Доц. д-р Лиляна Методиева Каракашева- Йончеваабв

Доц. д-р  Лиляна Методиева Каракашева- Йончева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 317

Телефон: 054 830495 вътр.213

Email: l.karakasheva@shu.bg

Приемно време: вторник 10.00 ч-13ч.;

Завършен университет, специалност

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" специалност "Математика "- педагогически профил

Месторабота преди постъпване в ШУ

Учител по математика в Техникум по облекло "Добринка Миленкова"-от м. септември 1979 г. до м. януари 1981г.

Заемани академични длъжности

асистент - от февруари 1981 до март 1991 г.

старши асистент - от март 1991 г. до юни 2007 г.

главен асистент - от юни 2007 г.до септември 2015

доцент- от септември 2015

Придобити научни степени

ОНС "Доктор", област на висше образование:1.Педагогически науки, професионално направление:1.3.Методика на обучението по математика

Водени лекции и/или упражнения

Семинарни упражнения по учебните дисциплини :

Математически анализ I част / МА I ч./ , Математически анализ II част / МА II ч. /,Математически анализ III част /МА III ч. /,Математически анализ IV част / МА IV част / за специалности Математика , Стопанска математика , Математика и информатика

МА I ч. , МА II ч. , МА III ч. за специалности Информатика , Компютърни информационни технологии, Икономическа информатика

МА I ч., МА II ч. за специалности Физика и Астрономия

Математика II част за специалност Икономика

Математика I част за специалности Техника и технологии, Биология и Химия , Биология и Физика ,Екология и опазване на околната среда ,Химия и опазване на околната среда

Математика I част и Математика I I част на специалности Начална училищна педагогика ,Начална училищна педагогика с чужд език

Математически анализ II за специалност Геодезия

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Математически практикум за студентите от специалност Математика и информатика

Методика на обучението по математика в началното училище

Лекции по Обща методика на обучението по математика на студентите от специалност Математика и информатика

Лекции по Училищен курс по алгебра

Лекции по Теория и методика на обучението по математика за ДИН

Лекции по съвременни проблеми на обучението по математика

Лекции по актуални проблеми на обучението по математика в НЕО

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

В Ecole Normale Superieure de Bizerte, Universite de Tunis II, Тунис

Maitre-assistent - от септември 1986 до септември 1990 г.

Области на научни интереси

Иновативни методи на обучение във висшето училище

Подходи и технологии за формиране на ключови професионални компетентности

Специализации

Участие в семинар "Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност"

Обучение за преподаване на математика по системата JUMP Math-Удостоверение №1072/27.08.2015г. от Институт за прогресивно образование

Квалификационен курс "Подготовка за участие в онлайн състезание "Математика с компютър" ", сертификат №17от СМБ, 03.04.2018г.

Квалификационен курс "Въведение в изследователския подход в математическото образование за незрящи", сертификат №8 от СМБ, 04.04.2018

Практически курс РКИ, Свидетелство №2027 от Государственный Институт русского языка им. Пушкина, Москва

Участия в международни и национални научни проекти

Проект РД-05-476/2008 “Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп.К.Преславски”

Проект РД-05-291/2009 “Нули на Абелеви интеграли и нелинейни диференциални уравнения”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп.К.Преславски”

Проект РД-05-340/2010 “Методологически изследвания на обучението по математика, информатика и информационни технологии”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп. К. Преславски”

Проект РД-07-298/2011 “Нелинейни интегруеми уравнения и нули на абелеви интеграли”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп.К.Преславски”

Проект РД-05-154/2011 “Методически анализ на иновационни методи в обучението по математика, информатика и информационни технологии”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп.К.Преславски”

Проект РД-05-283/2012 "Състезания по математика и информационни технологии за ученици от начална училищна степен",фонд "Научни изследвания" към ШУ "Еп.К. Преславски "

Проект РД-08-285/2013 "Диагностика на математическата и методическа компетентност на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика с изучаване на чужд език-бъдещи учители

Проект РД-08-235/13.03.2014 "Web-базирано обучение в областта на математиката, информатиката и информационните технологии", фонд " Научни изследвания към ШУ "

Проект РД-08-273/11.03.2015 "Иновации в обучението по математика, информатика и информационни технологии"

Проект РД-08-98/05.02.2016 "Технологии за личностно-ориентирано обучение по математика, информатика и информационни технологии", фонд "Научни изследвания" към ШУ-ръководител на проекта

Проект РД-08-105/06.02.2017 "Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии", фонд "Научни изследвания" към ШУ-ръководител на проекта

Проект РД-08-164/09.02.2018 "Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии", фонд "Научни изследвания" към ШУ-ръководител на проекта

Заемани ръководни позиции

Организационна дейност

Отговорник по качеството на обучението в катедра " Математически анализ"

Член на комисия по атестация при ФМИ

Член на факултетския съвет на ФМИ

Член на Управителния съвет на синдикат ФУНИС към ШУ "Еп. Константин Преславски" от м.11.2014г.

Заместник-председател на Общото събрание на ФМИ от 2015г.

Членства в научни организации

Член на Съюза на математиците в България- секция Шумен

Държавни и/или научни награди

Монографии

2015г. - Каракашева, Л. 2015.Самостоятелната работа на студентите-теоретични и приложни аспекти, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" ISBN 978-619-201-039-3

Учебници

2002г. - С. Славова С.Първулов, Л.Каракашева, 2002. Математика. Част I.Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" ISBN 954-577-123-1

Статии

2018г. - Каракашева, Л. Ковачева, А., 2018. Енигматични средства за развитие на математическото мислене у учениците в прогимназиалния етап на образование, МАТТЕХ 2018, Сборник научни трудове, Том 1, стр.257-263, ISSN 1314-3921

2018г. - Karakasheva, L., Borislavova, D. 2018. Activating cognitive activity in the process of math education in secondary school, SocioBrains, Issue 48, August 2018, p.40-43, ISSN 2367-5721

2018г. - Каракашева, Л., Димитрова, К. 2018. Екипната работа и обучението по математика, SocioBrains, Issue 43, March 2018, p.248-251, ISSN 2367-5721

2018г. - Каракашева, Л. 2018. Аспекты командной работы в процессе обучения математике, Conference materials, International Scientific and Practical Conference "Problems and Prospects in Professional Education of the math Teacher", Vinnytsia, Ukraine, p.260-262

2018г. - Каракашева, Л. 2018.Върху реализацията на методически идеи при самостоятелната работа на студентите по дисциплината "Математически анализ", Годишник на Шуменски университет"Епископ Константин Преславски", ТомXIX C, Факултет по математика и информатика,Университетско издателство "Епископ Константин Преславски",стр.117-128, ISSN 1311-834X

2018г. - Karakasheva,L.2018. Some Ideas for Applying the Synergetic Approach in Training Future Teachers of Mathematics, Science and Education a new Dimension, VI(30), Issue 184, p.51-53, p-ISSN 2358-5258

2017г. - Karakasheva, L. Individualisation and Differentiation through Individual Work in Teaching Mathematical Disciplins in Higher Education, Science and Education a New Dimension, V (51), Issue: 112,2017, p, 22-23

2017г. - Каракашева, Л. Петрова,Ир..Формиране на икономическа култура у учениците чрез обучението по математика в пети клас, socioBrains.com, м.12.2017/излиза на 01.12./

2017г. - Каракашева, Л. Мотивоция и эффективност практической профиссиональной подготовки будущих учителей, международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы теории и методики обучения математике", г.Киев, Украина, 2017, с.171-173

2017г. - Karakasheva,L. Creating a learning environment which triggers positive emotion in the process of theaching mathematics at school, abstract, Booklet of the 56-th Sciens Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017

2016г. - Каракашева, Л. За положителните емоции в обучението по математика, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XX D, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2016, стр.522-526

2016г. - Каракашева, Л. Един подход за класификация на самостоятелната работа на студентите, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVII C, Факултет по математика и информатика, Шумен, 2016, стр.167-172

2015г. - Каракашева, Л. Стимулиране активността на студентите в процеса на обучение чрез използване на интерактивни методи, списание Математика и информатика, 2015, бр.1, стр.58-68

2015г. - Каракашева, Л. Приложение на образователната технология"студентско портфолио" в семинарните упражнения по Математика,"Science and Education a New Dimension,Pedagogy and Psychology, III( 19), Issue: 38, 2015

2015г. - An Approach for Optimizing the Process of Teaching in seminars on Mathematical analysis,Journal of KNOWLEDGE SOCIETY, Number 2,June 2015, p.16 -17

2015г. - Каракашева, Л. О некоторых особенностях обучения младших школьников решению текстовых математических задач, "Проблемы математического образования ПМО – 2015, / приета за печат/

2015г. - Каракашева, Л. Възможности за развитие на някои качества на мисленето чрез обучението по математика в началното училище, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", Том XIX D, Ш., 2015, с.590-596

2015г. - Каракашева, Л. Самостоятелната работа на студентите в процеса на обучение във висшето училище, Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция "Математиката като фундаментална и приложна наука",Вн, 2015, стр.375-390

2015г. - Организационни аспекти на самостоятелната работа на студентите в обучението по математически дисциплини, Научни трудове на Русенския университет-2015, том 54, серия 6.4, Русе, стр.66-70

2015г. - Каракашева,Л. Някои акценти от реализацията на диференцирано обучение във висшето училище, Сборник от Юбилейна научна конференция "25години Факултет по Математика и информатика",В. Търново, 2015, стр.137-142

2014г. - Каракашева,Л., Интерактивните методи-необходим компонент в обучението на студентите,Конференция с международно участие "Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище",Бл.,2014 /приета за печат/

2013г. - Каракашева, Л. Диференциацията в университетското обучение по Математика като фактор за повишаване на математическата компетентност на студентите-бъдещи начални учители

2013г. - Каракашева, Л. Петрова ,Р. За математическата и методическа готовност за професионална реализация на студентите - бъдещи начални учители

2012г. - Каракашева,Л. О попытках уменьшить недостатки традиционной системы обучения в болгарской высшей школе Теорiя та методика навчання фундаментальних дисциплiн у вищiй школi, Кривий Рiг, Украiна,2012,с.97-102

2012г. - Каракашева,Л. Организационная модель первого семинарского занятия в высшей школе "Проблеми та перспективи фаховоi пiдготовки вчителя математики" Вiнниця,Украiна,2012,с.137-139

2012г. - Каракашева,Л. Съвременен модел на семинарни упражнения,осигуряващ повишаване ефективността на обучението по Математически анализ "Математика и математическо образование,Боровец,2012,с.351-358

2012г. - Каракашева,Л. Портфолиото-средство за самоусъвършенсване на педагогическата квалификация на университетския преподавател Научни трудове на РУ,Том 51, серия 6,2, стр165-168

2012г. - Каракашева ,Л. Концептуален модел за обучение по Математика на студенти ,подготвящи се за учители в началната степен на средното училище Конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, Шумен ,2012, стр.373-377

2011г. - Каракашева, Л. Организация самостоятельной работы студентов, IX Международная научно – практическая конференция “Теория и методика обученияфундаментальным дисциплином в высшей школе”, Кривой Рог, 2011, (под печат)

2011г. - Психологический профиль личности студента Материали IX Мiжнародноi науково- технiчноi конференцii NOCOTE 2011 ,Киiв-Севастополь , 2011, с.174-175

2011г. - Каракашева ,Л. Метод диалогического изложения на семинарских занятиях по Математическому анализу New Information Technologies in Education for All; Ledrning Environment ITEA-2011, Kiev, Ukraine, 2011,c. 328-335

2011г. - Каракашева,Л. О возможности использования информационных и коммуникационных технологии в практике университетского обучения с целью повышения еффективности семинарских занятий по Математическому анализу Матерiали VI Мiжнародноi науково-практичноi конферинцii " Сучаснi iнформацiйнi технологii в управлiннi та професiйнiй пiдготовцi операторiв складних систем , Кiровоград,2011,с. 25-27

2011г. - Каракашева ,Л. Контролът и оценката в семинарните упражнения Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011" , Шумен, 2011, с.241-245

2011г. - Каракашева ,Л. Относно планирането на учебното съдържание по Математически анализ за семинарните упражнения Научни трудове ,т.50,серия 6.1 Математика ,информатика и физика ,Русе ,2011,с.35-39

2010г. - Kаракашева, Л. За целите на обучение в семинарните упражнения, Синергетика и рефлексия в обучението по математика, Доклади на юбилейна международнаконференция, Бачиново, 2010, стр.160-167, ISBN 978-954-423-621-2

2010г. - Kаракашева, Л. О роли портфолио в практике университетского обучения, Hoвiтнi комп’ютернi технологii, Матерiали VIII Miжнародноi науково – технiчноiконференцii, Киiв – Севастополь, 2010,с.104-106

2010г. - Каракашева, Л. Студенческое учебное портфолио – инновационная технология на семинарских занятиях, Сучаснi iнформацiйнi технологii в управлiннi тапрофесiйнiй пiдготовцi операторiв складних систем, Матерiали V Мiжнародноi науково-практичноi конференцii, Кiровоград 2010,с.158-161

2010г. - Каракашева, Л. Интерактивният метод “мозъчна атака” в подготовката на бъдещите учители по математика и информатика, Научна конференция с международноучастие МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010,т.1,с.343-348

2009г. - Каракашева, Л. Об использовании некотoрых учебных методов на семинарских занятиях по Математическому анализу, Information Technologies in Education for All,Proccedings of the Fourth International Conference, Kyiv, 2009, с.68-75, ISBN 978-966-02-5426-8

2009г. - Karakasheva, L. An attempt at optimizing the organization and methodology in the seminars on mathematical analysis, Proceedings of the 6th Mediterranean Conference onMathematics Education, Plovdiv, 2009, p. 323-331, ISBN 978-9963-9277-9-1

2009г. - Каракашева, Л. Върху изучаването на един клас функции при студенти първокурсници, //Доклади на 38 пролетна конференция на СМБ. Математика иматематическо образование, 2009, Боровец, с.296-300

2009г. - Karakasheva, L., Ganchev, Gyndzhenov, Matuix Approach in Solving Problems in Connention with the Teaching Content in Higher Schools, Proceedings of the 6thMediterranean Conference on Mathematics Education, Plovdiv, 2009, r.149-158

2008г. - Каракашева, Л. Приложение взглядов Выготского об обучении и когнитивном развитии в организации семинарских занятий по Математическому анализу, Теорiя таметодика навчання математики, фiзики, iнформатики, Том 1, VІІ Мiжнародна науково-практична конференцiя, Кривий Рiг, 2008, с.177-180, ISBN 966-8413-20-1

2008г. - Каракашева, Л. Относно изучаването на темата “Определен интеграл” при студентите първокурсници, //Научни трудове на Русенския университет 2008, т.47, серия5.1, с.28-30

2008г. - Karakasheva, L. Challendes to the national higher education, VI Мiжнародноi науково-технiчноi конференцii “КОМТЕХБУД 2008”, Киiв-Севастополi, 2008,р.50-52

2007г. - Каракашева, Л. Един подход при изучаване на темата “Производна на функция на една променлива” I част, //Сборник доклади от международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”,т.ІV, 2007, Стара Загора, с. 192-198

2007г. - Каракашева, Л. Един подход при изучаване на темата “Производна на функция на една променлива” II част //Сборник доклади от международна научнаконференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”,т.ІV, Стара Загора, 2007,с. 199-206

2007г. - Каракашева, Л. За необходимостта от развитие на методиката на обучение по математика във висшето училище //Научна конференция с международно участие“Техника, технологии и образование, Ямбол, 2007, с.236-242

2007г. - Каракашева, Л. Андрагогически модел за обучение на студенти //Научни трудове на Русенски университет – 2007, т.46, серия 6, с. 137-141

2006г. - Каракашева, Л. Върху една специфична организация на семинарните упражнения по Математически анализ, Математика и математическо образование, Доклади на35-та пролетна конференция на СМБ, София, 2006, стр.407-410, ISBN 13978-954-8880-23-7

2004г. - Каракашева, Л. Специфични задачи по математически анализ за активиране на самостоятелната работа на студентите // Сборник научни трудове, посветен на 100- годишнината от рождението на Джон Атанасов, том I, Шумен, 2004, с.204 – 207

2004г. - Каракашева, Л. Върху съвременните изисквания към учебното съдържание в учебните програми като фактор за повишаване ефективността на обучението //Сборник доклади от Международен семинар “Образование за всички” Варна, 2004 (под печат)

2004г. - Каракашева, Л. Система от задачи за активиране на самостоятелната работа на студентите // Сборник научни доклади от научно - приложна конференция смеждународно участие “Наука, техника, технологии и образование”, т.1 Ямбол,2004, с. 172-176

2002г. - Каракашева, Л. Друг подход за въвеждане на някои елементарни функции // Годишник на ШУ”Еп. К. Преславски”, ФМИ, том XV С, 2002, с. 92- 102

1998г. - Каракашева, Л. Върху изучаване на темата “изпъкнали и вдлъбнати функции” в средното училище // Сборник доклади “25 години ШУ “Еп. К. Преславски””, II част,Шумен, 1998,с.136-142

1998г. - Каракашева, Л. Върху един метод за доказване на неравенства. // Сборник доклади “25 години ШУ”Еп. К. Преславски””, II част,Шумен, 1998, с. 143-148

1990г. - Каракашева, Л. Върху някои специфични възможности за преподаване на Математически анализ.//Научно - методическа конференция XVIII, Пловдив, 1990, с.129-134 (в съавт. със Ст. Йончев)

1984г. - Каракашева, Л. Върху системата учебни задачи по математика за специалността Начална училищна педагогика и някои подходи при реализирането й. //Науч.-метод. конф., XIII, Пловдив, 1984, с. 78 (резюме в съавт. със С. Славова, С. Първулов)

1984г. - Каракашева, Л. Върху съдържанието на курса по математика за специалността Начална училищна педагогика. //Научно - методическа конференция XIII, Пловдив,1984, с. 79 (резюме в съавт. с С. Славова, С. Първулов)

Доклади

2016г. - Каракашева,Л. Дидактически аспекти на университетското преподаване, Юбилейна международна конференция, Благоевград, 2016 /приета за печат/

Цитирания

2017г. - За положителните емоции в обучението по математика, цитирано в: Иванова, А., Павлова,Н.Реализация логико-репродуктивной модели при формровании вычислительных умений в обучении математике, сп.Pedagogy and Psychology, V (54), Issue 126, 2017, p.17-20

2017г. - Стимулиране активността на студентите в процеса на обучение чрез използване на интерактивни методи, цитирано в: Бойчева, М, Радославова,М., Изследване на интереса, мотивацията и отношението на студентите-бъдещи учители по биология и на студенти-еколози към приложената компютърна програма "Виртуална физиология " в лабораторните упражнения по "Физиология на животните и човека", сп. Образование, бр.3, 2017, стр.64-87

2016г. - Каракашева,Л. Съвременен модел на семинарни упражнения..... в "Математика и математическо образование" цитирана в списание "Управление и образование" в статиите:1.Практически аспекти на използване на MS Excel Solver за решаване на оптимизационни задачи, Димитрова,Р. и др.Том XI (3),2015, стр.142-148 2.Предизвикателства пред обучението по математика на студенти от икономически специалности, Димитрова, Ж., Том X(3), 2014 ,забелязани през 2016г.

2016г. - Каракашева,Л.1.Възможности за развитие на някои качества на мисленето чрез ......... и 2.О некоторых особенностях обучения младших школьников решению .......цитирани в Маринова, Д. Самостоятельная работа как способ создавать и поддерживать у учащихся интерес к математике "Международная конференция", г. Сумы,Украина

2016г. - В дисертацията на Кр. Харизанов, защитена през 2016г. са цитирани 5 публикации:1.Самостоятелната работа на студентите-теоретични и приложни аспекти, монография;2. Приложение на образователната технология "студентско портфолио"в сем. упр.....3. Приложение взглядов Выготского об обучении......4.Портфолиото-средство за самоусъваршенстване на педаг.........5.Студенческое учебное портфолио-инновационая техн.......

2016г. - Каракашева,Л. За положителните емоции в обучението по математика цитирано в Христова,М. Сугестопедия и обучението по математика, 2016г.

2015г. - Каракашева, Л. Възможности за развитие на някои качества на мисленето чрез обучението по математика в началното училище, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", Том XIX D, Ш.,2015, с.590-596 цитирано в Маринова, Д. Самостоятельная работа как способ создавать и поддерживать у учащихся интерес к математике, Международная научно-методическая конференция "Развитие интеллектуальных умений и творческих способностей учащихся и студентов в процесе обучения дисциплинам естественно-математическго цикла",Сумы, Украина, 2015

2015г. - Каракашева, Л. О некоторых особенностях обучения младших школьников решению текстовых математических задач, Материалы международной научно-методической конференции ПМО-2015, Черкассы, Украина, 2015, с. 311-312 цитирано в Маринова, Д. Самостоятельная работа как способ создавать и поддерживать у учащихся интерес к математике

2014г. - Лиляна Каракашева-Йончева ,"Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по Математически анализ", дисертация,Бл.,2011 в автореферат на В. Гоговска "Задачите за 10-ти клас в учебника по математика в съвременното македонско училище",Бл. 2013

2014г. - Каракашева-Йончева,Л."Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по Математически анализ", дисертация,Бл.,2011, цитирана в дисертация на Гоговска,В."Задачите за 10-ти клас в учебника по математика в съвременното македонско училище",Бл.,2013,защитена през м.01.2014г.

2014г. - Каракашева, Л. Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по Математически анализ, автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "доктор", Бл.,2011 цитирано в Петров, Ф. Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по линейна алгебра, дисертация за присъждане на ОНС "доктор" ,Бл. 2014

2014г. - Каракашева, Л. Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по Математически анализ, автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "доктор", Бл., 2011 цитирано в Петров, Ф. Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по линейна алгебра, автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "доктор", Бл., 2014

2014г. - Каракашева, Л. Съвременен модел на семинарни упражнения,осигуряващ повишаване ефективността на обучението по математически анализ, Сборник "Математика и математическо образование ", С.,2012, с.351-358 цитирано в Петров, Ф. Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по линейна алгебра, дисертация за присъждане на ОНС "доктор", Бл., 2014

2014г. - Каракашева, Л. Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по математически анализ, Сборник "Математика и математическо образование", С.,2012, с.351-358 цитирано в Петров, Ф. Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по линейна алгебра, автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "доктор", Бл.,2014

2013г. - Относно изучаването на темата " Определен интеграл" при студентите първокурсници цитирано в: Михова, А. Използване на компютърната система Mathematika при изучаване на определен интеграл Научни трудове на Русенския университет-2013

2013г. - Относно планирането на учебното съдържание по Математически анализ за семинарните упражнения цитирано в: Михова ,А. Използване на компютърната система Mathematika при изучаване на определен интеграл, Научни трудове на Русенския университет-2013

Други публикации

2011г. - Каракашева-Йончева, Лиляна Методиева Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване на ефективността на обучението по Математически анализ , автореферат, Бл. 2011,стр.40

Примерни теми за дипломни работи за студенти от сп. ПОМИ, ПУНУ и
Представени са примерни теми за дипломни работи на студенти от сп. ПОМИ,ПОМ, ПУНУП, НУПЧЕ, Иновации в началния етап на образование


Конспект по методика на обучението по математика в началното уч


Учебна програма по Училищен курс по алгебра
Кратък преглед на теми от Учебната програма от Училищен курс по алгебра на френски език


Математици-юбиляри
Презентация за велики математици-юбиляри през 2016г.


Тема за изпит по Учебното съдържание по математика в началното
Представен е един примерен вариант на тема за изпит по дисциплината "Учебното съдържание по математика в началното училище"


Примерен вариант на курсова рамота по МОМНУ
Представен е вариант на курсова работа по МОМНУ по зададена тема.


Урок по математика за 4. клас


Енигматични средства за обучение по математика
Представени са някои възможности за приложение на математически кръстословици, лабиринти, анаграми и др., които са приложими в процеса на обучение по математика за учениците от прогимназиалния етап на образование


Урок по математика "Видове триъгълници"
Представена е презентация на урок за началния етап на образование на тема "Видове триъгълници според страните "