Проф. д-р Константин Стойчев Цветковабв

Проф. д-р Константин Стойчев Цветков

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 21

Телефон: +359 52 830495 вътр.141

Email: kscbgg@gmail.com, k.cvetkov@shu.bg

Приемно време: skype:ksc_bg@gmail.com от 8.00-18.00 online

Завършен университет, специалност

ВНВАУ „Панайот Волов”, Инженер по ЕИТ, 1985

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ "Васил Левски"-1987-2003

Заемани академични длъжности

ШУ „Еп. Константин Преславски”, Доцент, 1999-2012

ШУ „Еп. Константин Преславски”,Професор,2013 и понастоящем.

ВУАРР,Пловдив,Професор, 2013 и понастоящем.

Придобити научни степени

НВУ "Васил Левски", доктор по техническите науки ,1997.

02.21.09 Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)

Водени лекции и/или упражнения

Информатика,Операционни системи, Програмиране по Linux, Системно програмиране по Linux,Приложни програмни продукти на базата на отворен код,

Управление на проекти(Автоматизирано управление на проекти), Електронен бизнес, Симулиране на компютърни мрежи

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Чанаккале, Турция, Университет Онсекиз (18) Март, по програма Еразъм + от 6.9.2015 до 11.9.2015 година.

Текирдаг, Турция, Namik Kemal University, по програма Еразъм + от 23.05.2016 до 27.05.2016 година.

Солун,Гърция,Солун, Alexander Technological Institute of Thessaloniki по програма Еразъм + от 22.05.2017 до 26.05.2017 г.”

Чанаккале, Турция, Университет Онсекиз (18) Март, по програма Еразъм + от 1.05.2018 до 5.05.2018 година

Области на научни интереси

01.01.12. Информатика (вкл. Математическо осигуряване, архитектура на изчислителни системи, операционни системи и системно програмиране, бази от данни и знания и системи за управлението им, изкуствен интелект, бюротика, информационно моделиране, кибернетика)

02.21.07. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

02.21.09. Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)

02.21.10. Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика, правна и др.)

05.02.08. Приложение на изчислителната техника в икономиката

Участия в международни и национални научни проекти

I.Международни:

1.Проект за трансфер на иновации по Програма „Леонардо да Винчи“ -ECVET-based training of trainers in organic food retailing to ‘EcoQualify’ Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) (№ 2013-1-BG1-LEO05-08698) –2013-2015г- експерт.

II.Национални

1) НВУ „ВАСИЛ Левски” и Военоморска академия. Обединен проект “Усъвършенствуване на университетската система за управление на качеството на обучение във висшите военни училища” и “Усъвършенстване на факултативната система за самооценяване равнището на обучение по специалности и управление качеството на обучение” – МОН, 2002-2003г., участник.

2) Между университетски проект “Виртуална катедра “Джон Атанасов” , МТС, 2002-2003г., координатор за НВУ „Васил Левски”.

3) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите” /BG051PO001-4.3.04-0056/, 2012 – 2014, автор и рецензент на учебни пособия от проекта.

4) Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища /по схема BG051PO001-3.1.09 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“/, ключов експерт.

5) Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“- ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 , 2012 – 2014., автор и рецензент на учебни пособия от проекта.

6) BG161PO003-1.1.05-0273-C0001 „Подкрепа за внедряване на иновативната софтуерна уеб платформа "Хин"“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” – 2013-2015,експерт анализ и дизайн.

7) BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“-ВУАРР с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката – 2013-2014 година, академичен наставник.

8) BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8. Икономика на Икономически университет-Варна,2014, експерт бизнес развитие.

9)Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР – 2017-2018 година, академичен наставник.

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра - НВУ "Васил Левски" 2000-2003

Ръководител на катедра във ВУАРР 2013 и и понастоящем.

Организационна дейност

Председател на общото събрание на ФМИ 2008-2012

Член на АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ на Шуменския университет -2010-2012

Член на АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ на ВУАРР -2014- до сега

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Монографии

2016г. - Цветко К. Управление на проекти с прилагане на софтуер с отворен код ProjectLibre.Фабер,2016,В.Търново,ISBN 978-619-00-0300-7

2012г. - Управление на проекти със средства за автоматизация,Faber,Велико Търново,2012,ISBN;978-954-400-795-9

Учебници

2018г. - Цветков K., Управленски информационни системи ( LibreOffice Base), Издателство Фабер , Велико Търново, 2018,ISBN 978-619-00-0803-3.

2014г. - Цветков K., Информационни системи и технологии, ВУАРР-ЦДО,Пловдив,2014, ISBN 978-619-7048-67-4

2014г. - Цветков K., Информатика, ВУАРР-ЦДО,Пловдив,2014, ISBN 978-619-7048-66-7

2014г. - Tsvetkov Konstantin Stoychev,UARD,Plovdiv,2014, Informatics, ISBN 978-619-203-046-9

2014г. - Tsvetkov Konstantin Stoychev, UARD,Plovdiv,2014, Information systems and technologies, ISBN 978-619-203-048-3

2014г. - Tsvetkov Konstantin Stoychev, Project management, UARD,Plovdiv,2014, ISBN 978-619-203-060-5

2013г. - Цветков K., Приложение на програмния продукт OpenProj при „Управление на проекти”, Велико Търново, 2013, ISBN 978-954-400-850

2012г. - Цветков K., Управление на проекти с Microsoft Office Project 2007 Professional., Център по евроинтеграция и култура към ВУАРР, ВУАРР, Велико Търново, 2012, ISBN 978-954-9498-88-2.

2012г. - Цветков K., Информатика, Издателство Фабер , Велико Търново, 2013, ISBN 978-954-9498-88-2-130

2012г. - Управление на проекти.Част1.Основни теоретични постановки,ЦДО, ВУАРР,Велико Търново,2012,ISBN;978-954-9498-76-9

2012г. - Управление на проекти.Второ преработено ииздание,ЦДО, ВУАРР,Велико Търново,2012,ISBN;978-954-9498-76-9

Учебни помагала

2014г. - Цветков K.,Операционни системи, ШУМЕН –ЦДО, 2014.

2012г. - Управление на проекти със Microsoft Office Project 2007 Professional,ЦЕИ при ВУАРР,Пловдив,2012,ISBN;978-954-400-795-9

Статии

2016г. - Цветков K. и к-в,Процеси при управление на проекти,Сборник годишни доклади на НВУ "Васил Левски",Велико Търново,2016, ISSN 1314-1937 p.246-2512

2016г. - Basic theoretical formulations of project management, JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY ,Istambul

2013г. - ANALYSIS AND DECISION FOR THE MOST COMMON PROBLEMS OF MICROSOFT WINDOWS SERVER OPERATING SYSTEM,Университетско издание за наука НОВО ЗНАНИЕ ,Пловдив, 2013, ISSN 1314 -5703

2013г. - Tsvetkov Konstantin Stoychev , Mariana Mateeva Petrova, IS THERE ANY TRUTH IN „PROJECTLIBRE THE OPEN SOURCE REPLACEMENT OF MICROSOFT PROJECT”?, VOLUME 17 #2 TTI JOURNAL "COMPUTER MODELLING AND NEW TECHNOLOGIES", Latvia, Riga, 2013.

2003г. - Цветков К.С., Ангелов М.С.,Концепция за създаване на виртуална академична мрежа в НВУ „Васил Левски“,София, България, Център за европейско образование и мултикултурни комуникации и ЕДИМИТ ООД,стp.163-168

Доклади

2018г. - Marinov Rumen, Tscvetkov Konstantin, BUILDING A SYSTEM FOR CYBERSECURITY FOR COMBATING CRIMES IN CYBERSPACE,IBANESS Conference Series – Tekirdag / Turkey,2018

2017г. - TSVETKOV Konstantin,Project Management Concept,International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress. BULGARIA April 08-09, 2017 Russe, ISSN:2149-9314,p.169-179

2016г. - Tsvetkov Konstantin Stoychev ,Teodor Georgiev, An Innovate and Proven and Proven-To-Be Effective Approach in The Educational Process in Primary Schools With Help of It Technologies, IBANESS Conference Series-Plovdiv/BULGARIA, ISBN 978-619-203-024-7,119-123

2016г. - Tsvetkov Konstantin Stoychev , Project Management for Students From University of Agribusiness and Rural Development and Software for Its Application, IBANESS Conference Series-Plovdiv/BULGARIA, ISBN 978-619-203-024-7, 357-363

2014г. - Цветков Константин и Бистра Василева.Бенчмаркинг на бизнес ориентираните магистърски програми по маркетинг., Икономически университет – Варна,2014,ISBN 978-954-449-757-6

2014г. - Цветков K. и Д.Жекова,Приложение на CMS системите в създаването на уеб базиран образователен портал, УИ "Еп.Константин Преславски", Шумен, 2013,ISSN 1312-2347

2014г. - Цветков К. и к-в, Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР, Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-753-208-3

2014г. - Цветков Константин и Бистра Василева. Бенчмаркинг на бизнес ориентираните магистърски програми по маркетинг, Икономически университет – Варна, 2014, ISBN 978-954-449-757-6

2013г. - Delyan Sarmov, , Konstantin Tscvetkov. A Case for High Performance Computing with Using Isolated Computational Resource. 2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER 2013). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813029571

2013г. - Цветков, К., Кр. Митев. Създаване на компонент от библиотечен софтуер с използване на CMS JOOMLA, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013 г.,ISSN 1312-2347

2012г. - An alternative approach and attempt to come up with a standard for biometric user authentication in a network based environment.CY-ICER 2012, Cyprus, 2012. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 47, Pages 1-2246 (2012), ISSN: 1877-0428.

2012г. - Анализ на водещите системи за автоматизация на управлението на проекти, НВУ, том 9, Велико Търново, България, 2012. ISBN 978-954-753-095-9,с.32-38

2012г. - Изследване особеностите на компютърните облаци и переспективите пред висшето образование”, НВУ, том 9, Велико Търново,България, 2012. ISBN978-954-753-095-9,стр.22-32

2011г. - Софтуерни средства за осигуряване на среда позволяваща изпълнение на софтуер предназначен за различни операционни системи, България, Шумен, 2007. ISBN 978-954-577-430-0, стр. 170-175.

2011г. - Parallelism in providing security in Microsoft operating systems and operating systems with Open source, Hungary,Budapest

2011г. - MULTI-TASKING ALGORITHMS USED BY LOAD BALANSER SYSTEMS, НВУ, том 6, Велико Търново, България, 2011, ISSN 1314-1937, стр.249-257

2011г. - Облачните структури и предизвикателствата пред процесите по подпомагане на решенията в Българската армия, НВУ, том 8, Велико Търново, България, 2011. ISSN 1314-1937,стр.200-209

2011г. - MULTI-TASKING ALGORITHMS USED BY LOAD BALANSER SYSTEMS, НВУ, том 6, Велико Търново, България, 2011, ISSN 1314-1937, стр.249-257

2010г. - Konstantin Tsvetkov. Parallels between the MS project and Open Source applications for the realization of automated teaching project management, Serbia, Vraska Banja, 2010

2010г. - Konstantin Tsvetkov,etc Mobile operating systems and mobile communications, a fashion or a new approach to student learning,Serbia, Vraska Banja

2010г. - MOBILE OPERATIONG SYSTEMS & PROGRAMMING FOR THEM and EDUCATION OF STUDANTS,Shumen, Bulgaria,2010. ISSN:1314-3921,стр.171-178.

2010г. - Parallelism in providing security in Microsoft operating systems and operating systems with Open source, Proceedings of the New Challenges in the Field of Military Sciences 2010 7th International Scientific Conference, Budapest, Bolyai Janos Military Foundation, 2010. ISBN 978-963-87706-6-0.

2009г. - BULGARIAN UNIVERSITY CONSORTIUM FOR INVESTIGATING THE POTENTIALITY OF MOBILE-LEARNING FOR WIDENING THE COVERAGE OF LEARNING WITHOUT BOARDERS, Hungary, Budapest, 2009, ISBN 978-963-87706-4-6.

2009г. - MOBILE LEARNING AND MOBILE OPERATING SYSTEMS, Hungary, Budapest,2009,ISBN 978-963-87706-4-6.

2008г. - Why should we prefer students’ education with open-source software?,Greece,Kavala, 2008.ISBN:978-954-580-255-3,стр.570-575

2007г. - Software Solutions For Insurance of an Environment, which Allows an Execution of Software Designed for Different Operating Systems, Romania, Bucharest, MTA review 2007.,ISSN 1453-259X, стр.79-87.

2007г. - Electronic Textbook "Study Macromedia Flash MX", Turkey, Istanbul, 2007. ISBN:978-975-6437-75-9, стр.32-36.

2007г. - On-Line Consultation Expert System in Insurance, Turkey, Istanbul, 2007. ISBN:978-975-6437-75-9.

2007г. - Константин Цветков , Делян Сърмов, Модел на виртуална машина управляваща операционни системи, България, Варна

2007г. - Software Solutions For Insurance of an Environment, which Allows an Execution of Software Designed for Different Operating Systems, Romania, Bucharest, MTA review 2007.,ISSN 1453-259X, стр.79-87.

2006г. - АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРЯВЕНЕ НА СРЕДА , КОЯТО ПОЗВОЛЯВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОФТУЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА РАЗЛИЧНИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ,НВУ, Велико Търново, 2006, ISSN 1313-0390, стр.170-174.

2006г. - ПРИЧИНИ ЗА ПОРАЖДАНЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ ОПЕРАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, НВУ, Велико Търново, 2006, ISSN 1313-0390,стр.242-247.

2006г. - An approach to Subject Area Analysis of an Intelligent University Training Managing System , Romania, Bucharest, MTA review 2006., ISSN 1453-259X

2005г. - Valuation of the functional reliability of the communicational informational systems, using the method of time characteristics of the informational processes in terms of real reliability, Romania, Bucharest, 2005. ISBN 973-640-074-3, стр.129-132.

2005г. - An approach to hidden data storage , Romania, Bucharest, 2005. ISBN 973-640-074-3,стр.133-136.

2005г. - Attacks on networks and protection against unauthorized access, Romania, Bucharest, 2005. ISBN 973-640-074-3,стр.122-128.

2004г. - Vassil Levsky national military university and John Atanasoff virtual department of computing. Budapest, Hungary, 2004, ISSN 1588-8789, стр.353-361.

2004г. - Challenges to internet security. Budapest, Hungary, 2004, ISSN 1416-1443, стр.192-199.

2003г. - Cryptographic systems and crypt blunders. Bucharest, Romania, 2003, ISBN 973-640-012-3,123-128 .

2003г. - Х. Христов,Цветан, Стойчев Цветков,Константин, Един подход за интеграция между платформи за електронно обучение,Велико Търново,България,Научни трудове -2003- Национален военен университет "Васил Левски", т.73,стр.484-490, ISSN: 1313-8553.

2003г. - Константин Стойчев Цветков, Нено Христов Христов, ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ НА КАНДИДАТ-КУРСАНТИТЕ ЗА ВВУЗ,Велико Търново,България,Научни трудове -2003- Национален военен университет "Васил Левски", т.73,стр.426-429, ISSN: 1313-8553.

2002г. - Simulation of automated exchange in a tactical unit, Ohrid, Republic of Macedonia, 2002, ISBN 9989-9504-8-2,507-511.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2016г. - Рецензия на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, научна специалност „Управление на ресурси и технологии“, обявен в Държавен вестник, бр. 8/30.01.2015 г. и в интернет - страницата на НВУ „Васил Левски“, за нуждите на катедра „Управление на ресурси и технологии“ към факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“, като кандидат участва подп. гл. ас. д-р инж. Тихомир Евстатиев Йотков .

2015г. - Р Е Ц Е Н З И Я на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, научна специалност „Управление на ресурси и технологии“, обявен в Държавен вестник, бр. 8/30.01.2015 г. и в интернет - страницата на НВУ „Васил Левски“, за нуждите на катедра „Управление на ресурси и технологии“ към факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“, като кандидат участва подп. гл. ас. д-р инж. Тихомир Евстатиев Йотков от катедра „Управление на ресурси и технологии“.

2014г. - Рецензия на тема „ АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БРОНИРАНИТЕ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ, ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ В ОПЕРАЦИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВОЙНА” с автор инж. Свилен Ангелов Спирдонов

2014г. - Становище относно трудове за заемане на академична длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, на доц. д-р Мариана Матеева Петрова

2013г. - Рецензия относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” в областта на висше образование 5.Технически науки на тема „ Анализ на риска при превоз на опасни товари в населено место с автомобилен транспорт”, с автор инж. ИВАН НИКОЛЕВ МИНЕВСКИ

2013г. - Становище относно Дисертационен труд за за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, на тема ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, с автор ДЕЛЯН ХРИСТОВ СЪРМОВ

2013г. - Становище относно Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” в областта на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”, Професионално направление 9.2 „Военно дело” на тема: „Усъвършенстване на управлението на материалното осигуряване в тактическите формирования от Сухопътни войски ”, с автор Георги Иванов Глухчов

Други публикации

2014г. - Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите” /BG051PO001-4.3.04-0056/, 2012 – 2014. Експерт, автор и рецензент на учебни пособия от проекта

2014г. - Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища /по схема BG051PO001-3.1.09 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“/. Ключов експерт

2014г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“- ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 , 2012 – 2014., Автор и рецензент на учебни пособия от проекта

2014г. - Подкрепа за внедряване на иновационна софтуерна уеб платформа „ХИН”, финансиран по процедура BG161РО003-1.1.05” – 2013-2014- Експерт анализ и дизайн.

2014г. - BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8. Икономика на Икономически университет-Варна,2014, експерт бизнес развитие.

2014г. - Проект за трансфер на иновации по Програма „Леонардо да Винчи“ -ECVET-based training of trainers in organic food retailing to ‘EcoQualify’ Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) (№ 2013-1-BG1-LEO05-08698) –2013-2015г- експерт.