КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Ана Димитрова Михайловаабв

Гл. ас. д-р  Ана Димитрова Михайлова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Кабинет: Корпус 3, стая 210

Телефон: 054 830495 вътр.112

Email: a.mihaylova@shu.bg

Приемно време: I-ва седмица: четвъртък 14-16 часа ; II - ра седмица: четвъртък 10-12 часа

Завършен университет, специалност

1984 г. : магистър по математика, педагогически профил, ВПИ гр. Шумен

1986 г. : магистър по математика, специализация "Диференциални уравнения ", СУ "Климент Охридски "

2004 г. : бакалавър по математика и информатика, педагогически профил, ШУ "Еп. Константин Преславски "

.

Придобити научни степени

2010 г. : доктор, научна специалност: "Диференциални уравнения "

Области на научни интереси

Диференциални уравнения, 16 - ти проблем на Хилберт, хамилтонови системи

Специализации

1987 г. : едногодишна специализация по квазикласически асимптотики, Софийски университет "Кл. Охридски "

Участия в международни и национални научни проекти

Национални проекти: участие в проект DDVU 02/91- 2010-2013 (Фонд Научни изследвания към МОМН), тема „Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите”; участие в Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики".

Университетски проекти: проект РД-08-119/2018, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

Статии

2018г. - Оценка на броя на нулите на една многозначна функция,част I-ва.// Годишник на Шуменския университет, Факултет по математика и информатика, том XIX C, 2018 г., стр. 129-148. ISSN 1311-834 X.

2014г. - Едно неравенство за Абелев интеграл // MATTEX 2014, Сборник научни трудове, том 1 (2014), стр.91-97.

2012г. - Върху един Абелев интеграл // MATTEX 2012, Сборник научни трудове, том 1 (2012), стр.108-114

2010г. - An improved estimate for the number of zeros of Abelian integrals for cubic Hamiltonians // Nonlinearity, 23 (2010), pp. 3053-3069. (В съавт. с Емил Хорозов)

2007г. - A result concerning the behaviour of basic Abelian integrals near to the infinite point // Applications of Mathematics in Engineering and Economics’32 ,2007, pp. 30 - 38

2006г. - A Picard-Fuchs system for Abelian integrals, deduced by means of the package “Mathematica”. Part I // Applications of Mathematics in Engineering and Economics’31 2006,pp. 188-196

2006г. - A Picard-Fuchs system for Abelian integrals, deduced by means of the package “Mathematica”. Part II .// Applications of Mathematics in Engineering and Economics” `31,2006, pp. 197-208

2004г. - Estimate for the number of zeros of Abelian integral on elliptic curves. // Serdica, Math. J. 30 (2004),pp 1-16

2004г. - Изследване на някои абелеви интеграли върху едно – цикли от римановата повърхнина в околност на безкрайната точка посредством система на Пикар – Фукс.//Сборник научни трудове, посветен на 100 г. от рождението на Дж. Атанасов, Шумен, 4-5.12., Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, т. I, Шумен, 2004, стр. 82-88

2004г. - Компютърна програма на системата “Mathematica” за намиране приближени решения на системи линейни обикновени диференциални уравнения от първи ред саналитични коефициенти. Изобразяване движението по орбитите на решенията. // Компютърни системи и информационни технологии, Велико Търново, , стр. 71-78

2002г. - Извод на една система на Пикар-Фукс за абелеви интеграли. // Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, ФМИ, том XV C, 2002, с. 194-204

2002г. - Изследване на някои абелеви интеграли в околност на крайните им особени точки. // Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, ФМИ, том XV C, 2002, с. 204-217

1998г. - Върху една система диференциални уравнения от трети ред. // Научни трудове - Сборник от Юбилейната научна сесия с международно участие на ВВОВУ “В.Левски”, В. Търново, кн. 65, , стр. 29-36. (В съавт. с Н. Георгиев)

1997г. - An estimate of the period of the periodical solution of the autonomous system of differential equations. // Annuaire Univ. Sofia Fac. Math. Inf., 1 , Tome 91, 1997, pp 107 –114. (В съавт. с Н. Георгиев)

1985г. - Общ вид на някои Лоренц-инвариантни диференциални многообразия. // Математика и математическо образование, 1985, с. 263-268