КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Иван Славейков Ивановабв

Гл. ас. д-р  Иван Славейков Иванов

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 319

Телефон: 054 830495 вътр.265

Email: ivan.ivanov@shu.bg, slaveicov@abv.bg.

Приемно време: първа седмица: вторник 12-14ч. и втора седмица: четвъртък 14-16ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", математика, 1996 г.

Заемани академични длъжности

Шуменски университет, асистент, 1998 г.

Шуменски университет, старши асистент, 2008 г.

Шуменски университет, главен асистент, 2011 г.

Шуменски университет, преподавател, 2015 г.

Шуменски университет, главен асистент, 2017 г.

Придобити научни степени

Доктор по математика, 2016 г.

Водени лекции и/или упражнения

Водени лекции по:

Линейна алгебра и аналитична геометрия,

Линейна алгебра и аналитична геометрия - I част,

Линейна алгебра и аналитична геометрия - II част,

Mатематика - II част (за специалности ПУНУП и НУПЧЕ),

Mатематика - I част (за специалност МХ),

Висша математика - I част (за специалност ИЛ),

Висша математика - I част (за специалности КИС, КТАП, СОСС).

Водени семинарни упражнения по:

Aлгебра,

Приложна алгебра,

Теория на числата,

Линейна алгебра,

Линейна алгебра и аналитична геометрия - I част,

Линейна алгебра и аналитична геометрия - II част,

Математика - I част (за специалност Икономика),

Висша математика - I част (за специалности КИС, СОСТ, РТТ, РКТТ, КТАП),

Математика - II част (за специалности ПУНУП и НУПЧЕ).

Области на научни интереси

теория на Галоа - обратна задача, задача за вложимост на полета, ньотерова задача.

Участия в международни и национални научни проекти

РД-08-118/04.02.2019 "Ньотеровата задача за р-групи. Крайно мерни алгебри и PI-теория. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер" - ръководител на проекта

РД-08-86/30.01.2018 "Теория на Галоа за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер"

РД-08-104/06.02.2017 "Ньотеровата задача за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер"

РД-08-82/03.02.2016 "Ньотеровата задача и множители на Богомолов за групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна р-размерност на Брауер"

РД-08-287/12.03.2015 "Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер. Самодуални кодове"

РД-08-241/13.03.2014 "Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. p-група на Дьомушкин. Самодуални кодове"

РД-08-241/12.03.2013 "Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за крайни р-групи и безкрайни про р-групи. Самодуални кодове"

РД-05-275/15.03.2012 "Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за крайни р-групи"

РД-07-299/14.03.2011 "Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за крайни р-групи и крайно породени про р-групи"

Организационна дейност

Член на Общото събрание на ШУ

Член на Факултетния съвет на ФМИ

Член на Общото събрание на ФМИ

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Дисертации

2016г. - Ньотеровата задача в теорията на Галоа

Студии

2015г. - I. Michailov, I. Ivanov, Noether’s problem for central extensions of metacyclic p-groups, JP Journal of Algebra, Number Theory & Applications, Volume 37, Number 3, 2015, pp. 209-248, ISSN: 0972-5555, (Scopus)

Статии

2019г. - Ivo M. Michailov, Ivan S. Ivanov, Unramified cohomology and Noether’s problem, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Volume XX C, 2019, pp. 3-11, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1311-834X

2018г. - Ivo M. Michailov, Ivan S. Ivanov, On p-groups having a normal elementary Abelian subgroup of index p, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по математика и информатика, том XIX С, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018, стр. 21-26, ISSN 1311-834X.

2017г. - Ivo M. Michailov, Ivan S. Ivanov, Sintia A. Vladimirova, Fani M. Aleksandrova, On bigger primes, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по математика и информатика, том XVIII С, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017, стр. 15-23, ISSN: 1311-834X.

2016г. - I. Michailov, I. Ivanov, Bogomolov multipliers for some p-groups of nilpotency class 2 with 6 generators, сборник научни трудове "МАТТЕХ 2016”, Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2016, стр. 31-35, ISSN: 1314-3921.

2015г. - I. Michailov, I. Ivanov, A. Aleksandrova, G. Ilianova, Algorithmic determination of isoclinism for 6-generator groups of nilpotency class 2, Proceedings of Russe University, Volume 54, book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, 2015, pp. 28-32, ISSN: 1311-3321.

2015г. - I. Michailov, I. Ivanov, N. Ziapkov, Algorithmic generation of isoclinism classes for 4-generator groups of nilpotency class 2, Proceedings of Russe University, Volume 54, book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, 2015, pp. 24-27, ISSN: 1311-3321.

2014г. - I. Michailov, I. Ivanov, N. Ziapkov, Noether’s problem for abelian extensions of bicyclic and metacyclic p-groups, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, Tome 67, No 6, 2014, pp. 737-744, ISSN: 1310-1331 (Print), ISSN 2367-5535 (Online), (Web of Science, Scopus)

2012г. - I. Michailov, I. Ivanov, N. Ziapkov, Noether’s problem for abelian extensions of cyclic and metacyclic p-groups, сборник научни трудове МАТТЕХ 2012, Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2012, стр. 26-29, ISSN: 1314-3921.

2011г. - I. Michailov, I. Ivanov, N. Ziapkov, Noether’s problem for central cyclic extensions of metacyclic p-groups, сборник от научни трудове „40 години Шуменски университет 1971-2011” , Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2011, стр. 16-21, ISBN: 978-954-577-603-8.

2010г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Намиране на точни решения на линейни матрични уравнения, Сборник научни трудове MATTEX 2010, посветен на 130-годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен, 2010, с. 77-84, ISSN: 1314-3921

2009г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Върху преподаването на собсвени вектори и собствени стойности, Сборник научни трудове, посветен на 105-годишнина от рождението на пионерите накомпютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, том І, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2009, с. 132-139, ISBN: 978-954-577-539-0

2009г. - Georgi H. Georgiev, Ivan S. Ivanov, Milena N. Mihaylova, Tsvetelina L. Dinkova, An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, University of Rousse, proceedings, Volume 48, book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, 2009, pp. 35-39, ISSN: 1311-3321

2008г. - Г. Х. Георгиев, И. С. Иванов, М. Н. Михайлова, Цв. Л. Динкова, Линейни и квадратни матрични уравнения, Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика, Информатика, Физика, с. 31-35, ISSN: 1311-3321

2008г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Матрични уравнения и системата MATLAB, Научни трудове “Компютърните методи в науката и образованието”, посветени на 75 годишнината на проф. Грозьо Станилов “, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2008, с. 162-166, ISBN: 978-954-577-569-7

2008г. - Г. Х. Георгиев, Цв. Л. Динкова, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Тригонометрични функции от матрици, Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика, Информатика, Физика, с. 36-40, ISSN 1311-3321

Доклади

2019г. - Ivo Michailov, Ivan Ivanov, Ivaylo Dimitrov, " Classification of the p - groups G having a normal abelian subgroup H of index p such that G p = 1 ", Международна научна конференция на РУ и СУ, Русе, 24-26 октомври 2019 г.

2018г. - Ivo Michailov, Ivan Ivanov, On p-groups having a normal Abelian subgroup of index p, Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, Шуменски Университет, 25-27 октомври 2018г.

2016г. - I. Michailov, I. Ivanov, Bogomolov multipliers for some p-groups of nilpotency class 2 with 6 generators, научна конференция "МАТТЕХ”, Шуменски Университет, 2016.

2015г. - I. Michailov, I. Ivanov, N. Ziapkov, Algorithmic generation of isoclinism classes for 4-generator groups of nilpotency class 2 // Научна конференция на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2015.

2015г. - I. Michailov, I. Ivanov, A. Aleksandrova, G. Ilianova, Algorithmic determination of isoclinism for 6-generator groups of nilpotency class 2 // Научна конференция на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2015.

2014г. - I. Michailov, I. Ivanov, N. Ziapkov “Noether’s problem for finite p-groups”, International Conference “Mathematical Days in Sofia”, July 7-10, 2014, IMI-BAS.

2012г. - I. Michailov, I. Ivanov, N. Ziapkov, Noether’s problem for abelian extensions of cyclic and metacyclic p-groups, Научна конференция "МАТТЕХ”, Шуменски Университет, 2012.

2011г. - I. Michailov, I. Ivanov, N. Ziapkov, Noether’s problem for central cyclic extensions of metacyclic p-groups, Научна конференция „40 години Шуменски университет 1971-2011” ,Шуменски Университет, 2011г.

2010г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова,Намиране на точни решения на линейни матрични уравнения// Научна конференция MATTEX 2010, посветена на 130-годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски Университет, 2010.

2009г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Върху преподаването на собсвени вектори и собствени стойности//Научна конференция посветена на 105-годишнина от рождението на пионерите накомпютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шуменски Университет, 2009.

2009г. - Georgi H. Georgiev, Ivan S. Ivanov, Milena N. Mihaylova, Tsvetelina L. Dinkova,An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, Научна конференция на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2009.

2008г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Матрични уравнения и системата MATLAB, Научна конференция “Компютърните методи в науката и образованието”, посветена на 75 годишнината на проф. Грозьо Станилов “, Шуменски Университет, 2008.

2008г. - Г. Х. Георгиев, Цв. Л. Динкова, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Тригонометрични функции от матрици//Научна конференция на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008.

2008г. - Г. Х. Георгиев, И. С. Иванов, М. Н. Михайлова, Цв. Л. Динкова, Линейни и квадратни матрични уравнения//Научна конференция на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008.

Цитирания

2014г. - Второ цитиране на статията: Georgiev Georgi, Ivanov Ivan, Mihaylova Milena, Dinkova Tsvetelina, An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, University of Rousse Scientific Works, Vol. 48, Book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, (2009), 35-39, Цитирана в: Macias-Virgos E, Pereira-Saez MJ, A topological approach to left eigenvalues of quaternionic matrices Linear and Multilinear Algebra, Volume 62, Issue 2, (2014), 139-158.

2012г. - Първо цитиране на статията: Georgiev Georgi, Ivanov Ivan, Mihaylova Milena, Dinkova Tsvetelina, An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, University of Rousse Scientific Works, Vol. 48, Book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, (2009), 35-39, Цитирана в: Pereira-Saez M.J., Categoria de Lusternik-Schnirelmann y funciones de Morse en los espacios simetricos University of Santiago de Compostela, Ph.D. Thesis, 2012.

Други публикации

2016г. - Ньотеровата задача в теорията на Галоа, Автореферат, Шумен, 2016, 52 стр.