КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. проф. д-р Димчо Костов Станковабв

Хон. проф. д-р  Димчо Костов Станков

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Кабинет: Корпус 3, стая 203

Телефон: 054 830495 вътр.160

Email: stankov.d@abv.bg, d.stankov@shu.bg

Приемно време: вторник от 09:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00

Завършен университет, специалност

Завършва през 1977г. ФМИ на Софийски университет специалност Математика.

Заемани академични длъжности

Асистент от 1977г. до 1981г.

Старши асистент 1981г. до 1984г.

Главен асистент от 1984г. до 1991г.

Доцент от 1991г.

Професор от 2015г.

Придобити научни степени

Доктор по математика 1984г.

Водени лекции и/или упражнения

1. Математически анализ

2. Комплексен анализ

3. Функционален анализ

4. Висша математика

Области на научни интереси

Комплексен анализ, Банахови алгебри.

Специализации

Академия на науките на Армения от март до май 1987г.

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедрата по математически анализ във ФМИ от 1993г. до 2000г.

Декан на ФМИ от 2000г. до 2008г.

Заместник ректор от 2007г. до 2011г.

Директор на Колеж - Добрич от 2008г. до 2012г.

Декан на ФМИ от 2014г.

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България - секция Шумен

Дисертации

1984г. - Някои свойства на обобщено-аналитичните функции, София, 1984, 170 стр.

Учебници

2012г. - Математика за кандидат-студенти, Шумен, Университетско издателство "Епископ К. Преславски", 2005, 2012, 327 стр. (в съавторство с Й. Николов и С. Първулов).

2007г. - Математически анализ за студентите по икономика, Шумен, Издателство Faber - Велико Търново, 2007, 299 стр.

2007г. - Увод в специалността, Шумен, Университетско издателство "Епископ К. Преславски", 2007, 233 стр. (в съавторство с Й. Николов и С. Първулов)

1994г. - Математика (за студентите от специалност "Биология и Химия") - втора част, Шумен, Университетско издателство "Епископ К. Преславски", 1994,134 стр. (в съавторство със С. Славова)

1991г. - Математика (за студентите от специалност "Биология и Химия") - първа част, Шумен, Университетско издателство "К. Преславски", 1991,160 стр. (в съавторство със С. Славова)

Учебни помагала

1991г. - Методическо ръководство за решаване на задачи по математика (за студентите от специалност "Биология и Химия") - първа част, Шумен, Издателство Хелиос, 1991, 264 стр. (в съавторство със С.Славова, Г. Борисова, Ж. Желев)

1991г. - Методическо ръководство за решаване на задачи по математика (за студентите от специалност "Биология и Химия") - втора част, Шумен, Издателство Хелиос, 1991, 214 стр. (в съавторство със С.Славова, Г. Борисова, Ж. Желев)

Статии

2016г. - Bourgain algebras of subalgebras of А(D) on the unit disk, Proceedings of the international conference МАТТЕХ 2016, v1, 95-101 (в съавторство с М. Христов)

2015г. - Douglas algebras on the boundary of the big disk, Complex Analysis and Operator Theory, 2015, v. 9, 1337-1348.

2015г. - Pseudo-hyperbolic distance and Gleason parts of the algebra of bounded hyper-analytic functions on the big disc, Rocky Montain Journal of Mathematics, 2015, v. 45, №3, 1033-1045.

2014г. - Zero sets of hyper-Blaschke products and interpolating sequences in the big disk, Proceedings of the international conference МАТТЕХ 2014, v.1, 59-66.

2014г. - Bourgain Algebras of Closed Subalgebras between A and $H^\infty$, Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, Volume 67, No 1, 5-12, 2014

2014г. - Оne condition for thinness of sequences in $H^\infty$, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Proceedings of the Forty Third Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 2–6, 2014, 101-105.

2014г. - Interpolating hyper-Blaschke products and structure of $H^\infty_G$ , Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, 2014, 67,10,1327-1336.

2013г. - Bourgain algebras of the algebra $psiH^\infty +\C$ on the unit circle and on the spectrum $M(H^\infty)$, Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, Volume 66, No 9, 1223-1230, 2013 ( в съавторство с М. Христов)

2013г. - Bourgain algebras of some invariant subalgebras of $H^\infty$, Proceedings of the international conference МАТТЕХ 2012, Shumen, v.1, 79-84, (2013) ( в съавторство с М. Христов)

2013г. - Thin sequences in the corona of $H^\infty$, Central European Journal оf Mathematics, October 2013, Volume 11, Issue 10, 1843-1849 (в съавторство с Ц. Цонев)

2010г. - Изучаване на математически анализ с Maple, Научни трудове на Педагогически колеж – Добрич, т. IV, 2010, 34 - 45 (в съавторство със С. Славова)

2004г. - Two types of sequences in the maximal ideal space of $H^\infty$, Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината на Дж. Атанасов, Шумен, 2004, 63-67 (в съавторство с Ц. Цонев и М. Христов)

2003г. - Един модул в избираемата и факултативната подготовка по математика, Научни трудове на Педагогически колеж – Добрич, т. III D, 2003, 41-47 (в съавторство с М. Христов)

2000г. - Interpolating sequences in nontrivial parts of $M(H^\infty)$, Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, 53, 7, 2000, 21-24 (в съавторство с Ц. Цонев)

2000г. - Sufficient conditions for thinness of sequences in $M(H^\infty)$, Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, 53,1, 2000, 9-12 (в съавторство с Ц. Цонев)

2000г. - Модули в избираемата подготовка по математика и тяхната реализация, Математика и математическо образование, XXIX Пролетна конференция на СМБ, 2000, 319 - 323. (в съавторство с К. Крикорян)

1996г. - Върху контрапримерите в математиката и тяхната роля при формиране на понятия и изучаване на теореми, Годишник на Факултета поматематика и информатика, СДК - ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 1996, т.1, 95-102. (в съавторство със Сл. Славова, К. Василев, Г. Маринова)

1996г. - Върху контрапримерите при изучаване на темата "Граница на числова редица" в училищния курс по математика, Годишник на Факултета поматематика и информатика, СДК - ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 1996, т.1,117-129. (в съавторство с К. Василев, Сл. Славова, Г. Маринова)

1989г. - Ограниченные гипер-аналитические функции и граница Шилова, Доклади на БАH, 42, 1989, 3, 13-16

1989г. - Об одной алгебре функций на границе обобщенного единичного круга, Сердика, 1989, 15, 155-159

1988г. - Структура нулевых множеств для обобщенных полиномов, Годишник на ВПИ - Шумен, 12Б, 1988, 18-25

1987г. - Polynomial approximation of hyper-analytic functions, Serdica, 1987, 13, 188-193

1986г. - On isometries of a space of bounded generalized analytic functions, Complex Analysis and Applications, Varna - 85, Sofia, 1986, 676-684

1985г. - О непродолжимости обощенно-аналитических функций, Сердика, 1985, 11, 414-424

1985г. - Равномерные алгебры функций счетного числа переменных, Комплексный анализ и приложения, Варна - 83. София, 1985, 305-313

1984г. - Some cases of countable holomorphic functional calculus, Complex Analysis and Applications, Varna - 81, София, 1984, 474-478

1983г. - Функционално смятане на някои изброими полугрупи от елементи на комутативна банахова алгебра, Годишнишк на ВПИ - Шумен, VIIБ, 1983, 30-35

1980г. - Особые точки обобщенных аналитических функций, Доклади на БАH, 33, 1980,1, 23-24. (в съавторство с Т. Тонев)

Доклади

2012г. - Bourgain algebras of some invariant subalgebras of H* // Научна конференция с международно участие, Шумен, 22 - 24 номври 2012

Цитирания

2016г. - Douglas algebras on the boundary of the big disk, Complex Analysis an Operator Theory, 2015, v. 9, 1337-1348. Цитирана в: M. Hristov, Boundary behavior of function from the Bourgain algebra $(psiA(D), L^infty(d))$, International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 10, 2016, no. 24, 1163 – 1171

2016г. - Interpolating hyper-Blaschke products and structure of $H^\infty_G$ , Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, 2014, 67,10,1327-1336.Цитирана в: M. Hristov, Boundary behavior of function from the Bourgain algebra $(psiA(D), L^infty(d))$, International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 10, 2016, no. 24, 1163 – 1171.

2015г. - Bourgain Algebras of Closed Subalgebras between A and $H^\infty$ Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, Volume 67, No 1, 5-12, 2014. Цитирана в: M. Hristov, Bourgain algebras of subalgebras of $H^\inftyD$ on the unit disk, to appear in Comptes rendus de Academie bulgare des Sciences.

2015г. - Bourgain Algebras of Closed Subalgebras between A and $H^\infty$ Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, Volume 67, No 1, 5-12, 2014. Цитирана в: M. Hristov, Bourgain algebras of some subalgebras of the disk algebra, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Forty Four Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, (в печат).

2015г. - Interpolating hyper-Blaschke products and structure of $M(H^\infty_G)$ , Comptes rendus de Academie bulgare des Sciences , 67, №10, 2014, 1327-1336. Цитирана в: M. Hristov, Bourgain algebras of some subalgebras of the disk algebra, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Forty Four Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, (в печат).

2015г. - Douglas algebras on the boundary of the big disk, Complex Analysis an Operator Theory, в печат, DOI:10.1007/s11785-014-0421-z. Цитирана в: M. Hristov, Bourgain algebras of subalgebras of $H^infty D$ on the unit disk, to apper in Comptes rendus de Academie bulgare des Sciences.

2014г. - Bourgain Algebras of Closed Subalgebras between A and $H^\infty$ Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, Volume 67, No 1, 5-12, 2014. Цитирана в: Miroslav Hristov, On Bourgain algebras of backward shift invariant algelras and their subalgebras, Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, Volume 67 , No 4, 445-454, 2014.

2014г. - Thin sequences in the corona of $H^\infty$, Central European Journal оf Mathematics, October 2013, Volume 11, Issue 10, 1843-1849 ( В съавторство с Ц. Цонев). Цитирана в: Miroslav Hristov, On Bourgain algebras of backward shift invariant algelras and their subalgebras, Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, Volume 67 , No 4, 445-454, 2014.

2014г. - Interpolating sequences in nontrivial parts of $M(H^\infty)$, Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, 53, 7, 2000, 21-24 (в съавторство с Ц. Цонев). Цитирана в: Miroslav Hristov, On Bourgain algebras of backward shift invariant algelras and their subalgebras, Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, Volume 67 , No 4, 445-454, 2014.

2014г. - Sufficient conditions for thinness of sequences in $M(H^\infty)$ , Comptes rendus de Academie bulgare des Sciences, 53, 1, 2000, 9-12 ( в съавторство с Ц. Цонев). Цитирана в: M. Hristov, A class of functions with vanishing oscillation near the boundary of the unit disk, Annual of Faculty of Mathematics and Informatics, University Shumen, vol. XVI C,109-116.

2014г. - Bourgain algebras of closed subalgebras between $A$ and $H^infty$ , Comptes rendus de Academie bulgare des Sciences , v. 67, №1, 2014, 5-12. Цитирана в: M. Hristov, A class of functions with vanishing oscillation near the boundary of the unit disk, Annual of Faculty of Mathematics and Informatics, University Shumen, vol. XVI C, 109-116.

2014г. - Оne sufficient condition for thinness of sequences, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Forty Third Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 2–6, 2014, 145-149. Цитирана в: M. Hristov, A class of functions with vanishing oscillation near the boundary of the unit disk, Annual of Faculty of Mathematics and Informatics, University Shumen, vol. XVI C, 109-116.

2006г. - Ограниченные гипер-аналитические функции и граница Шилова, Доклади на БАH, 42, 1989, 3, 13-16 Цитирана в: S.A. Grigoryan, T.V.Tonev: Shift-invariant uniform algebras on groups, N.Y. – Basel: Birkhauser, 2006.

2006г. - Об одной алгебре функций на границе обобщенного единичного круга, Сердика, 1989, 15, 155-159. Цитирана в: S. A. Grigoryan, T.V.Tonev: Shift-invariant uniform algebras on groups, N.Y. – Basel: Birkhauser, 2006.

1994г. - Особые точки обобщенных аналитических функций, Доклади на БАH, 33, 1980,1, 23-24. (в съавторство с Т. Тонев). Цитирана в: С.А.Григорян: Обобщенные аналитические функции, Успехи математических наук, 1994, т. 49, выпуск 2 (296), 3-42 .

1992г. - Some cases of countable holomorphic functional calculus, Complex Analysis and Applications, Varna - 81, София, 1984, 474-478. Цитирана в: T.V.Tonev: Big-planes, boundaries and function algebras, Elsevier – North-Holland Publishing Co., 1992.

1992г. - Някои свойства на обобщено-аналитичните функции, София, 1984, 170 с. Цитирана в: T.V.Tonev: Big-planes, boundaries and function algebras, Elsevier – North-Holland Publishing Co., 1992.

1992г. - О непродолжимости обощенно-аналитических функций, Сердика, 1985, 11, 414-424. Цитирана в: T.V.Tonev: Big-planes, boundaries and function algebras, Elsevier – North-Holland Publishing Co., 1992.

1992г. - Равномерные алгебры функций счетного числа переменных, Комплексный анализ и приложения, Варна - 83. София, 1985, 305-313. Цитирана в: T.V.Tonev: Big-planes, boundaries and function algebras, Elsevier – North-Holland Publishing Co.,1992.

1992г. - Структура нулевых множеств для обобщенных полиномов, Годишник на ВПИ - Шумен, 12Б, 1988, 18-25. Цитирана в: T.V.Tonev: Big-planes, boundaries and function algebras, Elsevier – North-Holland Publishing Co., 1992.

1992г. - Ограниченные гипер-аналитические функции и граница Шилова, Доклади на БАH, 42, 1989, 3, 13-16. Цитирана в: T.V.Tonev: Big-planes, boundaries and function algebras, Elsevier – North-Holland Publishing Co., 1992.

1992г. - On isometries of a space of bounded generalized analytic functions, Complex Analysis and Applications, Varna - 85, Sofia, 1986, 676-684. Цитирана в: T.V.Tonev: Big-planes, boundaries and function algebras, Elsevier – North-Holland Publishing Co., 1992.

1992г. - Polynomial approximation of hyper-analytic functions, Serdica, 1987, 13, 188-193. Цитирана в: T.V.Tonev: Big-planes, boundaries and function algebras, Elsevier – North-Holland Publishing Co., 1992.

1992г. - Функционално смятане на някои изброими полугрупи от елементи на комутативна банахова алгебра, Годишнишк на ВПИ - Шумен, VIIБ, 1983, 30-35. Цитирана в: T.V.Tonev: Big-planes, boundaries and function algebras, Elsevier – North-Holland Publishing Co.,1992.

1992г. - Об одной алгебре функций на границе обобщенного единичного круга, Сердика, 1989, 15, 155-159. Цитирана в: T.V.Tonev: Big-planes, boundaries and function algebras, Elsevier – North-Holland Publishing Co., 1992.

1990г. - Some cases of countable holomorphic functional calculus, Complex analysis and applications ’81 (Varna, 1981), 1984, 474-478. Цитирана в: T.V.Tonev, General complex-analytic structures in uniform algebra spectra -- a survey, In: Funct. Anal. Methods in Compl. Anal. and Appl. to PDE -- Trieste 89, World Scientific, Singapore, 1990, 265-286.

1990г. - Функционално смятане на някои изброими полугрупи от елементи на комутативна банахова алгебра, Годишник на ВПИ - Шумен, VIIБ, 1983, 30-35. Цитирана в: T.V.Tonev, General complex-analytic structures in uniform algebra spectra -- a survey, In: Funct. Anal. Methods in Compl. Anal. and Appl. to PDE -- Trieste 89, World Scientific, Singapore, 1990, 265-286.

1983г. - Функционално смятане на някои изброими полугрупи от елементи на комутативна банахова алгебра, Годишник на ВПИ - Шумен, VIIБ, 1983, 30-35. Цитирана в: T.V.Tonev, Commutative Banach algebras and analytic functions of countable many variables, Complex Analysis, Lect. Notes in Math., Springer Verlag, vol. 1014 (1983), 121-128

1980г. - Особые точки обобщенных аналитических функций, Доклади на БАH, 33, 1980,1, 23-24. (в съавторство с Т. Тонев). Цитирана в: C.А.Григорян, Об особенностях обобщенных аналитических функций, Доклады Академии наук АССР, 71 (1980) , 65-68. .