КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ст. преп. Росица Пенчева Христоваабв

Ст. преп.  Росица Пенчева Христова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 208

Телефон: 054 830495 вътр.341

Email: r.hristova@shu.bg

Приемно време: І седмица понеделник 13-15 ч.; ІІ седмица петък 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

1984г. СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност ”Математика”, специализация „Математическо осигуряване”

2016г. ШУ "Еп. Константин Преславски"

Магистър "Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1984г.- 1986г. Системи за телеобработка - В.Търново

Заемани академични длъжности

1986г.-1988г. асистент по Информатика във ВПИ Шумен

1988г.-1991г. аспирант БАН, ИМИ

1991г.-1992г. асистент в катедра Информатика, ШУ „Епископ К.Преславски”

1992г.-2002г. ст.асистент в катедра Информатика, ШУ „Епископ К.Преславски”

2002г.-2004г. гл.асистент в катедра Информатика, ШУ „Епископ К.Преславски”

2004г.-2014г. гл.асистент в катедра Компютърни системи и технологии, ШУ „Епископ К.Преславски”

2014г. гл.асистент в катедра МОМИ, ШУ "Епископ К. Преславски"

2015г. ст.преподавател в катедра МОМИ, ШУ "Епископ К. Преславски"

2017г. ст.преподавател в катедра Компютърни системи и технологии, ШУ „Епископ К.Преславски”

Водени лекции и/или упражнения

Нови информационни технологии

Основи на информатиката

Основи на бизнес информатиката

Бизнес информатика

Компютърна графика

Геоинформатика

CAD системи

Инженерна и компютърна графика

Бази от данни

Бази данни и приложения

Инструментални средства за разработване на информационни системи

Информатика

Операционни системи

Компютърни системи

Интернет технологии

Компютърни технологии

Програмни продукти в икономиката

Методи за транслация

Програмиране 1 и 2

Структури от данни

Области на научни интереси

Методиката на обучението по информатика и информационни технологии

Компютърна графика

Бази от данни и приложения

Операционни системи

Методи за транслация

Структури от данни

Участия в международни и национални научни проекти

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)"

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики"

Темпус-проект JEP 11309-96 Преструктуриране на специалността "Икономическа педагогика" в българските университети.

Участия във вътрешноуниверситетски научни проекти

РД-08-117/04.02.2019 – Информационни и комуникационни технологии в съвременното обучение по математика, информатика и информационни технологии

РД-08-164/09.02.2018 - Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии

РД-08-105/06.02.2017 г. – Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии

РД-08-98/05.02.2016 г. – Технологии за личностно-ориентирано обучение по математика, информатика и информационни технологии

РД-08-273/11.03.2015 г. – Иновации в обучението по математика, информатика и информационни технологии

РД-08-250/2014 г. - Изследване възможностите за оптимизация на компютърната мрежа на ФМИ чрез „тънки клиенти”

РД-8-250/2013 г. - Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект.

РД-05-282/2012 г. - Изследване на особеностите на компютърните облаци и переспективите в/при обучението на студенти от ШУ.

РД-05 – 151/2011 г. - Псевдослучайни генератори на редици и информационно търсене.

РД-05 – 149/2011 г. - Анализ на програмни средства за санкциониран/ несанкциониран достъп до HandHeld устройства.

РД-05-334/2010 г. - Изследване на възможностите за M-learning във ФМИ на ШУ “Епископ К. Преславски” за разширяване на обхвата на учене без граници.

РД-05–284/2009 г. - Изследване възможностите на софтуер за ОС- XP и VISTA- базирани платформи за мрежова защита и методи за откриване на стеганографски съобщения.

Организационна дейност

Отговорник по качеството на учебния процес в катедра "Компютърни системи и технологии"

Членства в научни организации

Съюз на математиите в България

Монографии

2002г. - Бази от данни и приложения. Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. 360 с. ISBN 954-577-125-9, COBISS.BG-ID: 103913750 (В съавт. с П. Милев, В Спасова)

Учебни помагала

2016г. - Кордов, Красимир М., Христова, Росица П. Ръководство за работа с ACCESS 2016, Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, http:/cdo.shu.bg, 2016, 144с., ISBN 978-619-201-125-3

2014г. - Христова, Росица П., Сърмов, Делян Хр. Операционни системи, Модул 1 - Текстов интерфейс на ОС MS Windows, Шумен: ЦДО на ШУ "Епископ К. Преславски", http://cdo.shu.bg, 2014, ISBN: 978-954-577-925-1, 82с

Студии

2014г. - Милев, Александър П., Христова, Росица П. Методическо ръководство V част, Операционни системи, е-воок: http://shumenconnect.com/methodological-guidelines/, Шумен: УИ “Епископ К. Преславски”, 2014, стр. 4-44, ISBN: 978-954-577-938-1

Статии

2019г. - Христова, Росица, Стоянов, Павел. Сравнителен анализ на програмните езици за създаване на графични приложения. // Сборник доклади от Научна конференция TechCo – Lovech 2019, т.2, Габрово, УИ "В. Априлов", 2019, стр.249-255, ISSN: 2535-079X (print),

2019г. - Христова, Росица, Стоянов, Павел. Избор на софтуерни инструменти за създаване на графични приложения за Андроид устройства. // Сборник доклади от Научна конференция TechCo – Lovech 2019, т.2, Габрово, УИ "Васил Априлов", 2019, стр.223-230, ISSN: 2535-079X (print),

2018г. - Христова, Росица. Един интерактивен тримерен модел на Слънчевата система // V-та национална студентска научна конференция „От атома до космоса“, Шумен, УИ „Епископ К. Преславски“, 2018, с.88-93, ISSN 2534-9422(CD)

2018г. - Стоянов,Павел, Христова, Росица. Развитие на компютърните игри(обзор) // Сборник научни трудове МАТТЕХ 2018, т. 1, Шумен, УИ "Еп. Константин Преславски", 2018, стр.291-298, ISSN: 1314-3921

2018г. - Христова, Росица. Някои методически бележки относно преподаване на модула Бази от данни по Информационни технологии в 10 клас, // Електронно списание i - Продължаващо образование, т.11, 2016, СУ „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, https://diuu.bg/emag/6548/ ISSN 1312-899X (оnline)

2017г. - Hristova, R.P. An Example Of Using Computer Animation In Astronomy Lessons (In Secondary School), // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серiя 3. Фiзика i математика у вищий i середнiй школi, Випуск 18, Киiв, 2017, с 131-136, ISSN 2410-7816 (Google Scholar)

2016г. - Христова, Росица. Някои методически бележки относно преподаване на модула Бази от данни по Информационни технологии в 10 клас, // Електронно списание i - Продължаващо образование, т.11, 2016, СУ „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, https://diuu.bg/emag/6548/ ISSN 1312-899X (оnline)

2015г. - Христова, Росица. Необходимые математические знания для студентов компьютерных специальностей при обучении Компьютерной графике // Матерiали конференции „Проблеми та перспективи фахової пiдготовки вчителя математики“, Вiнниця, Україна, Планер,2015, с.214-217 ISBN 978-617-7330-04-1

2013г. - Христова, Росица, Стоянов, Божидар. Някои аспекти в обучението по Информатика на студенти от специалност Геодезия, // Сборник научни трудове, доклади от Научна сесия 2013, Част I, НВУ "В. Левски" - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2014, с. 261-267 ISSN:1314-1953(CD), [ ISSN:1313-7433 (print) ]

2013г. - Христова, Росица, Панова-Пенкова, Даниела. Web-базирана информационна система AIS за автоматизиране на административни дейности в училище. // Сборник научни трудове, доклади от Научна сесия 2013, Част I, НВУ "В. Левски" - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2014, с.267-277, ISSN:1314-1953(CD) [ ISSN:1313-7433 (print) ]

2012г. - Христова, Росица П. Средства за създаване на реалистични изображения на тримерни обекти в OpenGL. // Сборник научни трудове от международна конференция МАТТЕХ 2012, т.1, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2012, стр.191-200, ISSN: 1314-3921 pdf

2010г. - Христова, Росица. Един система от задачи при изучаване на темата „Обектно прикрепване” в AutoCAD.// Сборник научни трудове, доклади от Научна сесия 2009, Част II, НВУ "В. Левски" - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2010, стр.156-162. ISSN: 1314-1953(CD) [ ISSN: 1313-7433 (print) ] pdf

2010г. - Марков, Пламен Б., Христова, Росица П. Информационна система за разпределение на дисциплини във ВУЗ. // Сборник научни трудове посветени на 130 годишнината от рождението на академик Кирил Попов, доклади от МАТТЕХ 2010, т.1, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2011г., с.233-243. ISSN: 1314-3921

2009г. - Христова, Росица П. Един подход при преподаване на темата „Обектно прикрепване” в AutoCAD // Сборник научни трудове, посветен на 105 годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, т.1, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2009, стр. 332-337. ISBN: 978-954-577-539-0

2007г. - Дянкова, Валентина С., Христова, Росица П. Върху една оптимизация на търсене в хеш-таблица с отворено индексиране // Сборник научни трудове посветен на 10-годишнината от създаване на ФМИ, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2007, стр.137-142. ISBN: 978-954-577-430-0

2006г. - Христова, Росица, Дянкова, Валентина, Сърмов, Делян. Помощник за учители по информатика и информационни технологии // Образование и квалификация на педагогическите кадри - развитие и проекции в ХХІ век. Сборник от Юбилейна научна конференция посветена на 50 години ДИПКУ Варна, том ІІ, Шумен, УИ“Епископ К. Преславски”, 2006. стр. 160 -165. ISBN-10: 954-577-366-9; ISBN-13: 978-954-577-366-2

2006г. - Христова, Росица. Един подход при преподаване на темата проектиране на бази от данни. //Сборник трудове от Научно-приложната конференция по математика, информатика и компютърни науки посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, Изд. "Слово", 2006, с. 478-483

2006г. - Христова, Росица, Дянкова, Валентина. Уеббазиран помощник по информатика и информационни технологии. // Приложение – “Софтуер и сайтове за образование”, PC WORLD, бр. 12, 2006, София: IDG България, ISSN 1311-3127

2004г. - Найденова, Калинка С., Милев, Петър А., Христова, Росица П., Дянкова, Валентина С. Хипермедиен учебник по “Бази от данни и приложения”. // Сборник научни трудове посветен на 100 години от рождението на Джон Атанасов, т. 2, Шумен, УИ “Епископ К. Преславски”, 2004, стр. 89-96. ISBN: 954-577-258-1.

2004г. - Dyankova, Valentina, Hristova, Rositza. Realization of open addressing hash table in the chained allocated memory. // International Journal INFORMATION THEORIES & APPLICATIONS, 2004, Volume 11, Number 4, pp. 381-386, ISSN 1310-0513 (Google Scholar)

2004г. - Стоянов, Йордан, Дянкова, Валентина, Христова, Росица, Цветков, Константин. Web-базирано методическо помагало за учители по Информатика и Информационни технологии в средното училище, // Proceedings of the International Military Scientific Forum 2004, Доклади от Военно-научен форум 2004, vol. 3, Велико Търново: НВУ „В. Левски“, 2004, pp.148-152, ISBN: 954-753-033-X

2004г. - Дянкова, Валентина, Христова, Росица. Една реализация на хеш-таблица с отворено индексиране в последователно разпределена памет // Proceedings Second International conference i.Tech, 2004, Sofia : FOI-commerce, 2004, р.144-150, ISBN 954-16-0031-X (Google Scholar)

2004г. - Милев, Петър А., Дянкова, Валентина С., Христова, Росица П. Някои аспекти на дистанционното обучение във виртуална среда // Сборник научни трудове посветен на 100 години от рождението на Джон Атанасов, т. II, Шумен, УИ“Епископ К. Преславски”, 2004, стр.83-88. ISBN: 954-577-258-1

2003г. - Христова, Росица. Оценка на формите за проверка на знанията по Операционни системи. // Сборник доклади от Нац. конференция Информационни изследвания, приложения и обучение – i.Tech 2003, София: FOI comers, 2003, стр.10-15. ISBN 954-16-0027-1

2003г. - Христова, Росица, Кънчева, Силвия. Състезания и олимпиади по информационни технологии. // Математика и математическо образование, Доклади на 32-рата пролетна конференция на СМБ, София: СМБ, 2003, стр. 439 – 443. ISBN 954-8880-14-8,

2003г. - Милев, Петър, Христова, Росица, Дянкова, Валентина. Интегриран подход за обучение по дисциплината “Бази от данни и приложение”. // Научни трудове посветени на 30-годишнината на Педагогически колеж Добрич, том III D, Шумен, УИ “Епископ К. Преславски”, 2003, стр. 85-89. ISSN: 1312-2347,

2003г. - Йовчева, Бисерка Б., Дянкова, Валентина С., Христова, Росица П., Теодосиев, Теодоси К., Челебиева, Даниела С. // Аспекти и проблеми на обучението по Информатика в средното училище // Сборник научни трудове Информатика и Икономика, Шумен, УИ “Епискпоп К. Преславски”, 2003, стр.43-88, ISBN: 954-577-160-7

2002г. - Дянкова, Валентина, Христова, Росица. Един пример на учебна база от данни и нейното разглеждане в часовете по Информационни технологии. // Математика и Математическо образование, доклади от ХХХ Пролетна конференция на СМБ, София: СМБ, 2002, стр.248. ISSN 1313-3330

2002г. - Христова, Росица, Дянкова, Валентина. Два примера за моделиране на реални процеси с помощта на АСД – опашка и дек. // Известия на СУБ – Русе, секция 5 “Математика, информатика и физика”, том 2, 2002, cтр. 88 – 94. ISSN 1311-9184,

2002г. - Стоянов, Борислав, Милев, Петър, Христова, Росица. Модел на релационна база данни в агенция за недвижими имоти // Годишник на ШУ ”Епископ К. Преславски”, серия C, ФМИ, том XV, Шумен, УИ“Епископ К. Преславски”, 2002, cтр. 120-140, ISSN: 1311-834X

2002г. - Христова, Росица. Тестовата форма при оценяване на знанията по Операционни системи. // Сборник научни трудове, Научна сесия ‘2001 с международно участие, част II, Шумен, ВВУАПВО, 2002, стр. 264 – 269. ISBN: 954-9681-02-3

2002г. - Христова, Росица. Някои приложения на АСД опашка и дек при моделиране на реални процеси. // Сборник научни трудове, Научна сесия ’2001 с международно участие, част II, Шумен, ВВУАПВО, 2002, стр. 257 - 263. ISBN: 954-9681-02-3

2002г. - Христова, Росица. Оценка на формите за проверка на знанията по Бази от данни. // Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, серия C, ФМИ, том XV, Шумен, УИ “Епископ К. Преславски”, 2002, cтр. 110-119, ISSN: 1311-834X

2002г. - Христова, Росица. Едно предложение за тематика по Информатика при обучение на студенти от специалността ПОТТ. // Техника, Технологии и Образование. Сборник доклади от Юбилейна научна сесия. Технически колеж – Ямбол, Ямбол, Технически колеж. 2002. ISBN 954-90573-6-4

2001г. - Теодосиева, Галина, Теодосиев, Теодоси, Христова, Росица.Двустранен поглед върху обучението по Информатика // Education in Information Society. Proceeding of the XXVI International Conference ICT&P ‘2001, Sofia : Foi Commerce, 2001, с.170-174. ISBN 954-8986-06-X

1999г. - Христова, Росица П. Едно предложение за тематика при обучението по Информатика на студенти от Икономическите специалности // Information & Interaction. Proceeding of the Twenty-four International Conference ICT&P ’99, София, изд.БАН, 1999, c.149-154, ISBN 954-8986-06-X

1998г. - Христова, Росица. Каква подготовка по Информатика е необходима на учителите днес? // International Journal on Information Theories & Applications. – vol. V, n. 2 (1998), с. 175-176. ISSN 1310-0513,

1991г. - Христова, Росица. Един структурен подход при генерация и разпознаване на иконичен език. // Математика и Математическо образование, доклади от ХХ Пролетна конференция на СМБ, София, изд.на БАН, 1991, стр.358-364, ISSN 1313-3330

1990г. - Christova, Rosica, Zanev, Vladimir. An Iconic Language for Discrete Simulation. // Mathematics and Education in Mathematics, доклади от ХІХ Пролетна конференция на СМБ, София, изд.на БАН, 1990, стр. 302-310, ISSN 1313-3330

1987г. - Обучениe программированию на базе языке Паскаль в Высшем педагогическом институте г. Шумена. // Материалы Межвузовской практической конференции КГПИ, Киев, 8 - 10 окт. 1987, с. 42-45. (В съавт. с Д. Атанасчиева, Б. Йовчева, Т. Теодосиев)

Доклади

2019г. - Избор на софтуерни инструменти за създаване на графични приложения за Андроид устройства, В: Международна конференция TechCo – Lovech, Технически колеж Ловеч, 10 май 2019 (В съавт. с П.Стоянов) -

2019г. - Сравнителен анализ на програмните езици за създаване на графични приложения, В: Международна конференция TechCo – Lovech 2019, Технически колеж Ловеч, 10 май 2019 (В съавт. с П.Стоянов)

2017г. - Един интерактивен тримерен модел на Слънчевата система. В: V-та национална студентска научна конференция „От атома до космоса“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 12-14 май 2017г

2017г. - A three-dimensional interactive model of the Solar system“ - Международна конференция «Современные проблемы физико-математического образования и науки» на Националния педагогически университет М.П.Драгоманов, Киев, May, 25-26, 2017 – под печат

2015г. - Необходимые математические знания для студентов компьютерных специальностей при обучении Компьютерной графике Мiжнародна науково-практична конферецiя „Проблеми та перспективи фахової пiдготовки вчителя математики“, Вiнниця, Україна, 2015

2013г. - Някои аспекти в обучението по Информатика на студенти от специалност Геодезия. В: Научна сесия 2013, НВУ "В. Левски" - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 30-31 октомври 2013 (В съавторство с Б. Стоянов)

2013г. - Web-базирана информационна система AIS за автоматизиране на административни дейности в училище, В: Научна сесия 2013, НВУ "В. Левски" - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 30-31 октомври 2013 (В съавторство с Д. Панова-Пенкова)

2013г. - Обучението по Компютърна графика в Шуменски университет. В: Научна сесия 2013, НВУ "В. Левски" - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 30-31 октомври 2013

2012г. - Средства за създаване на реалистични изображения на тримерни обекти в OpenGL. В: Международна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, 22-23 ноември 2012г

2011г. - Оцветяване и осветяване на тримерни обекти в OpenGL В: Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет", Шумен, 13-14 септември 2011

2009г. - Един система от задачи при изучаване на темата „Обектно прикрепване” в AutoCAD. В: Научна сесия 2009 Шумен, НВУ "В.Левски" - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” , Шумен, 8-9 октомври 2009.

2008г. - Един подход при преподаване на темата „Обектно прикрепване” в AutoCAD. B: Научна конференция, посветена на 105 годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, ШУ "Епископ К. Преславски", Шумен, декември 2008г

2007г. - Web-базирано методическо помагало “Помощник по Информатика и Информационни технологии”. В: Образователен форум “Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в образованието”, БАЙТ ЕКСПО 2007, София, 30 октомври 2007

2006г. - Един подход при преподаване на темата “Проектиране на Бази от данни “ в часовете по Информационни технологии. В: Научно-приложната конференция по математика, информатика и компютърни науки посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 12-13 май 2006

2004г. - Една реализация на хеш-таблица с отворено адресиране в последователно разпределена памет. // Second International Conference i.Tech, 14-24 June 2004, Varna, pp. 144-149. (в съавт. с В. Дянкова)

2004г. - Web-базирано методическо помагало за учители по Информатика и Информационни технологии в средното училище. Във: Военно-научен форум 2004 с международно участие, НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 24-27 ноември 2004. (В съавторство с Й. Стоянов, В. Дянкова, К. Цветков)

2003г. - Състезания и олимпиади по информационни технологии. // Сборник доклади на 32-рата Пролетна конференция на СМБ, 2003, Слънчев бряг, с. 439-443. (в съавт. със С. Кънчева)

2003г. - Оценка на формите за проверка на знанията по Операционни системи. // Национална конференция i.Tech., 25-26 юни 2003, Варна

2002г. - Един пример на учебна база от данни и нейното разглеждане в часовете по ИТ. // XXXI Пролетна конференция на СМБ,3-6.04.2002, c. 248. (В съавт. с В. Дянкова)

2001г. - Двустранен поглед върху обучението по информатика. // Education in Information Society, Twenty-six International Conference ICT&P’2001, June 26-30 2001, София, с. 170-174. (В съавт. с Г. Теодосиева, Т. Теодосиев)

2001г. - Някои приложения на АСД опашка и дек при моделиране на реални процеси. В: Научна сесия с международно участие ‘2001. ВВУАПО-Шумен, октомври 2001г.

2000г. - Едно предложение за тематика по Информатика при обучение на студенти от специалността ПОТТ, Техника, Технологии и Образование. // Юбилейна научна сесия,Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември 2000, (приета за печат)

2000г. - Тестовата форма при оценяване на знанията по Операционни системи. // Международна научна конференция 2000, ВВУАПО-Шумен, 12-13 октомври 2000г

1999г. - Едно предложение за тематика при обучението по информатика на студентите от икономическите специалности. // XXIV International Conference “Information and Communication Technologies and Programming ’99”, Information & Interaction, Пловдив, 1999,

1998г. - Каква подготовка по информатика е необходима на учителите днес? // XXIII International Conference “Information and Communication Technologies and Programming’98”, Information Society, Sofia, 1998, p. 175-177

1991г. - Един структурен подход за генерация и разпознаване на иконичен език. // ХХ Пролетна конференция на СМБ, Математика и математическо образование, 6-9 април 1991, Слънчев бряг. с. 358-364

1990г. - An Iconic Language for Discrete Simulation. In: ХIХ Spring Conference of the UBM, Mathematics and Education in Mathematics, Sunny Beach, 6-9 april 1990, (В съавт. с Владимир Занев)

Цитирания

2015г. - Средства за създаване на реалистични изображения на тримерни обекти в OpenGL // Сборник научни трудове от международна конференция МАТТЕХ 2012, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2013г., т.1, стр.191-200 Цитирано в : Красимир Кордов - Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователна и научната степен „доктор, Шумен, 2015г.

2013г. - Бази от данни и приложения. - Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. - 360 с. (В съавторство) Цитирано в: Борислав Стоянов, Бази от данни и приложения. - курс за електронно обучение на ШУ “Епископ К. Преславски”, http://cdo.shu.bg/course

2012г. - Бази от данни и приложения. - Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. 360 с. ISBN:954-577-125-9, COBISS.BG-ID:103913750 (В съавторство) Цитирано в: Даниела Панова-Пенкова. Информационна система за автоматизиране на административни дейности в училище // Сборник научни трудове от международна конференция МАТТЕХ 2012, т.2, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2012, стр.385-391 ISSN: 1314-3921

2012г. - Информационна система за разпределение на дисциплини във ВУЗ. // Сборник научни трудове посветени на 130 годишнината от рождението на академик Кирил Попов, доклади от МАТТЕХ 2010, т.1, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2011г., с.233-243. ISSN: 1314-3921 (В съавторство) Цитирано в: Даниела Панова-Пенкова Информационна система за автоматизиране на административни дейности в училище // Сборник научни трудове от международна конференция МАТТЕХ 2012, т.2, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2012, стр.385-391 ISSN: 1314-3921

2011г. - Бази от данни и приложения. - Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. 360 с. ISBN:954-577-125-9, COBISS.BG-ID:103913750 (В съавторство) Цитирано в: Ибрям, Илхан, Енев, Красимир. Представяне на модела обекти-връзки: Релационни бази данни по дисциплината „Бази от данни и приложения” в колежанската специалност „Информатика и Информационни технологии”. // Сборник научни трудове посветени на 130 годишнината от рождението на академик Кирил Попов, доклади от МАТТЕХ 2010, т.1, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2011, стр.403-407 ISSN:1314-3921

2011г. - Информационна система за разпределение на дисциплини във ВУЗ // Сборник научни трудове посветени на 130 годишнината от рождението на академик Кирил Попов, доклади от МАТТЕХ 2010, т.1, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2011, с.233-243. ISSN: 1314-3921 (В съавторство) Цитирано в: Стоянов, Борислав, Анатоли Начев, Ивайло Христов. Информационна система за индивидуално планиране // Сборник научни трудове, доклади от Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет“, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2011, стр.81-85 ISBN:978-054-577-603-8

2009г. - Бази от данни и приложения. - Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. 360 с. ISBN:954-577-125-9, COBISS.BG-ID:103913750 (В съавторство) Цитирано в: Стоянов, Борислав, Страхилов, Страхил. Web базирана информационна система за мониторинг на топлоснабдяване // Сборник научни трудове, посветен на 105 годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, том 1, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2009, стр. 211-218 ISBN: 978-954-577-539-0

2007г. - Бази от данни и приложения. - Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. 360 с. ISBN:954-577-125-9, COBISS.BG-ID:103913750 (В съавторство) Цитирано в: Димитров, Антон, Петър Милев, Найден Ненков – Web базирана информационна система „Студент” // Сборник научни трудове посветен на 10-годишнината от създаването на ФМИ, Шумен, 2007, стр. 143-152. ISBN:978-954-577-430-0

2007г. - Бази от данни и приложения. - Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. 360 с. ISBN:954-577-125-9, COBISS.BG-ID:103913750 (В съавторство) Цитирано в: Стоянов, Борислав, Димо Бояджиев, Петър Милев – Проектиране на релационна база от данни „Студент” // Сборник научни трудове посветен на 10-годишнината от създаването на ФМИ, Шумен, 2007, стр. 153-157 ISBN:978-954-577-430-0

2004г. - Бази от данни и приложения. Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. 360 с. ISBN:954-577-125-9, COBISS.BG-ID:103913750 (В съавторство) Цитирано в: Ибрям, Илхан, Василева, Светлана. Организиране на семинарните и практически упражнения по БДП в колежанската специалност „Информационни технологии“ // Сборник научни трудове посветен на 100 години от рождението на Джон Атанасов, т.2, Шумен, УИ “Епископ К. Преславски”, 2004, стр. 227-232, ISBN:954-577-258-1

2003г. - Аспекти и проблеми на обучението по Информатика в средното училище // Сборник научни трудове Информатика и Икономика, Шумен, УИ “Епископ К. Преславски”, 2002, стр.43-88, ISBN:954-577-160-7 ( в съавторство) Цитирано в: Йовчева, Бисерка Б., Апостолова, Ирина И., Димитрова, Поля Д. Темата „Програмиране“ в задължителния курс по Информатика. // Научни трудове посветени на 30-годишнината на Педагогически колеж Добрич, том III D, Шумен, УИ “Епископ К. Преславски” 2003, стр. 125-129, ISSN:1312-2347.

Други публикации

2006г. - Шуменският университет се представи в Научно-образователно ЕКСПО 2006, в. Шуменска заря, бр.204(10157) от 13.10.2006г

2005г. - Помощник за учители по Информатика и Информационни технологии, в. Шумен, бр. 14(205) от 20.01.2005г..

OpenGL&GLUT: Лаб. упражнение 1


Темата "Обектно прикрепване" в AutoCAD


OpenGL&GLUT: Базов прозорец за 3D-графика


OpenGL&GLUT: Лаб. упражнение 3


OpenGL&GLUT: Лаб. упражнение 4


Средства за създаване на реалистични изображения в OpenGL


Изисквания за курсова работа по Информатика за специалност ЕООС


Първа страница на реферат по Информатика за ЕООС


Изисквания за реферат по Нови информационни технологии
За специалностите Връзки с обществеността и Журналистика


Първа страница на реферат по Нови информационни технологии


Задание за курсова работа по Бази от данни


Първа страница на реферат по Информационни и интернет технологии
за специалност Икономика


Студентско портфолио за специалност Бизнес математика
по Компютърни системи и технологии


Първа страница на курсова работа по ИКТОРДС
за специалност Икономика и математика


Първа страница на реферат по Компютърни системи и технологии
за специалност Бизнес математика


Изисквания за курсова работа по Web-технологии
за специалност Математика и информатика


Студентско портфолио за специалност Икономика и математика
по Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда


Студентско портфолио за специалност Икономика
по Информационни и интернет технологии на фирмата