КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиевабв

Доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 219

Телефон: 054 830495 вътр.217

Email: t.teodosiev@shu.bg

Приемно време: 1 седм. сряда 13.00-15:00 ч. / 2 седм. четвъртък 14.00-16:00 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ К. Преславски", 1984, математика

Заемани академични длъжности

1984-1989 асистент

1989-1994 старши асистент

1994- главен асистент

Придобити научни степени

2014 - ОНС доктор по Методика на обучението по математика и информатика

Водени лекции и/или упражнения

Програмиране, Структури от данни, Езици за функционално и логическо програмиране, Изкуствен интелект, Практикум по информатика, Бюротика, Програмни продукти в икономиката, Информатика за неспециалисти, Информационни технологии, Числени методи и Математическо оптимиране.

Области на научни интереси

Oбучението по програмиране

Изкуствен интелект

Специализации

1990- Киев,Украйна

Участия в международни и национални научни проекти

2001-2002 - ръководител на проект "Синхронизиране на обучението по Информатика в ШУ с новите изисквания към обучението по Информатика в средното училище", финансиран от ШУ.

Заемани ръководни позиции

Зам.-декан на ФМИ

Член на Академичния съвет на ШУ

Член на Факултетния съвет на ФМИ

Организационна дейност

-

Членства в научни организации

Член -учредител на Асоциация "Развитие на информационното общество" със седалище в София.

Дисертации

2014г. - Методика за формиране на професионален стил в програмирането

Учебни помагала

2006г. - Геров Ал., Теодосиев Т., Езици за функционално и логическо програмиране. Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, Шумен, ISBN 954-577-373-1, 2006, 216 стр.

Статии

2018г. - Nachev A., Teodosiev T., Analysis of Employment Data Using Support Vector Machines, International Journal of Applied Engineering Research, Research India Publication, ISSN 0973-4562 Volume 13, Number 18(2018) pp.13525-13535 (Google scholar)

2018г. - Теодосиев Т., Теодосиева Г., Преподаване на програмиране чрез разработка на игри, Сборник научни трудове на Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018 г. ISSN 1314-3921, том 1, стр. 265-272, (Google scholar)

2016г. - Теодосиев Т., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕЗИЦИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ, Сборник научни трудове на Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016", Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016 г., ISSN 1314-3921, том 1, стр. 158-164

2016г. - Теодосиев Т., История на обучението по информатика в Шуменския университет, Сборник с доклади от Национална конференция по информатика, посветена на 80-годишнината от рождението на професор Петър Бърнев, Институт по математика и информатика, София, 2016, ISBN 978-954-8986-45-8, 83-8

2015г. - Teodosiev T., Nachev A., Role of the Algorithm in Introductory Programming Courses, International Journal of Applied Engineering Research, Research India Publication, ISSN 0973-4562 Volume 10, Number 7 (2015) pp. 16491-16504 (Scopus SJR-0.125 (2015))

2015г. - Teodosiev T., Nachev A., Programming Style in Introductory Programming Courses, International Journal of Applied Engineering Research, Research India Publication, ISSN 0973-4562 Volume 10, Number 10 (2015) pp. 26103-26114 (Scopus SJR-0.125(2015) )

2015г. - Nachev A., Teodosiev T., Using Support Vector Machines for Direct Marketing Models, International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication, ISSN: 2249 – 8958, Volume-4 Issue-4, April 2015, 183-190 (Google scholar)

2014г. - Теодосиев Т., Бързай бавно или мисли, преди да програмираш, Сборник доклади на Седма национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-8986-39-7, стр. 250-258(Google scholar)

2013г. - Теодосиев Т., Таксономията на Блум и обучението в стил на програмиране, Сборник доклади на Шеста национална конференция „Образованието в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2013, ISSN 1314-0752, стр. 227-236 (Google scholar)

2012г. - Теодосиев Т., Два примера за формиране на стил в програмирането, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2012", Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2012 г., ISSN 1314-3921, том 1, стр. 391-398

2012г. - Теодосиев Т., Обучението по програмиране на новаците – защо и как?, Сборник доклади на Пета национална конференция „Образованието в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2012, ISSN 1314-0752, стр. 195-204(Google scholar)

2012г. - Teodosiev T., Nachev A., Some Pitfalls in Introductory Programming Courses, International Journal “Informatics in Education”, Lithuanian Academy of Sciences, Lithuania, ISSN 1648-5831 (printed), 2012, Vol. 11, No. 2, 241–255 (Scopus SJR-0.294(2012))

2011г. - Теодосиев Т., Стилът като фактор за избягване на грешки в обучението по програмиране, Сборник доклади на Юбилейна научна конференция “40 години Шуменски университет”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, ISBN 978-954-577-603-8, 275-280

2011г. - Теодосиев Т., Стил на програмиране в обучението, Сборник доклади на Национална конференция „Образованието в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2011, ISSN 1314-0752, стр. 73-79 (Google scholar)

2010г. - Теодосиев Т., Стилът на програмата като средство за избягване на грешки, Сборник доклади на Национална конференция „Образованието в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2010, ISSN 1314-0752, стр. 87-94 (Google scholar)

2010г. - Теодосиев Т., Нужно ли е обучение в стил на програмиране, Сборник доклади на научно-практическа конференция “Иновации в образованието”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, ISBN 978-954-400-298-5, стр. 761-766

2009г. - Теодосиев Т., Внимателно с модерните методи за обучение и оценка, Сборник доклади на Национална конференция „Образованието в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2009, ISBN 978-954-8986-30-4, стр. 124-130 (Google scholar)

2009г. - Теодосиев Т., Ролята на стила в началното обучение по програмиране, Сборник доклади на Научна конференция, посветена на 105-годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон Фон Нойман, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, ISBN 978-954-577-539-0, том 1, стр. 306-313

2007г. - Теодосиев Т., Димитрова Е., Числови формати от тип дата и време в електронни таблици, Сборник научни трудове, посветен на 10-годишнината от създаването на ФМИ, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен 2007, ISBN 978-954-577-430-0, стр. 164-169

2006г. - Теодосиев Т., Г.Теодосиева, Математически проблеми в обучението по програмиране, Сборник доклади на Научно-приложна конференция „Математика, Информатика и Компютърни науки”, В.Търново, 2006, 458-462

2006г. - Теодосиев Т., Проблеми на обучението по програмиране, Сборник доклади на Национална конференция „Образованието в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2006, ISBN 978-954-8986-22-9, стр. 51-56 (Google scholar)

2006г. - Nachev A., Hill S., Teodosiev T., Predictors Based on Distributed ARTMAP Neural Network, Proceedings of the 2006 International Conference on Artificial Intelligence “ICAI’06, Las Vegas, USA, 2006, ISBN 978-193241598-8, p. 155-161 (Scopus SJR-0.129(2009))

2005г. - Теодосиев Т., Теодосиева Г., Още за обучението в стил на програмиране, In: Proceedings of the 30th International Conference ICT&P 2005, Institute of Mathematics and Informatics, София, 2005, ISBN 954-8986-15-9, стр.118-124

2004г. - Теодосиев Т., Проблеми в информационното общество, Сборник научни трудове на Научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, ISBN 954-577-258-1, том ІІ, стр. 78-82

2003г. - Теодосиев Т., Теодосиева Г., Някои бележки по обучението по програмиране, Сборник доклади на Първа Балканска конференция "Образованието- глобална идентичност и културно разнообразие", Тракийски университет, Стара Загора, 2003, ISBN 954-314-003-0, том 1, стр. 261- 267

2003г. - Йовчева Б., Дянкова В., Христова Р., Теодосиев Т., Челебиева Д., Аспекти и проблеми на обучението по информатика в средното училище, Сборник научни трудове посветен на 30-годишнината на Шуменския университет "Еп. К. Преславски", Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, ISBN 954-577-160-7, стр. 43-45

2003г. - Теодосиев Т., Теодосиева Г., Бележки по обучението в стил на програмиране, Сборник доклади на Национална конференция " Информационни изследвания, приложения и обучение - i.tech 2003", ФОИ-Комерс, София 2003, ISBN 954-16-0027-1, стр. 84-90

2002г. - Бърнева М., Теодосиев Т., Паскал или Си като първи език за програмиране, Сборник доклади на 31-вата Пролетна конференция на СМБ, Съюз на математиците в България, София, 2002, ISBN 954-8880-11-3, стр. 234-238

2002г. - Теодосиева Г., Теодосиев Т., Игровите задачи в началното обучение по програмиране, Сборник доклади на 31-вата Пролетна конференция на СМБ, Съюз на математиците в България, София, 2002, ISBN 954-8880-11-3, стр. 285-289

2001г. - Theodosiev T., Multi- Agent System with Sociality, In: Proceeding of the 9th ECCAI Advanced Course on Artificial Intelligence (ACAI 2001) and of the affiliated workshop "Adaptability and Embodiment Using Multi- Agent Systems" (AEMAS 2001), Czech Technical University in Prague, Czech Republic, ISBN 80-01-02387-7, p.247-256

2001г. - Христова Р., Теодосиев Т., Теодосиева Г., Двустранен поглед върху обучението по информатика, In: Proceeding of the 26th ICT&P 2001, София, ISBN 954-8986-06-X, стр. 170-174

2000г. - Теодосиев Т., Процесният подход при реализация на моделна среда със социална структура. Сборник доклади на 25-та международна конференция “ICT&P 2000”, Institute of Mathematics and Informatics at BAS, София, 2000, ISBN 954-8986-06-X, стр. 85-90

1999г. - Теодосиев Т., Мултиагентна система със социалност. Сборник доклади на 24 международна конференция “ICT&P 1999”, Institute of Mathematics and Informatics at BAS, София, 1999, ISBN 954-8986-06-X , стр. 197-201

1998г. - Теодосиев Т., Едно приложение на процесния подход в моделирането, International Journal on Information Theories and Applications, FOI-Commerce, София, ISSN 1310-0513, 1998, Vol. 5, Special Issue 2, стр.169-174

1997г. - Теодосиев Т., Опит за използване на моделна система, базирана на Взаимодействащи последователни процеси, Сборник доклади на 4 национална конференция “Автоматика и Информатика”, Съюз по автоматика и информатика, София, 1997, ISBN 954-9641-02-3, стр.85-88

1996г. - Теодосиев Т., Изкуствена социална система, базирана на размити множества. Сборник доклади на Юбилейна научна сесия по случай 25- годишнината на Шуменския университет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен,1996, стр.149-151

1995г. - Теодосиев Т., Системи със социална структура- възможен подход при решаване на сложни задачи. In: Proceeding of the 2nd National Conference "Automatics and Informatics", Съюз по автоматика и информатика, София,1995, ISBN 954-90020-2-0, p.103-106

1994г. - Theodosiev, T., Model System with social structure as Instrument Feature- A possible Approach in Modeling. In: Proceeding of the 1-st National Conference "Automatics and Informatics", Sofia,1994, p.211-218

1994г. - Теодосиев Т., Моделни системи със социална структура- възможен подход в моделирането. Доклади на 23 Пролетна конференция на математиците, Институт по математика, Ст. Загора, 1994, стр. 408-414.

1988г. - Теодосиев Т., Някои възможности за повишаване на ефективността при преподаване на темата „Рекурсия”, Сборник доклади от Юбилейна научна сесия на ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов”, Издателски център „Строителство и архитектура”, София, 1988, стр.35-39

1988г. - Атанасчева Д. С., Йовчева, Б. Б., Теодосиев Т. К., Христова Р. П., Обучение программированию на базе языка Паскаль в Вышем педагогическом институте г. Шумена, Материалы межвузоской научно—практической конференции, Киевский государствений педагогический институт, Киев, 1988, стр. 42-45, УДК/681.3+378.147:/371+378

Доклади

2015г. - Теодосиев Т., История на обучението по информатика в Шуменския университет, Национална конференция по информатика, посветена на 80 години от рождението от проф. П.Бърнев, София, 12-13.11.2015

Цитирания

2018г. - Теодосиев Т., Таксономията на Блум и обучението в стил на програмиране, Сборник доклади на Шеста национална конференция „Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2013, стр. 227-236. Цитирано в: Върбанова-Денчева, Кр. Дигиталната трансформация на читателя – между традицията и модерността, ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА, том 8, бр. 3, 2018, ISSN:1314-3700, стр. 276-304, http://ppm.swu.bg/media/55503/dencheva%20kristina__digitalnata_trans.pdf

2017г. - Teodosiev T., A. Nachev, Some Pitfalls in Introductory Programming Courses, International Journal “Informatics in Education”, 2012, Vol. 11, No. 2, 241–255. Цитирано в: Vincenti G., S Hilberg, J Braman, M Satzinger, L Cao, Assessing the Usability of a Novel System for Programming Education, arXiv preprint arXiv:1711.05649, 2017, https://arxiv.org/pdf/1711.05649.pdf

2016г. - Теодосиев Т., Обучението по програмиране на новаците – защо и как?, Сборник доклади на Пета национална конференция „Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2012, стр. 195-204 Цитирано в Христов Хр., МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОФТУЕР, автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор", Пловдив, 2016

2016г. - Теодосиев Т., Проблеми на обучението по програмиране, Сборник доклади на Национална конференция „Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2006, 51-56 Цитирано в Христов Хр., МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОФТУЕР, автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор", Пловдив, 2016

2015г. - Teodosiev T., A. Nachev, Some Pitfalls in Introductory Programming Courses, International Journal “Informatics in Education”, 2012, Vol. 11, No. 2, 241–255 Цитирано в: BIRZNIECE I., RUDZAJS P., KALIBATIENE D., VASILECAS O., RENCIS E., Application of Interactive Classification System in University Study Course Comparison, International Journal “Informatics in Education”, 2015, Vol. 14, No. 1, 13-34

2014г. - Teodosiev T., A. Nachev, Some Pitfalls in Introductory Programming Courses, International Journal “Informatics in Education”, 2012, Vol. 11, No. 2, 241–255 Цитирано в: Lohnertz M., Niveau transformations: a tool for method classification and lesson planning, WiPSCE : Proceedings of the 9th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, Berlin, 2014, 132-133

2014г. - Teodosiev T., A. Nachev, Some Pitfalls in Introductory Programming Courses, International Journal “Informatics in Education”, 2012, Vol. 11, No. 2, 241–255 Цитирано в: Szlavi, P., L. Zsako:General Key Concepts in Informatics: Data, "Teaching Mathematics and Computer Science", 12(2), 2014, Hungary, 135-148

2012г. - Theodosiev, T., Multi- Agent System with Sociality, In: Proceeding of the 9th ECCAI Advanced Course on Artificial Intelligence (ACAI 2001) and of the affiliated workshop " Adaptability and Embodiment Using Multi- Agent Systems" (AEMAS 2001), Prague, Czech Republic, p.247-256. Цитирано в Todorova M., Simulation of the behavior of a system with social structure by means of generalized nets, In: Proceeding of the 13th Int. Workshop on Generalized Nets London, 29 October 2012, 62–68

2012г. - Т.Теодосиев, Едно приложение на процесния подход в моделирането, Special Issues (2-5) of volume 5 of International Journal on Information Theories and Applications of ICT&P, София, 1998, стр.169-174. Цитирано в Todorova M., Simulation of the behavior of a system with social structure by means of generalized nets, In: Proceeding of the 13th Int. Workshop on Generalized Nets London, 29 October 2012, 62–68

2012г. - Т.Теодосиев, Процесният подход при реализация на моделна среда със социална структура. Сборник доклади на 25-та международна конференция ICT&P, София,2000, стр. 85-90. Цитирано в Todorova M., Simulation of the behavior of a system with social structure by means of generalized nets, In: Proceeding of the 13th Int. Workshop on Generalized Nets London, 29 October 2012, 62–68

2009г. - Бърнева М., Теодосиев Т., Паскал или Си като първи език за програмиране, Сборник доклади на 31-вата Пролетна конференция на СМБ, 2002, София, 234–238, ISSN 1313-3330 Цитирано в: Йовчева Б., Спираловиден подход в обучението по програмиране на 10-11 годишни деца, Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор", Шумен, 2009

2008г. - Theodosiev, T., Multi- Agent System with Sociality, In: Proceeding of the 9th ECCAI Advanced Course on Artificial Intelligence (ACAI 2001) and of the affiliated workshop " Adaptability and Embodiment Using Multi- Agent Systems" (AEMAS 2001), Prague, Czech Republic, p.247-256. Цитирано в Kendall Lister, Toward Semantic Interoperability for Software Systems, PhD thesis, Melbourne, 2008

2007г. - Бърнева М., Теодосиев Т., Паскал или Си като първи език за програмиране, Сборник доклади на 31-вата Пролетна конференция на СМБ, 2002, София, 234–238, ISSN 1313-3330 Цитирано в: Йовчева Б., Спираловидно обучение по програмиране на 10-11 годишни деца (на базата на езика С++), Сборник доклади на 36-та Пролетна конференция на СМБ, 2007, Варна, 369 – 375

2002г. - Theodosiev, T., Multi- Agent System with Sociality, In: Proceeding of the 9th ECCAI Advanced Course on Artificial Intelligence (ACAI 2001) and of the affiliated workshop " Adaptability and Embodiment Using Multi- Agent Systems" (AEMAS 2001), Prague, Czech Republic, p.247-256. Цитирано в Kendall Lister, Leon Sterling, Reconciling Ontological Differences for Intelligent Agents, AAAI Technical Report WS-02-09, AAAI Press, USA, 2002, p.78-83

Лекции по Увод в програмирането
за студенти от първи курс Компютърна информатика, задочно обучение


Лекции по програмиране 2 част
за студенти от специалности Математика и информатика, Комуникационни и информационни системи и Компютърни технологии за автоматизация на производството


Лекции по програмиране 1 част
за студенти от специалности Математика и информатика, Комуникационни и информационни системи и Компютърни технологии за автоматизация на производството


Лекции по УКИТ Добрич
за студентите от 3 НУПИТ за учебната 2015/16 година.


Лекции по Функционално програмиране
за студенти от 2 курс Компютърна информатика, Компютърни информБизнес информатикаационни технологии,


Лекции по функционално и логическо програмиране
за студенти от 3 курс Компютърна информатика, задочно обучение