Гл. ас. д-р Милена Николова Ивановаабв

Гл. ас. д-р  Милена Николова Иванова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 320

Телефон: 054 830495 вътр.126

Email: m.ivanova@shu.bg, nicolova_m@abv.bg

Приемно време: I седмица: четвъртък 16 - 17 ч. и петък 14 - 15 ч. в К2 II седмица: понеделник 16 - 17 ч. и петък 16 - 17 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски"

специалност "Математика и информатика", магистър - 1997г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

ОУ " В. Левски" с. Иваново, учител, 1997;

ССО " Младост" гр. Шумен, учител, 1998;

ПМГ "Нанчо Попович" гр. Шумен, учител, 1999;

Заемани академични длъжности

Шуменски Университет, асистент по чл. 45, 2001;

Шуменски Университет, редовен асистент, 2005;

Шуменски Университет, ст. асистент, 2008;

Шуменски Университет, гл. асистент, 2011;

Шуменски Университет, преподавател, 2015;

Шуменски Университет, гл. асистент, 2017

Придобити научни степени

доктор по математика, 2017

Водени лекции и/или упражнения

Водени семинарни упражнения по:

- Линейна алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия I и II част, Висша алгебра I и II част, Теория на числата, Теория на групите (за специалностите: Математика, Стопанска математика, Математика и информатика, Компютърна информатика), Висша математика, Математика I и II част (за специалностите: Икономика, СОСТ, ИЛ, ПУНУП, НУП, НУПЧЕ)

Водени ленции по:

Математика I част (за специалността: МХ)

Области на научни интереси

самодуални кодове, компютърни методи в науката и образованието

Участия в международни и национални научни проекти

Проекти, финансирани от бюджетната субсидия на ШУ

РД-08-111/05.02.2018 "Конструиране на оптимални изодуални и самодуални кодове. Специални криви"

РД-08-68/02.02.2017 "Изследване и конструиране на самодуални кодове"

РД-08-103/05.02.2016 "Изследване на оптимални самодуални кодове чрез автоморфизми "

РД-08-287/12.03.2015 "Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер. Самодуални кодове"

РД-08-241/13.03.2014 "Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. p-група на Дьомушкин. Самодуални кодове"

РД-08-241/12.03.2013 "Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за крайни р-групи и безкрайни про р-групи. Самодуални кодове"

РД-05-274/15.03.2012 "Класифициране на самодуални кодове чрез автоморфизми"

РД-05-157/25.02.2011 "Оптимални самодуални кодове над крайни полета"

РД-05-342/12.03.2010 "Оптимални самодуални кодове. Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за метаабелови групи"

РД-05-289/11.03.2009 "Криви, повърхнини и кватерниони"

Организационна дейност

отговорник по качеството в катедра "Алгебра и геометрия"

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Дисертации

2017г. - "Методи за конструиране на самодуални кодове"

Статии

2018г. - N. Yankov, M. Ivanova, M.-H. Lee, Self-dual codes with an automorphism of order 7 and s-extremal codes of length 68, Finite Fields and Their Applications, v. 51, 2018, pp. 17–30, DOI: 10.1016/j.ffa.2017.12.001

2016г. - N. Yankov, M. Ivanova "Binary s-extremal self-dual codes of length 68 do exist" Proceedings of the Fifteenth International Workshop of Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Albena, Bulgaria, 2016, p. 301-306

2016г. - M. Ivanova and N. Yankov, ``Extending results for some binary self-dual codes of lengths 62 and 64,' in Reports Awarded with ``Best Paper' Crystal Prize, 55th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321, 2016, pp.~280--285.

2015г. - N. Yankov and M. Ivanova, Classification of binary self-dual [68, 34, 12] codes with an automorphism of order 11, Mathematics and Education in Mathematics, vol. 44, 2015, pp. 186-191

2015г. - N. Yankov, M.H. Lee, M. Gurel, M. Ivanova, Self-Dual Codes With an Automorphism of Order 11, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 61(3), 2015, pp. 1188 - 1193, DOI: 10.1109/TIT.2015.2396915

2014г. - N. Yankov, M. Nikolova, M. H. Lee, Note on the binary self-dual codes with an automorphism of order 11, Proceedings of the XXI International Workshop on Multimedia Signal Processing and Transmission, pp. 105-109, Youngil Publishing, Korea, ISSN 1975-5635, February 2014

2010г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Намиране на точни решения на линейни матрични уравнения// Сборник научни трудове MATTEX 2010, посветен на 130-годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен, 2010, с. 77-84

2009г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Върху преподаването на собсвени вектори и собствени стойности//Сборник научни трудове, посветен на 105-годишнина от рождението на пионерите накомпютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, том І, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2009, с. 132-139

2009г. - Georgi H. Georgiev, Ivan S. Ivanov, Milena N. Mihaylova, Tsvetelina L. Dinkova, An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation//University of Rousse, proceedings, Volume 48, book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, pp. 35-39, 2009.

2009г. - Stefka Bouyuklieva, Radka Russeva, Nikolay Yankov, Nikola Ziapkov, Milena Nikolova, On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order,Proceedings of Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics (OCRT), Varna, Bulgaria (2009), pp. 32-37

2008г. - Г. Х. Георгиев, Цв. Л. Динкова, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Тригонометрични функции от матрици// Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика, Физика, с. 36-40

2008г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Матрични уравнения и системата MATLAB// Научни трудове “Компютърните методи в науката и образованието”, посветени на 75 годишнината на проф. Грозьо Станилов “, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2008, с. 162-166

2008г. - Г. Х. Георгиев, И. С. Иванов, М. Н. Михайлова, Цв. Л. Динкова, Линейни и квадратни матрични уравнения// Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика, Физика, с. 31-35

Доклади

2016г. - M. Ivanova, N. Yankov “Extending results for some binary self-dual codes of lengths 62 and 64” - Russe University, Bulgaria, 2016

2016г. - N. Yankov, M. Ivanova "Binary s-extremal self-dual codes of length 68 do exist" Proceedings of the Fifteenth International Workshop of Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Albena, Bulgaria, 2016

2015г. - N. Yankov and M. Ivanova, Classification of binary self-dual [68, 34, 12] codes with an automorphism of order 11, Mathematics and Education in Mathematics, vol. 44, 2015, pp. 186-191

2009г. - An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation//University of Rousse, proceedings, Volume 48, book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, pp. 35-39, 2009. (всъавт. с Г. Георгиев, И. Иванов, Цв. Динкова)

2008г. - Линейни и квадратни матрични уравнения// Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика, Физика, с. 31-35 (в съавт. с Г. Георгиев, И. Иванов, Цв. Динкова)

2008г. - Тригонометрични функции от матрици// Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика, Физика, с. 36-40 (в съавт. с Г. Георгиев, И. Иванов, Цв. Динкова)