КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Славена Господинова Стояноваабв

Доц. д-р  Славена Господинова Стоянова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 308

Телефон: 054 830495 вътр.281

Email: slavena.stoyanova@shu.bg; slavena.stoyanova@hotmail.com

Приемно време: първа седмица: вторник от 10ч. до 11ч. и от 15.30ч. до 16.30ч.; втора седмица:понеделник от 9ч. до 10ч. и вторник от 15.30ч. до 16.30ч.

Завършен университет, специалност

- 2004-2007 - Редовен докторант по научна специалност 05.02.07 „Счетоводна -отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” към катедра „Икономика и моделиране”, Шуменски университет;

- 2001 – 2002г. - Магистър по финанси, специализация Международни финаси, ВСУ „Черноризец Храбър” Варна, БАН, ИУ-Варна;

- 1998г. – 2001 - Бакалавър по икономика, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Месторабота преди постъпване в ШУ

1997г. - 2003г. - търговска фирма

2003г. - 2008г. - хоноруван асистент към катедра "Икономика и моделиране", редовен докторант към същата катедра.

Заемани академични длъжности

2008 - 2011 - асистент към катедра "Икономика и моделиране"

2011 - 2016 - главен асистент към катедра "Икономика и моделиране"

2016 - доцент към катедра "Икономика и математическо моделиране"

Придобити научни степени

доктор по научна специалност 05.02.07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" - Диплом №34610/2010 ВАК

Водени лекции и/или упражнения

Основи на счетоводство (Л и СУ)

Финансово счетоводство (Л и СУ)

Банково счетоводство (Л и СУ)

Управленско счетоводство (Л и СУ)

Счетоводен софтуер (Л и ЛУ)

Организация и техника на счетоводството (Л и СУ)

Практическо обучение във фирма (СУ)

Области на научни интереси

счетоводна отчетност, роля на документите в отчетния процес

Специализации

1. от 03.04.2011г. до 10.04.2011г. в „Геверкщат” ООД, Бохум, Германия - участие в мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи” в рамките на програма „Учене през целия живот” за увеличаване на специфичните лични компетенции относно методите на интегриране, квалифициране и преквалифициране на трайно безработни и маргинални социални групи.

2. месец януари 2014г. - ШУ, Същност, основание и регистрация на учебно-тренировъчна фирма

Участия в международни и национални научни проекти

1. Участие в разработването и управлението на проект „Управление на МСП в контекста на присъединяването на България към ЕС” – програма ФАР (2006-2007г.)

2. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Одит на човешките ресурси (квалификация, оценяване, мобилност, мотивация, професионална кариера, качество на трудовия живот) в сферата на социалните услуги в Североизточна България” – 2009г.

3. Участие в проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенции на работната сила по браншове и региони” – проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансиран от Европейския социален фонд и Република България

4. Участие в изследователски проект(финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Изменения на пазарите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007 – 2009г.” – 2010г.

5. Участие в изследователски проект(финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Теоретични основи и подходи при управление на риска” – 2011г.

6. Участие в мобилност по проект „European Added Value Mobility – Мобилност с добавена европейска стойност”, финансиран по Програма Леонардо да Винчи – Мобилност. Участието е по покана на Търговско промишлена палата - 2011г.

7. Участие в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, Агенция по заетостта, програма „Аз мога“, обучение с ваучери , 960 учебни часа, период на изпълнение 02.06-2010 – 27.03.2011, проект на Фондация за социални инвестиции и ресурси

8. Участие в проукт по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” - Обучения по условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, по схема за безвъзмездно финансиране BG051PO001-2.1.11 – “Аз мога”, Схема „Насърчаване на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 1“, проект на Фондация за социални инвестиции и ресурси

9. Участие в изследователски проект(финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Управленски и финансови аспекти на атестирането на академичния състав на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски” – 2012г.

10. Участие в изследователски проект(финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Изследване на възможности за създаване на акселератор за стартиращи предприятия в България” – 2013г.

11. Участие в проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ НА ЕС - Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

12.Участие в проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ НА ЕС - проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

13. Участие в проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ НА ЕС - проект BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

14. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Управление на фирмената задлъжнялост” – 2014г.

15. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Фактори за финансова стабилност на микро и макро равнище” – 2015г.

16. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Влияние на промените във финансовия сектор върху решенията на икономическите единици” – 2016г.

17.Участие в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ - 2016/2017

18. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор” – 2017г.

19. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия” – 2018г.

20. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Финансирането като фактор на ефективността и растежа” – 2019г.

Организационна дейност

- член на комисията по социално-битовите въпроси на преподавателите и служителите;

- отговорник по научната дейност в катедра "Икономика и математическо моделиране".

Дисертации

2010г. - Стоянова, С. 2010. Капиталът на кооперацията - счетоводни теоретико-приложни проблеми – дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, научна специалност 05.02.07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“

Монографии

2019г. - Стоянова, С. 2019. Капиталови източници на кооперативния бизнес модел. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". ISBN 978-619-201-284-7

2016г. - Стоянова, С. 2016. Търговска дейност и търговска сделка – икономически, правни и счетоводни аспекти. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. ISBN 978-619-201-082-9

Учебници

2014г. - Александров, С. , Стоянова, С. 2014. Счетоводство - част втора - модул за електронно обучение, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". ISBN 978-954-577-924-4

2013г. - Александров, С. , Стоянова, С. 2013. Счетоводство - част втора, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". ISBN 978-954-577-670-0

2013г. - Александров, С. , Стоянова, С. 2013. Счетоводство - част първа - модул за електронно обучение, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". ISBN 978-954-577-657-1

2012г. - Александров, С. , Стоянова, С. 2012. Счетоводство - част първа, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". ISBN 978-954-577-642-7

2006г. - Тончев, Б. , Стефанов, Св., Стоянова, С. 2006. Счетоводство и контрол, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". ISBN 954-577-318-8

Учебни помагала

2014г. - Александров, С. , Стоянова, С. 2014. Счетоводно отчитане на увеличението на стоките и произтичащите разчетни операции - методическо ръководство по счетоводство, част от МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО IV ЧАСТ, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски",с.118-147, ISBN 978-954-577-937-4

2014г. - Стоянова, С. 2014. Приложение на програмните продукти за автоматизация на счетоводството (по примера на счетоводно отчитане на увеличението на стоките и произтичащите разчетни операции) - методическо ръководство по програмни продукти за автоматизация на счетоводството, част от МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО IV ЧАСТ, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски",с.148-204, ISBN 978-954-577-937-4

2012г. - Стоянова, С. 2012. Тестове и задачи по счетоводство - част първа, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". ISBN 978-954-577-657-1

2006г. - Найденов, А., Тонев, С., Димитрова, Т., Тодорова, К., Стоянова, С., Гаргов, В., Йорданов, Й., Хасанов, В. 2006. Спестявания, инвестиции и икономически растеж, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с.113-135, ISBN 954-577-340-5

Студии

2011г. - Тонев, С. , Стоянова, С. 2011. Изменения на пазарите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007-2009г, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски",с.40-59, ISBN 978-954-577-576-5

Статии

2019г. - Стоянова, С. 2019. Записване на протичащите стопански процеси в търговските предприятия в България в периода XVII – XIX век. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, том ХХ С, с.113-130, ISSN 1311-834Х (OpenAIRE)

2018г. - Stoyanova, S. 2018. Historical, cognitive and normative aspects of documenting commercial transactions in Bulgaria, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Computer Science, Vol.XIX C, pp.49-54, ISSN 1311-834X (OpenAIRE)

2018г. - Стоянова, С. 2018. Инвестиционни имоти – оценяване и представяне, MATTEX 2018 Сборник научни трудове, том 1, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,с.305-312, ISSN 1314-3921 (OpenAIRE)

2017г. - Stoyanova, S. 2017. Commercial transaction – nature, scope, basic documents, SocioBrains, International scientific refereed online journal with impact factor., Issue 40, pp.149-153, ISSN 2367-5721, ( Scientific Journal Impact Factor/Impact Factor for 2016=4.922)

2017г. - Тонев, С., Стоянова, С. 2017. Новите технологии и промените във финансовия сектор, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.28-42 (рр.67-80), ISBN 978-619-201-192-2

2017г. - Стоянова, С., Джамбазова, М. 2017. Специфика на отчетния процес при придобиване на дълготрайни материални активи със средства от европейски фондове и програми по примера на ЕТ „Юлия Кючюкова“. Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 381-400, ISSN 2367-7120

2017г. - Стоянова, С., Димитрова, С. 2017. Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации – процедури, технология на записванията и съставяне на отчети по примера на IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище, Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 360-370, ISSN 2367-7120

2016г. - Стоянова, С. 2016. Особености в начина на заявяване и ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите, предоставяни с квалифициран електронен подпис, Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Факултет по математика и информатика, том XVII C, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.151-166, ISSN 1311-834X (OpenAIRE)

2016г. - Стоянова, С. 2016. Електронното фактуриране – една утвърждаваща се тенденция в Европа и България, Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Факултет по математика и информатика, том XVII C, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.140-150, ISSN 1311-834X (OpenAIRE)

2016г. - Stoyanova, S. 2016. Application of Accounting Economic Information in the Enterprise Management, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668, Volume18, Issue 11. Ver. IV (November. 2016), рр.01-05, www.iosrjournals.org, DOI: 10.9790/487X-1811040105

2015г. - Стоянова, С. 2015. Приложение на електронния подпис в дейността на едноличния търговец в качеството му на данъчно задължено лице, сп. Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения, бр.12, с.10-12, ISSN 1311-0497

2014г. - Стоянова, С., Иванова – Стоянова, Е. 2014. Оценка на стоково-материалните запаси в "МЕБЕЛНА БОРСА - ШУМЕН" ЕООД, Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.281-290, ISBN 978-954-577-985-5

2014г. - Стоянова, С. 2014. Рискове при уреждане на търговски вземания и задължения, Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Факултет по математика и информатика, том XVI C, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“с.85-98, ISSN 1311-834X

2014г. - Stoyanova, S. 2014. Discipline, Good Faith and Payment’s Loyalty –Main Factors for Reducing the Corporate Indebtness in Bulgaria, TEM Journal – Volume 3, Number 4, pp. 350-355, www.temjournal.com, ISSN: 2217-8309, eISSN: 2217-8333, (EBSCOHOST, OpenAIRE)

2014г. - Стоянова, С., Николова, М., 2014. Анализ на активите на ЗП Владимир Драгойчев Ангелов, Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения , Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.271-280, ISBN 978-954-577-985-5

2011г. - Стоянова, С. , Станева, В. 2011. Инструментариум на бизнес анализа, Икономика и управление на бизнеса – предизвикателства и рискове, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.224-242, ISBN 978-954-577-648-9

2011г. - Стоянова, С. , Вичева, Р. 2011. Особености на организацията и отчитането на материалите, Икономика и управление на бизнеса – предизвикателства и рискове , Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.264-287, ISBN 978-954-577-648-9

2011г. - Стоянова, С. , Керанова, С. 2011. Анализът на финансовото състояние на фирмата като част от бизнес анализа , Икономика и управление на бизнеса – предизвикателства и рискове, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.243-263, ISBN 978-954-577-648-9

2009г. - Стоянова, С., Статева – Енева, А. 2009. Правни форми за организация на стопанската дейност. Място на кооперацията и Европейското кооперативно дружество сред пазарните субекти, Икономика и управление на бизнеса, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.121-147, ISBN 978-954-577-528-4

2007г. - Стоянова, С. 2007. Значимост на количествените параметри и качествени характеристики за развитието на кооперациите от област Шумен, Икономика и управление на селскотостопанство, бр.5, с.29-34, ISSN 0205-3845 (CAB International)

2007г. - Стоянова, С. 2007. Възможности за подобряване структурата на капитала на кооперациите от област Шумен, Икономика и управление на селското стопанство, бр.6,с.12-17, ISSN 0205-3845 (CAB International)

2005г. - Стоянова, С. 2005. Кооперациите като форма за ефективно използване на свободното време, Икономика и управление, бр.4, с.54-60, ISSN 1312-594X (CEEOL)

Доклади

2018г. - Стоянова, С. 2018. Инвестиционни имоти – оценяване и представяне В: Научна конференция с международно участие "MATTEX 2018," 25-27 октомври 2018

2013г. - Stoyanova, S. 2013.Documental validity of economic operations – normative and applied aspects, Proceedings HASSACC, vol. 1, issue 1, pp. 69--72(HASSACC - Human and Social Sciences at the Common Conference), ISBN: 978-80-554-0808-8, ISSN: 1339-522X

2013г. - Стоянова, С. 2013.Приложимост на способа документиране след промените в Закона за счетоводството, Годишната научна конференция на Юридически факултет на УНСС за 2012г. на тема "Европейското бъдеще на България - правни аспекти", 30 ноември 2012, София: Издателски комплекс – УНСС, с.109-113, ISBN 978-954-644-434-9

2012г. - Стоянова, С. 2012. Особености при документиране на операциите по придобиване, увеличение и намаление на материалните запаси в строителните предприятия, Сборник научни трудове МАТТЕХ 2012, том 1, с.488-494, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314-3921

2011г. - Стоянова, С. 2011. Счетоводно отчитане на основния (записан) капитал на кооперацията по модел на Европейско кооперативно дружество, Юбилейна международна научно-практическа конференция „Счетоводството – наука, практика, независимост”, УНСС, София, април 2010г., София: Университетско издателство „Стопанство“,с.213-220, ISBN 978-954-644-202-4

2011г. - Стоянова, С. 2011. Роля и значимост на счетоводната информация за управление на предприятието, МАТТЕХ 2010 Сборник научни трудове посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, том 1, с.274-279, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314-3921

2011г. - Стоянова, С. 2011. Влияние на промените в Закона за счетоводството върху документите, тяхната достоверност и доказателствена сила, Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж“, СА „Д.А.Ценов“ Свищов, ноември 2011г., Свищов: Акадечично издателство „Ценов“, с.193-200, ISBN 978-954-23-0678-8 (т.2)

2009г. - Стоянова, С. 2009. Обучението по счетоводство като част от професионалната подготовка на студентите от специалност „Икономика”, Сборник с доклади от Шеста международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование 2009” – Висшето икономическо образование – изследване, обучение, иновации, Ботевград: Издателство на Международно висше бизнес училище, с.221-227, ISBN 978-954-9432-37-4

2008г. - Стоянова, С. 2008. Конкурентни предимства на модела Европейско кооперативно дружество, Сборник с доклади от юбилейна научно - практическа конференция „Фирмите и пазарите в България в условия на евроинтеграция – продължаваща адаптация”, том II, Варна: Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет - Варна, с.303-310, ISBN 978-954-21-0370-7

2007г. - Стоянова, С. 2007. Някои аспекти на третиране на капитала в кооперациите, Сборник с доклади от научна конференция „Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика”, Варна: Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет - Варна, с.181-188, ISBN 954-21-0294-6

2006г. - Стоянова, с. 2006. Етапи в управлението на портфейл от ценни книжа, Сборник научни доклади от конференция на докторанти, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.114-124, ISBN – 10: 954-577-376-6, ISBN – 13: 978-954-577-376-1

2005г. - Стоянова, С. 2005. Европейски перспективи на производителните кооперации в България, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие „Европейскиперспективи на националното стопанство”, Варна: Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет - Варна, с.246-255, ISBN 954-21-0227-5

2005г. - Стоянова, С. 2005. Перспективи на финансовите инструменти в България, Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз”, Варна: Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет - Варна, с.146-151, ISBN 954-21-0221-6

Цитирания

2019г. - Стоянова, С. 2019. Капиталови източници на кооперативния бизнес модел. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". ISBN 978-619-201-284-7, с.130 Цитирано в: Златева, Р. Относно някои аспекти на управлението на иновациите // Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Informatics, vol. ХX С, 2019

2018г. - Стоянова, С. 2016. Търговска дейност и търговска сделка – икономически, правни и счетоводни аспекти, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, с.72-79, ISBN 978-619-201-082-9. Цитирано в: Димитрова - Кирова, К. 2018. Документиране на проекта. // Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", с.258-271, ISSN 2367-7120

2018г. - Стоянова, С. 2016. Електронното фактуриране – една утвърждаваща се тенденция в Европа и България, Годишник на Шуменски университет, Факултет по математика и информатика, Том XVII С, 2016г.,с.149. Цитирано в: Димитрова - Кирова, К. 2018. Документиране на проекта. // Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", с.258-271, ISSN 2367-7120

2017г. - Стоянова, С. 2016. Търговска дейност и търговска сделка – икономически, правни и счетоводни аспекти, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, с.85-89, ISBN 978-619-201-082-9. Цитирано в: Симеонова, Д. 2017. Документиране на стоките във „Винекс Преслав“ АД. // Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", с. 401-410, ISSN 2367-7120

2017г. - Стоянова, С. 2016. Търговска дейност и търговска сделка – икономически, правни и счетоводни аспекти, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-619-201-082-9. Цитирано в: Stanchev, T. 2017. Concerning particular challenges in human resources planning (following the example of ”YAZAKI BULGARIA” LTD). // 13th International Prof. V. Gronskas Scientific Conference "Economy Development: Theory and Practice”, pp.65-70, ISBN 978-609-459-855-5

2016г. - Стоянова, С. Счетоводството като информационен и приложен инструментариум за управлението на финансовите рискове // Изменение на пазарите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007-2009г., Шумен, 2011. Цитирано в: Стратегическото планиране като инструмент за повишаване на инвестиционната привлекателност на селските райони, Годишник на Бургаския свободен университет, том XXXIV, Бургас, 2016, с.66 -76.

2016г. - Стоянова, Сл. и др., Изменение на пазарите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007-2009 г., УИ „Епископ Константин Преславски“, 2011, с. 52. Цитирано в Златева, Р. Относно някои фактори за социално-икономическо развитие на селските райони // Международна научна конференция "Изложение на съвременни отбранителни продукти" 2016 г. – сборник научни трудове, НВУ „В. Левски”, Шумен, 2016.

2015г. - Александров, С., Стоянова, С., Счетоводство - част втора, УИ "Еп.К.Преславски", 2013г., с.28. Цитирано в: Костадинова, Ж., Особености на оценяването на дълготрайните материални активи в ДП "Кабиюк" гр. Шумен, Икономика и управление на бизнеса, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с.411

2015г. - Александров, С., Стоянова, С., Счетоводство - част първа, УИ "Еп.К.Преславски", 2012г., с.107-108. Цитирано в: Ангелова, Н., Инвентаризацията като средство за проверка (контрол) на стоково-материалните запаси, Икономика и управление на бизнеса, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с.425-426

2015г. - Тончев, Б., С. Стефанов, С. Стоянова, Счетоводство и контрол, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2006, с.123. Цитирано в: Камбурска, Е., Отчитане на увеличението, намалението, инвентаризацията на материалите и материалите за преработка, Икономика и управление на бизнеса, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с.460

2014г. - Александров, С., Стоянова, С., Счетоводство - част първа, УИ "Еп.К.Преславски", 2012г., с.22-33. Цитирано в: Тонев, С., Основи на финансите,УИ "Еп.К.Преславски", 2014, с.42

2014г. - Александров, С., Стоянова, С., Счетоводство - част втора, УИ "Еп.К.Преславски", 2013г., с.11-12. Цитирано в: Тонев, С., Основи на финансите,УИ "Еп.К.Преславски", 2014, с.101

2012г. - Тончев, Б., С.Стефанов, С.Стоянова, Счетоводство и контрол, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2006, с.131. Цитирано в: Братоева-Димова, Р., Особености и проблеми при отчитането на дълготрайни материални активи, Сборник научни трудове, МАТТЕХ 2012, том. 2, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, с.361

2011г. - Стоянова, С., Бизнес диагностика (цикъл упражнения). Цитирано от: Станева, В., Инструментариум на бизнес анализа, Икономика и управление на бизнеса – предизвикателства и рискове (сборник със студентски научни публикации), УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, с. 239 - 240

примерен банков сметкоплан
примерен банков сметкоплан


за магистри - ИУБ
сметкоплан


за магистри - ИУБ
разяснения към сметкоплан


за магистри - ИУБ /неспециалисти/ и КФС /неспециалисти/
счетоводен баланс