КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ст. преп. Емануил Стоянов Стояновабв

Ст. преп. Емануил Стоянов Стоянов

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 219

Телефон:

Email: e.stoyanov@shu.bg

Приемно време: I-ва седмица: Сряда 11.00 -13.00 ч., II-ра седмица: Четвъртък 12.00 -14.00 ч, кабинет К3-219.

Завършен университет, специалност

Шуменски Университет "Еп. Константин Преславски", Информатика (магистър)

Месторабота преди постъпване в ШУ

Графичен дизайн в рекламна агенция. (1997 - 1998 г.)

CAD-CAM Програмиране. (2010 - 2011г.)

Заемани академични длъжности

асистент от 1998 г.

главен асистент от 2011 г.

преподавател от 2014

старши преподавател от 2018

Водени лекции и/или упражнения

1. Увод в специалността.

2. Основи на програмирането

3. Основи на компютърната информатика

4. Програмиране I част.

5. Програмиране II част.

6. Увод в програмирането и алгоритмите

7. Практикум по програмиране

8. Обектно-ориентирано програмиране.

9. Принципи на обектно ориентирания подход

10. Практикум по обектно ориентирано програмиране

11. Дискретна математика.

12. Семантика на езиците за програмиране.

13. Проектиране и анализ на компютърни алгоритми.

14. Геоинформатика

Области на научни интереси

• Цифрово представяне на данни и обработка;

• Компютърна графика;

• 3D моделиране и анализи;

• Стеганография;

• Компютърни симулации;

• Видео и аудио обработка;

• ГИС и картографски системи;

• Звуков синтез;

• Дистанционни методи за изследване

Участия в международни и национални научни проекти

Участие във вътрешно-университетски проект РД-08-124/06.02.2017 „Компютърна сигурност и защита на информация”, ръководител - доц. д-р Красимир Кордов.

Участие в национален проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ - Фаза 1.

Участие във вътрешно-университетски проект РД-08-68/02.02.16 „Компютърна сигурност и нелинейни системи“, ръководител - Проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов.

Участие в национален проект BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики”.

Участие във вътрешно-университетски проект РД-08-256/14.03.2013 от параграф ”Научни изследвания” на Шуменски Университет, ръководител - доц. д-р Борислав Панайотов Стоянов.

Участие във вътрешно-университетски проект РД-05-280/15.03.2012, ръководител - доц. д-р Борислав Панайотов Стоянов.

Организационна дейност

Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – II и III курс (задочно) за учебната 2017-2018г.

Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – I и II курс (задочно) за учебната 2016-2017г.

Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – I и IV курс (задочно) за учебната 2015-2016г.

Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – III и IV курс (задочно) за учебната 2014-2015г.

Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – II и III курс (задочно) за учебната 2013-2014г.

Курсов ръководител на спец. Компютърна информатика – I и II курс (задочно) за учебната 2012-2013г.

Членства в научни организации

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - в периода 2005 - 2007 г..

Държавни и/или научни награди

Републиканско военно състезание - "Равда - 1987 г.", Топо-геодезия и наземна артилерия, първо място (отборно), трето място (индивидуално).

Статии

2019г. - Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, ПРИЛОЖИМОСТ И ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА НА ФОТОГРАМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ, Специализирано научно издание "Дигитализация на културно-историческото наследство" - 2019 г. на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ към ННЕК - ЮНЕСКО.

2016г. - Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ЗАПАДНИЯ СКАТ НА МАДАРСКОТО ПЛАТО, Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11 - 05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 65-69.

2016г. - проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЮЖНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ, Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с.74-81.

2016г. - доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, ас. д-р Сунай ИБРЯМОВ, СРУТИЩНИ ПРОЦЕСИ В РАЙОНА НА ПЕЩЕРАТА „НИМФИТЕ” (МАДАРСКО ПЛАТО), Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 172-177.

2016г. - проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА СРЕДНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ, Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 178-183.

2016г. - проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕВЕРНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ, Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 184-190.

2016г. - проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, НЕВИДИМОТО ЛИЦЕ НА ИНКАЯ, Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 191-198.

2016г. - проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, КАРАДЖОВ КАМЪК ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД, Сборник доклади, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с.199-206.

2016г. - B. Stoyanov, E. Stoyanov,ТHE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHEOASTRONOMY, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB) 1, 2016. http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf

2015г. - Emanuil Stoyanov, Bozhidar Stoyanov; GRAPHIC INTERPRETATION OF DIGITAL PRODUCTS AND APPLICATIONS IN STEGANOGRAPHY; JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol.8, 2015, p.64-73.

2014г. - Стоянов, Е.С., Стоянов, Б.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163.

2014г. - Стоянов Е., Б. Стоянов, Графично интерпретиране на цифрови продукти и използване в стеганографията, МАТТЕХ 2014, 20.11-20.11.2014, ШУ „Еп. К. Преславски”, Годишник, Том XVI C/2014, с.130-143.

2013г. - Емануил Стоянов, Б. Стоянов, Един подход за стеганографска защита на цифрови продукти, Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии" и 30 години специалност "Компютърни системи и технологии", ТУ-Варна, 27.09-28.09.2013г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XI, Брой 1/2013, с.176-181.

2012г. - Стоянов Е., Б. Стоянов, Един подход за повишаване динамиката на растерни изображения", МАТТЕХ 2012, 22.11-24.11.2012, ШУ "Еп. К. Преславски", Том-1, с.151-158.

2012г. - Стоянов Е., Б. Стоянов, Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия, МАТТЕХ 2012, 22.11-24.11.2012, ШУ "Еп. К. Преславски", Том-2, с.176-183.

2008г. - Стоянов Е., Б. Стоянов, Модифициране на цифров метод за подобряване на изображения чрез дефокусиране, Научна конференция ШУ "Еп. К.Преславски", Институт за перспективни изследвания за отбраната – МО, Факултет по артилерия, ПВО и КИС на НВУ „В. Левски”– Шумен, 4.12-5.12.08 г. - гр. Шумен, с.247-254.

2008г. - Стоянов Е., Б. Стоянов, Цифрова реализация на фотографски метод за подобряване на изображения чрез дефокусиране, Научна конференция ШУ "Еп. К.Преславски", Институт за перспективни изследвания за отбраната – МО, Факултет по артилерия, ПВО и КИС на НВУ „В. Левски”– Шумен, 4.12-5.12.08 г. - гр. Шумен, с.242-246.

2008г. - Стоянов Е., Б. Стоянов, Обратими растерни трансформации и тяхното приложение в стеганографията, Международна научна конференция РУ "Ангел Кънчев" и Съюз на учените в Русе, 31.10-01.11.08 - гр. Русе, том 47, серия 3.2, с. 84-91.

2008г. - Стоянов Е., Б. Стоянов, Модификации на метода "Unsharp mask" за подобряване визуализацията на цифрови изображения, Международна научнаконференция "Компютърни методи в науката и образованието", ШУ "Еп. К. Преславски" и Геометричното дружество “Боян Петканчин”, 12.09-14.09.08 г. - гр. Варна.

2008г. - Стоянов Е., Б. Стоянов, Използване на растерни преобразувания в стеганографията, Международна научна конференция "Компютърни методи в науката иобразованието", ШУ "Еп. К. Преславски" и Геометричното дружество “Боян Петканчин”, 12.09-14.09.08 - гр. Варна.

2004г. - Стоянов Е., Метод за тримерно моделиране релефа на земната повърхност с използване на DEM, Научна конференция ШУ „Еп. Константин Преславски”(4-5.12.2003), Сборник научни трудове посветен на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов, Том II, Компютърна информатика, Проблеми на обучението по информатика, Шумен, 2004, с. 123-130.

2000г. - Стоянов Е., Модели на взаимодействие в общество от независими агенти, Научна конференция „Научно–технологичен трансфер”, Институт за космически изследвания – БАН със съдействието на ШУ „Еп. Константин Преславски” и ВВУАПО „П. Волов”(3-4.10.), гр. Шумен, 2000, с. 85-92.

1997г. - Stoyanov, E., B. Stoyanov, Applyng the Multi-Agent Approach to Text Analysis, Twenty-second International Conference INFORMATION TECHNOLOGIES ANDPROGRAMMING, Multimedia Technology and Systems, Sofia, June 12-17, 1997, p. 85-92.

Доклади

2019г. - Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, ФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ, Международен симпозиум "Епиграфика и медиевистика", организиран от Научен център "Преславска книжовна школа", Факултет по хуманитарни науки при Шуменския университет, 29-31 октомври 2019 г., проведен в Археологическия музей "Велики Преслав".

2018г. - Божидар Стоянов, Емануил Стоянов. Цифрова обработка на изображения в помощ на разследването, МАТТЕХ 2018, 25 - 27.11.2018 г.,ШУ „Еп. К. Преславски”.

2017г. - Божидар С. Стоянов, Емануил С. Стоянов, СТЕГАНОГРАФСКИ ЗАЩИТИ В СЪВРЕМЕННАТА ГЕОДЕЗИЯ, Mеждународна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“.

2016г. - Стоянов Б., Е. Стоянов, За някои стеганографски техники, Научен семинар с международно участие ШУСТЕГ 2016, ШУ „Еп. К. Преславски”, 19.05.2016г.

2014г. - Стоянов Е., Б. Стоянов, За някои стеганографски техники, Научен семинар с международно участие ШУСТЕГ 14, ШУ „Еп. К. Преславски”, Дегестански държавен университет за народно стопанство (ДГИНХ) - РУСИЯ, Асоциация на учените в областта на сигурността и отбраната, 18.10.2014г., участие само с доклад.

Цитирания

2019г. - Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163, Цитира се в Монография: Е. Стойков, "Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-334-9

2019г. - Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия, Стоянов Е., Б. Стоянов, МАТТЕХ 2012, 22.11-24.11.2012, ШУ "Еп. К. Преславски",том 2, Цитира се в Монография: Е. Стойков, "Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-334-9

2019г. - Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163, Цитира се в Stoykov, E., " METHODOLOGY FOR SURVEYING AND TRACING OF OBJECTS BY USING GNSS", Годишник: Технически науки, Шумен, 2019 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".

2019г. - Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163, Цитира се в Stoykov, E., " ASSESSMENT OF THE ACCURACY OF SURVEYING AND TRACING OF OBJECTS BY CLASSICAL AND GNSS METHOD", Годишник: Технически науки, Шумен, 2019 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".

2019г. - Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XII, Брой 1/2014, с.158-163, Цитирано от Stoykov, E., " PRELIMINARY PROCESSING OF SATELLITE MEASUREMENTS", Годишник: Технически науки, Шумен, 2019 г., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".