КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Красимир Митков Кордовабв

Доц. д-р Красимир Митков Кордов

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 213

Телефон: 054 830495 вътр.229

Email: krasimir.kordov@shu.bg

Приемно време: I и II седмица: Сряда 13:00-15:00

Завършен университет, специалност

НВУ „Васил Левски” - Компютърни системи и технологии - магистър

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Компютърна Информатика - бакалавър

Месторабота преди постъпване в ШУ

-

Заемани академични длъжности

Асистент - от септември 2012 г.

Главен асистент - от февруари 2016 г.

Доцент - от март 2017 г.

Придобити научни степени

доктор по Информатика - 28.09.2015 г.

Водени лекции и/или упражнения

1. Основи на програмирането

2. Увод в програмирането и алгоритмите

3. Бази от данни и приложението им

4. Основи на компютърната информатика

5. Проектиране и дизайн на информационни системи

6. Бизнес информационни системи

7. Синтез и анализ на алгоритми

8. Web базирани информационни системи

Области на научни интереси

Криптография и криптоанализ

Псевдо-случайни генератори

Защита на цифрова информация

Криптиране на цифрови изображения

Стеганография и стеганализ

Хеш функции

Защита на данни

Web програмиране

Участия в международни и национални научни проекти

РД-08-71/29.01.2019 - "Компютърни алгоритми за защита на мултимедийни файлове"

РД-08-122/06.02.2018 "Компютърни алгоритми за защита на цифрова информация"

РД-08-124/06.02.2017 "Компютърна сигурност и защита на информация"

РД-08-068/02.02.2016 "Компютърна сигурност и нелинейни системи“

РД-08-305/12.03.2015 "Изследване на псевдослучайни числови редици, конструирани чрез нелинейни системи"

РД-08-236/13.03.2014 "Генериране на псевдослучайни двоични последователности на основата на динамични системи"

РД-08-256/14.03.2013 "Псевдослучайни генератори на редици и нелинейни функции"

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1

BG051PO00l-3.3.06-0003 „Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки” 2012-2015

BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики” 2007-2015

BG051РО001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието” 2013-2014

BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2012-2014

Членства в научни организации

IEEE, СМБ, ACM

Дисертации

2015г. - Красимир Кордов, "Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове", дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Информатика, Шумен, България, 128 стр. (PhD Thesis)

Учебни помагала

2016г. - Кордов, К., Христова, Р. (2016). Ръководство за работа с Access 2016. Учебно пособие, 144 стр., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-619-201-125-3

2014г. - Стоянов, Б., Кордов, К. (2014). Web-базирани информационни системи. Методическо ръководство V част, стр. 71-100, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-954-577-938-1

Статии

2019г. - Kordov, K. (2019). A Novel Audio Encryption Algorithm with Permutation-Substitution Architecture. Electronics, Vol. 8, No. 5, Article ID 530, ISSN: 2079-9292 (Scopus, Web of Science, Q3 – 2018)

2019г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Graniszewski, W., Kordov, K. (2019). BentSign: keyed hash algorithm based on bent Boolean function and chaotic attractor. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, Vol. 67, No. 3, pp. 557-569, ISSN: 0239-7528, (Scopus, Web of Science, Q3 – 2018)

2019г. - Todorova, M., Kutsarov, A., Kordov, K. (2019). Patient information software designed for medical specialists. Mathematical and Software Engineering, Vol. 5, No. 2, pp. 34-38, ISSN: 2367-7449

2019г. - Kordov, K., Valchev, G. (2019). Video steganography with steganalysis. Mathematical and Software Engineering, Vol. 5, No. 1, pp. 15-22, ISSN: 2367-7449

2019г. - Dimitrov, G., Kordov, K. (2019). Overview of cryptographic algorithms for video files. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Computer Science, Vol. XX C, pp. 57 – 66, ISSN 1311-834X

2018г. - Kordov, K., Eminov, D. (2018). Applied Software for Managing a Small Business. Mathematical and Software Engineering, Vol. 4, No. 1, pp. 12-17, ISSN: 2367-7449

2018г. - Кордов, К., Йорданов, Д. (2018). Стеганографски подход, базиран на компютърна игра. MAТТЕХ 2018 СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, стр. 167-174, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921

2018г. - Кордов, К., Ислям, Б. (2018). Мобилен софтуер за управление на поръчки. MAТТЕХ 2018 СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, стр. 175-182, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921

2018г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 64, No. 4, pp. 457-465, ISSN: 2081-8491 (Scopus)

2017г. - Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2017). Yet Another Pseudorandom Number Generator. International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 63, No. 2, pp. 195-199, ISSN: 2081-8491 (Scopus)

2017г. - Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 63, No. 4, pp. 417-422, ISSN: 2081-8491 (Scopus)

2017г. - Kordov, K., Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, Vol. 3, No. 2, pp. 183-189, ISSN: 2367-7449

2016г. - Stoyanov, B., Zhelezov, S., Kordov, K. (2016). Least Significant Bit Image Steganography Algorithm Based on Chaotic Rotation Equations. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, Vol. 69, No. 7, pp. 845-850, ISSN: 1310-1331 (Scopus, Web of Science, Q4 – 2016)

2015г. - Kordov, K. (2015). Signature Attractor Based Pseudorandom Generation Algorithm. Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, No. 6, pp. 287 - 293, ISSN:1313-1311 (Scopus)

2015г. - Kordov, K. (2015). Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function. Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, No. 3, pp. 129-135, e-ISSN: 1314-7552 (Scopus)

2015г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, No. 9, pp. 411 - 421, ISSN:1313-1311 (Scopus)

2015г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation. Entropy, Vol. 17, No. 4, pp. 2117-2139, ISSN: 1099-4300 (Scopus, Web of Science, Q2 – 2015)

2014г. - Кордов, К. (2014). HEARTBLEED БЪГ: Заплаха за интернет сигурността и методи за защита. MAТТЕХ 2014 СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, стр. 145-148, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921

2014г. - Kordov, K. (2014). Modified Chebyshev Map Based Pseudo-Random Bit Generator. In AIP Conference Proceedings, Vol. 1629, No. 1, pp. 432-436, e-ISSN: 1551-7616 (Scopus)

2014г. - Малчев, Д., Кордов, К. (2014). WEB-Базирана обучаваща система за дистанционно обучение. MAТТЕХ 2014 СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, стр. 149-154, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921

2014г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Zaslavsky Map Based Pseudorandom Bit Generation Scheme. Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, No. 178, pp. 8883-8887, ISSN: 1314-7552 (Scopus)

2014г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation. In International Conference on Large-Scale Scientific Computing 2013, Vol. 8353, pp. 557-564. Springer, Berlin, Heidelberg, ISSN: 0302-9743 (Scopus)

2014г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule. Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2014, Article ID 986174, 4 pages, e-ISSN: 1563-5147 (Scopus, Web of Science, Q3 – 2014)

2014г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, Vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, ISSN: 2356-6140 (Scopus)

2014г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Open Source Software Alternatives in Higher Education Following Computer Science Curricula 2013. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, Vol. 8, No. 9, pp. 1160-1163, ISSN: 2040-7459 (Scopus)

2013г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2013). Cryptanalysis of a modified encryption scheme based on bent Boolean function and feedback with carry shift register. In AIP Conference Proceedings, Vol. 1561, No. 1, pp. 373-377, e-ISSN: 1551-7616 (Scopus)

Доклади

2018г. - Кордов, К., Йорданов, Д. (2018). Стеганографски подход, базиран на компютърна игра. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", 25 - 27 октомври 2018 г., Шумен, България

2018г. - Кордов, К., Ислям, Б. (2018). Мобилен софтуер за управление на поръчки. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", 25 - 27 октомври 2018 г., Шумен, България

2014г. - Кордов, К. (2014). HEARTBLEED БЪГ: Заплаха за интернет сигурността и методи за защита. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014", 20 - 22 ноември 2014 г., Шумен, България

2014г. - Kordov K. (2014). Modified Chebyshev Map Based Pseudo-Random Bit Generator. Sixth Conference of the Euro-American Consortium for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, June 26-July 1, 2014, Albena, Bulgaria

2014г. - Малчев, Д., Кордов, К. (2014). WEB-Базирана обучаваща система за дистанционно обучение. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014", 20 - 22 ноември 2014 г., Шумен, България

2013г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2013). Cryptanalysis of a modified encryption scheme based on bent Boolean function and feedback with carry shift register. Fifth Conference of the Euro-American Consortium for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, June 24-29, 2013, Albena, Bulgaria

2013г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2013). Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation. 9th International Conference on "Large-Scale Scientific Computations", June 3-7, 2013, Sozopol, Bulgaria

Цитирания

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Abdullah, H. A., Abdullah, H. N. (2019). FPGA implementation of color image encryption using a new chaotic map. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 13(1), 129-137.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Waseem, H. M., Khan, M. (2019). A new approach to digital content privacy using quantum spin and finite-state machine. Applied Physics B, 125(2), 27.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Yousif, A., Kashmar, A. H. (2019). Key Generator to Encryption Images Based on Chaotic Maps. Iraqi Journal of Science, 60(2), 362-370.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Shakiba, A. (2019). A randomized CPA-secure asymmetric-key chaotic color image encryption scheme based on the Chebyshev mappings and one-time pad. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Liu, H., Zhao, B., Huang, L. (2019). Quantum image encryption scheme using Arnold transform and S-box scrambling. Entropy, 21(4), 343.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Khan, M., Waseem, H. M. (2019). A Novel Digital Contents Privacy Scheme Based on Kramer’s Arbitrary Spin. International Journal of Theoretical Physics, 1-24.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Shen, Q., Liu, W., Lin, Y., Zhu, Y. (2019). Designing an Image Encryption Scheme Based on Compressive Sensing and Non-Uniform Quantization for Wireless Visual Sensor Networks. Sensors, 19(14), 3081.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Javeed, A., Shah, T. Cryptosystem techniques based on the improved Chebyshev map: an application in image encryption. Multimedia Tools and Applications, 1-18.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Kang, X., Luo, X., Zhang, X., Jiang, J. (2019). Homogenized Chebyshev-Arnold Map and its Application to Color Image Encryption. IEEE Access, 7, 114459-114471.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Xie, Y., Yu, J., Guo, S., Ding, Q., Wang, E. (2019). Image Encryption Scheme with Compressed Sensing Based on New Three-Dimensional Chaotic System. Entropy, 21(9), 819.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Khan, M., Hussain, I., Jamal, S. S., Amin, M. (2019). A Privacy Scheme for Digital Images Based on Quantum Particles. International Journal of Theoretical Physics, 1-18.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Rajendran, S., Doraipandian, M. (2019, November). Construction of Two Dimensional Cubic-Tent-Sine Map for Secure Image Transmission. In International Conference on Applications and Techniques in Information Security (pp. 51-61). Springer, Singapore.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Roy, A., Misra, A. P., Banerjee, S. (2019). Chaos-based image encryption using vertical-cavity surface-emitting lasers. Optik, 176, 119-131.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Batool, S. I., Waseem, H. M. (2019). A novel image encryption scheme based on Arnold scrambling and Lucas series. Multimedia Tools and Applications, 1-27.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Abdullah, H. A., Abdullah, H. N. (2019). Colour image encryption using Nahrain chaotic map. International Journal of Wireless and Mobile Computing, 17(2), 212-218.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel image encryption scheme based on chebyshev polynomial and duffing map. The Scientific World Journal, 2014. цитира се в: Wang, Z., Wang, Z., Chen, S. (2019). Encrypted image transmission in OFDM-based VLC systems using symbol scrambling and chaotic DFT precoding. Optics Communications, 431, 229-237.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel image encryption scheme based on chebyshev polynomial and duffing map. The Scientific World Journal, 2014. цитира се в: Parida, R. R., Singh, S., Pradhan, C. (2019). Analysis of Color Image Encryption Using Multidimensional Bogdanov Map. In Histopathological Image Analysis in Medical Decision Making (pp. 202-225). IGI Global.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel image encryption scheme based on chebyshev polynomial and duffing map. The Scientific World Journal, 2014. цитира се в: Ismael, A. Y. (2019). Construct a Strong and High Performance Algorithm to Generate Pseudorandom Number Generator (PRNG) for Stream Cipher (Doctoral dissertation, University of Baghdad).

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel image encryption scheme based on chebyshev polynomial and duffing map. The Scientific World Journal, 2014. цитира се в: Wang, Z. (2019). Secure Image Transmission in Wireless OFDM Systems Using Secure Block Compression-Encryption and Symbol Scrambling. IEEE Access, 7, 126985-126997.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel image encryption scheme based on chebyshev polynomial and duffing map. The Scientific World Journal, 2014. цитира се в: Janakiraman, S., Thenmozhi, K., Rayappan, J. B. B., Paramasivam, V. M., Amirtharajan, R. (2019). Realization of chaos-based private multiprocessor network via USART of embedded devices. In Handbook of Multimedia Information Security: Techniques and Applications (pp. 323-340). Springer, Cham.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в: Tsai, C. J., Wang, H. C., Wu, J. L. (2019). Three techniques for enhancing chaos-based joint compression and encryption schemes. Entropy, 21(1), 40.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в: Li, L., Abd-El-Atty, B., Elseuofi, S., El-Rahiem, B. A., El-Latif, A. A. A. (2019, May). Quaternion and multiple chaotic systems based pseudo-random number generator. In 2019 2nd International Conference on Computer Applications & Information Security (ICCAIS) (pp. 1-5). IEEE.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в: Nouar, C., Guennoun, Z. E. A. (2019). A Pseudo Random Bit Generator Based on a Modified Chaotic Map. IJ Network Security, 21(3), 402-408.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в: Garipcan, A. M., Erdem, E. (2019). Implementation and Performance Analysis of True Random Number Generator on FPGA Environment by Using Non-periodic Chaotic Signals Obtained from Chaotic Maps. Arabian Journal for Science and Engineering, 44(11), 9427-9441.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). A novel pseudorandom bit generator based on Chirikov standard map filtered with shrinking rule. Mathematical Problems in Engineering, 2014. цитира се в: Parvees, M. M., Samath, J. A., Bose, B. P. (2019). Cryptographically Secure Diffusion Sequences—An Attempt to Prove Sequences Are Random. In Advances in Big Data and Cloud Computing (pp. 433-442). Springer, Singapore.

2019г. - Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в: Farrag, S., Alexan, W., Hussein, H. H. (2019, April). Triple-Layer Image Security Using a Zigzag Embedding Pattern. In 2019 International Conference on Advanced Communication Technologies and Networking (CommNet) (pp. 1-8). IEEE.

2019г. - Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в: Parvees, M. M., Samath, J. A., Bose, B. P. (2019). Cryptographically Secure Diffusion Sequences—An Attempt to Prove Sequences Are Random. In Advances in Big Data and Cloud Computing (pp. 433-442). Springer, Singapore.

2019г. - Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в: Setiadi, D. R. I. M. (2019). Payload Enhancement on Least Significant Bit Image Steganography Using Edge Area Dilation. International Journal of Electronics and Telecommunications, 65 (2), 287-292.

2019г. - Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в: Kang, S., Park, H., Park, J. I. (2019). CNN-Based Ternary Classification for Image Steganalysis. Electronics, 8(11), 1225.

2019г. - Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в: Battikh, D., El Assad, S., Hoang, T. M., Bakhache, B., Deforges, O., Khalil, M. (2019). Comparative Study of Three Steganographic Methods Using a Chaotic System and Their Universal Steganalysis Based on Three Feature Vectors. Entropy, 21(8), 748.

2019г. - Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в: Stoyanova T., Zhelezov S. (2019). Text steganography methods. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Computer Science, Vol. XX C, pp. 67 – 92, ISSN 1311-834X

2019г. - Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2017). Yet another pseudorandom number generator. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(2), 195-199. цитира се в: Parvees, M. M., Samath, J. A., Bose, B. P. (2019). Cryptographically Secure Diffusion Sequences—An Attempt to Prove Sequences Are Random. In Advances in Big Data and Cloud Computing (pp. 433-442). Springer, Singapore.

2019г. - Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2017). Yet another pseudorandom number generator. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(2), 195-199. цитира се в: Тодорова, М. (2019). "Изследване на хешираща функция за информационна защита", дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Информатика, Шумен, България, 109 стр.

2019г. - Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в: Kang, S., Park, H., Park, J. I. (2019). CNN-Based Ternary Classification for Image Steganalysis. Electronics, 8(11), 1225.

2019г. - Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в: Battikh, D., El Assad, S., Hoang, T. M., Bakhache, B., Deforges, O., Khalil, M. (2019). Comparative Study of Three Steganographic Methods Using a Chaotic System and Their Universal Steganalysis Based on Three Feature Vectors. Entropy, 21(8), 748.

2019г. - Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в: Popova, V., Popov, D. (2019, August). Corpus Study of Early Bulgarian Onomatopoeias in the Terms of CHILDES. In International Conference on Speech and Computer (pp. 370-380). Springer, Cham.

2019г. - Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в: Sarmov, D. (2019). Using wavefront obj file format in the quality of steganographic container. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Computer Science, Vol. XX C, pp. 93 – 100, ISSN 1311-834X

2019г. - Kordov, K., Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189. цитира се в: Stoyanov, B., Todorova, M., Ivanova, T., Borboryan, G., Hasanov, A. (2019, October). Two Zaslavsky maps in pseudorandom byte generation. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2164, No. 1, p. 120013). AIP Publishing.

2019г. - Kordov, K., Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189. цитира се в: Тодорова, М. (2019). "Изследване на хешираща функция за информационна защита", дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Информатика, Шумен, България, 109 стр.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2013, June). Pseudorandom bit generator with parallel implementation. In International Conference on Large-Scale Scientific Computing (pp. 557-564). Springer, Berlin, Heidelberg. цитира се в: Aljohani, M., Ahmad, I., Basheri, M., Alassafi, M. O. (2019). Performance Analysis of Cryptographic Pseudorandom Number Generators. IEEE Access, 7, 39794-39805.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2013, June). Pseudorandom bit generator with parallel implementation. In International Conference on Large-Scale Scientific Computing (pp. 557-564). Springer, Berlin, Heidelberg. цитира се в: Тодорова, М. (2019). "Изследване на хешираща функция за информационна защита", дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Информатика, Шумен, България, 109 стр.

2019г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. цитира се в: Li, Y., Ge, G. (2019). Cryptographic and parallel hash function based on cross coupled map lattices suitable for multimedia communication security. Multimedia Tools and Applications, 1-22.

2019г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. цитира се в: Luo, Y., Han, S., Liu, J., Liang, Z., Yang, S. (2019, August). Hash Hardware Generator Based on Mutual Perturbed Logistic Map. In 2019 IEEE 21st International Conference on High Performance Computing and Communications; IEEE 17th International Conference on Smart City; IEEE 5th International Conference on Data Science and Systems (HPCC/SmartCity/DSS) (pp. 353-358). IEEE.

2019г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. цитира се в: Padmapriya, V. M., Priyanka, M., Shruthy, K. S., Shanmukh, S., Thenmozhi, K., Amirtharajan, R. (2019, March). Chaos Aided Audio Secure Communication over SC-FDMA System. In 2019 International Conference on Vision Towards Emerging Trends in Communication and Networking (ViTECoN) (pp. 1-5). IEEE.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Open source software alternatives in higher education following computer science curricula 2013. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 8(9), 1160-1163. цитира се в: Stoyanov, S., Zhelezov, S. (2019). New Functionalities of a Virtual Computer Model Design and Construction. Mathematical and Software Engineering, 5(2), 23-33.

2019г. - Kordov, K. (2015). Signature Attractor Based Pseudorandom Generation Algorithm. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(6), 287-293. цитира се в: Тодорова, М. (2019). "Изследване на хешираща функция за информационна защита", дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Информатика, Шумен, България, 109 стр.

2019г. - Кордов, К. HEARTBLEED БЪГ: Заплаха за интернет сигурността и методи за защита. MAТТЕХ 2014, Сборник научни трудове, ТОМ 1, стр. 145-148, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921. цитира се в: Харизанова Д., Железов, Ст. (2019). Приложение за генериране на учебна документация. Сборник студентски научни публикации, Факултет по математика и информатика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 61 – 69

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в Iyengar, S. V., Balakrishnan, J. (2018). The q-deformed Tinkerbell map. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 28(11), 113102.

2018г. - Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в Hristov, H. (2018). Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, 4(1), 1-6.

2018г. - Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2017). Yet Another Pseudorandom Number Generator. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(2), 195-199. цитира се в Тодорова, М. (2018), Изследване на хеширащи алгоритми, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 183-187, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

2018г. - Kordov, K., Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189. цитира се в Liu, J., Tian, H., Chang, C. C., Wang, T., Chen, Y., Cai, Y. (2018). Steganalysis of Inactive Voice-Over-IP Frames Based on Poker Test. Symmetry, 10(8), 336.

2018г. - Kordov, K., Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189. цитира се в Hristov, H. (2018). Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, 4(1), 1-6.

2018г. - Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в Liu, J., Tian, H., Chang, C. C., Wang, T., Chen, Y., Cai, Y. (2018). Steganalysis of Inactive Voice-Over-IP Frames Based on Poker Test. Symmetry, 10(8), 336.

2018г. - Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в Siahaan, A. P. U. (2018). Technique of Hiding Information in Image using Least Significant Bit. NTERNATIONAL JOURNAL FOR INNOVATIVE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY FIELD, ISSN: 2455-0620 Volume - 4, Issue - 10, Oct – 2018

2018г. - Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в Параскевов, Хр., Стефанов, А. (2018), Съвременни стеганографски подходи в социалните мрежи, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 197-203, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

2018г. - Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в Liu, J., Tian, H., Chang, C. C., Wang, T., Chen, Y., Cai, Y. (2018). Steganalysis of Inactive Voice-Over-IP Frames Based on Poker Test. Symmetry, 10(8), 336.

2018г. - Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в Параскевов, Хр., Стефанов, А. (2018), Съвременни стеганографски подходи в социалните мрежи, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 197-203, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Preishuber, M., Hutter, T., Katzenbeisser, S., Uhl, A. (2018). Depreciating Motivation and Empirical Security Analysis of Chaos-Based Image and Video Encryption. IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION FORENSICS AND SECURITY, 13(9), 2137.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Huang, L., Cai, S., Xiao, M., Xiong, X. (2018). A simple chaotic map-based image encryption system using both plaintext related permutation and diffusion. Entropy, 20(7), 535.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Chen, M., Tang, C. (2018). Optical single-channel color image cryptosystem based on vector decomposition and three-dimensional chaotic maps. Applied Optics, 57(32), 9690-9698.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Parvees, M. M., Samath, J. A., Bose, B. P. (2018). Audio encryption–a chaos-based data byte scrambling technique. International Journal of Applied Systemic Studies, 8(1), 51-75.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Zhu, S., Zhu, C., Wang, W. (2018). A New Image Encryption Algorithm Based on Chaos and Secure Hash SHA-256. Entropy, 20(9), 716.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Parvees, M. M., Samath, J. A., Bose, B. P. (2018). Confidential storage of medical images–a chaos-based encryption approach. International Journal of Cloud Computing, 7(1), 15-39.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Liu, X., Xiao, D., Liu, C. (2018). Double Quantum Image Encryption Based on Arnold Transform and Qubit Random Rotation. Entropy, 20(11), 867.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Cai, S., Huang, L., Chen, X., Xiong, X. (2018). A Symmetric Plaintext-Related Color Image Encryption System Based on Bit Permutation. Entropy, 20(4), 282.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Palacios-Luengas, L., Delgado-Gutierrez, G., Diaz-Mendez, J. A., Vazquez-Medina, R. (2018). Symmetric cryptosystem based on skew tent map. Multimedia Tools and Applications, 77(2), 2739-2770.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Sharma, P., Shrivastava, R., Sarthi, V. K., Bhatpahri, P. (2018). Security Analysis of XOR Based Ciphered Image. Asian Journal of Computer Science and Technology, 7(1), 55-60.

2018г. - Kordov, K. (2015). Modified Pseudo-Random Bit Generation Scheme Based on Two Circle Maps and XOR Function. Applied Mathematical Sciences, 9(3), 129-135. цитира се в Янакиева, В., Стоянова, Т. (2018), RANSOMWARE атаки и противодействие, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 189-195, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в Sang, J., Akbar, M., Cai, B., Xiang, H., Hu, H. (2018). Joint Image Compression and Encryption Using IWT with SPIHT, Kd-Tree and Chaotic Maps. Applied Sciences, 8(10), 1963.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в Riaz, M., Ahmed, J., Shah, R. A., Hussain, A. (2018). Novel Secure Pseudorandom Number Generator Based on Duffing Map. Wireless Personal Communications, 99(1), 85-93.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в Lambic, D., Jankovic, A., Ahmad, M. (2018). Security Analysis of the Efficient Chaos Pseudo-random Number Generator Applied to Video Encryption. Journal of Electronic Testing, 1-7.

2018г. - Kordov, K. (2015). Signature Attractor Based Pseudorandom Generation Algorithm. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(6), 287-293. цитира се в Тодорова, М. (2018), Изследване на хеширащи алгоритми, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 183-187, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

2018г. - Kordov, K. (2015). Signature Attractor Based Pseudorandom Generation Algorithm. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(6), 287-293. цитира се в Янакиева, В., Стоянова, Т. (2018), RANSOMWARE атаки и противодействие, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 189-195, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Huang, L., Cai, S., Xiao, M., Xiong, X. (2018). A simple chaotic map-based image encryption system using both plaintext related permutation and diffusion. Entropy, 20(7), 535.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Li, C., Luo, G., Li, C. (2018). A parallel image encryption algorithm based on chaotic Duffing oscillators. Multimedia Tools and Applications, 77(15), 19193-19208.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Thajeel, S. A., Al-Tamimi, M. S. H. (2018). An Improve Image Encryption Algorithm Based on Multi-level of Chaotic Maps and Lagrange Interpolation. Iraqi Journal of Science, 59(1A), 179-188.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Zhu, S., Zhu, C., Wang, W. (2018). A New Image Encryption Algorithm Based on Chaos and Secure Hash SHA-256. Entropy, 20(9), 716.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Liu, X., Xiao, D., Liu, C. (2018). Double Quantum Image Encryption Based on Arnold Transform and Qubit Random Rotation. Entropy, 20(11), 867.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Parida, R. R., Singh, S., Pradhan, C. (2018). Analysis of Color Image Encryption Using Multidimensional Bogdanov Map. Histopathological Image Analysis in Medical Decision Making, 202

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Singh, S., Parida, R., Pradhan, C. (2018, April). Comparative Analysis of Image Encryption Using 2D and 3D Variations of Duffing Map. In 2018 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP) (pp. 0751-0754). IEEE.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel zaslavsky map based pseudorandom bit generation scheme. Applied Mathematical Sciences, 8(178), 8883-8887. цитира се в Тодорова, М. (2018), Изследване на хеширащи алгоритми, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 183-187, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). A novel pseudorandom bit generator based on Chirikov standard map filtered with shrinking rule. Mathematical Problems in Engineering, 2014. цитира се в Sang, J., Akbar, M., Cai, B., Xiang, H., Hu, H. (2018). Joint Image Compression and Encryption Using IWT with SPIHT, Kd-Tree and Chaotic Maps. Applied Sciences, 8(10), 1963.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2013, June). Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation. In International Conference on Large-Scale Scientific Computing (pp. 557-564). Springer, Berlin, Heidelberg. цитира се в Тодорова, М. (2018), Изследване на хеширащи алгоритми, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 183-187, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

2018г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Huang, X., Ye, G. (2018). An Image Encryption Algorithm Based on Time-Delay and Random Insertion. Entropy, 20(12), 974.

2017г. - Stoyanov B, Kordov K., Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics Vol. 9, 2015, no. 9, pp. 411 - 421, http://dx.doi.org/10.12988/astp.2015.5342, цитира се в: Moysis, L., Azar, A. T. (2017). New Discrete Time 2D Chaotic Maps. International Journal of System Dynamics Applications (IJSDA), 6(1), 77-104

2017г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Li, C., Luo, G., & Li, C. (2017). A parallel image encryption algorithm based on chaotic Duffing oscillators. Multimedia Tools and Applications, 1-16.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Su, Y., Tang, C., Li, B., Chen, X., Xu, W., & Cai, Y. (2017). Single-lens Fourier-transform-based optical color image encryption using dual two-dimensional chaotic maps and the Fresnel transform. Applied Optics, 56(3), 498-505.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Pak, C., Huang, L. (2017). A new color image encryption using combination of the 1D chaotic map. Signal Processing, Volume 138, September 2017, Pages 129–137

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Zhu, H., Zhang, X., Yu, H., Zhao, C., & Zhu, Z. (2017). An image encryption algorithm based on compound homogeneous hyper-chaotic system. Nonlinear Dynamics, 1-19.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Palacios-Luengas, L., Delgado-Gutierrez, G., Diaz-Mendez, J. A., & Vazquez-Medina, R. (2017). Symmetric cryptosystem based on skew tent map. Multimedia Tools and Applications, 1-32.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Su, Y., Tang, C., Gao, G., Gu, F., Lei, Z., & Tang, S. (2017). Optical encryption scheme for multiple color images using complete trinary tree structure. Optics and Lasers in Engineering, 98, 46-55.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Parvees, M. M., Samath, J. A., & Bose, B. P. (2017). Protecting Large Size Medical Images with Logistic Map Using Dynamic Parameters and Key Image. IJ Network Security, 19(6), 984-994.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Kumari, P.. Digital image encryption technique using black basal scrambling and substitution, 2017. PhD Thesis. MPUAT, Udaipur.

2017г. - Kordov, K. (2015). Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 3, pp. 129-135, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.411887 цитира се в: Paraskevov, H., Zhelezov, S., Uzunova-Dimitrova, B., Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications 9(1), 2017, pp. 5-16

2017г. - Stoyanov B, Kordov K., Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics Vol. 9, 2015, no. 9, pp. 411 - 421, http://dx.doi.org/10.12988/astp.2015.5342, цитира се в: Murillo-Escobar, M. A., Cruz-Hernandez, C., Cardoza-Avendano, L., Mendez-Ramirez, R. (2017). A novel pseudorandom number generator based on pseudorandomly enhanced logistic map. Nonlinear Dynamics, 1-19

2017г. - Stoyanov B, Kordov K., Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics Vol. 9, 2015, no. 9, pp. 411 - 421, http://dx.doi.org/10.12988/astp.2015.5342, цитира се в: Riaz, M., Ahmed, J., Shah, R. A., & Hussain, A. (2017). Novel Secure Pseudorandom Number Generator Based on Duffing Map. Wireless Personal Communications, 1-9.

2017г. - Stoyanov B, Kordov K., Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics Vol. 9, 2015, no. 9, pp. 411 - 421, http://dx.doi.org/10.12988/astp.2015.5342, цитира се в: Lambic, D., & Nikolic, M. (2017). Pseudo-random number generator based on discrete-space chaotic map. Nonlinear Dynamics, 90(1), 223-232.

2017г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Chen Zhenyang , Han Xiujing, Bi Qinsheng. Complex bursting oscillation structures in a two-dimensional non-autonomous discrete system. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2017, 49(1): 165-174

2017г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Pak, C., Huang, L. (2017). A new color image encryption using combination of the 1D chaotic map. Signal Processing, Volume 138, September 2017, Pages 129–137

2017г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Wang, Z., Qiu, W. (2017). Secure Image Transmission over DFT-precoded OFDM-VLC systems based on Chebyshev Chaos scrambling, Optics Communications, 397, 84-90.

2017г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Hamad, N., Rahman, M., & Islam, S. (2017, February). Novel remote authentication protocol using heart-signals with chaos cryptography. In Informatics, Health & Technology (ICIHT), International Conference on (pp. 1-7). IEEE.

2017г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Novosel, L., Sisul, G. (2017). Performance evaluation of chaotic spreading sequences on software-defined radio. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2017(1), 80.

2017г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Wang, Z., Chen, S. (2017, June). Performance comparison of image block compressive sensing based on chaotic sensing matrix using different basis matrices. In Image, Vision and Computing (ICIVC), 2017 2nd International Conference on (pp. 620-623). IEEE.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 986174, 4 pages, 2014. doi:10.1155/2014/986174, цитира се в: Karimov, A. I., Butusov, D. N., Rybin, V. G., & Karimov, T. I. (2017, May). The study of the modified Chirikov map. In Soft Computing and Measurements (SCM), 2017 XX IEEE International Conference on (pp. 341-344). IEEE.

2017г. - Kordov, K. M., Modified Chebyshev Map Based Pseudo-Random Bit Generator, AIP CP, 1629, 432-436 (2014), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4902305, цитира се в: Paraskevov, H., Zhelezov, S., Uzunova-Dimitrova, B., Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications 9(1), 2017, pp. 5-16

2016г. - Stoyanov, B. P., Kordov, K. M., Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation (2014), Large Scale Scientific Computing 2013, Lecture Notes in Computer Science 8353, 557-564, Springer Berlin Heidelberg, doi:10.1007/978-3-662-43880-0_64, цитира се в: Stanev, S., Szczypiorski, K. (2016). Steganography Training: a Case Study from Univeristy of Shumen in Bulgaria. International Journal of Electronics and Telecommunications, 62(3), 315-318

2016г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Zaslavsky Map Based Pseudorandom Bit Generation Scheme, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 178, 8883-8887, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.410879, цитира се в: Farsana, F. J., Gopakumar, K. (2016). A Novel Approach for Speech Encryption: Zaslavsky Map as Pseudo Random Number Generator. Procedia Computer Science, 93, 816-823

2016г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Open Source Software Alternatives in Higher Education Following Computer Science Curricula 2013, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2014, 8(9): 1160-1163, ISSN 2040-7467 цитира се в: Ajigini, O. A., A framework to manage sensitive information during its migration between software platforms, 2016. PhD Thesis

2016г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Open Source Software Alternatives in Higher Education Following Computer Science Curricula 2013, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2014, 8(9): 1160-1163, ISSN 2040-7467 цитира се в: Харизанов, К., Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение, Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“, ШУ, 2016

2016г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Open Source Software Alternatives in Higher Education Following Computer Science Curricula 2013, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2014, 8(9): 1160-1163, ISSN 2040-7467 цитира се в: Н. Ненков, Интелигентни системи, монография, 2016, с. 306, ISBN 978-619-7145-09-0

2016г. - Kordov, K. M., Modified Chebyshev Map Based Pseudo-Random Bit Generator, AIP CP, 1629, 432-436 (2014), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4902305 цитира се в: Zhelezov, S. (2016). Modified Algorithm for Steganalysis. Mathematical and Software Engineering, 1(2), 31-36.

2016г. - Stoyanov B, Kordov K., Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics Vol. 9, 2015, no. 9, pp. 411 - 421, http://dx.doi.org/10.12988/astp.2015.5342, цитира се в: Murillo-Escobar, M. A., Cruz-Hernandez, C., Cardoza-Avendano, L., Mendez-Ramirez, R. (2016). A novel pseudorandom number generator based on pseudorandomly enhanced logistic map. Nonlinear Dynamics, 1-19

2016г. - Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в Riaz, M., Ahmed, J., Shah, R. A., Hussain, A. (2018). Novel Secure Pseudorandom Number Generator Based on Duffing Map. Wireless Personal Communications, 99(1), 85-93.

2015г. - Stoyanov B, Kordov K., Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015. Vol. 17(4), pp. 2117-2139, doi:10.3390/e17042117, цитира се в: Diaconu, A. V.. KENKEN PUZZLE–BASED IMAGE ENCRYPTION ALGORITHM. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICAL SCIENCES INFORMATION SCIENCE, Volume 16, Special Issue 2015, pp. 271-286

2015г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 986174, 4 pages, 2014. doi:10.1155/2014/986174, цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I. (2015). Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps. Applied Mathematical Sciences, 9(78), 3847-3853, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149

2015г. - Stoyanov B, Kordov K., Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015. Vol. 17(4), pp. 2117-2139, doi:10.3390/e17042117, цитира се в: Ionescu, V. M., Diaconu, A. V. (2015, June). Rubiks cube principle based image encryption algorithm implementation on mobile devices. In Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 2015 7th International Conference on (pp. P-31). IEEE, doi: 10.1109/ECAI.2015.7301247

2015г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 986174, 4 pages, 2014. doi:10.1155/2014/986174, цитира се в: Станев, С., Железов, С., Параскевов, Х., Христов, Х., Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", 2015, ISBN 978-619-201-011-9

2015г. - Stoyanov B, Kordov K., Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics Vol. 9, 2015, no. 9, pp. 411 - 421, http://dx.doi.org/10.12988/astp.2015.5342, цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I. (2015). Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps. Applied Mathematical Sciences, 9(78), 3847-3853, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149

2015г. - Stoyanov, B. P., Kordov, K. M., Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation (2014), Large Scale Scientific Computing 2013, Lecture Notes in Computer Science 8353, 557-564, Springer Berlin Heidelberg, doi:10.1007/978-3-662-43880-0_64, цитира се в: Zhelezov, H. Paraskevov, Possibilities for steganographic parallel processing with a cluster system, Contemporary Engineering Sciences, Vol. 8, 2015, no. 18, 809-816

2015г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Zaslavsky Map Based Pseudorandom Bit Generation Scheme, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 178, 8883-8887, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.410879, цитира се в: Gaeini, A., Mirghadri, A., Jandaghi, G. (2015). A General Evaluation Pattern for Pseudo Random Number Generators, Trends in Applied Sciences Research, 10(5), 231.

2015г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Zaslavsky Map Based Pseudorandom Bit Generation Scheme, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 178, 8883-8887, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.410879, цитира се в: Alshibani, Dina Riadh, and Rasha Shaker Ibrahim. "Implementation of Gray Image Encryption using Multi-Level of Permutation and Substitution.", International Journal of Applied Information Systems (IJAIS) – ISSN: 2249-0868, Volume 10 – No.1, November 2015

2015г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Ren, Shuai, Tao Zhang, and Fangxia Shi. "CHARACTERISTIC ANALYSIS OF CARRIER BASED ON THE FILTERING AND A MULTI-WAVELET METHOD FOR THE INFORMATION HIDING." Discrete & Continuous Dynamical Systems-Series S 8.6 (2015)

2015г. - Kordov, K., Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 3, pp. 129-135, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.411887, цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I. (2015). Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps. Applied Mathematical Sciences, 9(78), 3847-3853, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149

2015г. - Kordov, K. M., Modified Chebyshev Map Based Pseudo-Random Bit Generator, AIP CP, 1629, 432-436 (2014), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4902305 цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I. (2015). Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps. Applied Mathematical Sciences, 9(78), 3847-3853, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149

2015г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I. (2015). Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps. Applied Mathematical Sciences, 9(78), 3847-3853, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149

2015г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Naga P Srinivasu and Ch. Seshadri Rao. Article: A Multilevel Image Encryption based on Duffing map and Modified DNA Hybridization for Transfer over an Unsecured Channel. International Journal of Computer Applications 120(4):1-4, June 2015

2015г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Станев, С., Железов, С., Параскевов, Х., Христов, Х., Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", 2015, ISBN 978-619-201-011-9

2015г. - Stoyanov, B. P., Kordov, K. M., Cryptanalysis of a modified encryption scheme based on bent Boolean function and feedback with carry shift register, AIP CP, 1561, 373-377 (2013), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4827249, цитира се в: Tokareva, N., Bent Functions: Results and Applications to Cryptography, Academic Press, Elsevier, 2015, 220 pages, ISBN-13: 978-0128023181

2014г. - Kordov, K. M., Modified Chebyshev Map Based Pseudo-Random Bit Generator, AIP CP, 1629, 432-436 (2014), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4902305, цитира се в: Borislav Stoyanov, Pseudo-random bit generation algorithm based on Chebyshev polynomial and Tinkerbell map, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 125, 6205-6210, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.48676

2014г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Radu Boriga, Ana Cristina Dascalescu, and Adrian-Viorel Diaconu, A New One-Dimensional Chaotic Map and Its Use in a Novel Real-Time Image Encryption Scheme, Advances in Multimedia, vol. 2014, Article ID 409586, 15 pages, 2014. doi:10.1155/2014/409586