КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Корнелия Тодорова Цоневаабв

Доц. д-р  Корнелия Тодорова Цонева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 212

Телефон: 054 830495 вътр.165

Email: k.todorova@shu.bg

Приемно време: сряда 13 - 15 ч.

Завършен университет, специалност

Висш финансово-стопански институт “Д. Ценов” гр. Свищов

Месторабота преди постъпване в ШУ

1992 – 1994г. – началник-отдел “Социално подпомагане” в Регионален център за социални грижи

1991 – 1992г. – главен специалист в Регионален център за социални грижи гр. Шумен

1986 – 1991г. – социолог в Тютюнев комбинат гр. Шумен

1984 – 1986г. – управител на Домашен социален патронаж гр. Шумен

1982 – 1984г. – социален работник в отдел “Социални грижи” към Общински народен съвет гр. Шумен

Заемани академични длъжности

от декември 2011г. – до момента - доцент с научна специалност 05.02.16 – Икономика и организация на труда (Управление на човешките ресурси)

2000г. – 2011г. - главен асистент в Шуменски университет “Епископ К. Преславски” катедра “Икономика”

1997 – 2000г. – старши асистент в Шуменски университет “Епископ К. Преславски”

1994 – 1997г. – асистент в Шуменски университет “Епископ К. Преславски”

Придобити научни степени

Докторска степен по икономика шифър 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство Диплом № 28377 от 31.03.2003г.

Водени лекции и/или упражнения

Икономика на труда

Управление на човешките ресурси

Организационно поведение

Бизнес комуникация

Области на научни интереси

Управление на човешките ресурси

Организационно поведение

Икономическа психология

Бизнес етикет

Специализации

Квалификация по руски език ниво В1+ Сертификат по проект "Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в ШУ" РД-08-97/01.02.2019 г.

Квалификация по программе „Практический курс русского языка как иностранного“ – Свидетельство № 4441 от 25.05.2019 г.

Квалификация по руски език ниво В1 - Сертификат по проект "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ" РД-08-157/9.02.2018 г.

Квалификация по программе „Практический курс РКИ“ – Свидетельство № 2010 от 27.05.2018 г. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина г. Москва

Квалификация по професионална програма "Русский язык в глобальном образовательном пространстве" - Удостоверение о повышении квалификации №13-20/3571 от 24.10.2017 г. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина г. Москва

Участие в мобилност на преподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм+ в Klaipeda State University of Applied Sciences, Литва през месец септември 2017 г.

Участие в мобилност на преподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм+ във Вилнюския университет, Литва през месец октомври 2016 г.

Квалификация "Същност, основание и регистрация на учебно-тренировъчна фирма" – удостоверение за професионално обучение № 386/ 24.01.2014 г.

Квалификация по Бизнес протокол и етикет – сертификат № 235/ 2.11.2012 г.

Квалификация за вътрешен одитор в областта на корпоративната социална отговорност и социален одит – сертификат TN – 06 – 96 – 121046

Квалификация „Стратегия за учене” - сертификат от Виенски университет 18.6.1998г. – 20.06.1998г.

Квалификация „Дидактика на народното стопанство” - сертификат от Виенски университет 30.04.1998г. – 4.05.1998г.

Квалификация „Тренировъчна фирма” – сертификат от Виенски университет 26.02.1998г. – 2.03.1998г.

Участия в международни и национални научни проекти

2019 - Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет

2019 - Финансирането като фактор на ефективността и растежа

2018 - Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика"

2018 - Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия

2017 - Мониторинг на реализацията на възпитаниците на ШУ

2017 - Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор

2016 - Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община завет (финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”) – консултантски услуги, свързани с разработването на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

2016 - Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в Шуменския университет в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги

2016 - Корпоративна социална отговорност и стратегии в бизнеса

2015 - Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ "Епископ Константин Преславски"

2015 - Бизнесът пред предизвикателствата на новите реалности

2014 - Конкурентоспособност на българския бизнес

2014 - Изследване мнението на потребителите на кадри за качеството на подготовка на завършилите Шуменския университет

2014 - Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

2013 - Изследване на възможности за създаване на акселератор за стартиращи предприятия в България

2013 - Мониторинг на ефективността на функциониране на системата за оценка и контрол на качеството на образованието и академичния състав в Шуменски университет

2012 - 2013 - Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение

2012 - 2013 - Проект „Мисия Благоденствие” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Експерт – обучител/модератор с предмет „Организационно-техническа подготовка и провеждане на събития - обучение, фокус групи, кръгли маси и конференция”

2012 - Проект на Фондация за социални инвестиции и ресурси, Обучение по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, код по СППОО: 3450501. Обучението е по условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, по схема за безвъзмездно финансиране BG051PO001-2.1.11 – “Аз мога”, Схема „Насърчаване на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 1“. Участието е като експерт – обучител

2012 - Повишаване ефективността на системата за оценка и контрол на качеството на образованието и академичния състав

2012 - Управленски и финансови аспекти на атестирането на академичния състав на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

2011 - „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Лектор по Дейност 8: „Провеждане на обучение на целевите групи /работодатели, заети лица и синдикалисти/ за приложение на разработени модели и мерки за фирмено поведение, корпоративна социална отговороност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация”

2011 - Проект, реализиран от Фондация за социални инвестиции и ресурси - проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, Агенция по заетостта, програма „Аз мога“, обучение с ваучери, 960 учебни часа, период на изпълнение 02.06.2010 – 27.03.2011. Обучението е предназначено за професия „Хотелиер“ и „Ресторантьор“, III-та квалифика¬ционна степен

2011 - Подобряване системата за контрол, анализ и оценка на индикаторния статус на качеството на образование и академичния състав в Шуменски университет „Епископ К. Преславски”

2011 - Анализ на образователното равнище и професионално-квалификационната структура на заетите в област Шумен

2010 - Изменения на пазарите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007 – 2009 г.

2009 - Одит на човешките ресурси в сферата на социалните услуги в Североизточна България

2009 - Консултант по човешки ресурси във Плантабул ООД по проект BG 2005/017-353-10.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“, финансирана по ФАР

Заемани ръководни позиции

Заместник-директор на Центъра за кариерно развитие на ШУ от 2016 г.

Заместник-декан по акредитацията и качеството на обучението на Факултета по математика и информатика от 2016 г.

Организационна дейност

Член на Академическия съвет на ШУ

Член на Университетската комисия по качеството на образованието в ШУ

Член на Университетската комисия по акредитация в ШУ

Член на Факултския съвет на ФМИ

Член на Етичната комисия на ШУ през 2015 и 2016 г.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Дисертации

2002г. - Професионален профил на кариерата на социалния работник

Монографии

2010г. - Тодорова, К. Одит на човешките ресурси в сферата на социалните услуги. Ш., 2010, 368 с. ISBN 978-954-577-553-6

Учебници

2013г. - Тодорова, К. Организационно поведение, Ш., 2013 // http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=185 ISBN 978-954-577-770-7

2008г. - Тодорова, К. Организационно поведение, Ш., 2008, 316 с. ISBN 978-954-577-498-0

Учебни помагала

2014г. - Тодорова, К. и Р. Златева Управление на човешките ресурси. // Методическо ръководство, ІІІ част, Ш., 2014 // http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-3.pdf (Тодорова, К. Формиране на човешките ресурси в организацията. // Методическо ръководство, ІІІ част, Ш., 2014, с. 161 – 187; Тодорова, К. Обучение на човешките ресурси в организацията. // Методическо ръководство, ІІІ част, Ш., 2014, с. 188 – 207) ISBN 978-954-577-936-7

2014г. - Тодорова, К. и Р. Златева Икономика на труда. // Методическо ръководство, ІV част, Ш., 2014 // http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-4.pdf (Тодорова, К. Качество на труда. // Методическо ръководство, ІV част, Ш., 2014, с. 29 – 43; Тодорова, К. Ефективност на труда. // Методическо ръководство, ІV част, Ш., 2014, с. 44 – 73) ISBN 978-954-577-937-4

2014г. - Тодорова, К. и Р. Златева Организационно поведение. Практически решения. Ш., 2014, 452 с. ISBN 978-954-577-872-8

Студии

2018г. - Опит за дефиниране на понятието управленска култура // Годишник на Шуменския университет Том XIX C, Ш., 2018, с.55 - 80. ISSN 1311-834X

2015г. - Тодорова, К. и др. Заетост и безработица в област Шумен за периода 2009-2013 г. // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 526 – 549. ISSN 2367-7120

2015г. - Тодорова, К. и др. Управлението на промяната като стратегически подход при управлението на организациите // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 503 – 525. ISSN 2367-7120

2015г. - Тодорова, К. и др. Възможности за усъвършенстване управлението на административния персонал на „Алкомет” АД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 550 – 572 ISSN 2367-7120

2015г. - Тодорова, К. и др. Усъвършенстване на персонала в Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 573 – 598. ISSN 2367-7120

2015г. - Тодорова, К. и др. Система за оценяване на служителите в банка ДСК ЕАД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 620 – 643. ISSN 2367-7120

2015г. - Цонева, К. Роль менеджера для реализации изменений // Экономика и социум, № 2, Саратов, 2015 // http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__2_15_/ ISSN 2225-1545

2015г. - Цонева К. Культура обслуживания как часть организационной культуры в гостиничном бизнесе // Проблемы экономики и управления предприятиями, отраслями, комплексами. Книга 28, Новосибирск, 2015, с. 52 – 84. ISBN 978-5-00068-356-9

2014г. - Тодорова, К. и др. Състояние и перспективи в стратегическото управление на човешките ресурси в системата на здравното осигуряване // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения. Ш., 2014, с. 64 - 89. ISBN 978-954-577-985-5

2011г. - Тодорова, К. и др. Състояние и проблеми в мотивацията на българския учител // Икономика и управление на бизнеса – предизвикателства и рискове, Ш., 2011, с. 52 – 77. ISBN - 978-954-577-648-9

2011г. - Тодорова, К. и др. Възможности за усъвършенстване мотивацията на човешките ресурси в „Инвестпроект” ООД гр. Шумен // Икономика и управление на бизнеса – предизвикателства и рискове, Ш., 2011, с. 78 – 114. ISBN - 978-954-577-648-9

2011г. - Тодорова, К. Утвърждаване на управленското консултиране като професионална област. // Икономически изследвания, С., 2011, с. 89 – 135. ISSN 0205-3292

2011г. - Тодорова, К. Етичните кодекси в управленското консултиране: теоретични основи и национална практика. // Трудове на УНСС, том ІІ от 2011, С., Издателски комплекс на УНСС, 2012, с. 226 -264 ISSN 0861-9344

2010г. - Тодорова, К. и др. Възможности за усъвършенстване мотивацията на учителите в България. // Икономика и управление на бизнеса, Ш., 2010, с. 95 – 114. ISBN 978-954-577-557-4

2009г. - Тодорова, К. и др. Анализ на системата за оценяване на служители. // Икономика и управление на бизнеса, Ш., 2009, с. 36 – 66. ISBN 978-954-577-528-4

2009г. - Тодорова, К. и др. Възможности за усъвършенстване на персонала във фирма “Ал и Ко” гр.Шумен. // Икономика и управление на бизнеса, Ш., 2009, с. 67 – 85. ISBN 978-954-577-528-4

2007г. - Тодорова, К. Макроикономически профил на държавната политика по заетостта в България. // Макроикономика - структурни и функционални промени в икономиката, Ш., 2006, с.177 – 212 ISBN 13&978-954-577-340-2

Статии

2019г. - Petkova-Kaleva St., Tsoneva K., Tsonev Ts. Internal Information System For Administrative Facilitation At Episkop Konstantin Preslavski University Of Shumen // Journal Of Scientific And Applied Research, Volum 17, 2019, p. 19 – 29. ISSN 1314-6289

2017г. - Todorova K. Education in the doctoral program in informatics through the prism of the PhD students // Journal Of Scientific And Applied Research, Volum 12, 2017, p. 60 – 65. ISSN 1314-6289

2017г. - Todorova K. The education in economics at Shumen university at the intersection between employers and students // Journal Of Scientific And Applied Research, Volum 12, 2017, p. 66 – 73. ISSN 1314-6289

2016г. - Тодорова, К. и др. Одит на човешките ресурси на „Лавена АД“ // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2016, с. 64 – 72. ISSN 2367-7120

2016г. - Тодорова, К. и др. Мотивация на персонала в Алкомет АД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2016, с. 78 – 83. ISSN 2367-7120

2016г. - Тодорова, К. и др. Състояние и проблеми в мотивацията на персонала на „Ново стъкло ЕАД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2016, с. 84 – 92. ISSN 2367-7120

2016г. - Todorova K. Evaluation of quality of education as a tool for evaluating the activity of Konstantin Preslavsky University of Shumen // Journal Of Scientific And Applied Research, Volum 10, 2016, p. 55 – 61. ISSN 1314-6289

2016г. - Todorova K. Student satisfaction as an indicator of higher education quality at the University of Shumen // Journal Of Scientific And Applied Research, Volum 10, 2016, p. 47 – 54. ISSN 1314-6289

2015г. - Тодорова, К. и др. Състояние и проблеми в мотивацията на служителите в магазинната мрежа на „Мания Тийм” // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 599 – 619. ISSN 2367-7120

2015г. - Тодорова, К. и др. Състояние и перспективи на управлението на човешките ресурси в „Гласко” ООД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 644 – 664. ISSN 2367-7120

2015г. - Цонева, К. Т. Качество труда социальных работников в сфере социальных услуг // Вопросы. Гипотезы. Ответы: наука XXI век. Книга 10. Краснодар, 2015, с. 88 -105. ISBN 978-5-905897-57-3

2014г. - Тодорова, К. и др. Възможности за усъвършенстване на мотивацията на персонала в Чернев ЕООД - гр. Шумен // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения. Ш., 2014, с. 179 - 201. ISBN 978-954-577-985-5

2014г. - Тодорова, К и др. Състояние и проблеми на здравословните и безопасни условия на труд в „Лисец” ЕООД гр. Омуртаг // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения. Ш., 2014, с. 161- 178. ISBN 978-954-577-985-5

2014г. - Тодорова, К и др. Състояние и проблеми на кадровата политика в „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения. Ш., 2014, с. 139 - 160. ISBN 978-954-577-985-5

2014г. - Тодорова, К и др. Състояние и проблеми в мотивацията на персонала във „Виваком” – гр.Шумен // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения. Ш., 2014, с. 127 - 138. ISBN 978-954-577-985-5

2014г. - Тодорова, К и др. Одит на човешките ресурси във верига магазини „Трънчев” ООД гр.Шумен // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения. Ш., 2014, с. 110 - 126. ISBN 978-954-577-985-5

2014г. - Тодорова, К и др. Акценти в управлението на човешките ресурси в „Каолин” АД гр. Сеново // Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения. Ш., 2014, с. 90 - 109. ISBN 978-954-577-985-5

2014г. - Todorova K. Assessment of the quality of the academic staff of Konstantin Preslavsky University of Shumen and its significance // Journal Of Scientific And Applied Research, volum 5, 2014, p. 139 – 145 ISSN 1314-6289

2010г. - Тодорова, К. Равнището на заплащане на социалните работници в сферата на услугите: фокус на въпросителните пред оцеляване на професията. // Икономически алтернативи, бр. 6, С., 2010, с. 66 – 87 ISSN 1312-5281

2007г. - Тодорова, К. Превенцията като елемент на социалната работа. // Симулативните процеси като метод в генералната и специална превенция на престъпността прималолетни и непълнолетни (наръчник за учители), Ш., 2007, с. 7 – 18. ISBN 978-954-577-425-6

2005г. - Тодорова, К. Някои аспекти в състоянието на свободното време и успеваемостта на студентите от специалност Икономика на Шуменския университет. // Икономикаи управление, Благоевград, 2005, бр.4, с.111 – 116. ISSN 1312-594X

2003г. - Тодорова, К. Социалното подпомагане и социалната цена на прехода. // Контакт 2003, сборник статии, София, ИНГА, 2003, с. 93 – 112. ISBN 954-9566-19-6

2003г. - Тодорова, К. Квалификационно усъвършенстване в системата за социално подпомагане. // Научни трудове Педагогически колеж, Добрич, том ІІІ С, Шумен, 2003, с.225 – 228. ISSN 1312-2347

2002г. - Тодорова, К. Съдържателни аспекти на социалната работа. // Научна сесия 2001 с международно участие, Сборник Научни трудове, част І – обществени науки Шумен: ВВУАПО ”Панайот Волов”, Ш.,, 2002, с. 227 – 232. ISBN 954-9681-01-7

2002г. - Главното в управлението на професионалната кариера. // Научна сесия 2001 с международно участие, Сборник Научни трудове, част І – обществени науки Шумен: ВВУАПО ”Панайот Волов”, Ш., 2002, с. 222 – 227. ISBN 954-9681-01-7

2002г. - Тодорова, К. Професионалната кариера и нейните организационни детерми¬нан¬¬ти. // Сборник научни трудове "Информатика и икономика", Шумен,2002, с.140 - 146. ISBN 954-577-160-7

2002г. - Тодорова, К. Личностни предпоставки и професионално израстване. // Сборник научни трудове "Информатика и икономика", Шумен, 2002, с.147 – 152. ISBN 954-577-160-7

2002г. - Тодорова, К. Исторически аспекти на идентификацията на социалната работа.// Научна сесия 2001 с международно участие, Сборник Научни трудове, част І – обществени науки Шумен: ВВУАПО ”Панайот Волов”, Ш., 2002, с. 216 – 222. ISBN 954-9681-01-7

2002г. - Тодорова, К. Образованието по социална работа отвън и отвътре – европейски измерения. // Образование, кн. 2, С., 2002, с. 29 – 35. ISSN 0861-475X

2001г. - Тодорова, К. Съвременни измерения на професията социален работник в България // Контакт 2001, сборник статии, София, ИНГА, 2001, с. 114 - 125.

2001г. - Тодорова, К. Социалната работа като синтез на научно познание // Контакт 2001, сборник статии, София, ИНГА, 2001, с. 14 - 19.

2000г. - Димитрова, Тр., К. Тодорова Социални умения и формирането им в обу¬че¬нието по икономика. // Формиране на бъдещето – образование за пазарната икономика, Издателство “АЛМА МАТЕР Интернационал”, Габрово, 2000, с. 483 – 502. ISBN 954-9566-13-7

Доклади

2017г. - Петкова-Калева С. Я., Цонева К. Т. Проекция европейской квалификационной рамки в образовательной политике Шуменского университета // Теория и практика измерения и мониторинга компетенций и других латентных переменных в образовании (Материалы XXV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции), Славянск на Кубани, 2017, с. 55 – 60. ISBN 978-5-90363-137-7

2016г. - Тодорова, К. Равносметката на студентите от специалност „Икономика“ на ШУ за качеството на образованието // Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 16. Ш., 2016, с. 338 – 343. ISSN 1314-3921

2016г. - Василева, М., А.Андреев, К.Т. Цонева Програмна система „Анкети“ // Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 16. Ш., 2016, с. 165 – 169. ISSN 1314-3921

2013г. - Тодорова, К., Й. Радославов Състояние и резерви в организационната култура на „Североизточно държавно предприятие” ДП // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 351 - 357. ISBN 978-954-9370-97-3

2012г. - Тодорова, К. Тенденции за качеството на обучение при завършващи студенти от специалност Икономика на ШУ // Сборник научни трудове МАТТЕХ 2012, том 1, Ш., 2012, с. 480 – 487. ISSN 1314-3921

2012г. - Тодорова, К. Обучението в специалност Икономика на Шуменски университет от позициите на студента // Девета международна конференция "Предизвикателства пред съвременната икономика", Ботевград, 2012, с. 1186 – 1206. ISBN 978-954-9432-57-2

2012г. - Тодорова, К. Очаквания и реалности в обучението на студентите от Шуменски университет "Епископ К. Преславски" // Девета международна конференция "Предизвикателства пред съвременната икономика", Ботевград, 2012, с. 1094 – 1112. ISBN 978-954-9432-57-2

2011г. - Тодорова, К. Професионално-квалификационният статус на социалните работници – един от индикаторите за качеството на техния труд. // Седма международнанаучно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество на висшето образование – 2010” с тема „Научни изследвания – висше образование – иновации”, Ботевград, 2011. С. 305 – 316. ISBN 978-954-9432-42-8

2011г. - Тодорова, К. и др. Използване на управленското консултиране: опит и нагласа на бизнеса в Шуменски регион // Сборник с доклади от Международна юбилейна научна конференция «Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж» том ІІІ, Свищов, 2011, с 350 – 358. ISBN 978-954-23-0679-5

2010г. - Тодорова, К. Акценти в същината на управленското консултиране. // Първа национална конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, Ш., 2010, с. 266 – 273. ISSN 1314-3921

2010г. - Тодорова, К. Консултирането като съвременна технология в управлението на човешките ресурси на организацията. // Юбилейна международна научнопрактическаконференция „Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса” том ІІ, Свищов, 2010, с. 52 – 57. ISBN 978-954-23-0480-7

2009г. - Тодорова, К. Състояние и проблеми на качеството на обучение в специалност Икономика на ШУ „Епископ К. Преславски”. // Шеста международнанаучно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество на висшето образование – 2009” с тема „Висшето икономическо образование - изследване, обучение, иновации” Ботевград, 2009, с. 82 – 93. ISBN 978-954-9432-37-4

2003г. - Тодорова, К. Реформата в системата за социално подпомагане – част от социалната трансформация на държавата. // Трудът и неговата защита през ХХІ век -сборник материали от Юбилейна международна научна конференция “30 години катедра “Труд и социална защита”, УНСС, София, 2003, с. 348 – 354. ISBN 954-494-539-3

2001г. - Тодорова, К. Образованието по социална работа в Европа - някои изводи за България // Сборник материали от научна конференция "Иновации в подготовката на икономически кадри", Издателство “Алтос”, Университетска печатница УНСС, София, 2001, с. 216 – 222. ISBN 954-588-046-5

1999г. - Янков, Я., К. Тодорова Автоматизирана система за обучение по материална отчетност. // Научна сесия 98: конференция с международно участие, 1998 г., Шумен: сборник науч. Трудове. Ч. 1- 6. ВВУАПВО, Ш., 1999, с. 144 – 149. ISBN 954-9681-05-X

1997г. - Янков, Я., К. Тодорова Обучение по вземане на управленски решения чрез имитационни игри. // Научни трудове - ВНВУ "Васил Левски": Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия с международноучастие, ВВОВУ – В. Търново, 19 – 20 юни 1997 , с. 213 - 219. ISSN 0861-0312

1996г. - Тодорова, К. Основни акценти на социалната политика за стари хора в Шуменския регион. // Доклади от Юбилейна научна конференция "25 години Шуменски университет "Епископ К. Преславски" Шумен 30.Х. - 1.ХІ. 1996, с. 226 - 229. ISBN 954-577-077-5

1996г. - Мутафов, Ст., К. Тодорова Социагогиката и нейните основни проблеми у нас // Доклади от Юбилейна научна конференция "25 години Шуменски университет "Епископ К. Преславски" Шумен 30.Х. - 1.ХІ. 1996г., с. 158 - 160. ISBN 954-577-077-5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2017г. - Становище по дисертационен труд на Цветан Димчев Димов на тема "Управление на стоковите запаси в търговска верига" за присъждане на образователна и научна степен „доктор" по научна специалност "Икономика и управление (търговия)", 2017, Стопанска академия „Димитър Ценов“ гр. Свищов

2017г. - Рецензия на дисертационен труд на Валихан Муратович Калиев на тема: „Управление эффективностью страховых выплат в Республике Казахстан“ („Управление на ефективността на застрахователните изплащания в Република Казахстан“) за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.8. Икономика, по научна специалност „Политическа икономия“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ гр. Варна

2017г. - Рецензия на дисертационен труд на Румяна Стойкова Златева на тема: „Организация и управление на развитието на малките и средни общини в България – социални аспекти“ за присъждане на научна степен „доктор на науките” по професионално направление: 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки”, УНИБИТ, гр. София

2015г. - Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономика на предприятието) в катедра "Икономика и моделиране" на Шуменския университет

2015г. - Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Планиране и прогнозиране) в катедра "Икономика и моделиране" на Шуменския университет

2014г. - Становище по дисертационен труд на Румяна Стойкова Златева на тема "Влияние на мотивацията върху ефективността на проектния екип" за присъждане на образователна и научна степен „доктор" по научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство", 2014, УНИБИТ

Цитирания

2017г. - Тодорова, К. и др. Акценти в управлението на човешките ресурси в „Каолин” АД гр. Сеново. Икономика и управление на бизнеса - възможности и решения. Ш., 2014, с. 90 – 109 Цитирано в: Stanchev Trifon Concerning Particular Challenges In Human Resources Planning (Following The Example Of ”Yazaki Bulgaria” Ltd.) // Development In Economics: Theory And Practice - 13th International Prof. Vladas Gronskas Scientific Conference for Young Researchers, Vilnius University Kaunas Faculty, May 17th, 2017, p. 65 – 70. ISBN 978-609-459-855-5

2017г. - Тодорова, К. и др. Състояние и перспективи на управлението на човешките ресурси в „Гласко” ООД. Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 644 – 664 Цитирано в: Stanchev Trifon Concerning Particular Challenges In Human Resources Planning (Following The Example Of ”Yazaki Bulgaria” Ltd.) // Development In Economics: Theory And Practice - 13th International Prof. Vladas Gronskas Scientific Conference for Young Researchers, Vilnius University Kaunas Faculty, May 17th, 2017, p. 65 – 70. ISBN 978-609-459-855-5

2017г. - Тодорова, К. и др. Усъвършенстване на персонала в Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД. Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 573 – 598 Цитирано в: Stanchev Trifon Concerning Particular Challenges In Human Resources Planning (Following The Example Of ”Yazaki Bulgaria” Ltd.) // Development In Economics: Theory And Practice - 13th International Prof. Vladas Gronskas Scientific Conference for Young Researchers, Vilnius University Kaunas Faculty, May 17th, 2017, p. 65 – 70. ISBN 978-609-459-855-5

2017г. - Тодорова, К. Одит на човешките ресурси, Ш., 2010, с. 96; 111 - 117 Цитирано в: Колев, Н. Предприемачеството - състояние и перспективи. Ш., 2017, с. 229; 230. ISBN 978-619-201-163-5

2016г. - Тодорова К., Одит на човешките ресурси в сферата на социалните услуги. Ш., 2010, с. 114 – 115. Цитирано в: Колев, Н., Ученическият парламент – коректив в училищния мениджмънт // Организация и управление на училището и детската градина. бр. 6, С., 2016, с. 15 – 28. ISSN 1312-3181

2016г. - Тодорова К., Одит на човешките ресурси в сферата на социалните услуги. Ш., 2010 Цитирано в: Илиева, С. Практиката по управление на човешките ресурси на Окръжна прокуратура град Добрич // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2016, с. 73 – 77.

2016г. - Тодорова К., Одит на човешките ресурси в сферата на социалните услуги. Ш., 2010 Цитирано в:. Авгеринус, М. Здравословни и безопасни условия на труд във фирма „РуБо“ ЕООД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2016, с. 93 – 99.

2015г. - Тодорова, К. Одит на човешките ресурси, Ш., 2010, с. 242. Цитирано в: Тотева, М. Състояние на човешките ресурси в „Дани Стил 1” ЕООД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 665 – 674.

2015г. - Тодорова, К. Одит на човешките ресурси, Ш., 2010 Цитирано в: Исмаилова. Б. Състояние и проблеми в управлението на човешките ресурси в ”Лисец” ООД гр. Омуртаг // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 675 – 683.

2015г. - Тодорова, К. Одит на човешките ресурси, Ш., 2010, с. 145 Цитирано в: Гинева, С. Кадрова политика на „Херти” АД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 684 – 695.

2015г. - Тодорова, К. Одит на човешките ресурси, Ш., 2010, с. 144; 145 и 150 Цитирано в: Димитров, С. Кадрова политика в „Карлсберг България“ АД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 696 – 708.

2015г. - Тодорова, К. Одит на човешките ресурси, Ш., 2010, с. 49 Цитирано в: Мустафова, Р. Одит на човешките ресурси във фирма „ПХЖ Брадърс Комерс” ЕАД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 709 – 721.

2015г. - Тодорова, К. Одит на човешките ресурси, Ш., 2010 Цитирано в: Иванова, В. Оценяването на трудовото представяне на персонала като инструмент за мотивиране във „Венци Шумен“ ЕООД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 722 – 730.

2015г. - Тодорова, К. Одит на човешките ресурси, Ш., 2010 Цитирано в: Лачева, Пл. Мотивация на персонала във фирма „Контракс” ЕАД – клон София // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 731 – 746.

2015г. - Тодорова, К. Организационно поведение. Ш., 2008. Цитирано в: Златева, Р. Проектът – стратегически и етични ракурси. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015. ISBN 978-619-201-037-9

2015г. - Тодорова, К. Утвърждаване на управленското консултиране като професионална област. // Икономически изследвания. С., 2011, с. 89 - 135. Цитирано в: Златева, Р. Проектът – стратегически и етични ракурси. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015. ISBN 978-619-201-037-9

2015г. - Тодорова, К. Етичните кодекси в управленското консултиране: теоретични основи и национална практика. // Трудове на УНСС, том ІІ от 2011, С., 2012, с. 226 - 264. Цитирано в: Златева, Р. Проектът – стратегически и етични ракурси. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015. ISBN 978-619-201-037-9

2015г. - Тодорова, К. Организационно поведение, Ш., 2013 // http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=185. Цитирано в: Zlateva, R. Project as a Determinant of Organisational Change. // Международный сборник научных трудов „Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса”, выпуск 21, част 2, Казань, 2015, с.101 – 106.

2015г. - Тодорова, К. Утвърждаване на управленското консултиране като професионална област. // Икономически изследвания, С.: ИИИ при БАН, 2011, с. 89 – 135. Цитирано в: Zlateva, R. Ethical Issues in Project Management Consulting. // XIX Международная научно-практическая конференция „Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития”, Новосибирск, 2015, с. 13 – 19.

2015г. - Тодорова, К. Организационно поведение. Ш., 2008. Цитирано в: Zlateva, R. Project Management under the Conditions of the Organizational Crisis // 1st International conference on scientific development in Europe, Vienna, 2014, р. 84 –90.

2015г. - Тодорова, К. Акценти в същината на управленското консултиране. // Първа национална конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, Ш., 2010, с. 266 – 273. Цитирано в: Zlateva, R. Management consulting – a modern technology for project management // Научная дискуссия: вопросы экономики и управления, № 2 (35), Москва, 2015, с. 111–116.

2015г. - Тодорова, К. Одит на човешките ресурси, Ш., 2010. Цитирано в: Ганева, В. Домашното насилие върху жени - политики за социална защита // Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, София, БАН (Институт за изследване на обществата и знанието, Секция „Социален контрол, отклонения и конфликти”), 2015, с. 99 и с. 106.

2014г. - Тодорова, К. Организационно поведение. Шумен, УИ, „Епископ Константин Преславски”, 2014 // http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=185 Цитирано в: Златева, Р. Някои аспекти в работата на ръководителя при проектното управление // Научна сесия 2013 – сборник научни трудове, част II, Обществени науки. Организация, управление и методика на обучението във висшите училища, НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, с. 64 - 69. ISSN 1313-8553

2014г. - Тодорова, К. Организационно поведение. Шумен, 2008. Цитирано в: Златева, Р. Влияние на мотивацията върху ефективността на проектния екип // Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, София, 2014, с.147.

2014г. - Тодорова, К. Организационно поведение. Шумен, УИ, „Епископ Константин Преславски”, 2013 // http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=185 Цитирано в: Златева, Р. Влияние на мотивацията върху ефективността на проектния екип // Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, София, 2014, с.98.

2014г. - Тодорова, К. Етичните кодекси в управленското консултиране: теоретични основи и национална практика. // Трудове на УНСС, том ІІ от 2011, С., 2012, с. 226 -264. Цитирано в: Златева, Р. Влияние на мотивацията върху ефективността на проектния екип // Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, София, 2014, с. 62.

2014г. - Тодорова, К. Утвърждаване на управленското консултиране като професионална област. // Икономически изследвания, С., 2011, с. 89 – 135. Цитирано в: Златева, Р. Влияние на мотивацията върху ефективността на проектния екип // Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, София, 2014, с. 54.

2014г. - Тодорова, К. Организационно поведение. Ш., 2008 Цитирано в: Златева, Р. Мотивационен потенциал на проектния екип при изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на ЕС // Единадесета международна научна конференция „Интелигентна специализация на България”, Раздел I, България в Европейския съюз – ползи и предизвикателства., МВБУ, Ботевград, 2014, с. 344 - 350. ISBN 978-954-9432-64-0

2014г. - Тодорова, К. Етичните кодекси в управленското консултиране: теоретични основи и национална практика. // Трудове на УНСС, том ІІ от 2011, С., 2012, с. 226 -264. Цитирано в: Мишева, М. Усъвършенстване на управленското консултиране по разработване на дестинации от туроператорите // Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, София, УНСС, 2014, с. 5.

2014г. - Тодорова, К. Консултирането като съвременна технология в управлението на човешките ресурси на организацията. // Юбилейна международна научнопрактическа конференция „Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса” том ІІ, Свищов, 2010, с. 52 – 57. Цитирано в: Златева, Р. Планиране на проектния екип. // Сборник научни трудове MATTEX 2014, том 2, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, с. 154 – 158. ISSN 1314-3921

2013г. - Тодорова, К. Организационно поведение, Ш., 2008, с. 33 Цитирано в: Златева, Р. Мотивационни измерения на проектния мениджмънт // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 527 - 531 ISBN 978-954-9370-97-3

2013г. - Тодорова, К. Одит на човешките ресурси в сферата на социалните услуги, Ш., 2010, с. 49. Цитирано в: Златева, Р. Мотивационен профил на човешките ресурси в Инвестпроект ООД // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 520 - 526 ISBN 978-954-9370-97-3

2012г. - Тодорова, К. Равнището на заплащане на социалните работници в сферата на услугите: фокус на въпросителните пред оцеляване на професията. // Икономически алтернативи, бр. 6, С., 2010, с. 66 – 87. Цитирано в: Крайчев, Ст. Метод за определяне броя на персонала в охранителните фирми // Сборник научни трудове МАТТЕХ 2012, том 1, Ш., 2012, с. 508 – 513. ISSN 1314-3921

2010г. - Тодорова, К. Одит на човешките ресурси, Ш., 2010 Цитирано в: Георгиева, Б. Социологически аспекти в теорията и практиката на социалната работа // Социологията от емпирията към теорията, С., Академично издателство “Проф. Марин Дринов” 2010, с. 76. ISBN 978-954-322-368-8