ценов“ Свищов, ноември 2011г., с.193-200

2010г. - Счетоводно отчитане на основния (записан) капитал на кооперацията по модел на Европейско кооперативно дружество // Юбилейна международна научно-практическа конференция „Счетоводството – наука, практика, независимост”, УНСС, София, април 2010г. , с.213-220

2010г. - Роля и значимост на счетоводната информация за управление на предприятието // Научна конференция с международно участие, посветена на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, 19-20ноември 2010г., Шумен, с.274-279

2009г. - Обучението по счетоводство като част от професионалната подготовка на студентите от специалност „Икономика” // Сборник с доклади от Шеста международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование 2009” – Висшето икономическо образование – изследване, обучение, иновации, Международно Висше бизнес училище, Ботевград, 2009,с.221-227

2008г. - Конкурентни предимства на модела Европейско кооперативно дружество, // Сборник с доклади от научно - практическа конференция ”Фирмите и пазарите в България в условия на евроинтеграция – продължаваща адаптация” ИУ Варна, 2008, с.303-310

2007г. - Някои аспекти на третиране на капитала в кооперациите // Сборник с доклади от научна конференция „Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика” ИУ Варна, 2007, с.181-189

2006г. - Етапи в управлението на портфейл от ценни книжа // Сборник научни доклади от конференция на докторанти, ШУ, 2006, с.114-124

2005г. - Европейски перспективи на производителните кооперации в България // Сборник с доклади от научна конференция с международно участие „Европейскиперспективи на националното стопанство”, ИУ Варна, 2005, с.246-255

2004г. - Перспективи на финансовите инструменти в България // Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Финансовата и счетоводната теория и практика впроцеса на присъединяване към Европейския съюз”, ИУ Варна, 2004, с.146-151

Цитирания

2018г. - Стоянова, С. 2016. Търговска дейност и търговска сделка – икономически, правни и счетоводни аспекти, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, с.72-79, ISBN 978-619-201-082-9. Цитирано в: Димитрова - Кирова, К. 2018. Документиране на проекта. // Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", с.258-271, ISSN 2367-7120

2018г. - Стоянова, С. 2016. Електронното фактуриране – една утвърждаваща се тенденция в Европа и България, Годишник на Шуменски университет, Факултет по математика и информатика, Том XVII С, 2016г.,с.149. Цитирано в: Димитрова - Кирова, К. 2018. Документиране на проекта. // Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", с.258-271, ISSN 2367-7120

2017г. - Стоянова, С. 2016. Търговска дейност и търговска сделка – икономически, правни и счетоводни аспекти, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, с.85-89, ISBN 978-619-201-082-9. Цитирано в: Симеонова, Д. 2017. Документиране на стоките във „Винекс Преслав“ АД. // Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", с. 401-410, ISSN 2367-7120

2016г. - Стоянова, С. Счетоводството като информационен и приложен инструментариум за управлението на финансовите рискове // Изменение на пазарите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007-2009г., Шумен, 2011. Цитирано в: Стратегическото планиране като инструмент за повишаване на инвестиционната привлекателност на селските райони, Годишник на Бургаския свободен университет, том XXXIV, Бургас, 2016, с.66 -76.

2016г. - Стоянова, Сл. и др., Изменение на пазарите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007-2009 г., УИ „Епископ Константин Преславски“, 2011, с. 52. Цитирано в Златева, Р. Относно някои фактори за социално-икономическо развитие на селските райони // Международна научна конференция "Изложение на съвременни отбранителни продукти" 2016 г. – сборник научни трудове, НВУ „В. Левски”, Шумен, 2016.

2015г. - Александров, С., Стоянова, С., Счетоводство - част втора, УИ "Еп.К.Преславски", 2013г., с.28. Цитирано в: Костадинова, Ж., Особености на оценяването на дълготрайните материални активи в ДП "Кабиюк" гр. Шумен, Икономика и управление на бизнеса, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с.411

2015г. - Александров, С., Стоянова, С., Счетоводство - част първа, УИ "Еп.К.Преславски", 2012г., с.107-108. Цитирано в: Ангелова, Н., Инвентаризацията като средство за проверка (контрол) на стоково-материалните запаси, Икономика и управление на бизнеса, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с.425-426

2015г. - Тончев, Б., С. Стефанов, С. Стоянова, Счетоводство и контрол, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2006, с.123. Цитирано в: Камбурска, Е., Отчитане на увеличението, намалението, инвентаризацията на материалите и материалите за преработка, Икономика и управление на бизнеса, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с.460

2014г. - Александров, С., Стоянова, С., Счетоводство - част първа, УИ "Еп.К.Преславски", 2012г., с.22-33. Цитирано в: Тонев, С., Основи на финансите,УИ "Еп.К.Преславски", 2014, с.42

2014г. - Александров, С., Стоянова, С., Счетоводство - част втора, УИ "Еп.К.Преславски", 2013г., с.11-12. Цитирано в: Тонев, С., Основи на финансите,УИ "Еп.К.Преславски", 2014, с.101

2012г. - Тончев, Б., С.Стефанов, С.Стоянова, Счетоводство и контрол, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2006, с.131. Цитирано в: Братоева-Димова, Р., Особености и проблеми при отчитането на дълготрайни материални активи, Сборник научни трудове, МАТТЕХ 2012, том. 2, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, с.361

2011г. - Стоянова, С., Бизнес диагностика (цикъл упражнения). Цитирано от: Станева, В., Инструментариум на бизнес анализа, Икономика и управление на бизнеса – предизвикателства и рискове (сборник със студентски научни публикации), УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, с. 239 - 240

примерен банков сметкоплан
примерен банков сметкоплан


за магистри - ИУБ
сметкоплан


за магистри - ИУБ
разяснения към сметкоплан


за магистри - ИУБ /неспециалисти/ и КФС /неспециалисти/
счетоводен баланс