Доц. д-р Радостина Петрова Енчеваабв

Доц. д-р  Радостина Петрова Енчева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 315/211

Телефон: 054 830495 вътр.145

Email: r.encheva@shu.bg

Приемно време: I седмица: Сряда 14-16, II седмица: Сряда 10-12

Завършен университет, специалност

ШУ ''Епископ Константин Преславски'', Математика и информатика, Магистър.

Месторабота преди постъпване в ШУ

няма

Заемани академични длъжности

доцент, 2012,

главен асистент, 1999,

старши асистент, 1994,

асистент, 1990

Придобити научни степени

Доктор по геометрия (2004)

Водени лекции и/или упражнения

Аналитична геометрия

Проективна геометрия

Дескриптивна геометрия

Геометрия на фракталите

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Математика І част

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

не

Области на научни интереси

Геометрия на групата на подобностите,

Диференциална геометрия в Евклидово пространство и в пространство на Минковски,

Фрактална геометрия,

Интерактивни системи за обучение

Специализации

Технически Университет Берлин:май - юни 2003, юни 2007, септември 2010

Участия в международни и национални научни проекти

PDE's and Geometric Problems, TU-Berlin, 2003-2010.

Заемани ръководни позиции

няма

Организационна дейност

Член на факултетния съвет на ФМИ

Отговорник по качеството на обучението в катедра „Алгебра и Геометрия”

Член на комисията по правилниците към университета

Членства в научни организации

• Съюз на математиците в България

Държавни и/или научни награди

не

Дисертации

2004г. - Шейп инварианти в Евклидовата геометрия, София, 2004, 106 стр.

Учебници

2014г. - Енчева, Р., Аналитична геометрия (електронен учебник), Модул 2.: Криви и повърхнини от втора степен, ISBN: 978-954-577-859-9, 2014, Център за дистанционно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски", http://cdo.shu.bg

2011г. - Ръководство по геометрия с Mathematica©, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2011, Шумен

Статии

2018г. - Georgiev G. H., Encheva R. P., Dinkova C. L., A visualization and a shape characterisation of a class of cylindrical helices, MATTEX 2018, Conference proceeding, v. 1 (2018), pp. 57- 64.

2018г. - Encheva R., On the Geometry of Curves and Surfaces with Respect to One Subgroup of the Mobius Group, In:13th International Conference on Geometry and Applications, J. Geom. (2018) 109:17

2017г. - Encheva R., On the Geometry of Curves and Surfaces with Respect to One Subgroup of the Mobius Group, 13th International Conference on Geometry and Applications, Abstracts, Varna, 2017, pp. 20-21

2016г. - Encheva, R.P., Mobius transformations induced by rotations on the three-sphere, MATTEX 2016, Conference proceedings, v.1, pp. 43-50

2015г. - Georgiev, G. H., Encheva R. P., Dinkova Cv. L., Geometry of cylindrical curves over plane curves, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 113, 5637-5649. http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.56456

2015г. - Encheva R., Recovering Plane Curves by One of Their Conformal Invariants, Proceedings v.53, book 6.1, Mathematics, Informatics and Phisics, Ruse, 2014, p. 22-27.

2014г. - Mobius Invariants of Space Curves, In: 11th International Conference on Geometry and Applications, J. Geom. 105 (2014), 188–189

2014г. - Фокални криви в Евклидово пространство, Сборник научни трудове, МАТТЕХ 2014, том 1, 67-75.(в съавторство с Г. Х. Георгиев, Цв. Л. Динкова )

2013г. - Family of Plane Curves in the Extended Gauss Plane Generated by One Function, http://demonstrations.wolfram.com/FamilyOfPlaneCurvesInTheExtendedGaussPlaneGeneratedByOneFunc/ Wolfram Demonstrations Project, Published: July 8, 2013

2012г. - Algebraic curves associated to orthocentric system of points in the plane, MATTEX 2012, section Mathematics, pp.31-38 (в съавторство с Ц. Динкова)

2012г. - Geometric invariants with respect to one subgroup of the Mobius group in the plane. In: 10th International Conference on Geometry and Applications,Journal of Geometry,August 2012, Volume 103, Issue 2, pp 347-366

2011г. - Квадратично преобразование в ортоцентрична система от точки, Сборник научни трудове, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, стр. 22-29, (2011), Шумен. (в съавторство с Ц. Динкова)

2009г. - Върху преподаването на темата “Повърхнини от втора степен”, Сборник научни трудове, Том 1, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, стр. 126-131(2009), Шумен. (в съавторство с Г. Георгиев)

2009г. - On a group of elliptic linear-fractional transformations. Mathematics and Education in Mathematics, vol. 38 (2009), 125-130. (в съавторство с Г. Георгиев)

2009г. - Similar Frenet Curves. Result. Math., vol. 55, No. 3-4 (2009), 359-372 (в съавторство с Г. Георгиев) http://www.springerlink.com/content/x6145691n7437r17/

2008г. - Minimal and Maximal Surfaces Generated by the Holomorphic Function log (z). The Wolfram Demonstrations Project, 2008. http://demonstrations.wolfram.com/MinimalAndMaximalSurfacesGeneratedByTheHolomorphicFunctionLo/ (в съавторство с Г. Ганчев)

2008г. - Applications of the space shape of the triangle. Mathematics and Education in Mathematics, vol. 37 (2008), 132-137

2007г. - Равнинни криви с положителна шейп кривина. Сборник научни трудове, посветен на 15 г. от създаването на ФМИ, раздел “Математика и методика на обучениетопо математика”, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2007, с.35-38. (в съавторство с Г. Георгиев)

2007г. - Some self-affine sets in the Euclidean plane and their fractal dimensions. Mathematics and Education in Mathematics, vol.36 ( 2007), pp. 167-172. (в съавторство с Г.Георгиев)

2006г. - Some self-similar sets defined by a pair of plane contracting similarities. Mathematics and Education in Mathematics, vol.35 (2006), pp. 159-163. (в съавторство с Г. Георгиев)

2005г. - Spherical curves with positive shape curvature. University of Rousse, proceedings, Volume 44, book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, pp. 13-17, 2005. (в съавторствос Г. Георгиев)

2005г. - One-dimensional shape spaces. Mathematics and Education in Mathematics, vol. 34 ( 2005), 108-112. (в съавторство с Г. Георгиев)

2003г. - Shape theorems for quadrangles. Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians,vol.32 (2003), 162 – 168. (в съавторство с: Г. Георгиев)

2003г. - Curves on the shape sphere. Result. Math. 44 (2003), 279-288. (в съавторство с: Г. Георгиев)

2003г. - Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7 (2003), 145-155

2002г. - Studying special quadrangles by shapes. Annual of Konstantin Preslavski University, FMI, Vol. XV C (2002), 5-21. (в съавторство с Г. Георгиев, М. Спирова)

2002г. - Transformations of the shape sphere. Mathematics and Education in Mathematics, vol. 31. (2002), 96-101. (в съавторство с Г. Георгиев)

2002г. - Shapes of tetrahedra. J. geom.. 75 (2002), 61-73. (в съавторство с: Г. Георгиев)

2001г. - Shapes of inscribed and circumscribed quadrangles. Mathematics and Education in Mathematics, vol. 30 (2001), 129-134. (в съавторство с Г. Георгиев, M. Спирова)

2000г. - Studying special triangles by shapes. Юбилейна научна сесия - 30 години ФМИ при ПУ “П. Хилендарски”, 2000, 312-319. (в съавторство с Г. Георгиев, M. Спирова)

1999г. - Special triangles and complex triangle coordinates. Mathematics and Education in Mathematics, vol. 28 (1999), 225-230. (в съавторство с Г. Георгиев, М. Спирова)

1998г. - Обобщена пространствена инверсия относно прост хиперболоид. Научна сесия на ВВУАПВО “П. Волов”, Сборник “Научни трудове”, 1998, кн.1, с.116-123. (всъавторство с Г. Георгиев)

1998г. - Приложения на теоремата на Ван-Обел. Доклади на 27 Пролетна конференция на СМБ, , с. 265-270. (в съавторство с Г. Георгиев)

1997г. - Квадратични трансформации, запазващи един елипсоид. Научна сесия на ВВОВУ “В. Левски”, Сборник “Научни трудове”, 1997, кн. 57, с. 3-10

1994г. - Конформни инварианти в геометрията на Римановите многообразия. Пролетна конф. на СМБ, XXIII, Стара Загора, 1994, с. 200-207

1992г. - Общата група от конформни преобразувания на свързаността на Леви Чивита. Hаучна сесия на ВВИСУ, Сб. докл., 1992, с. 99-103

Доклади

2017г. - Encheva R., On the Geometry of Curves and Surfaces with Respect to One Subgroup of the Mobius Group, 13th International Conference on Geometry and Applications, September 1–5, 2017, Varna, Bulgaria

2016г. - Mobius transformations induced by rotations on the three-sphere, Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, 11-13 ноември 2016г.

2015г. - Доклад на Workshop on Geometry of Riemannian and Hermitian Manifolds от 7 – 10 декември 2015 г. в ИМИ – БАН

2014г. - Recovering plane curves by one of their conformal invariants, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’14, 24-25 октомври 2014

2014г. - Фокални криви в Евклидово пространство, МАТТЕХ 2014, 20-22 ноември, 2014, Шумен. (в съавторство с Г.Георгиев и Цв.Динкова)

2013г. - Mobius invariants of space curves. 11th International Conference on Geometry and Applications, September 2013, Varna.

2012г. - Алгебрични криви, асоциирани с ортоцентрични системи от точки в равнината, MATTEX 2012, 22-24 ноември, Шумен. (в съавторство с Ц. Динкова)

2011г. - Квадратично преобразование в ортоцентрична система от точки, Национална конференция с международно участие „40 Години Шуменски Университет 1971-2011”, Шумен.(в съавторство с Цв.Динкова)

2011г. - Geometric invariants with respect to one subgroup of the Mobius group in the plane. 10th International Conference on Geometry and Applications,Journal of Geometry, September 2011, Varna.

Цитирания

2018г. - Encheva, R., Georgiev, G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph., 7 (2003), 145-155. Цитирана в: Simsek H., Ozdemir M., Some Results on p-Shape Curvatures of Non-Lightlike Space Curves, International Electronic Journal of Geometry, Volume 11 no. 2 page 61–70 (2018)

2018г. - Encheva, R., Georgiev, G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph., 7 (2003), 145-155. Цитирана в: Altunkaya B., Kulaa L., Characterizations of slant and spherical helices due to pseudo-Sabban frame, Fundamental Journal of Mathematics and Applications, 1 (1) (2018) 49-56

2018г. - Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359–372, Цитирана в: Simsek H., Ozdemir M., Some Results on p-Shape Curvatures of Non-Lightlike Space Curves, International Electronic Journal of Geometry, Volume 11 no. 2 page 61–70 (2018)

2018г. - Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359–372 Цитирана в: Khadjiev, D., Оren, I., Peksen, О., Global invariants of paths and curves for the group of all linear similarities in the two-dimensional Euclidean space , International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, Vol. 15, No. 06, 1850092 (2018), Scopus SJR 0.454(2017)

2017г. - Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves. Results Math. 55 (2009), no. 34, 359-372. Цитирана в: Fatma Ates, Seher Kaya, Yusuf Yayli and F. Nejat Ekmekci,Generalized Similar Frenet Curves, MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS E-NOTES, 5 (2) 26-35 (2017)

2017г. - Encheva, R., Georgiev, G., Shapes of space curves. J. Geom. Graph 7 (2003), 145-155. Цитирана в: Fatma Ates, Seher Kaya, Yusuf Yayli and F. Nejat Ekmekci,Generalized Similar Frenet Curves, MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS E-NOTES, 5 (2) 26-35 (2017)

2017г. - Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves. Results Math. 55 (2009), no. 34, 359-372. Цитирана в: Izumiya, S., Nagai, T., Generalized Sabban Curves in the Euclidean n-Sphere and Spherical Duality, Results Math (2017) 72: 401-417. https://doi.org/10.1007/s00025-017-0685-5

2017г. - Encheva R., Georgiev G.: Curves on the shape sphere. Results Math. 44, 279–288 (2003). Цитирана в: Hakan S., Ozdemir M., SHAPE CURVATURES OF THE LORENTZIAN PLANE CURVES, Commun.Fac.Sci.Univ.Ank.Series A1 Volume 66, Number 2, Pages 276-288 (2017)

2015г. - Encheva R., Georgiev G.: Curves on the shape sphere. Results Math. 44, 279–288 (2003). Цитирана в: Hakan Simsek, Mustafa Ozdemir, On Conformal Curves in 2-Dimensional de Sitter Space, Advances in Applied Clifford Algebras, pp 1-14, First online: 15 October 2015

2015г. - Encheva R., Georgiev G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7(2), (2003) 145–155 Цитирана в: M. Ozdemir, H. Simsek, Similar and self-similar curves in Minkowski n-space, B. Korean Math. Soc. 2015 Vol. 52, No. 6, 2071—2093.

2015г. - Encheva R. P., Georgiev G. H., Similar Frenet Curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359-372. Цитирано в: M. Ozdemir, H. Simsek, Similar and self-similar curves in Minkowski n-space, B. Korean Math. Soc. 2015 Vol. 52, No. 6, 2071—2093.

2014г. - Similar Frenet Curves. Result. Math., vol. 55, No. 3-4 (2009), 359-372 (в съавторство с Г. Георгиев) http://www.springerlink.com/content/x6145691n7437r17/, Цитирана в: Xuejuan Chen and Qun Lin, Properties of Generalized Offset Curves and Surfaces, Journal of Applied Mathematics, Volume 2014 (2014), Article ID 124240, 13 pages

2014г. - Encheva R., Geometric invariants with respect to one subgroup of the Mobius group in the plane, In: 10th International Conference on Geometry and Applications, Journal of Geometry, August 2012, Volume 103, Issue 2, 347–366. Цитирана в: Ivo M. Michailov, Invariant theory and its applications, Proceedings of the international conference МАТHТЕCH 2014, Volume 1 (2014), Shumen,16-47.

2014г. - R. Encheva and G. Georgiev, Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7 (2003), 145-155. Цитирана в: Ivo M. Michailov, Invariant theory and its applications, Proceedings of the international conference МАТHТЕCH 2014, Volume 1 (2014), Shumen,16-47.

2014г. - R.Encheva, Family of Plane Curves in the Extended Gauss Plane Generated by One Function, http://demonstrations.wolfram.com/FamilyOfPlaneCurvesInTheExtendedGaussPlaneGeneratedByOneFunc/ Wolfram Demonstrations Project, Published: July 8, 2013 Цитирана в: Ivo M. Michailov, Invariant theory and its applications, Proceedings of the international conference МАТHТЕCH 2014, Volume 1 (2014), Shumen,16-47.

2013г. - Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7 (2003), 145-155, Цитирана в: Bulent Karakas and Senay Baydas, An Action of A Regular Curve on R3 and Matlab Applications, Journal of Informatics and Mathematical Sciences, Volume 5 (2013), Number 3, pp. 133–141

2013г. - Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7 (2003), 145-155, Цитирана в: Bulut, Vahide; Caliskan, Ali, The spherical evolute belong to the spherical image of developable ruled surface, International Symposium on Computing in Science & Engineering, Conference Proceeding, Oct2013, p139.

2012г. - Applications of the space shape of the triangle. Mathematics and Education in Mathematics, vol. 37 (2008), 132-137. Цитирана в Georgiev G. H. , Geometric Transformations for Modeling od Curves and Surfaces, Shaker Verlag, Aachen, 2012.

2011г. - Shapes of tetrahedra. J. geom.. 75 (2002), 61-73.Цитирана в: Ali Gungor, Murat Tosun. Some characterizations of quaternionic rectifying curves, Differential Geometry - Dynamical Systems, Vol.13, 2011, pp. 89-100.

2009г. - Shapes of tetrahedra. J. geom.. 75 (2002), 61-73.Цитирана в: Abu-Saris, Raghib and Hajja, Mowaffaq. The Chaotic Behavior of the Sequence of Pedal Simplices, Results in Mathematics, 55 (2009), 209-220 (Impact factor: 0.513 -2009г.)

Други публикации

2004г. - Шейп инварианти в Евклидовата геометрия, Автореферат, София, 2004, 26 стр.