КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Павлина Калчева Йордановаабв

Доц. д-р  Павлина Калчева Йорданова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 318

Телефон: 054 830495 вътр.138

Email: pavlina_kj@abv.bg, p.jordanova@shu.bg

Приемно време: Вторник 13:30-17:30 часа

Завършен университет, специалност

1996 ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Математика, специализация Иконометрия, специалност Математика и информатика.

Заемани академични длъжности

01.09.1996 - 13.10.1998 Асистент по Теория на вероятностите и Математическа статистика по чл.45 при ШУ “Епископ Константин Преславски”.

13.10.1998 – 23.04.2002 Редовен асистент по Теория на вероятностите и математическа статистика.

23.04.2002 - 14.12.2004 Старши асистент по Теория на вероятностите и математическа статистика.

14.12.2004 -28.02.2014 - Главен асистент по Теория на вероятностите и математическа статистика.

01.03.2014 до днес - Доцент по Теория на вероятностите и математическа статистика.

Придобити научни степени

2005 Защитен дисертационен труд на тема "Многомерен Функционален екстремален критерий" пред СНС към БАН.

Водени лекции и/или упражнения

Теория на вероятностите I част

Теория на вероятностите II част

Математическа статистика

Иконометрия

Приложна статистика

Въведение в статистиката

Статистически методи в биологията

Статистика за физици

Обработка и анализ на данни от маркетингови проучвания

Случайни процеси

Теория на риска

Информатика (Microsoft Office)

Практикум по информатика І част (Paбота с Matlab)

Практикум по информатика ІІ част (Специализирани текстови редактори – работа с Latex)

Работа с SPSS

Математика ІV част

Проективна геометрия

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Числени методи /лабораторни упражнения с Python/

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

10-14.12.2010 г. Гост преподавател в Center of Statistics and Applications - Lisbon, Portugal, Workshop "On Some Current Research Topics in Extreme Value Theory", доклад на тема Compound Extremal Processes and their Relation with Corresponding Sum and Point Processes.

30.09.-07.10.2012 г. ERASMUS Lecturer at Casimir the Great University in Bydgoszcz, Poland.

14.04.-14.05.2013 Гост преподавател в университета "Йоханес Кеплер", гр. Линц, Австрия.

02.12.- 08.12.2013 г. ERASMUS Lecturer at Johannes Kepler University, Linz, Austria.

01.04.- 10.04.2016 г. ERASMUS Lecturer at Johannes Kepler University, Linz, Austria.

02.10.- 09.10.2016 г. ERASMUS Lecturer at University of Aveiro, Aveiro, Portugal.

Области на научни интереси

Случайни процеси

Теория на екстремалните стойности

Вероятностни разпределения

Теория на риска

Финансова математика

Компютърна статистика

Математическа статистика

Приложна статистика

Специализации

16. 12. – 20. 12. 2002 Course on Financial Mathematics, Faculty of Mathematics and Informatics, University of Plovdiv.

02. 01. - 08. 03. 2003 Приложение на точковите процеси в Теорията на риска и Многомерни субекспоненциални разпределения, Институт по математика и информатика при БАН.

29. 09. - 02. 10. 2003 Autumn School on Risk Management, TU Munich, Germany.

23.06. - 26. 06. 2008 Workshop Statistical Modeling of Extremes in data Assimilation and Filtering Approaches, Strasbourg, France.

07. 09. - 11. 09. 2009 International Summer School on Computational Aspects in Environmental Statistics. (A programme of advanced training in statistics supported by Bulgarian Statistical Society, National Institute of Meteorology and Hydrology, IASC-ERS and ESF-LESC)

Участия в международни и национални научни проекти

"Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" 2018-2020 ръководител проф. д.м.н. Николай Янков

FONDECYT Regular 2015-2019, N1151441: "Statistical and mathematical modelling as a knowledge bridge between Society and Ecology Sustainability" ръководител Prof.Dr. Milan Stehlik.

“Приложимо статистическо моделиране на екстремуми в екологията и финансите”(Feasible statistical modelling for extremes in ecology and finance), проект № 01/8, 23/08/2017г. по програми за двустранно сътрудничество България-Австрия – 2016 г.

“Стохастични процеси и статистически анализ на данни”, Проект № ВУ-МИ-105/2005 с Фонд НИ при МОН. Ръководител доц.д-р Маруся Славчова-Божкова.

Студентски практики, BG051РО001/3.3.07-0002, 18.01.2012 – 31.10.2015.

Вътрешноуниверситетски проекти:

2008 г. Тема:”МОДЕЛИ ОТ ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ” Договор № РД-07-932/09.06.2008 г. (Вх. № РД-05-473/07.05.2008 г.) Ръководител на колектива: Доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов.

2009 г. Тема:”МОДЕЛИ ОТ ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ” Договор № РД-07-591/2009 г. (Вх. № РД-05-285/11.03.2009 г.) Ръководител на колектива: Доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов

2010 г. Тема: “Статистически методи за изследване на случайни процеси и многомерни структури от данни” Договор № РД-07-1028/30.03.2010 г. (Вх. № РД-05-333/12.03.2010 г.), Ръководител на колектива: доц. д-р Атанас Найденов - участници: гл.ас. д-р Гюрхан Неджибов, гл. ас. Павлина Йорданова, ас. Красимира Костадинова.

2011 г. Тема: “Теоретични основи и подходи за управлението на риска” Договор № RD-05-153/25.02.2011 г. (Вх. № РД-07-296/14.03.2011 г.), Ръководител на колектива: доц. д-р Свилен Тонев - участници: гл.ас. д-р Славена Стоянова, гл.ас. д-р Гюрхан Неджибов, гл. ас. д-р Павлина Йорданова, ас. Красимира Костадинова.

2011 “Подобряване системата за контрол, анализ и оценка на индикаторния статус на качеството на образование и академичния състав в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” “. Договор № РД-05-157/25.02.2011 г. Ръководител на колектива: проф. Богдана Георгиева.

2012 г. Тема: "Математически апарат (t-mean оценки и поасонови процеси) за финансови пазари" Договор № RD-05-278/15.03.2012 г. (Вх. № 1437/23.05.2012 г.), Ръководител на колектива: доц. д-р Свилен Тонев - участници: гл. ас. д-р Павлина Йорданова, ас. Красимира Костадинова.

2013 г. „Приложение на количествените методи във финансово-икономическия анализ“, № РД-08-255/14.03.2013г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Свилен Тонев.

2014 „Математически модели за оценка на риска“, № РД-08-230/12.03.2014г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова.

2015 „Математически модели за оценка на риска“, № РД-08-256/10.03.2015г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова.

2016 „Математически методи за анализ на многомерни данни“, № РД-08-69/02.02.2016г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова.

2017„Стохастично моделиране в икономиката“, № РД-08-96/06.02.2017г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова.

2018„Стохастично моделиране в икономиката“, № РД-08-125/06.02.2018г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова.

Заемани ръководни позиции

Главен редактор на международния електронен журнал ProbStat Forum, 2015-2019, ISSN 0974-3235 (http://probstat.org.in/)

Член на Общото събрание на ШУ

Член на Факултетния съвет на ФМИ

Член на Общото събрание на ФМИ

Организационна дейност

ERASMUS координатор от катедра "Икономика и моделиране"

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България (1997 - )

Българско статистическо дружество (2000 - )

International Association for Statistical Education (2015 -)

International Association for Statistical Computing (2017 -)

International Society for Business and Industrial Statistics (2017 -)

American Mathematical Society (2019 -)

Съюз на учените в България (2019 - )

Държавни и/или научни награди

26-31 July 2015, grant to the ISI from the World Bank Trust Fund for Statistical Capacity Building (WB TFSCB) enabled the participation of delegates from developing countries in 60th WSC in Rio de Janeiro.

2019 Съюз на математиците в България - Секция Шумен, Отличие за значими научни резултати и публикации в престижни международни списания 2019 г.

Дисертации

2005г. - Йорданова, Павлина. Многомерен функционален екстремален критерий, Специализиран научен съвет по информатика и математическо моделиране, ИМИ, БАН, https://www.researchgate.net/publication/303486852_Multivariate_extremal_criterion_PhD_thesis

Книги

2019г. - Filus, Jerzy., Filus, Lidia., Arnold, Barry C., Jordanova, Pavlina K., Soza, Ludy Nunez, Lu, Ying, Stehlikova, Silvia, Stehlik, Milan, 2019, On Parameter Dependence and Related Topics: The Impact of Jerzy Filus from Genesis to Recent Developments, // Reliability Engineering: Theory and Applications, Series: Advanced Research in Reliability and System Assurance Engineering, Chapter 8, 143-172, Edited by Ilia Vonta, Mangey Ram. Boca Raton, London, New York. CRC Press ISBN 9780815355175 eBook ISBN 9781351130356

Монографии

2020г. - Jordanova, P., Probabilities for p-outside values and heavy tails, Konstantin Preslavsky Publishing House, Shumen, Bulgaria, 2020, ISBN 978-619-201-381-3, 178 pages

Учебници

2017г. - Йорданова, Павлина. Велева, Евелина. 2017. Статистическо моделиране на вероятностни разпределения с Excel, 268 с., УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, ISBN: 978-619-201-186-4.

2004г. - Вълчев, Христо. Йорданова, Павлина. 2004. Статистика, ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, ISBN: 954-577-254-9.

Учебни помагала

2008г. - Йорданова, Павлина. 2008. Ръководство за решаване на задачи по Теория на вероятностите, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, ISBN 978-954-577-499-7.

Студии

2020г. - Mantalos, P., Karagrigoriou, A., Strelec, L., Jordanova, P., Hermann, Ph., Kiselak, J., Hudak, J., Stehlik, M., On improved volatility modelling by fitting skewness in ARCH models, Journal of Applied Statistics, vol. 47(6), pp. 1031-1063, WoS, Scopus, TAYLOR & FRANCIS LTD, England, (Q3) ISSN: 0266-4763, eISSN: 1360-0532 DOI: 10.1080/02664763.2019.1671323

2020г. - Jordanova, P.; Petkova, M. and Stehlik, M., Compound power series distribution with negative multinomial summands: characterization and risk process, Accepted in RevStat Statistical Journal, Vol.18(1), pp. 47-69, (2020) INST NACIONAL ESTATISTICA-INE, Lisbon, Portugal (Q4, WoS, Scopus и др.) ISSN: 1645-6726

2019г. - Stehlik, M., Soza, L.N.., Fabian, Zd., Jirina, M., Jordanova, P., Arancibia, S.I.C., Kiselak, J., On ecological aspects of dynamics for zero slope regression for water pollution in Chile, Stochastic Analysis and Applications, vol. 37(4), pages 574-601, (2019), TAYLOR & FRANCIS INC, Philadelphia, USA, ISSN: 0736-2994, eISSN: 1532-9356, DOI: 10.1080/07362994.2019.1592692, (Q3) (Web of Science, Scopus и др.).

2018г. - Jordanova, P., Stehlik, M., 2018. On multivariate modifications of Cramer–Lundberg risk model with constant intensities. Stochastic Analysis and Applications, 36(5) 858-882, TAYLOR & FRANCIS INC, Philadelphia, USA, Print ISSN: 0736-2994 Online ISSN: 1532-9356 (Q3) (IF 0,878) (WoS, Scopus и др.).

2016г. - Jordanova, P., Fabian, Zd., Hermann, Ph., Strelec, L., Rivera, A., Girard, St., Tores, S., Stehlik, M. 2016. Weak properties and robustness of t-Hill estimators. Extremes, 19(4), 591–626. SPRINGER, New York, USA, ISSN Print: 1386-1999, ISSN Online: 1572-915X (Q1) (IF 1.679) (WoS, Scopus и др.).

2002г. - Павлов, Христо., Йорданова, Павлина., 2002. Регресии и регресионни съотношения // Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, т.XV C, c.30 – 55, 2002// ISSN 1311-834X.

Статии

2020г. - Jordanova, P., Stehlik, M., IPO estimation of heaviness of the distribution beyond regularly varying tails, Stochastic Analysis and Applications, vol. 38(1), pp. 76-96, ISSN: 0736-2994 eISSN: 1532-9356, TAYLOR & FRANCIS INC (Q3) WoS, Scopus https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07362994.2019.1647786

2019г. - Jordanova, P., Probabilities for p-outside values - particular cases, PROCEEDINGS OF THE 45TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE’19), American Institute of Physics Conference Proceedings, vol. 2172, pages 100004-1--100004-9, 2019, American Institute of Physics Publishing, USA, ISBN: 978-0-7354-1919-3. (Scopus) .

2019г. - Soza, Ludy Nunez., Jordanova, Pavlina., Nicolis, Orieta., Strelec, Lubos., Stehlik, Milan., 2019. Small sample robust approach to outliers and correlation of atmospheric pollution and health effects in Santiago de Chile // Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 185(15), 73-84, ELSEVIER, Amsterdam, Netherlands, ISSN print: 0169-7439 eISSN: 1873-3239 (Q1 IF 2,786) (WoS, Scopus и др.).

2019г. - Jordanova, P. K. Probabilities for p-outside values–General properties. In American Institute of Physics Conference Proceedings, Vol. 2164, No. 1, p. 020002-1 -- 020002-11. American Institute of Physics Publishing, USA, ISSN:0094-243X, E-ISSN:1551-7616. (Scopus) https://doi.org/10.1063/1.5130789

2019г. - Jordanova, Pavlina, Stehlik, Milan. (2019) P-Thinned Gamma Process and Corresponding Random Walk.// In: Dimov I., Farago I., Vulkov L. (eds) Finite Difference Methods. Theory and Applications. Finite Difference Methods 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol. 11386, pp. 297 -- 304. ISSN 0302-9743, electronic ISSN 1611-3349, ISBN 978-3-030-11538-8, e-Book ISBN 978-3-030-11539-5, Springer, Netherlands, Cham (Scopus)

2019г. - Jordanova, P.K., Stehlik, M., Logarithm of Ratios of Two Order Statistics and Regularly Varying Tails, In American Institute of Physics Conference Proceedings, Vol. 2164, No. 1, p. 030001-1 -- 030001-9. 2019, American Institute of Physics Publishing, USA, ISSN:0094-243X, E-ISSN:1551-7616. (Scopus) . https://doi.org/10.1063/1.5130791 (Scopus)

2018г. - Jordanova, P., Petkova, M., 2018, Tails and probabilities for extreme outliers,// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, American Institute of Physics Conference Proceedings, vol. 2025, pp.030002-1–030002-9, Melville, New York, American Institute of Physics Publishing, ISSN 0094-243X ISBN 978-0-7354-1745-8. (Scopus)

2018г. - Jordanova, P., Kiselak, J., Stehlik, M. Log-gamma motion as flexible model for generalized interest rates. Stochastic Analysis and Applications, vol. 36(3), pp. 373-392, Print ISSN: 0736-2994 Online ISSN: 1532-9356, TAYLOR & FRANCIS INC, Philadelphia, USA, (Q3) (IF 0,878) (WoS, Scopus и др.).

2018г. - Jordanova, Pavlina., Merging of bivariate Compound Poisson risk processes with shocks, Conference proceedings MATTEX 2018, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, vol. 1, pp. 49-56 ISSN: 1314-3921 Национален референтен списък.

2018г. - Kiselak, J., Jordanova, P., Stehlik, M., 2018. Generalized Inv-Log-Gamma-G processes. Stochastic Analysis and Applications, vol. 36(6), pp. 1053-1067,TAYLOR & FRANCIS INC, Philadelphia, USA, Print ISSN: 0736-2994 Online ISSN: 1532-9356 (Q3) (IF 0.878) (WoS, Scopus и др.).

2017г. - Jordanova P., Mixtures, compounds and inflations of negative multinomial distribution, Mathematics, and Education in Mathematics, Proceedings of the 46 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, pp. 187-193, 2017, ISSN 1313-3330, Национален референтен списък.

2017г. - Stehlik, M., Aguirre, P., Girard, St., Jordanova, P., Kiselak, J., Torres, S., Sadovsky, Z., Rivera, A., On ecosystems dynamics, Ecological Complexity, vol. 29, pp. 10–29, (2017), ELSEVIER, Amsterdam, Netherlands, ISSN: 1476-945X, eISSN: 1476-9840. (Q3, IF 1,634) (WoS, Scopus и др.) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1476945X16300836

2017г. - Jordanova, P., Multivariate compounds with equal number of summands, Pliska Studia Mathematica, vol. 27, pp. 5–22, (2017) ISSN 0204-9805, Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences, (Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH).

2017г. - Jordanova, P., Petkova, M. Measuring heavy-tailedness of distributions. American Institute of Physics Conference Proceedings, vol. 1910(1), pp. 060002-1 -- 060002-8, USA: American Institute of Physics Publishing, ISBN 978-0-7354-1602-4, (Scopus).

2017г. - Jordanova, P., Nefedova, Y., Stehlik, M. Risk process approximation with mixing. Applied Mathematical Modelling, vol. 41, pp. 285-298, 2017, ELSEVIER SCIENCE INC, NewYork, USA, ISSN: 0307-904X, eISSN: 1872-8480, (Q1 IF 2,617) (WoS, Scopus)

2016г. - Jordanova P., Petkova M., Stehlik M., Compound Log-series Distribution with Negative Multinomial Summands, Numerical Analysis and Its Applications 6th International Conference, NAA 2016, Lozenetz, Bulgaria, June 15–22, 2016 Revised Selected Papers, Series Lecture Notes in Computer Science, vol. 10187, 374-382. Springer, Cham, ISSN 0302-9743, ISSN 1611-3349 (electronic), ISBN 978-3-319-57098-3, ISBN 978-3-319-57099-0 (eBook), (Scopus).

2016г. - Stehlik, M., Kiselak, J., Potocky, R., Jordanova, P., Generalized Interest Rate Dynamics and its impacts on finance and pensions, Stochastic Analysis and Applications, vol. 35(1), pp. 178-190, (2016), TAYLOR & FRANCIS INC, Philadelphia, USA, ISSN: 0736-2994, eISSN: 1532-9356. (Q4) (WoS, Scopus)

2016г. - Йорданова П., За многомерните дискретни съставни разпределения с еднакъв брой събираеми, Сборник със статии от научната конференция "МАТТЕХ 2016" - Том 1, pp. 127-135, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, ISSN: 1314-3921, Национален референтен списък.

2016г. - Jordanova P., M. Stehlik, Mixed Poisson process with Pareto mixing variable and its risk applications, Lithuanian Mathematical Journal, Vol. 56, No. 2, April, 2016, pp. 189–206. SPRINGER, New York, USA, ISSN: 0363-1672, eISSN: 1573-8825, (Q3) (WoS, Scopus и др.) DOI 10.1007/s10986-016-9313-4

2016г. - Jordanova, P., Petkova, M., Stehlik, M., Compound negative binomial distribution with negative multinomial summands, PROCEEDINGS OF THE 42ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE’16), American Institute of Physics Conference Proceedings, vol. 1789(1), pp. 060009-1 - 060009-8, 2016, American Institute of Physics Publishing, USA, ISBN: 978-0-7354-1919-3. (Scopus) .

2015г. - Bachvarova D., Al. Doichinov, P. Jordanova, P. Stoev,Chr. Deltshev, 2015. A study on the diel activity of myriapods (Diplopoda, Chilopoda) in natural and anthropogenically influenced habitats, International Research Journal of Natural Sciences, Vol. 1, № 4, pp. 27-47, ISSN 2053-4116.

2015г. - Stehlik, M., Potocky, R., Kiselak, J., Jordanova, P., On Generalized Interest Rate Dynamics, Applied Mathematics and Information Sciences, vol. 9, No. 2L, pp. 325-338, Natural Sciences Publishing, ISSN:1935-0090E-ISSN:2325-0399 (Scopus).

2015г. - Jordanova, P., Nefedova, Y., Stehlik, M., On Risk Process with Pareto Mixing, Current Topics on Risk Analysis, ICRA6 and RISK2015 Conference, Barcelona, Editors: Montserrat Guillen, Angel A. Juan, Helena Ramalhinho, Isabel Serra, Carles Serrat, pp. 439-448, Fundacion MAPFRE, Madrid, Spane, ISBN: 978-84-9844-496-4. http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1083273

2015г. - Jordanova, P., Mixed Poisson Process with Pareto Mixing variable - Revisited, Proceedings of the 60th ISI World Statistics Congress, 26-31 July 2015, Rio de Janeiro, Brazil, p. 0 - 5, ISBN - 978-90-73592-35-3.

2015г. - Dragoeva A., Koleva V., Nanova Zh., Koynova T., Jordanova P., A study of current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines, Scientific Research and Essays, Vol. 10(5), pp. 168-176, Academic Journals ISSN: 1992-2248.

2015г. - Stehlik, M., Sadovsky, Z., Jordanova, P., Statistical Analysis related to Exceptional Snow Loads, Applied Mathematics & Information Sciences, vol. 9, No. 1L, pp. 19-27, Natural Sciences Publishing, ISSN:1935-0090E-ISSN:2325-0399, (Scopus).

2014г. - Герчев, В., П. Йорданова, Мултипликативен модел на SOFIX, Сборник със статии от научната конференция "МАТТЕХ 2014" - Том 1, стр. 373 - 380, Университетско издателство ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2014, ISSN: 1314-3921 Национален референтен списък.

2014г. - Koleva, V., Dragoeva, A., Nanova, Zh., Jordanova, P., Chipev, N., Kapchina-Toteva, V., Dashev, G., Yotova, I. Is there a tendency for rising use of herbs in pharmaceutical form – a survey in Bulgaria from an ethnobotanical viewpoint. Acta Scientifica Naturalis, 1: 192-201, 2014, Walter de Gruyter, ISSN 1311 - 834X, ISSN: 2367-5144.

2013г. - Jordanova, P., Dusek, J., Stehlik, M., Modeling methane emission by the infinite moving average process, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 122, pp. 40-49, 2013, ELSEVIER, Amsterdam, Netherlands, (Q1) (WoS, IF 2,533, Scopus и др.) ISSN: 0169-7439.

2013г. - Лечева, Д., Харизанов, Кр., Йорданова, П., Уеб-базиран софтуер за обработка на анкети, Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев", том 52, серия 6.1, стр.82 - 86, Русенски Университет "Ангел Кънчев", ISSN 1311-3321, Национален референтен списък.

2013г. - Jordanova, P., Dusek, J., Stehlik, M., Microergodicity effects on ebullition of methane modelled by Mixed Poisson process with Pareto mixing variable, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 128, pp. 124 - 134, 2013 ELSEVIER, Amsterdam, Netherlands, (Q1) (WoS, IF 2,533, Scopus и др.) ISSN: 0169-7439.

2012г. - Йорданова, П., Асимптотична нормалност на t-средните оценки, Сборник с научни трудове MATTEX 2012, том 1, стр. 58-63, 2012. Университетско издателство ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2014, ISSN: 1314-3921 Национален референтен списък.

2012г. - Jordanova P., Pancheva, E., Weak Asymptotic Results for t-Hill Estimator, Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, Vol. 65, No 12, pp. 1649-1656, 2012, Publication house of Bulgarian Academy of Sciences, ISSN: 1310-1331 (WoS, Scopus и др.) (5 Years IF 0,182) http://www.nada.kth.se/~dilian/Pancheva/paper16.pdf

2012г. - Jordanova P., Stehlik, М., Fabian Zd., Strelec L., On Estimation And Testing For Pareto Tails, Pliska Studia Mathematica Bulgarica, vol. 22, pp. 89-108, 2013, Published by Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences. ISSN 0204-9805 (Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH).

2011г. - Костадинова, Кр., Йорданова, П., Калчева, В., Атанасова, Ив., Приложение на дисперсионния анализ в краниометрични изследвания на видове двойници при полевки от род MICROTUS, Сборник Научни трудове, посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, том 1, стр. 98-105, 2011.

2011г. - Костадинова, Кр., Йорданова, П., Доверителни интервали в модела на Блек-Шоулс, Сборник Научни трудове от национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971 - 2011", Шумен, стр. 48-54, 2011, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, ISBN 978-954-577-603-8.

2010г. - Jordanova P., Mitov I., Maximal number of successors in a NGINAR(1) process, Pliska Studia Mathematica Bulgarica, vol. 20, pp. 109-120, 2010. Published by Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences. ISSN 0204-9805 (Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH).

2009г. - Костадинова, Кр., Йорданова, П., Копули на немонотонни функции от случайни величини, Сборник научни трудове, посветен на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", том 1, 53-60, 2009.

2009г. - Jordanova P., Functional Transfer Theorems for Maxima of Stationary Processes, Pliska Studia Mathematica Bulgarica, vol. 19, pp.173 - 192, 2009, Published by Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences. ISSN 0204-9805 (Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH).

2009г. - Jordanova, P., Maxima of moving averages with Noise in the Weibull max-domain of attraction, Mathematics and Education in Mathematics, pp. 184 – 189, 2009, Просвета, ISSN 1313-3330(Национален референтен списък).

2009г. - Йорданова, П., Разпределение на разликата, модулът и частното на геометрично разпределени случайни величини, Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев", т. 48, 6.1, pp. 40-44, 2009, Печатна база при Русенски Университет "Ангел Кънчев", ISSN 1311-3321 (Национален референтен списък).

2008г. - Jordanova P., Functional Transfer Theorems for Maxima of Moving Average, Mathematics and Education in Mathematics, pp. 210-216, 2008, Просвета, ISSN 1313-3330 (Национален референтен списък). http://www.math.bas.bg/smb/2008_PK/2008/pdf/210-215.pdf

2008г. - Йорданова П., Едно приложение на информационните технологии в преподаването на вероятности и статистика, Научни трудове “Компютърните методи в науката и образованието”, посветени на 75 годишнината на проф. Грозьо Станилов, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 171-176, 2008, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", ISBN 978–954–577–569–7.

2007г. - Pancheva, E., Kolkovska, E., Jordanova, P., Random time-changed extremal processes, Theory of Probability and Its Applications, vol. 51(4), pp. 645-662 (2007), SIAM PUBLICATIONS, Phiadelphia, USA, ISSN: 0040-585X. (WoS, Scopus) (Q4)(5 Year IF 0.298)

2007г. - Jordanova P., (G, lambda) – Extremal Processes and Their Relation with Max-stable Processes, Pliska Studia Mathematica Bulgarica, vol. 18, pp. 145 - 156, 2007. Published by Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences. ISSN 0204-9805 (Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH).

2007г. - Йорданова, П., Костадинова, Кр., Вероятност за фалит при процес на риск с функция на премиите, която зависи от рисковия резерв, Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев", том 46, 6, pp. 7-14, 2007, ISSN 1311-3321 (Национален референтен списък).

2007г. - Jordanova P., On the Total Duration of Negative Surplus of a Risk Process with Two-step Premium Function, Applications and Applied Mathematics: An International Journal (AAM), vol. 2(2), pp. 107 - 121, 2007, ISSN: 1932-9466 (WoS, MathSciNet®, Zentralblatt MATH и др.).

2005г. - Йорданова, П., Съставна alpha-устойчива апроксимация на процеса на сумарния риск при смесен Поасонов броящ процес, Трудове на научната сесия на Русенски Университет "Ангел Кънчев", том 44, стр. 32 – 37, 2005, Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", ISSN 1311-3321 (Национален референтен списък).

2005г. - Jordanova P., Compound alpha-stable approximation for a risk process, International Scientific Conference – UNITECH’05, III ,403 – 407, 2005, Technical University publishing house "Vasil Aprilov", Gabrovo, ISSN 2603 -378X.

2004г. - Jordanova P., An Extremal Transfer Theorem, Mathematics and Education in Mathematics, рр. 225-230, 2004, Просвета, ISSN 1313-3330 (Национален референтен списък).

2004г. - Pancheva, Е., Jordanova, P., Functional transfer theorems for maxima of iid random variables, Comptes Rendus de lAcademie Bulgare des Sciences, vol. 57(8), pp. 9-14, 2004, ISSN:1310-1331, Publication house of Bulgarian Academy of Sciences (Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH и др.) Zbl 1059.60066 http://www.nada.kth.se/~dilian/Pancheva/paper6.pdf

2004г. - Jordanova, P., Pancheva, E., A Functional Extremal Criterion, Journal of Mathematical Sciences, vol.121(5), New York, Plenum Publishing Corporation, pp. 2636-2644, 2004, Zbl 1074.60056, Springer US, New York, NY. ISSN: 1072-3374; 1573-8795/e, (Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH и др.) http://www.nada.kth.se/~dilian/Pancheva/paper4.pdf

2003г. - Йорданова, П., За себеподобните случайни процеси с ненамаляващи траектории, Научни трудове Русенски Университет "Ангел Кънчев", том 40, серия 3, стр. 20-26, 2003 Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", ISSN 1311-3321 (Национален референтен списък).

2003г. - Jordanova P., Some Results on Bounded and Infinitely Divisible Random Vectors, Mathematics and Education in Mathematics, Просвета, стр. 263 – 269, 2003, ISSN 1313-3330 (Национален референтен списък).

2002г. - Павлов Хр., Йорданова П., Функции на разпределение с атоми, Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски” 2002, т.XV C, c.56 – 70, 2002, ISSN 1311-834X.

Доклади

2019г. - Pavlina Jordanova, Tails and probabilities for p-outliers, The 22nd Conference of the Romanian Society of Probability and Statistics Bucharest, May 10-11, 2019.

2019г. - Павлина Йорданова, "Tails and probabilities for p-outliers", Национален семинар по Вероятности и статистика, 10.04.2019/14:00, ИМИ, БАН.

2019г. - Jordanova, P., Probabilities for p-outliers - general properties, AMiTaNS, 20.06.2019-25.06.2019, Albena, Bulgaria.

2019г. - Jordanova, P., Probabilities for p-outliers - particular cases, AMEE, 07.06.2019-13.06.2019, Sozopol, Bulgaria.

2018г. - P-thinned gamma process and corresponding random walk, Seventh Conference on Finite Difference Methods: Theory and Applications, 11-16 June, Lozenetz, Bulgaria

2018г. - Pavlina Jordanova, Seminar – “Multivariate” modifications of the Cramer-Lundberg model, JKU, Institut fur Angewandte Statistik, Science Park 2, ZG 0074, 24.05.2018, 16:30. https://www.jku.at/institut-fuer-angewandte-statistik/forschung/forschungsseminar/

2018г. - P. Jordanova, "Multivariate" modifications of the Cramer-Lundberg model, XVIII-th INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE ON PROBABILITY AND STATISTICS (ISCPS-2018), Pomorie, Bulgaria.

2017г. - "Multivariate" modifications of the Cramer-Lundberg model, 15 November 2017, Scientific faculty, Institute of Statistics, IDEUV, Valpariso, Chile.

2016г. - P. Jordanova, Non-homogeneous Mixed-Poisson-Pareto process, Institute of Applied Statistics, Johannes Kepler University Linz, Austria, 1 - 10 April 2016.

2016г. - Jordanova, P., Mixed Poisson Process with Pareto Mixing, Seminar in probability and statistics, 7 October 2016, University of Aveiro, Portugal. http://cidma.mat.ua.pt/ma/show_results.php?grupo=6&query=seminars

2016г. - Jordanova P. Compound power series distribution with negative multinomial summands, Conference Proceedings and Abstracts, XVII-th INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE ON PROBABILITY AND STATISTICS (ISCPS-2016), Seminar on Statistical Data Analysis, Workshop on Branching Processes and Applications, p. 59, Pomorie, Bulgaria, 25 June - 1 July 2016.

2015г. - P. Jordanova, Non-homogeneous Mixed-Poisson-Pareto process, Department of Mathematics, Technical University Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile, 12 - 26 August 2015.

2014г. - Jordanova P., М. Stehlik, A Survey on Mixed Poisson Processes, XVI-th INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE ON PROBABILITY AND STATISTICS (ISCPS-2014), Pomorie, Bulgaria, 21-28 June 2014.

2012г. - P. Jordanova, Weak Consistency of t-Hill Estimator, XV-th International Summer Conferemce on Probability and Statistics (ISCPS-2012), Pomorie, Bulgaria, 2012.

2012г. - P. Jordanova, T-mean Estimators - Advantages and Disadvantages, National Seminar on Probability and Statistics, 2012, http://www.math.bas.bg/~statlab/semi2012.html

2010г. - Jordanova P., Compound Extremal Processes and their Relation with Corresponding Sum and Point Processes, Center of Statistics and Applications - Lisbon, Portugal, Workshop "On Some Current Research Topics in Extreme Value Theory", 2010. http://www.ceaul.fc.ul.pt/seeevent.html?id=195

2008г. - Jordanova P., Functional Transfer Theorems for Maxima of Moving Average with Subexponential Noise, Abstracts of Workshop Statistical Modelling of Extremes in Data Assimilation and Filtering Approaches, Strasbourg, France, 2008. http://www-irma.u-strasbg.fr/~guillou/meeting/programme.pdf

2008г. - Functional Transfer Theorems for Maxima of Moving Average with Subexponential Noise. Workshop Statistical Modeling of Extremes in data Assimilation and Filtering Approaches, Strasbourg, France, 2008. http://irma.math.unistra.fr/~guillou/meeting/programme.pdf

2007г. - Възможностите на MATLAB в помощ на подготовката на лекциите и упражненията по Статистика, Национален семинар по проблемите на образованието по стохастика, Китен, 25 – 30 юни 2007 г.

2004г. - Jordanova P., An extremal transfer theorem , EVA 2004 : 3rd international symposium on extreme value analysis: Theory and practice, 19-23 July 2004, Aveiro, Portugal

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2017г. - Alvarez-Esteban, P. C. et al., A contamination model for the stochastic order. TEST 25 (2016), no. 4

2017г. - Становище за дисертационен труд на тема: "Теория на експоненциалните функционали на процеси на Леви", с автор доц. д-р Младен Светославов Савов, представен за придобиване на научна степен "доктор на науките", в Институт по математика и информатика (ИМИ) при БАН-София.

2017г. - Prokhorov, Yu. V., Gettse, F. and Ulcprime Yanov, V. V., On bounds for the characteristic functions of the powers of asymptotically normal random variables (Russian), Teor. Veroyatn. Primen. 62 (2017), no. 1, 122--144.

2017г. - Cui, Yunwei and Zheng, Qi, Conditional maximum likelihood estimation for a class of observation-driven time series models for count data, Statist. Probab. Lett. 123 (2017), 193--201

2017г. - Pogany, Tibor K. and Saboor, Abdus, The gamma exponentiated exponential-Weibull distribution, Filomat 30 (2016), no. 12, 3159--3170

2016г. - Kabluchko, Zakhar and Stoev, Stilian, Stochastic integral representations and classification of sum- and max-infinitely divisible processes, Bernoulli 22 (2016), no. 1, 107--142

2016г. - Brito, Margarida, Freitas, Ana Cristina Moreira and Freitas, Jorge Milhazes, Tail prepivoting for the Hill estimator, J. Phys. A 49 (2016), no. 19, 194004, 12~pp

2016г. - Dindiene, Lina et al., Weak max-sum equivalence for dependent heavy-tailed random variables. Lith. Math. J. 56 (2016), no. 1.

2015г. - Jirak, Moritz, Uniform change point tests in high dimension, Ann. Statist. 43 (2015), no. 6, 2451--2483

2014г. - Редактор в Applications and Applied Mathematics: An International Journal ISSN 1932-9466.

2014г. - L. Benkhelifa, N. Ghoraf, Kеrnel- type estimator of reinsurance premium oh heavy-tailed loss distribution, J. Insurance: Mathematics and Economics.

2014г. - Ferreira, Ana and de Haan, Laurens, The generalized Pareto process; with a view towards application and simulation, Bernoulli 20 (2014), no. 4, 1717--1737

2012г. - A note on tail behaviour of distributions in the max domain of attraction of the Frechet / Weibull law under power normalization by S.Ravi and A.S.Praveena, ProbStat Forum -http://probstat.org.in/PSF%201809.pdf

2011г. - A.Hernandez-Bastida, M.P.Fernandez-Sanchez, The Bayes Premium in the Collective risk Poisson-Lindley Model with different structure functions, Insurance: Mathematics and Economics, 2011, http://ees.elsevier.com/ime/default.asp

Цитирания

2019г. - Penalva, H., Gomes, M. I., Caeiro, F., Neves, M. M. (2019) "Lehmer s mean-of-order-p extreme value index estimation: a simulation study and applications", Journal of Applied Statistics, (accepted) цитират Jordanova, P., Pancheva, E., (2012) "Weak asymptotic results for t-Hill estimator", Comptes rendus de l academie bulgare des sciences, vol. 65 (12), pp 1649-1656.

2019г. - Kilova, Kristina. "WEB-BASED INFORMATION SYSTEMS FOR SURVEYS OF THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION (ROUNDUP)." Knowledge International Journal 30.2 (2019): 311-314р ISSN: 1857-923X (Printed), ISSN: 2545-4439 (Online) (EBSCO Discovery Services, CrossRef, Index Copernicus, WorldCat и др.) цитира Лечева, Д., Харизанов, Кр., Йорданова, П., Уеб-базиран софтуер за обработка на анкети, Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев", том 52, серия 6.1, стр.82 - 86, Русенски Университет "Ангел Кънчев", ISSN 1311-3321, Национален референтен списък.

2019г. - Fabian, Zd., Mean, mode or median? The score mean, Communications in Statistics-Theory and Methods (2019): 1-11 цитира Stehlik, M., Aguirre, P., Girard, S., Jordanova, P., Kiselak, J., Torres, S., Sadovsky, Z., Rivera, A. (2017). On ecosystems dynamics. Ecological complexity, 29, 10-29.

2019г. - Constantinescu, C., Delsing, G., Mandjesр M., Rojas Nandayapa, L., (2019) A ruin model with a resampled environment, Scandinavian Actuarial Journal, DOI: 10.1080/03461238.2019.1667424 цитират Jordanova P., Nefedova Y., Stehlсk M. (2017). Risk process approximation with mixing. Applied Mathematical Modelling 41, 285–298.

2019г. - Milan Stehlik, Jozef Kiselak, Rastislav Potocky, Pavlina Kalcheva Jordanova, Generalized interest rate dynamics and its impacts on finance and pensions. Stochastic Analysis and Applications 35.1 (2017): 178-190. e цитирана в Karagrigoriou, A., A. Makrides, and I. Vonta. "On a control chart for the Gini index with simulations." Communications in Statistics-Simulation and Computation, vol.48(4) (2019): 1121-1137.

2019г. - Nescolarde-Selva, Josue-Antonio, Jose-Luis Uso-Domenech, and Miguel Lloret-Climent. "Impure Systems and Ecological Models (II): Components and Thermodynamics." Foundations of Science (2019): Volume: 24 Issue: 3 Pages: 427-455 цитират Stehlik, M., Aguirre, P., Girard, S., Jordanova, P., Kiselak, J., Torres Leiva, S., et al. (2017a). On ecosystems dynamics. Ecological Complexity, 29C, 10–29.

2019г. - Voitanov, I., van der Hoorn, P., van der Hofstad,R., Kriukov, D., Scale-free networks well done, Physical review research, vol. 1, 033034-1--033034-30, pp. 2019 цитират Jordanova, P., Fabian, Zd., Hermann, Ph., Strelec, L., Rivera, A., Girard, St., Torres, S., Stehlik, M., Weak properties and robustness of t-Hill estimators, Extremes, vol. (19)4, 2016, pp. 591-626.

2018г. - Hees, Katharina, and Hans-Peter Scheffler. "Coupled Continuous Time Random Maxima." Extremes 21.2 p. 235-259 (2018) (IF) https://doi.org/10.1007/s10687-017-0304-6 цитират статията Pancheva, Е., Jordanova P., Functional transfer theorems for maxima of iid random variables, Comptes Rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, volume 57(8), pages 9-14, 2004.

2018г. - Jaune, Egle, Olena Ragulina, and Jonas Siaulys, Expectation of the truncated randomly weighted sums with dominatedly varying summands. Lithuanian Mathematical Journal, Volume: 58 Issue: 4 Pages: 421-440, (2018), цитират P. Jordanova and M. Stehlik, Mixed Poisson process with Pareto mixing variable and its risk applications, Lith. Math. J., 56:189–206, 2016.

2018г. - H. Cossette, E. Marceau, I. Mtalai, D. Veilleux, Dependent risk models with Archimedean copulas: A computational strategy based on common mixtures and applications, Insurance: Mathematics and Economics, vol. 78, 53-71, 2018 цитират P. Jordanova, Y. Nefedova, M. Stehlik, Risk process approximation with mixing, Applied Mathematical Modelling 41, 285-298, 2017.

2018г. - P. Jordanova, M. Stehlik, Z. Fabian, and L. Strelec: On estimation and testing for Pareto tails. Pliska Stud. Math. Bulgar. 22 (2013), 89–108 e цитирана в Ouadjed, Hakim, and Tawfiq Fawzi Mami. Estimation for heavy-tailed moving average process. Kybernetika 54.2 (2018): 351-362.

2018г. - P. Jordanova, Z. Fabian, P. Hermann, L. Strelec, A. Rivera, S. Girard, S. Torres, and M. Stehlik: Weak properties and robustness of t-Hill estimators. Extremes 19 (2016), 591–626. DOI:10.1007/s10687-016-0256-2 e цитирана в Ouadjed, Hakim, and Tawfiq Fawzi Mami. Estimation for heavy-tailed moving average process. Kybernetika 54.2 (2018): 351-362

2018г. - P. Jordanova, J. Dusek, and M. Stehlik: Modeling methane emission by the infinite moving average process. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 122 (2013), 40–49. DOI:10.1016/j.chemolab.2012.12.006 e цитирана в Ouadjed, Hakim, and Tawfiq Fawzi Mami. Estimation for heavy-tailed moving average process. Kybernetika 54.2 (2018): 351-362.

2018г. - Hand, David J. Statistical challenges of administrative and transaction data. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) 181.3 (2018): 555-605 цитира M. Stehlik, R. Potocky, J. Kiselak, P. Jordanova, On generalized interest rate dynamics. Applied Mathematics and Information Sciences, 9.2L (2015): 325-338.

2018г. - Mthi, S., J.M. Rust T.L. Morgenthal B. Moyo l. "An ethno-veterinary survey of medicinal plants used to treat bacterial diseases of livestock in three geographical areas of the Eastern Cape Province, South Africa." Journal of Medicinal Plants Research 12.18 (2018): 240-247 цитират Dragoeva AP, Koleva VP, Nanova ZD, Koynova TV, Jordanova PK (2015). A study of current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1- Application of herbal medicines. Science Resource Essays, 10(5):168-176.

2018г. - Jordanova P., Stehlik M., Mixed Poisson process with Pareto mixing variable and its risk applications. Lith. Math. J. 56(2), 189–206 (2016) e цитирана в Dominyka Kievinaite, Jonas Siaulys, Exponential bounds for the tail probability of the supremum of an inhomogeneous random walk, Modern Stochastics: Theory and Applications, Volume: 5 Issue: 2 Pages: 129-143.

2018г. - Jordanova, P., Nefedova, Y., and Stehlik, M. (2017). Risk process approximation with mixing. Applied Mathematical Modelling, (41), 285–298 се цитира в Veilleux, Dery. "Modeles de dependance avec copule Archimedienne: fondements bases sur la construction par melange, methodes de calcul et applications." (2018).

2018г. - Hand, David J. "Statistical challenges of administrative and transaction data." Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) 181.3: 555-605 (2018) (IF)цитира Jordanova, Jordanova, P., Fabian, Z., Hermann, P., Strelec, L., Rivera, A., Girard, S., Tores S., Stehlik, M. Weak properties and robustness of t-Hill estimators. Extremes, 2016, 19(4), pp 591–626. http://link.springer.com/article/10.1007/s10687-016-0256-2

2017г. - Iksanov, Alexander, Andrey Pilipenko, and Igor Samoilenko. "Functional limit theorems for the maxima of perturbed random walk and divergent perpetuities in the M 1-topology." Extremes 20.3: 567-583 (2017) (IF) цитират статията Pancheva, Е., Jordanova P., Functional transfer theorems for maxima of iid random variables, Comptes Rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, volume 57(8), pages 9-14, 2004.

2017г. - Haroon Barakat, El Sayed M Nigm, H.A. Alaswed, The Hill estimators under power normalization, Applied Mathematical Modelling, January 2017 DOI: 10.1016/j.apm.2017.01.028 цитират статията Jordanova P., E. Pancheva, Weak Asymptotic Results for t-Hill Estimator, Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, Volume 65, No 12, Page(s) 1649-1656, 2012.

2017г. - P. Jordanova, Y. Nefedova, M. Stehlik, Risk process approximation with mixing, Applied Mathematical Modelling 41, 285-298, 2017 е цитирана в Cossette, Helene, et al. "Archimedean Copulas: Aggregation, Capital Allocation and Other Applications." SSRN Electronic Journal (2017).

2017г. - Djeni Cherneva, Galina Yaneva, Dobri Ivanov, Ethnobotanical study of the impact of certain demographic indicators on the attitudes towards the use of medicinal plants among local population of the north Black sea coast, Scripta Scientifica Pharmaceutica, vol. 4, No. 1, 7-11, 2017, цитират статията Dragoeva A, Koleva V, Nanova Z, Koynova T, Jordanova P. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research-academicjournals.org. 2015;10 (5):168-176.

2017г. - Lawan, U. M., Takai, I. U., Abdullahi, H. M., Kamal, R. M., & Umar, H. (2017). Perceived Indications, Safety and Efficacy of Perinatal Use of Traditional and Spiritual Remedies among Mothers of Under-Five Children in Kano, North-Western Nigeria. Annals of Medical and Health Sciences Research, 7(1), 10-15 цитират Asya PD, Vanya PK, Zheni DN, Teodora VK, Pavlina KJ. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1-Application of herbal medicines. Acad J., vol.10, 2015, 168--176.

2017г. - Dragoeva A., Koleva V., Nanova Zh., Koynova T., Jordnova P., A study of current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines, Scientific Research and Essays, Vol. 10(5), pp. 168-176 e цитирана в Djeni Cherneva, Galina Yaneva, Dobri Ivanov, Ethnobotanical study of the attitudes towards herbal remedies and conventional medicines among local population of the North Black sea coast, Scripta Scientifica Pharmaceutica, vol. 4, No. 1, 2017, pp. 29-32.

2017г. - Деница Петкова Загорчева, дисертация на тема "Изследване и оценка на данъчната и инвестиционна политика на общините като управляем фактор на бизнес средата за индустриалните фирми" към РУ "Ангел Кънчев" цитира Вълчев, Х., Йорданова, П., Статистика, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2004.

2017г. - Загорчева Д., Й. Велчева, Бюджетната децентрализация като фактор за едновременно развитие на общините и индустриалния бизнес, сп .Народностопански архив, СА Д.А.Ценов, гр. Свищов, бр. 3, 2017 цитират Вълчев, Х., Йорданова, П., Статистика, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2004.

2017г. - Gelman, Andrew, and Christian Hennig. Beyond subjective and objective in statistics. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) 180.4 (2017): 967-1033 цитират Stehlik, M., P. Aguirre, St. Girard, P. Jordanova, J. Kiselak, S. Torres-Leiva, Z. Sadovsky, A. Rivera, On ecosystems dynamics. Ecological Complexity, 29 (2017): 10-29.

2016г. - Iksanov Alexander and Sergei Polotskiy, "Tail behaviour of suprema of parturbed random walks", Theory of Stochastic Processes 21.1 (2016): 12-16. http://tsp.imath.kiev.ua/files/2110/art2110_02.pdf http://tsp.imath.kiev.ua/ цитират статията Pancheva, Е., Jordanova P., Functional transfer theorems for maxima of iid random variables, Comptes Rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, volume 57(8), pages 9-14, 2004.

2016г. - Iksanov, A., "Perturbed Random Walks", Chapter: Renewal theory for perturbed random walks and similar processes, Part of the series Probability and Its Applications, Springer research monographs series, pp. 1-41, 2016 цитира статията Pancheva, Е., Jordanova P., Functional transfer theorems for maxima of iid random variables, Comptes Rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, volume 57(8), pages 9-14, 2004.

2016г. - Mami Tawfiq Fawzi and Ouadjed Hakim,Semi parametric estimation for autoregressive process with infinite variance, ProbStat Forum, Vol. 09, April 2016, Pages 73–79 цитират Jordanova, P., J. Dusek, and M. Stehlik. "Modeling methane emission via the infinite moving average process." Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 122 (2013): 40-49.

2016г. - Goerg, G. M. Rebuttal of the Letter to the Editor of Annals of Applied Statistics on Lambert W x F Distributions and the IGMM Algorithm. arXiv preprint arXiv:1602.02200 цитира Jordanova, P., Dusek, J., Stehlik, M. (2013). Modeling methane emission via the infinite moving average process. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 122, 40-49.

2016г. - M.V. Vasileva, A.I. Andreev, C.T. Tsoneva, Software system "Inquriy", МАТТЕХ, Том 1 цитират Лечева Д., Харизанов К., Йорданова П. Уеб-базиран софтуер за обработка на анкети. Научни трудове на Русенския университет - 2013, том 52, серия 6.1.

2016г. - Боряна Узунова, Дисертация за придобиване на научно-образователна степен Доктор, цитира Дияна Лечева, Красимир Харизанов, Павлина Йорданова, Уеб-базиран софтуер за обработка на анкети, Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 52, серия 6.1, стр.82-86.

2016г. - Статията Dragoeva A, Koleva V, Nanova Z, Koynova T, Jordanova P. K. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research-academicjournals.org. 2015;10 (5):168-176. се цитира в Astuti, Ani. "Tiga faktor penggunaan obat herbal hipertensi di kota jambi" Jurnal Endurance 1.2 (2016): 81-87.

2015г. - Sabolova, Radka. PhD thesis "Statistical inference based on saddlepoint approximations.", Department of Probability and Mathematical Statistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2015 цитира P. Jordanova, J. Dusek, M. Stehlik, Modeling methane emission via the infinite moving average process, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 122, 40-49.

2015г. - Sabolova, Radka. PhD thesis "Statistical inference based on saddlepoint approximations.", Department of Probability and Mathematical Statistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2015 цитира P. Jordanova, J. Dusek, M. Stehlik, Microergodicity effects on ebullition of methane modeled by mixed Poisson process with Pareto mixing variable, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 128, 124–134.

2014г. - Павлова, Н., Х., Николов, Й., И., Елементи от комбинаторика, теория на вероятностите и статистика в училищния курс по математика, Електронен учебник по проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ цитират учебника Хр. Вълчев, П. Йорданова, Статистика, ШУ"Епископ Константин Преславски", Шумен, 2004.

2014г. - Danijel Krizmanic, Weak convergence of partial maxima processes in the M 1 topology, J. Extremes, 2014, Vol. 17, Issue 3, pp. 447-465 цитира статията Jordanova P., Maxima of moving averages with Noise in the Weibull max-domain of attraction, Mathematics and Education in Mathematics, pp. 184 – 189, 2009.

2014г. - Mitov, Kosto V., Nadarajah, Saralees, Extremal and additive processes generated by Pareto distributed random vectors, ESAIM. Probability and Statistics, 18, 2014, рр. 667-685 цитират статията:E. I. Pancheva, E. T. Kolkovska, and P. K. Jordanova, A functional extremal criterion, Theory Probab. Appl., 51(4), 645–662.

2014г. - Mitov, Kosto V., Nadarajah, Saralees, Extremal and additive processes generated by Pareto distributed random vectors, ESAIM. Probability and Statistics, 18, 2014, рр. 667-685 цитират статията: Pancheva, Е., Kolkovska E., Jordanova P., Random Time-changed Extremal Processes, Theory of Probability and Its Applications, volume 51(4), pages 752-772, 2006.

2014г. - Mitov, Kosto V., Nadarajah, Saralees, Extremal and additive processes generated by Pareto distributed random vectors, ESAIM. Probability and Statistics, 18, 2014, рр. 667-685 цитират статията: Pancheva, Е., Jordanova P., Functional Transfer Theorems for Maxima of iid Random Variables,, volume 57(84), pages 9 - 18, 2004.

2012г. - Satheesh S., Sandhya E., Prasanth С. B., (2012), A Generalization of the Marshal-Olkin Scheme and Related Processes, in Collection of recent Statistical Methods and Applications, 12-17, Published by Department of Statistics, University of Kerala, India., http://arxiv.org/pdf/1312.4001v1.pdf 2013 цитират Pancheva, E; Kolkovska, E T and Jordanova, P K (2006), Random time changed extremal processes, Probab. Theor. Appl., 51, 752-772.

2010г. - Mitov I., Rachev Sv., Fabozzie Fr., Approximation of aggregate and extremal losses within the very heavy tails framework, Quantitative Finance 10(10):1153-1162, 1153-1162, 2010 цитират статията Pancheva, Е., Jordanova P., Functional transfer theorems for maxima of iid random variables, Comptes Rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, volume 57(8), pages 9-14, 2004.

2010г. - Mitov I., Rachev Sv., Fabozzie Fr., Approximation of aggregate and extremal losses within the very heavy tails framework, Quantitative Finance 10(10):1153-1162, 1153-1162, 2010 цитират статията Pancheva E.I., Jordanova P. K., A functional extremal criterion, J. Math. Sci., volume 121, pages 2636–2644, 2004.

2009г. - Satheesh S., Sandhya E., Geometric Gamma Max-Infinitely Divisible Models, International journal of agricultural and statistical sciences, Volume 5, Issue 1, Pages 99-105 2009, http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0801/0801.2083.pdf цитират статията Pancheva, Е., Kolkovska E., Jordanova P., Random Time-changed Extremal Processes, Theory of Probability and Its Applications, volume 51(4), pages 752-772, 2006.

2009г. - Meerschaert M.M., S. Stoev, Extremal limit theorems for observations separated by random power law waiting times, Journal of Statistical Planning and Inference, Vol.139 (2009), pp. 2175-2188. Цитират статията: Pancheva, Е., Kolkovska E., Jordanova P., Random Time-changed Extremal Processes, Theory of Probability and Its Applications, volume 51(4), pages 752-772, 2006

2009г. - Meerschaert M.M., S. Stoev, Extremal limit theorems for observations separated by random power law waiting times, Journal of Statistical Planning and Inference, Vol.139 (2009), 2175-2188 цитират статията Pancheva, Е., Jordanova P., Functional transfer theorems for maxima of iid random variables, Comptes Rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, volume 57(8), pages 9-14, 2004.

2009г. - Иван Митов, Дисертация за придобиване на научно-образователна степен "Доктор", цитира Pancheva, E., Kolkovska, E., Jordanova, P., (2006), Random time-changed extremal processes, Theor. Probability Allp., 51, 752-772.

2009г. - Иван Митов, Дисертация за придобиване на научно-образователна степен "Доктор", цитира Pancheva, E., Jordanova, P., (2004), A functional extremal criterion, J.Math.Sci., 121(5), 2636-2644.

2009г. - Иван Митов, Дисертация за придобиване на научно-образователна степен "Доктор", цитира П. Йорданова, (2004) Функционален екстремален критерий, Дисертация за присъждане на образователно-научна степен "Доктор".

2009г. - Иван Митов, Дисертация за придобиване на научно-образователна степен "Доктор", цитира E. Pancheva, Jordanova P., Functional transfer theorems for maxima of iid random variables, Comptes Rendus de lAcademie Bulgare des Sciences, 57(8), 9-14, 2004 http://www.nada.kth.se/~dilian/Pancheva/paper6.pdf

2008г. - Jacob, Christine, Zaher Khraibani, and Elisaveta Pancheva. An extremal process approach for sporadic events. Technical report, UR 341, INRA, 78350 Jouy-en-Josas, France, 63pp, 2008 цитират Jordanova P., (G, lambda) – Extremal Processes and Their Relation with Max-stable Processes, Pliska Studia Mathematica Bulgarica, vol. 18, pp. 145 - 156, 2007.

2008г. - Z. Khraibani, PhD Thesysis, UNIVERSITE PARIS XI FACULTE DE MEDECINE PARIS-SUD цитира статията Jordanova P., (G, lambda) – Extremal Processes and Their Relation with Max-stable Processes, Pliska Studia Mathematica Bulgarica, vol. 18, pp. 145 - 156, 2007.

2006г. - Satheesh S., Sandhya E., Max-Semi-Selfdecomposable Laws and Related Processes, Statistics and Probability Letters, 2006, 76, 1435-1440. http://arxiv.org/ftp/math/papers/0503/0503232.pdf цитират статията Pancheva, Е., Kolkovska E., Jordanova P., Random Time-changed Extremal Processes, Theory of Probability and Its Applications, volume 51(4), pages 752-772, 2006

2006г. - Satheesh S., Sandhya E., Semi-stability of sums and maximums in samples of random size, Focus on probability theory, 43-72, 2006, Nova Science Publishers, Ins. Editor: Louis R. Velle цитират статията Pancheva, Е., Kolkovska E., Jordanova P., Random Time-changed Extremal Processes, Theory of Probability and Its Applications, volume 51(4), pages 752-772, 2006.

Други публикации

2018г. - Cossette, Helene, Marceau, Etienne, Mtalai, Itre, Veilleux, Dery, Dependent risk models with Archimedean copulas: A computational strategy based on common mixtures and applications, Insurance: Mathematics and Economics, 78 (2018) 53–71 цитират Jordanova, P., Nefedova, Y., Stehlсk, M., 2017. Risk process approximation with mixing. Appl. Math. Model. 41, 285–298.

2011г. - Bachvarova, D., Al. Doichinov, P. Jordanova, P. Stoev, , A study on the diel activity of Leptoiulus trilineatus (C.L. Koch, 1847) (Julida: Julidae), 15th International Congress of Myriapodology, Brisbane, 18 - 22 July,

2008г. - Jordanova P., Functional Transfer Theorems for Maxima of Moving Average with Subexponential Noise, Abstracts of Workshop Statistical Modelling of Extremes in Data Assimilation and Filtering Approaches, p. 23, Strasbourg, France, 2008. http://www-irma.u-strasbg.fr/~guillou/meeting/programme.pdf

2004г. - Jordanova P., An extremal transfer theorem, Abstracts of 3-rd International Symposium on Extreme Value Analysis: Theory and Practice, Aveiro, Portugal, 2004, p.73.

Иконометрия
Слайдове 1-5 от курс за магистри


Самостоятелна работа 1-3


Статистика
Въпроси 9 и 20


За специалност Икономика и Инженерна логистика


Примерни източници на статистически данни
Примерни източници на статистически данни


Упражнения за специалност "Икономика"
Систематизиране на данни от анкети. (Файл с резултатите от различните видове групировки.)


Статистика
Самостоятелна работа 1-5 - Таблици


Регресионен анализ
За специалност Икономика и Инженерна логистика


Статистика
Въпроси 21-23


Вероятности и статистика
За специалност Икономика и математика и Математика и информатика


Статистика
Самостоятелна работа-2-5


Случайни процеси
За Бизнес математика


Статистика
Самостоятелна работа 1