КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Труфка Русева Димитроваабв

Доц. д-р  Труфка Русева Димитрова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 307

Телефон: 054 830495 вътр.329

Email: tr.dimitrova@shu.bg

Приемно време: I седмица и II седмица Вторник 15:30 ч. - 17:30 ч.

Завършен университет, специалност

1974-1979 г Икономически университет гр.Варна "Организация и проектиране обработката на икономическата информация"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1979-1980 КТА „Мадара” Шумен,Организатор на проект

1980-1985 ВНВАУ Шумен, преподавател

1985-1986 Булгаплод Шумен, Икономист

2002-2009 „МБАЛ-Шумен” АД,Икономически директор

1986-2017 ШУ „К.Преславски, преподавател

Заемани академични длъжности

1986 асистент

2004 главен асистент

2012 доцент - маркетинг

Придобити научни степени

14.10.2003 г. доктор по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по пикономика

Водени лекции и/или упражнения

Микроикономика, Макроикономика, Обща икономическа теория, Маркетинг, Маркетингов мениджмънт, Интегрирани маркетингови комуникации, Маркетинг на отношенията, Продуктова политика, Основи на предприемачеството, Управление на проекти, Стратегически маркетинг, Маркетингови анализи, Маркетингова диагностика, Методика на обучението по икономика, Хоспетиране и текуща педагогическа практика по икономика.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Information Systems Management Institute, Riga, Latvia

Litva, Vilnus University

Области на научни интереси

Маркетинг на отношенията и Методика на обучението

Специализации

2017г. - Електронен маркетинг със сертификат от GOOGLE

2014г. - ЦУТФ, Удостоверение, Същност, основаване и регистрация на учебно-тренировъчна фирма

2013г. - JA Bulgaria,Сертификат, Годишно обучение по програма "Учебна компания за студенти"

2004-2005г. Медицинска академия, Специализация-болнично управление

1989-1990г. Икономика, Киев Украйна, Институт за повишаване на квалификацията

1998-99 г.- два седмични семинара на Националния център по икономическо образование на САЩ,

2006 г. Работа в екип на проект по програма ФАР, Организация, управление и отчетност на малка и средна фирма

2006 г. Управление на проекти, Projektaq, София

2009 г. Юли – семинар „Възложители на обществени поръчки”.

2012 г. октомври - Социален одит

2014 ЦУТФ МОН Ръководител на учебно тренировъчна фирма

2014,2015 Джуниър Ачивмънт България - Ръководител на Студентска тренировъчна компания

Участия в международни и национални научни проекти

2016 - Научноизследователски проект №РД-08-108/08.02.2016г. Корпоративна социална отговорност и стратегии в бизнеса, ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Икономика и моделиране"

2016 г. - Участие в проект BG05M2OP001-2.002-0001 - "Студентски практики" по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г."

1996 - 1998г. ТЕМПУС /българо австрийски/- Методика на обучението по икономика

BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики” с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката – 2013 година - ШУ е партньор по проекта, участници: доц. д-р Т.Димитрова – функционален експерт

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието" – координатор на проекта – доц. д-р Т. Димитрова ,2013

BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Заемани ръководни позиции

ръководител катедра

Организационна дейност

Член на Стопанския съвет на ШУ 2004-2009

Членства в научни организации

ВОН

Жени в науката

Дисертации

2001г. - Димитрова, Труфка. Формиране на социални умения в обучението по икономика чрез работа в група: Автореферат.- София, 2001, 267 с

Монографии

2018г. - Димитрова, Труфка, Маркетингова комуникация чрез графични знаци и лога, //УИ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018, 140 с. ISBN 078-619.201-221-2

2017г. - Димитрова, Труфка, Формиране на социални умения в обучението по маркетинг, //УИ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017, 150 с.

2011г. - Маркетинг на отношенията - духовен формат, УИ "Епископ К.Преславски",2011,219с.

Учебници

2015г. - Димитрова Труфка, Тонев Младен, Макроикономика, УИ "Епископ К.Преславски", 2015, 380с.

2014г. - Димитрова, Труфка, Основи на маркетинга, Електронен учебник, ШУ, 2014

2014г. - Димитрова, Труфка, Маркетинг микс, Електронен учебник, ШУ, 2014

2006г. - Димитрова, Труфка. Инфлация. 40 стр. Макроикономика – структурни и функционални промени в икономиката: Издателство на ШУ “Еп. К. Преславски”.-Шумен,2006.-280 стр. (в съавт. с Й.Йорданов, А. Найденов, К. Тодорова, В. Гаргов и др.)

2005г. - Димитрова, Труфка. Маркетинг, УИ "Епископ К.Преславски",2005,160с.

1999г. - Димитрова, Труфка. Пазар на труда: Поредица “Икономическата педагогика в България.- Алма Матер Габрово, т. 5, 1999.- 238 с. (в съавт. с Й.Йорданов, М.Железова, Ю. Биберова)

Учебни помагала

2014г. - Димитрова, Труфка, Р.Янева, Основи на предприемачеството, Методическо ръководство III част, ШУ, 2014

2014г. - Димитрова, Труфка, Р.Янева,Маркетингов мениджмънт, Методическо ръководство III част, ШУ, 2014

2014г. - Димитрова, Труфка, Р.Янева, Маркетинг, Методическо ръководство III част, ШУ, 2014

Студии

2017г. - Димитрова Труфка, Николова Денислава, Интегрална оценка за корпоративна социална отговорност, Икономическа мисъл, 4, 2017, ИК УНСС, 67-108, ISSN 0013-2993

2015г. - Димитрова, Труфка, Невена Николаева, Изследване на ценовите решения в „Близу медия енд Броубенд“ ЕАД, Икономика и управление на бизнеса - студентски научни публикации, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен, 2015, 759-787

2011г. - Маркетингова логистика на "Фикосота - синтез" ООД, Икономика и управление на бизнеса - предизвикателства и рискове, УИ "Епископ К.Преславски",Шумен, 2011, 144-176с.

2011г. - Димитрова, Труфка, Илиева Силвана, Лоялност на клиента в маркетинг на отношенията, Икономика и управление на бизнеса - предизвикателства и рискове, УИ "Епископ К.Преславски", Шумен, 2011, 113-142с.

Статии

2019г. - Димитрова, Т., Приложение на регресионен анализ към работната заплата", 58 МНК РУ "Ангел Кънчев" 2019

2018г. - Димитрова Т, Р. Янева., Актуални проблеми на корпоративната социална отговорност в България, // Сборник научни трудове МАТТЕХ, Шумен, 2018, УИ “Епископ Константин Преславски”, С.329.337, ISSN 1314-3921

2016г. - Dimitrova Trufka, Petya Petkova, Physical Experiment for The influence of The Human Bio field on The use-value of The product in The new Marketing Paradigm, Journal of Medical Microbiology:185-192 (2016)

2016г. - Труфка Димитрова, Ивелина Парлакчиева, Бранд журналистика в онлайн и печатна среда, Сборник Икономика и управление на бизнеса-възможности и решения, УИ Епископ К. Преславски , 2016, 100-113

2015г. - Trufka Dimitrova, Margita Yanкоva, Nature, meanings and elements of the marketing strategy, COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES 2015 19(4C) 37-41,Riga, Latvia http://www.cmnt.lv/en/on-line-journal/2015/2015-volume-19-4/1208-part-c-operation-research-and-decision-making/nature-meanings-and-elements-of-the-marketing-strategy

2015г. - Димитрова, Труфка, Р. Янева, Д.Пенчева, Интегрирани маркетингови комуникации за въвеждане на нов продукт My Forest на „ФИКОСОТА” ООД, Икономика и управление на бизнеса - сборник студентски публикации, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2015

2015г. - Dimitrova Trufka, Petya Petkova, "Levels of consumer value of the product clay", Proceedings in QUAESTI, 2015, pp. 91 – 95

2015г. - Dimitrova Trufka, Yaneva Ralitsa, 10 step model to build a business plan, The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2015 , April 16-17, 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia

2015г. - Dimitrova Trufka, Yaneva Ralitsa, University business accelerator, The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2015 , April 16-17, 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia

2015г. - Trufka Dimitrova, Margita Yanкоva, Nature, meanings and elements of the marketing strategy, COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES 2015 19(4C),Riga, Latvia

2015г. - Димитрова, Труфка, Лъчезар Лазаров, Стратегическо маркетингово планиране в практиката на малки и средни фирми, Икономика и управление на бизнеса - студентски научни публикации, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен, 2015, 788-806с.

2014г. - Димитрова, Труфка, Л. Карабоикова-Иванова. Интегрирани маркетингови комуникации в бранд мениджмънта на "Одисей Травел"ООД, Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен, 2014, с. 52-58

2014г. - Димитрова, Труфка, Н. Пощарова, Социален стратегически маркетинг в полза на възпитанието и здравето, MATTEX, 2014

2013г. - • Dimitrova Trufka, Petya Petkova, Essence, contents and functions of the firm’s mission in the spiritual format of the Relationship marketing ,EIIC, Slovak Republic, 2013, 111-116

2013г. - Димитрова, Труфка, П. Петкова, Маркетинг свързан с кауза // Сборник научни трудове MATTEX 2012, том 1, pp. 474-479, 2013,

2012г. - Духовен формат на маркетинг на отношенията, Първа алтернативна научна конференция с международно участие Езотерика и духовност - живот в новото измерение, Шумен, 2012, 246-258с.

2012г. - Physical Experiment for The influence of The Human Bio field on The use-value of The product in The new Marketing Paradigm, 2012, АРСА

2011г. - Димитрова, Труфка, Същност и роля на мисията на фирмата, „Еп.К.Преславски”, Шумен, 2011

2010г. - Димитрова, Труфка, Й. Йорданов, К. Колева. Корпоративна социална отговорност – необходимата трансформация на бизнеса, Икономика и управление на бизнеса– актуални проблеми, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен, 2010

2010г. - Димитрова, Труфка, Й. Йорданов, М. Узунова. Потребителят в условията на съвременния маркетинг, Икономика и управление на бизнеса – актуални проблеми, УИ„Еп.К.Преславски”, Шумен, 2010

2010г. - Димитрова, Труфка, М. Зяпкова. Изследване на маркетинговата концепция на български фирми, Икономика и управление на бизнеса – актуални проблеми, УИ„Еп.К.Преславски”, Шумен, 2010

2010г. - Димитрова, Труфка, Д. Добрев. Динамика и тинденции за развитие на сегмент външна реклама на българския пазар, Икономика и управление на бизнеса –актуални проблеми, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен, 2010

2010г. - Димитрова, Труфка, Маркетинг на отношенията – трансформацията чрез духовност, ценности и добротворство, Хоризонт 2020 пред икономическото знание ибизнеса, АИ „Ценов”, Свищов,2010

2009г. - Димитрова, Труфка, М. Зяпкова. Маркетинг на отношенията, Икономика и управление на бизнеса, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен, 2009

2009г. - Димитрова, Труфка, Р Янева. Стратегическо маркетингово планиране на лечебно заведение, Икономика и управление на бизнеса, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2009

2009г. - Димитрова, Труфка, К. Димитрова. Продуктова стратегия на фирма „Алуакс” ООД, Икономика и управление на бизнеса, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен, 2009

2007г. - Димитрова, Труфка. Маркетинг в здравеопазването, Издателство на ШУ, 2007

2007г. - Димитрова, Труфка. Маркетинг и реклама, 40 стр.// сборник “Управление на малкия и среден бизнес”, ШУ, 2007

2005г. - Димитрова, Труфка. Съвременното обучение по икономика и мениджмънт // Ботевград, 2005

2003г. - Димитрова, Труфка. Пазар и образование // Пловдив, 2003

2002г. - Димитрова, Труфка. SWOT анализ на висше училище. // Юбилейна научна конференция “30 години Педагогически колеж . Добрич, 2002, (в печат). (в съавт. с Й.Йорданов, Ю. Биберова)

2002г. - Димитрова, Труфка. Информационно обезпечаване на SWOT анализ. // Юбилейна научна конференция “30 години Педагогически колеж”. Добрич, 2002, (в печат).(в съавт. с К. Йочева)

2001г. - Димитрова, Труфка. Измерване и оценка на социалните умения на студентите по икономика. // Сборник доклади, Юбилейна научна сесия “30 години ШУ “ЕпископК. Преславски”,

2001г. - Димитрова, Труфка. Цели на висшето икономическо образование. // Сборник доклади, Юбилейна научна сесия “30 години ШУ “Епископ К. Преславски”,

2001г. - Димитрова, Труфка. Социалните умения като цел при подготовката на икономически кадри. // Сборник доклади, конференция “Иновации при подготовката наикономически кадри”, УНСС, София, 2001. (в съавт. с Й. Йорданов)

2000г. - Димитрова, Труфка. Социалните умения на икономиста - основна характеристика на образователния продукт. // Образование и пазар. София, 2000, с. 174-182

2000г. - Димитрова, Труфка. Социални умения и формирането им в обучението по икономика. // Сборник от материали по икономическа педагогика “Формиране набъдещето - образование за пазарната икономика”, Габрово, 2000, с. 483-502

2000г. - Димитрова, Труфка. Развитие на социални умения в икономическото образование. // Сборник доклади, Юбилейна научна сесия на Тракийски университет - Ст.Загора, Технически колеж, Ямбол

Доклади

2015г. - Димитрова Труфка, Комуникация на знака, Доклад на Четвърта алтернативна научна конференция Езотерика и духовност-живот в новото измерение, Шумен , 2015, http://www.ezoterikabg.com/sabitiya/item/677-4-alternativna-nauchna-konferencia-

2015г. - Dimitrova Trufka, Petya Petkova, Spiritual format of the Produkt, APMAS (International Advances in Applied Physics and Materials Saence Congress, Oludeniz, Turkey, 16-19.04.2015, 8 p.

2015г. - T. Dimitrova, P. Petkova, Marketing communication of the sign

2015г. - Trufka Dimitrova, Petya Petkova (Bulgaria) Company sign and logo is an important tool for communication, 12th International Prof. Vladas Gronskas Young Researchers Scientific Conference “Development in Economics: Theory and Practice” December 10, 2015, Kaunas, Lithuania

2014г. - QUAESTI "Levels of consumer value of the product clay", 2014