КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Преп. д-р Михаела Димитрова Тодорова-Куцароваабв

Преп. д-р Михаела Димитрова Тодорова-Куцарова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 218

Телефон:

Email: mihaela.todorova@shu.bg

Приемно време: I седмица: петък 13:00-15:00ч., II седмица: вторник 15:00-17:00ч.

Завършен университет, специалност

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Софтуерно инженерство - магистър

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Компютърна Информатика - бакалавър

Заемани академични длъжности

Асистент - от октомври 2015 г.

Преподавател - от октомври 2019 г.

Придобити научни степени

доктор по Информатика - 09.09.2019 г.

Водени лекции и/или упражнения

Обектно - ориентирано програмиране

Бази от данни и приложения

Структури от данни

Теория на графите

Изчислимост и алгоритми

Стандарти в програмирането

Основи на програмирането

Визуално програмиране

Области на научни интереси

Структури от данни

Бази от данни

Тестване на софтуер

Участия в международни и национални научни проекти

РД-08-68/02.02.2016 г. Компютърна сигурност и нелинейни системи

РД-08-121/06.02.2017 - Генератори на псевдослучайни числа и странни атрактори

РД-08-121/06.02.2018 г. Изследване на алгоритми за електронна идентификация

РД-08-74/30.01.2019 г. Синтез на алгоритми за защита на данни

Дисертации

2019г. - Михаела Тодорова, "Изследване на хешираща функция за информационна защита", дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Информатика, Шумен, България, 109 стр. (PhD Thesis)

Статии

2019г. - Stoyanov, B., Todorova, M., Ivanova, T., Borboryan, G., and Hasanov, A. (2019, October). Two Zaslavsky maps in pseudorandom byte generation. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2164, No. 1, p. 120013). AIP Publishing.

2019г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Graniszewski, W., Kordov, K. (2019) BentSign: keyed hash algorithm based on bent Boolean function and chaotic attractor. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 67(3), 557-569.

2019г. - Todorova, M., Kutsarov, A., Kordov, K. (2019). Patient information software designed for medical specialists. Mathematical and Software Engineering, Vol. 5, No. 2, pp. 34-38, ISSN: 2367-7449

2018г. - Todorova, M. , Kapralov,S. , and Dyankova,V. , Application of sorting algorithms for convex hull determination, Mathematical and Software Engineering, vol. 4, no. 2 (2018), 24-27.

2018г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465.

2018г. - Тодорова, М. , Изследване на хеширащи алгоритми, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 183-187, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Доклади

2018г. - Тодорова, М.,(2018), Изследване на хеширащи алгоритми, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", Шумен, Булгария, 25-27.10.2018 г.

2017г. - Тодорова, М., (2017), Приложение на хеш функциите в криптографията, Научен семинар с международно участие "ШУСТЕГ 17", Шумен, България, 21.09.2017 г.

2016г. - Тодорова, М., (2016), Приложение на Бент функциите в криптографията, Научен семинар с международно участие "ШУСТЕГ 16", Шумен, България, 19.05.2016 г.

Цитирания

2019г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. Цитира се в: Li, Y., & Ge, G. (2019). Cryptographic and parallel hash function based on cross coupled map lattices suitable for multimedia communication security. Multimedia Tools and Applications, Volume 78, Issue 13, pp 17973–17994.

2019г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. ЦИТИРА СЕ В: Luo, Y., Han, S., Liu, J., Liang, Z., & Yang, S. (2019, August). Hash Hardware Generator Based on Mutual Perturbed Logistic Map. In 2019 IEEE 21st International Conference on High Performance Computing and Communications; IEEE 17th International Conference on Smart City; IEEE 5th International Conference on Data Science and Systems (HPCC/SmartCity/DSS) (pp. 353-358). IEEE.

2019г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. ЦИТИРА СЕ В: Padmapriya, V. M., Priyanka, M., Shruthy, K. S., Shanmukh, S., Thenmozhi, K., & Amirtharajan, R. (2019, March). Chaos Aided Audio Secure Communication over SC-FDMA System. In 2019 International Conference on Vision Towards Emerging Trends in Communication and Networking (ViTECoN) (pp. 1-5). IEEE.