КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Милена Николова Ивановаабв

Гл. ас. д-р  Милена Николова Иванова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 320

Телефон: 054 830495 вътр.126

Email: m.ivanova@shu.bg, nicolova_m@abv.bg

Приемно време: вторник 12 - 14 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски"

специалност "Математика и информатика", магистър - 1997г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

ОУ " В. Левски" с. Иваново, учител, 1997;

ССО " Младост" гр. Шумен, учител, 1998;

ПМГ "Нанчо Попович" гр. Шумен, учител, 1999;

Заемани академични длъжности

Шуменски Университет, асистент по чл. 45, 2001;

Шуменски Университет, редовен асистент, 2005;

Шуменски Университет, ст. асистент, 2008;

Шуменски Университет, гл. асистент, 2011;

Шуменски Университет, преподавател, 2015;

Шуменски Университет, гл. асистент, 2017

Придобити научни степени

доктор по математика, 2017

Водени лекции и/или упражнения

Водени семинарни упражнения по:

- Линейна алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия I и II част, Висша алгебра I и II част, Теория на числата, Теория на групите (за специалностите: Математика, Стопанска математика, Математика и информатика, Компютърна информатика), Висша математика, Математика I и II част (за специалностите: Икономика, СОСТ, ИЛ, ПУНУП, НУП, НУПЧЕ)

Водени ленции по:

Математика I част (за специалността: МХ)

Области на научни интереси

самодуални кодове, компютърни методи в науката и образованието

Участия в международни и национални научни проекти

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)"

Проекти, финансирани от бюджетната субсидия на ШУ

РД-08-103/01.02.2019 "Конструиране на изодуални кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщени фокални криви"

РД-08-111/05.02.2018 "Конструиране на оптимални изодуални и самодуални кодове. Специални криви"

РД-08-68/02.02.2017 "Изследване и конструиране на самодуални кодове"

РД-08-103/05.02.2016 "Изследване на оптимални самодуални кодове чрез автоморфизми "

РД-08-287/12.03.2015 "Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер. Самодуални кодове"

РД-08-241/13.03.2014 "Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. p-група на Дьомушкин. Самодуални кодове"

РД-08-241/12.03.2013 "Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за крайни р-групи и безкрайни про р-групи. Самодуални кодове"

РД-05-274/15.03.2012 "Класифициране на самодуални кодове чрез автоморфизми"

РД-05-157/25.02.2011 "Оптимални самодуални кодове над крайни полета"

РД-05-342/12.03.2010 "Оптимални самодуални кодове. Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за метаабелови групи"

РД-05-289/11.03.2009 "Криви, повърхнини и кватерниони"

Организационна дейност

отговорник по качеството в катедра "Алгебра и геометрия"

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Дисертации

2017г. - "Методи за конструиране на самодуални кодове"

Статии

2018г. - N. Yankov, M. Ivanova, M. H. Lee, Self-dual codes with an automorphism of order 7 and s-extremal codes of length 68, Finite Fields and Their Applications, v. 51, 2018, pp. 17–30, ISSN: 1071-5797, DOI: 10.1016/j.ffa.2017.12.001 (Web of Science, Scopus)

2016г. - N. Yankov, M. Ivanova "Binary s-extremal self-dual codes of length 68 do exist" Proceedings of the Fifteenth International Workshop of Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT 2016) , Albena, Bulgaria, 2016, p. 301-306 (ZbMATH)

2016г. - M. Ivanova, N. Yankov, Extending results for some binary self-dual codes of lengths 62 and 64, Proceedings of University of Ruse, vol. 55, book 6.1: Mathematics, Informatics and Physics, 2016, pp. 280-285 (Best paper crystal prize) ISSN: 1311-3321 (print) (ROAD)

2015г. - N. Yankov, M.H. Lee, M. Gurel, M. Ivanova, Self-Dual Codes With an Automorphism of Order 11, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 61(3), 2015, pp. 1188 - 1193, ISSN: 0018-9448, DOI: 10.1109/TIT.2015.2396915 (Web of Science, Scopus)

2015г. - N. Yankov and M. Ivanova, Classification of binary self-dual [68, 34, 12] codes with an automorphism of order 11, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the 44th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Kamchia, Bulgaria, April 1–5, 2015, vol. 44, pp. 186-191, ISSN: 1313-3330 (print) (ZbMATH) Google Scholar

2014г. - N. Yankov, M. Nikolova, M. H. Lee, Note on the binary self-dual codes with an automorphism of order 11, Proceedings of the XXI International Workshop on Multimedia Signal Processing and Transmission, pp. 105-109, Youngil Publishing, Korea, February 2014, ISSN: 1975-5635

2010г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Намиране на точни решения на линейни матрични уравнения, Сборник научни трудове MATTEX 2010, посветен на 130-годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен, 2010, с. 77-84, ISSN: 1314-3921

2009г. - Georgi H. Georgiev, Ivan S. Ivanov, Milena N. Mihaylova, Tsvetelina L. Dinkova, An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, University of Rousse, proceedings, Volume 48, book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, 2009, pp. 35-39, ISSN: 1311-3321 (print) (ROAD)

2009г. - Stefka Bouyuklieva, Radka Russeva, Nikolay Yankov, Nikola Ziapkov, Milena Nikolova, On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order 3,Proceedings of the Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics (OCRT), Varna, Bulgaria , 2009, pp. 32-37, ISSN: 1313-1117

2009г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Върху преподаването на собсвени вектори и собствени стойности, Сборник научни трудове, посветен на 105-годишнина от рождението на пионерите накомпютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, том І, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2009, с. 132-139, ISBN: 978-954-577-539-0

2008г. - Г. Х. Георгиев, Цв. Л. Динкова, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Тригонометрични функции от матрици, Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика, Физика, с. 36-40, ISSN: 1311-3321 (print) (ROAD)

2008г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Матрични уравнения и системата MATLAB, Научни трудове “Компютърните методи в науката и образованието”, посветени на 75 годишнината на проф. Грозьо Станилов “, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2008, с. 162-166, ISBN: 978-954-577-569-7

2008г. - Г. Х. Георгиев, И. С. Иванов, М. Н. Михайлова, Цв. Л. Динкова, Линейни и квадратни матрични уравнения, Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика, Физика, с. 31-35, ISSN: 1311-3321 (print) (ROAD)

Доклади

2016г. - N. Yankov, M. Ivanova, "Binary s-extremal self-dual codes of length 68 do exist", The Fifteenth International Workshop of Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Albena, Bulgaria, 2016

2016г. - M. Ivanova, N. Yankov “Extending results for some binary self-dual codes of lengths 62 and 64”, Conference of the Ruse University, Ruse, Bulgaria, 2016

2015г. - N. Yankov and M. Ivanova, Classification of binary self-dual [68, 34, 12] codes with an automorphism of order 11, 44th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Kamchia, Bulgaria, April 1–5, 2015

2010г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Намиране на точни решения на линейни матрични уравнения, Научна конференция MATTEX 2010, посветена на 130-годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски Университет, 2010.

2009г. - Stefka Bouyuklieva, Radka Russeva, Nikolay Yankov, Nikola Ziapkov, Milena Nikolova, On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order 3, The Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics (OCRT), Varna, Bulgaria , 2009.

2009г. - Georgi H. Georgiev, Ivan S. Ivanov, Milena N. Mihaylova, Tsvetelina L. Dinkova, An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, Conference of the Ruse University, Ruse, Bulgaria, 2009.

2009г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Върху преподаването на собствени вектори и собствени стойности, Научна конференция посветена на 105-годишнина от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шуменски Университет, 2009.

2008г. - Г. Х. Георгиев, Цв. Л. Динкова, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Тригонометрични функции от матрици, Научна конференция на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008.

2008г. - Г. Х. Георгиев, М. Н. Михайлова, И. С. Иванов, Цв. Л. Динкова, Матрични уравнения и системата MATLAB, Научна конференция “Компютърните методи в науката и образованието”, посветена на 75 годишнината на проф. Грозьо Станилов “, Шуменски Университет, 2008.

2008г. - Г. Х. Георгиев, И. С. Иванов, М. Н. Михайлова, Цв. Л. Динкова, Линейни и квадратни матрични уравнения, Научна конференция на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008.

Цитирания

2014г. - Второ цитиране на статията: Georgiev Georgi, Ivanov Ivan, Mihaylova Milena, Dinkova Tsvetelina, An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, University of Rousse Scientific Works, Vol. 48, Book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, (2009), 35-39, Цитирана в: Macias-Virgos E, Pereira-Saez MJ, A topological approach to left eigenvalues of quaternionic matrices Linear and Multilinear Algebra, Volume 62, Issue 2, (2014), 139-158.

2012г. - Първо цитиране на статията: Georgiev Georgi, Ivanov Ivan, Mihaylova Milena, Dinkova Tsvetelina, An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, University of Rousse Scientific Works, Vol. 48, Book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, (2009), 35-39, Цитирана в: Pereira-Saez M.J., Categoria de Lusternik-Schnirelmann y funciones de Morse en los espacios simetricos University of Santiago de Compostela, Ph.D. Thesis, 2012.