КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Лиляна Методиева Каракашева- Йончеваабв

Доц. д-р  Лиляна Методиева Каракашева- Йончева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 317

Телефон: 054 830495 вътр.213

Email: l.karakasheva@shu.bg

Приемно време: вторник 10.00 ч-13ч.;

Завършен университет, специалност

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" специалност "Математика "- педагогически профил

Месторабота преди постъпване в ШУ

Учител по математика в Техникум по облекло "Добринка Миленкова"-от м. септември 1979 г. до м. януари 1981г.

Заемани академични длъжности

асистент - от февруари 1981 до март 1991 г.

старши асистент - от март 1991 г. до юни 2007 г.

главен асистент - от юни 2007 г.до септември 2015г.

доцент- от септември 2015г.

Придобити научни степени

ОНС "Доктор", област на висше образование:1.Педагогически науки, професионално направление:1.3.Методика на обучението по математика

Водени лекции и/или упражнения

Семинарни упражнения по учебните дисциплини :

Математически анализ I част / МА I ч./ , Математически анализ II част / МА II ч. /,Математически анализ III част /МА III ч. /,Математически анализ IV част / МА IV част / за специалности Математика , Стопанска математика , Математика и информатика

МА I ч. , МА II ч. , МА III ч. за специалности Информатика , Компютърни информационни технологии, Икономическа информатика

МА I ч., МА II ч. за специалности Физика и Астрономия

Математика II част за специалност Икономика

Математика I част за специалности Техника и технологии, Биология и Химия , Биология и Физика ,Екология и опазване на околната среда ,Химия и опазване на околната среда

Математика I част и Математика I I част на специалности Начална училищна педагогика ,Начална училищна педагогика с чужд език

Математически анализ II за специалност Геодезия

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Математически практикум за студентите от специалност Математика и информатика

Методика на обучението по математика в началното училище

Лекции по Обща методика на обучението по математика на студентите от специалност Математика и информатика

Лекции по Училищен курс по алгебра

Лекции по Теория и методика на обучението по математика за ДИН

Лекции по Съвременни проблеми на обучението по математика

Лекции по Актуални проблеми на обучението по математика в НЕО

Лекции по Съвременни дидактически технологии в УКА

Лекции по Портфолиото в обучението по математика

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

В Ecole Normale Superieure de Bizerte, Universite de Tunis II, Тунис

Maitre-assistent - от септември 1986 до септември 1990 г.

Области на научни интереси

Иновативни методи на обучение във висшето училище

Подходи и технологии за формиране на ключови професионални компетентности

Специализации

Участие в семинар "Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност"

Обучение за преподаване на математика по системата JUMP Math-Удостоверение №1072/27.08.2015г. от Институт за прогресивно образование

Квалификационен курс "Подготовка за участие в онлайн състезание "Математика с компютър" ", сертификат №17от СМБ, 03.04.2018г.

Квалификационен курс "Въведение в изследователския подход в математическото образование за незрящи", сертификат №8 от СМБ, 04.04.2018

Практически курс РКИ, Свидетелство №2027 от Государственный Институт русского языка им. Пушкина, Москва

Участия в международни и национални научни проекти

Проект РД-05-476/2008 “Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп.К.Преславски”

Проект РД-05-291/2009 “Нули на Абелеви интеграли и нелинейни диференциални уравнения”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп.К.Преславски”

Проект РД-05-340/2010 “Методологически изследвания на обучението по математика, информатика и информационни технологии”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп. К. Преславски”

Проект РД-07-298/2011 “Нелинейни интегруеми уравнения и нули на абелеви интеграли”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп.К.Преславски”

Проект РД-05-154/2011 “Методически анализ на иновационни методи в обучението по математика, информатика и информационни технологии”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп.К.Преславски”

Проект РД-05-283/2012 "Състезания по математика и информационни технологии за ученици от начална училищна степен",фонд "Научни изследвания" към ШУ "Еп.К. Преславски "

Проект РД-08-285/2013 "Диагностика на математическата и методическа компетентност на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика с изучаване на чужд език-бъдещи учители

Проект РД-08-235/13.03.2014 "Web-базирано обучение в областта на математиката, информатиката и информационните технологии", фонд " Научни изследвания към ШУ "

Проект РД-08-273/11.03.2015 "Иновации в обучението по математика, информатика и информационни технологии"

Проект РД-08-98/05.02.2016 "Технологии за личностно-ориентирано обучение по математика, информатика и информационни технологии", фонд "Научни изследвания" към ШУ-ръководител на проекта

Проект РД-08-105/06.02.2017 "Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии", фонд "Научни изследвания" към ШУ-ръководител на проекта

Проект РД-08-164/09.02.2018 "Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии", фонд "Научни изследвания" към ШУ-ръководител на проекта

Проект РД-08-117/04.02.2019"Информационни и комуникационни технологии в съвременното обучение по математика, информатика и информационни технологии"

Национална научна програма"Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността(ИКТ в НОС)", финансирана от МОН

Заемани ръководни позиции

Организационна дейност

Отговорник по качеството на обучението в катедра " Математически анализ"

Член на комисия по атестация при ФМИ

Член на факултетския съвет на ФМИ

Член на Управителния съвет на синдикат ФУНИС към ШУ "Еп. Константин Преславски" от м.11.2014г.

Заместник-председател на Общото събрание на ФМИ от 2015г.

Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски"

Член на Методическия съвет към ШУ "Еп. Константин Преславски" от 01.01.2019г.

Член и председател на одиторска комисия

Членства в научни организации

Член на Съюза на математиците в България- секция Шумен

Държавни и/или научни награди

Дисертации

2011г. - Каракашева, Л. Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по Математически анализ

Монографии

2015г. - Каракашева, Л. Самостоятелната работа на студентите-теоретични и приложни аспекти, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2015, 140с. ISBN 978-619-201-039-3

Учебници

2002г. - Каракашева, Л. Математика. Част I. Методическо ръководство за решаване на задачи, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2002, 264с. (в съавторство с Славова, Сл., Първулов, С.) ISBN 954-577-123-1

Статии

2019г. - Каракашева, Л. О квалификации и карьерном росте болгарских педагогических специалистов, Международно списание Science and Education a new Dimension, Pedagogy and Psychology, VII(85), Issue: 208, 2019 Nov., p. 22-24 p-ISSN 2308-5258 e-ISSN 2308-1996 (INDEX COPERNICUS: ICV 2018: 90,25, GOOGLE SCHOLAR , SCRIBD, ACADEMIA.EDU) www.seanewdim.com

2018г. - Karakasheva, L. Some Ideas for Applying the Synergetic Approach in Training Future Teachers of Mathematics, Science and Education a new Dimension, Humanities and Social Sciences, VI(30), Issue 184, 2018 Des. p. 51-53, p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996 (INDEX COPERNCUS ICV 2016:73,35, ULRICHS WEB, SCRIBD)

2018г. - Каракашева, Л. Аспекты командной работы в процессе обучения математике, Conference materials, International Scientific and Practical Conference "Problems and Prospects in Professional Education of the Мath Teacher", Vinnytsia, 2018, Ukraine, p.260-262 УДК 378.016:51(06) ББК 22.1я43+74,489,8я43

2018г. - Karakasheva, L., Borislavova, D. Activating cognitive activity in the process of math education in secondary school, SocioBrains, Issue 48, August 2018, p.40-43, ISSN 2367-5721 (SJIF for 2018=5.507, ESJI for 2018=2.446)

2018г. - Каракашева, Л. Ковачева, А., Енигматични средства за развитие на математическото мислене у учениците в прогимназиалния етап на образование, МАТТЕХ 2018, Сборник научни трудове, Том 1, Шумен, 2018, стр.257-263, Университетско издателство „ Епископ Константин Преславски“ ISSN 1314-3921

2018г. - Каракашева, Л., Димитрова, К. Екипната работа и обучението по математика, SocioBrains, Issue 43, March 2018, p.248-251, ISSN 2367-5721 (SJIF for 2018=5.507, ESJI for 2018=2.446)

2018г. - Каракашева, Л. Върху реализацията на методически идеи при самостоятелната работа на студентите по дисциплината "Математически анализ", Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ТомXIX C, Факултет по математика и информатика, Шумен, 2018, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", стр.117-128, ISSN 1311-834X (Open AIRE.HPC)

2017г. - Каракашева, Л. Мотивaция и эффективность практической профессиональной подготовки будущих учителей, Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы теории и методики обучения математике", г.Киев, Украина, 2017, с.171-173

2017г. - Karakasheva,L. Creating a learning environment which triggers positive emotion in the process of teaching mathematics at school, abstract, Proceedings of University of Ruse -2017, Volume 56, book 6.4, Ruse, 2017, p. 19-23, ISSN 2603-4123 (on-line) ( ROAD)

2017г. - Каракашева, Л. Петрова,Ир. Формиране на икономическа култура у учениците чрез обучението по математика в пети клас, SocioBrains, Issue 40 December, 2017, стр.93-98, ISSN 2367-5721 (SJIF for 2017=5,536, ESJI for 2017-1,357)

2017г. - Karakasheva, L. Individualisation and Differentiation through Individual Work in Teaching Mathematical Disciplinеs in Higher Education, Science and Education a New Dimension, Pedagogy and Psychology , V (51), Issue: 112, 2017, p. 22-23 p-ISSN 2308-5258, e-ISSN2308-1996 (INDEX COPERNCUS ICV 2015:80,87, GIF 2015:0.787, GOOGLE SCHOLAR, ULRICHS WEB, SCRIBD)

2016г. - Каракашева, Л. За положителните емоции в обучението по математика, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XX D, Педагогически факултет, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, стр.522-526, ISSN 1314-6769

2016г. - Каракашева, Л. Един подход за класификация на самостоятелната работа на студентите, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVII C, Факултет по математика и информатика, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, стр.167-172, ISSN 1311-834X (Open AIRE.HPC)

2016г. - Каракашева, Л. Дидактически аспекти на академичното преподаване, Сборник с научни доклади от юбилейна международна научна конференция, Благоевград, 2016, стр.170-180, ISBN 978-954-00-0116-6

2015г. - Каракашева, Л. Стимулиране активността на студентите в процеса на обучение чрез използване на интерактивни методи, списание «Математика и информатика», бр.1, 2015, стр.58-68 ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online) ( Web of Science)

2015г. - Каракашева, Л. Някои акценти от реализацията на диференцирано обучение във висшето училище, Сборник от Юбилейна научна конференция "25години Факултет по Математика и информатика", Велико Търново, 2015, стр.137-142, ISSN: 978-619-00-0419-6

2015г. - Каракашева, Л. О некоторых особенностях обучения младших школьников решению текстовых математических задач, Матерiали мiжнародноii науково-методичноi конференцii «Проблеми математичноi освiти ПМО – 2015», Черкаси, Украiна, 2015, стр. 311-313, УДК 514(075), ББК 22.151.0

2015г. - Каракашева, Л. Възможности за развитие на някои качества на мисленето чрез обучението по математика в началното училище, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Педагогически факултет, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2015, стр.590-596, ISSN 1314-6769

2015г. - Каракашева, Л. Самостоятелната работа на студентите в процеса на обучение във висшето училище, Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция "Математиката като фундаментална и приложна наука",Издателство «Наука и икономика»Варна, 2015, стр.375-390, ISSN 978-954-21-0860-3

2015г. - Karakasheva, L. An Approach for Optimizing the Process of Instruction in Seminars in Mathematics, KSI Journal of KNOWLEDGE SOCIETY, Special issues, Number 2, June 2015, p.16 -17, ISSN 2367-7198

2015г. - Каракашева, Л. Приложение на образователната технология "студентско портфолио" в семинарните упражнения по Математика, Science and Education a New Dimension, Pedagogy and Psychology, III( 19), Issue: 38, 2015, p. 32-34, p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996 (GOOGLE SCHOLAR, SCRIBD)

2015г. - Каракашева, Л. Организационни аспекти на самостоятелната работа на студентите в обучението по математически дисциплини, Научни трудове на Русенския университет-2015, том 54, серия 6.4, Русе, стр.66-70, ISSN 1311-3321

2013г. - Каракашева, Л. Петрова ,Р. За математическата и методическа готовност за професионална реализация на студентите - бъдещи начални учители, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Том 52, серия 6.2 Педагогика и психология, Русе, 2013, стр.11-15, ISSN 1311-3321

2013г. - Каракашева, Л. Диференциацията в университетското обучение по Математика като фактор за повишаване на математическата компетентност на студентите-бъдещи начални учители, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Том 52, серия 6.1 Математика, информатика и физика, Русе, 2013, стр.11-15, ISSN 1311-3321

2012г. - Каракашева ,Л. Концептуален модел за обучение по Математика на студенти , подготвящи се за учители в началната степен на средното училище, Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие «МАТТЕХ 2012», Шумен ,2012, стр.373-377, ISSN 1314-3921

2012г. - Каракашева, Л. Портфолиото-средство за самоусъвършенсване на педагогическата квалификация на университетския преподавател, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“,Том 51, серия 6,2 Педагогика и психология, Русе, 2012, стр. 165-168, ISSN 1311-33

2012г. - Каракашева,Л. Организационная модель первого семинарского занятия в высшей школе Мiжнародна науково- практична конференцiя "Проблеми та перспективи фаховоi пiдготовки вчителя математики" Вiнниця, Украiна, 2012, с.137-139, УДК 378.016:51(06)

2012г. - Каракашева,Л. Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по Математически анализ, Сборник «Математика и математическо образование», София, 2012, стр.351-358, ISSN 1313-3330

2012г. - Каракашева,Л. О попытках уменьшить недостатки традиционной системы обучения в болгарской высшей школе, Збiрник наукових праць, Випуск VII, Теорiя та методика навчання фундаментальних дисциплiн у вищiй школi, Кривий Рiг, Украiна,2012, с.97-102, УДК 371

2011г. - Каракашева ,Л. Метод диалогического изложения на семинарских занятиях по Математическому анализу , Proceedings of the Sixth International Conference « New Information Technologies in Education for All: Leаrning Environment ITEA-2011», Kiev, Ukraine, 2011, c. 328-335, ISSN 978-966-02-6202-7

2011г. - Каракашева, Л. Психологический профиль личности студента, Материали IX Мiжнародноi науково- технiчноi конференцii NOCOTE 2011, Киiв-Севастополь , 2011, с.174-175, УДК 378.147:3728004

2011г. - Каракашева ,Л. Контролът и оценката в семинарните упражнения, Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Шумен, 2011, с.241-245, ISBN 978-954-577-603-8

2011г. - Каракашева ,Л. Относно планирането на учебното съдържание по Математически анализ за семинарните упражнения, Научни трудове на Русенски университет «Ангел Кънчев» ,Том 50, серия 6.1 Математика ,информатика и физика , Русе, 2011, с.35-38, ISSN 1311-3321

2011г. - Каракашева, Л. Организация самостоятельной работы студентов по математическому анализу, Збiрник наукових праць, Випуск IX, «Теорiя та методики навчання математики, фiзики,iнформатики» , Кривий Рiг,Украiна, 2011, с. 67-70, УДК 371

2011г. - Каракашева, Л. О возможности использования информационных и коммуникационных технологии в практике университетского обучения с целью повышения еффективности семинарских занятий по Математическому анализу, Матерiали VI Мiжнародноi науково-практичноi конферинцii " Сучаснi iнформацiйнi технологii в управлiннi та професiйнiй пiдготовцi операторiв складних систем“ , Кiровоград, Украiна, 2011, с. 25-27

2011г. - Каракашева, Л. Интерактивният метод “мозъчна атака” в подготовката на бъдещите учители по математика и информатика, Сборник научни трудове, посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов МАТТЕХ 2010, Шумен, 2011, Том 1, с.343-348, ISSN: 1314-3921

2010г. - Kаракашева, Л. За целите на обучение в семинарните упражнения, Синергетика и рефлексия в обучението по математика, Доклади на юбилейна международнаконференция, Бачиново, 2010, стр.160-167, ISBN 978-954-423-621-2

2010г. - Kаракашева, Л. О роли портфолио в практике университетского обучения, Hoвiтнi комп’ютернi технологii, Матерiали VIII Miжнародноi науково – технiчноiконференцii, Киiв – Севастополь, 2010,с.104-106

2010г. - Каракашева, Л. Студенческое учебное портфолио – инновационная технология на семинарских занятиях, Сучаснi iнформацiйнi технологii в управлiннi тапрофесiйнiй пiдготовцi операторiв складних систем, Матерiали V Мiжнародноi науково-практичноi конференцii, Кiровоград 2010,с.158-161

2009г. - Каракашева, Л. Об использовании некотoрых учебных методов на семинарских занятиях по Математическому анализу, Information Technologies in Education for All,Proccedings of the Fourth International Conference, Kyiv, 2009, с.68-75, ISBN 978-966-02-5426-8

2009г. - Karakasheva, L. An attempt at optimizing the organization and methodology in the seminars on mathematical analysis, Proceedings of the 6th Mediterranean Conference onMathematics Education, Plovdiv, 2009, p. 323-331, ISBN 978-9963-9277-9-1

2009г. - Karakasheva, L., Ganchev, Gyndzhenov, Matrix Approach in Solving Problems in Connection with the Teaching Content in Higher Schools, Proceedings of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Education, Plovdiv, Bulgaria, 2009, p.149-158, ISBN 948-9963-9277-9-1

2009г. - Каракашева, Л. Върху изучаването на един клас функции при студенти първокурсници, Сборник «Математика и математическо образование», София, 2009, с.296-300, ISSN 1313-3330

2008г. - Каракашева, Л. Приложение взглядов Выготского об обучении и когнитивном развитии в организации семинарских занятий по Математическому анализу, Теорiя таметодика навчання математики, фiзики, iнформатики, Том 1, VІІ Мiжнародна науково-практична конференцiя, Кривий Рiг, 2008, с.177-180, ISBN 966-8413-20-1

2008г. - Karakasheva, L. Challendes to the national higher education, Матерiали VI Мiжнародноi науково-технiчноi конференцii “КОМТЕХБУД 2008”, Киiv-Севастополь, Украiна, 2008, р.50-52, ISSN 966-8413-20-5

2008г. - Каракашева, Л. Относно изучаването на темата “Определен интеграл” при студентите първокурсници, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Том 47, серия 5.1 Математика, информатика и физика, Русе, 2008, с.28-30, ISSN 1311-3321

2007г. - Каракашева, Л. Един подход при изучаване на темата “Производна на функция на една променлива” I част, //Сборник доклади от международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”,т.ІV, 2007, Стара Загора, с. 192-198

2007г. - Каракашева, Л. Един подход при изучаване на темата “Производна на функция на една променлива” II част //Сборник доклади от международна научнаконференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”,т.ІV, Стара Загора, 2007,с. 199-206

2007г. - Каракашева, Л. Андрагогически модел за обучение на студенти , Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев“, Том 46, серия 6, Математика, Информатика, Физика, Педагогика и Психология, Русе, 2007, с. 137-141, ISSN 1311-3321

2007г. - Каракашева, Л. За необходимостта от развитие на методиката на обучение по математика във висшето училище, Сборник научни доклади от научна конференция с международно участие «Техника, технологии и образование», Ямбол, 2007, с.236-242, ISBN 978-954-9999-54-9

2006г. - Каракашева, Л. Върху една специфична организация на семинарните упражнения по Математически анализ, Математика и математическо образование, Доклади на35-та пролетна конференция на СМБ, София, 2006, стр.407-410, ISBN 13978-954-8880-23-7

2004г. - Каракашева, Л. Специфични задачи по математически анализ за активиране на самостоятелната работа на студентите, Сборник научни трудове, посветен на 100- годишнината от рождението на Джон Атанасов, том I, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, 2004, с.204 – 207 ISBN 954-577-257-3

2004г. - Каракашева, Л. Система от задачи за активиране на самостоятелната работа на студентите // Сборник научни доклади от научно - приложна конференция смеждународно участие “Наука, техника, технологии и образование”, т.1 Ямбол,2004, с. 172-176

2002г. - Каракашева, Л. Друг подход за въвеждане на някои елементарни функции , Годишник на ШУ”Епископ Константин Преславски”, том XV С, Факултет по математика и информатика, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, 2002, с.92-102 ISSN 1311-834X

1998г. - Каракашева, Л. Върху един метод за доказване на неравенства , Доклади от юбилейна научна конференция “25 години ШУ “Епископ Константин Преславски””, Част II, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, 1998, с.143-148, ISBN 954-577-062-7

1990г. - Каракашева, Л. Върху някои специфични възможности за преподаване на Математически анализ.//Научно - методическа конференция XVIII, Пловдив, 1990, с.129-134 (в съавт. със Ст. Йончев)

1984г. - Каракашева, Л. Върху системата учебни задачи по математика за специалността Начална училищна педагогика и някои подходи при реализирането й. //Науч.-метод. конф., XIII, Пловдив, 1984, с. 78 (резюме в съавт. със С. Славова, С. Първулов)

1984г. - Каракашева, Л. Върху съдържанието на курса по математика за специалността Начална училищна педагогика. //Научно - методическа конференция XIII, Пловдив,1984, с. 79 (резюме в съавт. с С. Славова, С. Първулов)

Доклади

1998г. - Каракашева, Л. Върху изучаване на темата “изпъкнали и вдлъбнати функции” в средното училище, Доклади от юбилейна научна конференция “25 години ШУ “Епископ Константин Преславски””, Част II, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, 1998,с.136-142, ISBN 954-577-062-7

Цитирания

2017г. - За положителните емоции в обучението по математика, цитирано в: Иванова, А., Павлова,Н.Реализация логико-репродуктивной модели при формровании вычислительных умений в обучении математике, сп.Pedagogy and Psychology, V (54), Issue 126, 2017, p.17-20

2017г. - Стимулиране активността на студентите в процеса на обучение чрез използване на интерактивни методи, цитирано в: Бойчева, М, Радославова,М., Изследване на интереса, мотивацията и отношението на студентите-бъдещи учители по биология и на студенти-еколози към приложената компютърна програма "Виртуална физиология " в лабораторните упражнения по "Физиология на животните и човека", сп. Образование, бр.3, 2017, стр.64-87

2016г. - Каракашева,Л. Съвременен модел на семинарни упражнения..... в "Математика и математическо образование" цитирана в списание "Управление и образование" в статиите:1.Практически аспекти на използване на MS Excel Solver за решаване на оптимизационни задачи, Димитрова,Р. и др.Том XI (3),2015, стр.142-148 2.Предизвикателства пред обучението по математика на студенти от икономически специалности, Димитрова, Ж., Том X(3), 2014 ,забелязани през 2016г.

2016г. - Каракашева,Л.1.Възможности за развитие на някои качества на мисленето чрез ......... и 2.О некоторых особенностях обучения младших школьников решению .......цитирани в Маринова, Д. Самостоятельная работа как способ создавать и поддерживать у учащихся интерес к математике "Международная конференция", г. Сумы,Украина

2016г. - В дисертацията на Кр. Харизанов, защитена през 2016г. са цитирани 5 публикации:1.Самостоятелната работа на студентите-теоретични и приложни аспекти, монография;2. Приложение на образователната технология "студентско портфолио"в сем. упр.....3. Приложение взглядов Выготского об обучении......4.Портфолиото-средство за самоусъваршенстване на педаг.........5.Студенческое учебное портфолио-инновационая техн.......

2016г. - Каракашева,Л. За положителните емоции в обучението по математика цитирано в Христова,М. Сугестопедия и обучението по математика, 2016г.

2015г. - Каракашева, Л. Възможности за развитие на някои качества на мисленето чрез обучението по математика в началното училище, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", Том XIX D, Ш.,2015, с.590-596 цитирано в Маринова, Д. Самостоятельная работа как способ создавать и поддерживать у учащихся интерес к математике, Международная научно-методическая конференция "Развитие интеллектуальных умений и творческих способностей учащихся и студентов в процесе обучения дисциплинам естественно-математическго цикла",Сумы, Украина, 2015

2015г. - Каракашева, Л. О некоторых особенностях обучения младших школьников решению текстовых математических задач, Материалы международной научно-методической конференции ПМО-2015, Черкассы, Украина, 2015, с. 311-312 цитирано в Маринова, Д. Самостоятельная работа как способ создавать и поддерживать у учащихся интерес к математике

2014г. - Лиляна Каракашева-Йончева ,"Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по Математически анализ", дисертация,Бл.,2011 в автореферат на В. Гоговска "Задачите за 10-ти клас в учебника по математика в съвременното македонско училище",Бл. 2013

2014г. - Каракашева-Йончева,Л."Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по Математически анализ", дисертация,Бл.,2011, цитирана в дисертация на Гоговска,В."Задачите за 10-ти клас в учебника по математика в съвременното македонско училище",Бл.,2013,защитена през м.01.2014г.

2014г. - Каракашева, Л. Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по Математически анализ, автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "доктор", Бл.,2011 цитирано в Петров, Ф. Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по линейна алгебра, дисертация за присъждане на ОНС "доктор" ,Бл. 2014

2014г. - Каракашева, Л. Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по Математически анализ, автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "доктор", Бл., 2011 цитирано в Петров, Ф. Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по линейна алгебра, автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "доктор", Бл., 2014

2014г. - Каракашева, Л. Съвременен модел на семинарни упражнения,осигуряващ повишаване ефективността на обучението по математически анализ, Сборник "Математика и математическо образование ", С.,2012, с.351-358 цитирано в Петров, Ф. Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по линейна алгебра, дисертация за присъждане на ОНС "доктор", Бл., 2014

2014г. - Каракашева, Л. Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по математически анализ, Сборник "Математика и математическо образование", С.,2012, с.351-358 цитирано в Петров, Ф. Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по линейна алгебра, автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "доктор", Бл.,2014

2013г. - Относно изучаването на темата " Определен интеграл" при студентите първокурсници цитирано в: Михова, А. Използване на компютърната система Mathematika при изучаване на определен интеграл Научни трудове на Русенския университет-2013

2013г. - Относно планирането на учебното съдържание по Математически анализ за семинарните упражнения цитирано в: Михова ,А. Използване на компютърната система Mathematika при изучаване на определен интеграл, Научни трудове на Русенския университет-2013

Други публикации

2011г. - Каракашева-Йончева, Лиляна Методиева Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване на ефективността на обучението по Математически анализ , автореферат, Бл. 2011,стр.40

Възможности за създаване на учебна среда, предизвикваща положите
Представени са някои похвати за мотивиране на учениците в обучението по математика


Конспект по методика на обучението по математика в началното уч


Учебна програма по Училищен курс по алгебра
Кратък преглед на теми от Учебната програма от Училищен курс по алгебра на френски език


Математици-юбиляри
Презентация за велики математици-юбиляри през 2016г.


Тема за изпит по Учебното съдържание по математика в началното
Представен е един примерен вариант на тема за изпит по дисциплината "Учебното съдържание по математика в началното училище"


Примерен вариант на курсова рамота по МОМНУ
Представен е вариант на курсова работа по МОМНУ по зададена тема.


Урок по математика за 4. клас


Енигматични средства за обучение по математика
Представени са някои възможности за приложение на математически кръстословици, лабиринти, анаграми и др., които са приложими в процеса на обучение по математика за учениците от прогимназиалния етап на образование


Урок по математика "Видове триъгълници"
Представена е презентация на урок за началния етап на образование на тема "Видове триъгълници според страните "


примерни теми за дипломни работи
Представени са теми за дипломни работи