КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Станимир Кунчев Железовабв

Доц. д-р  Станимир Кунчев Железов

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 409

Телефон: 054 830495 вътр.287

Email: stanzhelezov@yahoo.com, s.zhelezov@shu.bg

Приемно време: I седмица - Сряда11-13,
II седмица - Понеделник 10-12

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ К. Преславски" - Информатика 1997 г.

Заемани академични длъжности

1999 – 2003 г. Хоноруван асистент по информатика в катедра Информатика на Факултет по математика и информатика

2003 - 2006 г. Докторант и хоноруван асистент по информатика

2005 - 2008 г. Асистент по информатика

2008 - 2011 г. Старши асистент по информатика

2011 - 2017 г. Главен асистент по информатика

от 2017 г. Доцент по информатика

Придобити научни степени

Доктор по Информатика и Информационни технологии 2014г.

Водени лекции и/или упражнения

Web-технологии

Програмиране на Java

Изкуствен Интелект

Компютърна и мрежова сигурност

Компютърни архитектури

Области на научни интереси

Информационна сигурност

Компютърна стеганография

Паралелно програмиране

Web програмиране

Участия в международни и национални научни проекти

Web-базирана информационна система за историята на военнопленническия лагер в гр. Шумен 2008-2009

Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Еп.К.Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми за обучение” 2012-2013 BG051PO001-4.3.04-0020,2012

Участие в 7 университетски проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания” на Шуменския Университет за периода 2008-2014.

Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки", период 04.10.2012 - 2015 година.

Национален проект: Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ 2016 г.

Заемани ръководни позиции

от 2018 г. Ръководител катедра "Компютърни системи и технологии"

Членства в научни организации

ACM, СМБ

Държавни и/или научни награди

Награда на община Шумен за 2011 за научни постижения ( колективна)

Дисертации

2014г. - Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи

Учебници

2018г. - Железов, Ст., Алиев, С., Java аплети, Университетско издателство, Шумен, 2018, ISBN 978-619-201-236-6

2005г. - Железов, Ст. Компютърна и мрежова сигурност, Шуменски университет, ЦДО, Шумен, 2005 (в съавт. със Ст. железов ) - 182 стр. и CD. (в съавт. с: Ст. Станев)

Учебни помагала

2015г. - Станев, С., Железов, С., Параскевов, Х., Христов, Х., Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издателство, Шумен, 2015, ISBN 978-619-201-011-9

2014г. - 2014г. - Компютърна стеганография. Методическо ръководство, VI част, Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", 2014 г., стр. 30 - 52 /в съавт. с С.Станев и Х.Параскевов/

Студии

2019г. - Стоянова, Т., Железов, С., МЕТОДИ НА ТЕКСТОВАТА СТЕГАНОГРАФИЯ, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Informatics, vol. ХX С, 2019, pp. 67 - 92.

Статии

2019г. - Христов, Л., Железов, С., (2019) АУТСОРСИНГ НА КОРПОРАТИВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИГУРНОСТ, СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, стр. 902-910, ISSN 2367-7481

2019г. - Stoyanov, S., & Zhelezov, S. (2019). New Functionalities of a Virtual Computer Model Design and Construction. Mathematical and Software Engineering, 5(2), 23-33.

2019г. - Мирев, К., Железов, С., 3D МОДЕЛИРАНЕ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРЕН МУЗЕЙ, Сборник студентски научни публикации, Факултет по математика и информатика, 2019, стр. 47 - 60.

2019г. - Харизанова, Д., Железов, С., Приложение за генериране на учебна документация, Сборник студентски научни публикации, Факултет по математика и информатика, 2019, стр. 61 - 70.

2018г. - Стоянов, С., Железов, С., Проектиране и изграждане на виртуален модел на компютърна система, МАТТЕХ 2018, Том 1, стр. 205-212

2018г. - Boryana, U.-D., Stanimir, Z., Hristo, P., Intelligent methods for evaluation of student written works, Journal of Engineering and Applied Sciences 12(Specialissue10), pp. 8780-8784 (sjr 2017: 0.163)

2018г. - Zhelezov, S., Uzunova-Dimitrova, B., Paraskevov, H., An approach for hiding steganography data within web applications, Journal of Engineering and Applied Sciences 12(Specialissue8), pp. 8251-8255 (sjr 2017: 0.163)

2018г. - Станимир Железов, Станимир Станев, Теодор Георгиев, За едно приложение за добавена реалност в уеб базирана среда и 2D баркод маркери, Математика, компютърни науки и образование, ISSN: 2603-4670, 2018, 30-36

2017г. - Paraskevov, H., Zhelezov, S., Uzunova-Dimitrova, B., Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications 9(1), 2017, pp. 5-16, (SJR 2015 - 0.141)

2016г. - Uzunova-Dimitrova B.Hr., Lecheva D.L., Zhelezov S.K. WEB-BASED INFORMATION SYSTEM FOR TEST-TESTING AND EVALUATION////VIII Международной научно-практической конференции, АГЕНТСТВО ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (АПНИ), ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, 2015, Часть II, р. 5-9, ISSN 2413-0869, (РИНЦ) по договору № 301-05/2015 от 13.05.2015 г

2016г. - Zhelezov, Stanimir. "Modified Algorithm for Steganalysis." Mathematical and Software Engineering 1.2 (2016): 31-36.

2016г. - Stoyanov, Borislav P., Stanimir K. Zhelezov, and Krasimir M. Kordov. "LEAST SIGNIFICANT BIT IMAGE STEGANOGRAPHY ALGORITHM BASED ON CHAOTIC ROTATION EQUATIONS." Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences 69.7 (2016).

2016г. - Zhelezov, Stanimir, Hristo Paraskevov, and Boryana Uzunova-Dimitrova. "Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack." Biomath Communications 3.2 (2016).

2015г. - Zhelezov, S., H. Paraskevov, Possibilities for steganographic parallel processing with a cluster system, Contemporary Engineering Sciences, Volume 8, Issue 20, ISSN:1313-6569, 2015, SJR (2014) : 0.187

2014г. - Zhelezov, S., H. Paraskevov, H. Hristov, P. Boyanov, B. Uzunova, An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of 10-th International Conference ICBBM, Liepaya, Latvia, 2014, p. 123-128

2013г. - Железов, С., В. Янакиева, Модифициран алгоритъм за стеганализ, Научна сесия, НВУ „Васил Левски”, Шумен, 2013

2013г. - Железов, С., С. Ниязиев, С. Станев, Стеганологичен софтуерен пакет, Научна сесия, НВУ „Васил Левски”, Шумен, 2013

2013г. - Железов, С., А. Начев, Статистически модел за оценка на въздействието на заплахите за компютърните системи и мрежи, Научна конференция „Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност”, НВУ „Васил Левски”, Шумен, 2013

2013г. - Железов, С., С. Станев и Х. Параскевов. Обучението по компютърна стеганография в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Сборник на юбилейна международна научна конференция на Департамент национална и международна сигурност, Темат.напр. 4, НБУ,София, 2013 (под печат)

2013г. - Железов, Ст., Е. Мехмед, Н. Ненков, И. Ибрям, Aлгоритми за програмиране на роботехническа система в обучението по изкуствен интелект, Научни трудове, Колеж-Добрич, Шумен, 2013, с. 130 - 138

2013г. - Nachev, A., S. Zhelezov. Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks. Information Technology and Security” № 1(3)-2013 79 УДК 004.056.5, Киев, Стр. 79-86

2012г. - С. Железов., Станев, С. Первые результаты внедрения курса „Компютерная стеганография” в Шуменском университете//Трудове на международната научно-практическа конференция на ВДПУ „Коцюбински”, Виница,Украйна, 2012,стр.205-207.

2012г. - С. Железов, С. Станев и И. Якимов. Реализация на паралелен стеганализ с клъстерна система.Международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, Варна,2012, стр. 122-127.

2012г. - С. Железов, С. Станев и И. Якимов. Подход за паралелен стеганализ чрез компресиране на данни. Юбилеен международен конгрес "40 години българия – космическа държава", Варна, 2012, стр.360 - 365 .

2011г. - Станимир К. Железов, Христо И. Параскевов, Траяна Б. Великова, Станимир Ст. Станев Алгоритми и програми за приложение на стеганографския метод LSB. Ш.,Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен 2011

2011г. - Станимир К. Железов, Христо И. Параскевов, Валентина Д. Неделчева, Ивайло Я.Якимов Възможности за стеганографска паралелна обработка с клъстерна система. Ш.,Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен 2011

2011г. - Станимир К. Железов, Траяна Б. Великова, Станимир Ст. Станев, Мария А. Иванова За ефективността на стеганографските програми. Ш.,Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен 2011

2011г. - Станев, Ст. К вопросу применения термина „Эффективность стегосистем” в учебном курсе „ Компютерная стеганография”( В съавт. с Железов,С.,Великова, Т.,Неделчева, В. И Иванова,М.)//Трудове на международната научно-практическа конференция на НПУ „Драгоманов”, Киоев, 2011,стр.310-311

2010г. - Ст.Железов, Станев, Ст., К.Велчева , и В. Велчева. Подход за стеганографско манипулиране на компютърни 3D виртуални обекти. Ш.,Научна конференция МАТТЕХ 2010, Том 1, стр. 179

2009г. - Железов, Ст., Х.Параскевов и др. Един подход за откриване на стеганографски манипулирани аудиофайлове чрез разлагане с wavelet. Научна конференция смеждународно участие, посветена на 105 годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Том 2, Шумен 2009., стр.126

2009г. - Zhelezov, St., K.Tsvetkov and H.Paraskevov. Bulgarian university concortium for investigating the potentiality of mobile-learning for widening the coverage of learning withoutborders.Budapest,6th International Conference,ISBN 978-87706-4-6

2009г. - Ст.Железов , Параскевов, Хр. и др. Алгоритъм и програма за стеганографска защита на текстови файлове. Научна конференция с международно участие, посветенана 105 годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Том 2, Шумен 2009. стр.119

2007г. - Железов Ст., Алгоритъм и програма за стеганографска защита. // Научна конференция на факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2007, (В съавт. със Ст. Станев Ст.,Цанков Ц., Параскевов,Хр.)

2006г. - Железов, Ст. An Approach to Subject Area Analysis of an Intelligent University Training Managing System, МТА Review, №1,75-84, Bucharest, 2006 (в съавт. с: К. Цветков,Н. Ненков)

2005г. - Железов, Ст Web – based informational system for information security in small firms – informational and monitorial module //International Conference “Cognitive Modeling InLinguistics” Cml Varna 2005 (в съавт. с Ст. Станев)

2005г. - Железов, Ст. Valuation of the Functional Reliability of CIS Through the Method of the Time Characteristics of the informational processes in Real Reliability Conditions , 2005(в съавт. с: К. Цветков, Ат. Начев)

2004г. - Железов, Ст. Web-базирана информационна система за защита на информацията в малката фирма.// Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината отрождението на Джон Атанасов, т. III, Шумен, , стр. 167 (в съавт. с Ст. Станев и З. Гугов)

2004г. - Железов, Ст. Web-базирани информационни системи за защита на информацията в малката фирма – информационен и мониторен модул.// Втора националнанаучна конференция “Информатиката в научното познание”, Варненски свободен университет “Ч. Храбър”, Варна, 2004,) (в съавт. с Ст. Станев, Пл. Димитров)

2004г. - Железов, Ст. Анализ на риска и комплексна оценка на защитеността на комуникационно-информационни системи // Доклад на Докторантска научна сесия на ШУ“Еп. К. Преславски”

2004г. - Железов, Ст. Методи за защита на информацията в университет с регионално разпределение // Доклад на Национална научна конференция “Информатиката внаучното познание” Варненски свободен университет и Институт по математика и информатика на БАН , Варна, (в съавт. с: Иван Кръстев Цонев, Кремен Желязков Христов)

2004г. - Железов, Ст Информационна система по учебната дисциплина “Сигурност в Интернет” //Научна конференция, посветена на 150 години от рождението на АнриПоанкаре, ШУ “Еп. К.Преславски” (в съавт. с Ст. Станев)

2003г. - Железов, Ст. Програмни среди за виртуално моделиране на исторически обекти и сцени. // Научни трудове, Педагогически колеж- Добрич, III D , Университетскоизд-во “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003, стр. 113-120, (В съавт. с Ст. Станев, А. Андреев, Н. Христова, М. Стойчев)

2003г. - Железов, Ст. Виртуални исторически карти на Шуменско плато. // Научни трудове, Педагогически колеж- Добрич, III D , Университетско изд-во “Еп. К. Преславски”,Шумен, 2003, стр. 94-98 (В съавт. с Андреев А., Марков М., Станев Ст. )

2003г. - Железов, Ст. Web- базирана информационна система за обучение по дисциплината “Компютърни мрежи и комуникации”. // Научни трудове, Педагогически колеж -Добрич, том IIID, Университетско изд-во “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003, стр. 89-93 (В съавт. със Станев Ст., Гугов З., Пенева-Чоновска Ст. , Иванов Ф.)

Цитирания

2018г. - Stoyanov, B.P., Zhelezov, S.K., Kordov, K.M. Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations (2016) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 69 (7), pp. 845-850 Цитирана в: Hristov, H. (2018). Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, 4(1), 1-6.; Параскевов, Х., Стефанов, А., Съвременни стеганографски подходи в социалните мрежи, Сборник научни трудове Маттех 2018, том 1, стр. 197-203

2018г. - Stoyanov, B.P., Zhelezov, S.K., Kordov, K.M. Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations (2016) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 69 (7), pp. 845-850 Цитирана в: Liu, J., Tian, H., Chang, C. C., Wang, T., Chen, Y., & Cai, Y. (2018). Steganalysis of Inactive Voice-Over-IP Frames Based on Poker Test. Symmetry, 10(8), 336. (SJR 2017 - 0.334)

2018г. - Nachev, A., S. Zhelezov. Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks. Information Technology and Security” № 1(3)-2013 79 УДК 004.056.5, Киев, Стр. 79-86 Цитирана в: Hristov, H. (2018). Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, 4(1), 1-6.

2018г. - Zhelezov, Stanimir. "Modified Algorithm for Steganalysis." Mathematical and Software Engineering 1.2 (2016): 31-36. Цитирана в: Hristov, H. (2018). Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, 4(1), 1-6.

2018г. - Zhelezov, S., H. Paraskevov, H. Hristov, P. Boyanov, B. Uzunova, An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of 10-th International Conference ICBBM, Liepaya, Latvia, 2014, p. 123-128 Цитирана в: Янакиева, В., Стоянова, Т., Ransomware атаки и противодействие, Сборник научни трудове Маттех 2018, том 1, стр. 189-195

2018г. - Железов, С., Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи, Дисертационен труд, Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", 2014 г., Шумен Цитирана в: Янакиева, В., Стоянова, Т., Ransomware атаки и противодействие, Сборник научни трудове Маттех 2018, том 1, стр. 189-195

2018г. - Станев, С., Железов, С., Компютърна и мрежова сигурност, Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2005 Цитирана в: Янакиева, В., Стоянова, Т., Ransomware атаки и противодействие, Сборник научни трудове Маттех 2018, том 1, стр. 189-195

2018г. - Станев, С., Железов, С., Параскевов, Х., Христов, Х., Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издателство, Шумен, 2015, ISBN 978-619-201-011-9 Цитирана в: Кордов, К., Йорданов, Д., Стеганографски подход, базиран на компютърна игра, Сборник научни трудове Маттех 2018, том 1, стр. 167-174

2018г. - С. Железов, С. Станев и И. Якимов. Реализация на паралелен стеганализ с клъстерна система., Сборник от международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, Варна, 2012, стр. 122-127. Цитирана в: Кордов, К., Йорданов, Д., Стеганографски подход, базиран на компютърна игра, Сборник научни трудове Маттех 2018, том 1, стр. 167-174

2017г. - Kordov, K. M., & Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422.

2017г. - Kordov, K., & Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189.

2016г. - Stanev, S., & Szczypiorski, K. (2016). Steganography Training: a Case Study from University of Shumen in Bulgaria. International Journal of Electronics and Telecommunications, 62(3), 315-318.

2015г. - Malchev, D., & Ibryam, I. (2015). Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps. Applied Mathematical Sciences, 9(78), 3847-3853.

2015г. - Boyanov, P. (2015). DETECTION AND IMPLEMENTATION OF ALTERNATE DATA STREAMS IN THE COMPUTER AND NETWORK SYSTEMS. Association Scientific and Applied Research, 7, 34.

2015г. - Boyanov, P. (2015). DESIGNING A SMALL CORPORATE BUILDING WITH FOUR WORKING COMPUTER DEPARTMENTS USING DISTANCE VECTOR ROUTING PROTOCOL-RIP. Association Scientific and Applied Research, 7, 52.

2015г. - Boyanov, P. (2015). DESIGNING A SMALL CORPORATE BUILDING WITH FOUR WORKING COMPUTER DEPARTMENTS USING STATIC ROUTING AND SUBNETTING. Association Scientific and Applied Research, 7, 43.

2014г. - Красимир М. Кордов, HEARTBLEED БЪГ: ЗАПЛАХА ЗА ИНТЕРНЕТ СИГУРНОСТТА И МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА, MAТТЕХ 2014 СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 145-148, ШУ 2014

2014г. - Boyanov P. Kr., Tasheva Zh. N., Fetfov Og. M., Trifonov T. Sp., Uzunova B. Hr., Securing the social profiles from malicious and unauthorized access, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 109-112

2014г. - Boyanov P. Kr., Finding a modern security ap-proach and defence mechanism against various cyber-attacks, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 113-116

2014г. - Dimanova D., Hristov H., "A model about organizing a counteraction to encroachments on company security". Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014

2014г. - Stanev S, Hristov H, Dimanova D, "Aproaches for stego defense of sensitive information". Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014

2014г. - Bogdan Tiganoaia, SECURITY SOLUTIONS IN SOCIAL SYSTEMS , FAIMA Business and Management Journal, No 2/2014, , ISSN-L 2344-4088, ISSN 2344-4088, 2014

2014г. - Boyanov, P. (2015). SCANNING AND MONITORING ONE HTTP SERVER AND SEVERAL HOSTS IN WIRELESS LOCAL AREA NETWORK FOR SECURITY ISSUES. ASSOCIATION SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 4, 50.

2013г. - ХРИСТОВ, Христо А.; CHRISTOV, Christo A. ПОСЕГАТЕЛСТВАТА СРЕЩУ ЛИЧНИ ДАННИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА–СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, 56.

2013г. - ХРИСТОВ, Христо А.; CHRISTOV, Christo A. ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ–ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, 64.

2012г. - Йорданов, Ст.,Статистически анализ на взаимно-корелационните свойства насигнали с дължина от вида 2n-1 и 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.2, стр.52-56

2012г. - Беджев, Борислав, and Стоян Йорданов. "Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция, Международна научна конференция на РУ „А." Кънчев”, Русе (2012): 26-27.

2012г. - БЕДЖЕВ, Борислав; ЙОРДАНОВ, Стоян. Алгоритъм за синтез на системи от сигнали с оптимални корелационни свойства, Международна научна конференция на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2012, 26-27.10.