КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проф. д.н. Борислав Панайотов Стояновабв

Проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 213

Телефон: 054 830495 вътр.229

Email: borislav.stoyanov@shu.bg

Приемно време: понеделник 14:30--16:30

Завършен университет, специалност

Шуменски университет, информатика, ОКС "магистър"

Месторабота преди постъпване в ШУ

"Явлена-Шумен" ООД

Заемани академични длъжности

професор по Информатика (2016)

доцент по Информатика, шифър 01.01.12 (2009)

главен асистент (2007)

асистент (2002)

Придобити научни степени

доктор на науките по Информатика (2015)

доктор по Информатика, шифър 01.01.12 (2007)

Водени лекции и/или упражнения

Програмиране I част

Програмиране II част

Бази от данни

Разпределени бази от данни

Информационни системи

Web базирани информационни системи

Програмиране с PHP и MySQL

Методи за транслация

Информатика I част

Информатика II част

Проектиране и програмиране на информационни системи

Семантика на езиците за програмиране

Увод в компютърната информатика

Увод в бизнес информатиката

Обектно ориентирано програмиране

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Области на научни интереси

Криптография

Изкуствен интелект

Специализации

Католически университет, Льовен, Белгия, 2005

Рурски университет, Бохум, Германия, 2005

Участия в международни и национални научни проекти

BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза I

№ FFNNIPO_12_00985 „Разработка на нови методи и софтуер за химическата и фармацевтичната промишленост за компютърно предсказване на нови химически съединения с определени физикохимични свойства или с биологична-активност базирани на нови алгоритми и парaлелна обработка на информацията”

BG051РО001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието”

BG051PO00l-3.3.06-0003 „Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”

BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”

BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики”

РД-08-236/13.03.2014 " Генериране на псевдослучайни двоични последователности на основата на динамични системи"

РД-08-305/12.03.2015 г., Изследване на псевдослучайни числови редици конструирани чрез нелинейни системи

РД-08-68/02.02.2016 г. Компютърна сигурност и нелинейни системи

РД-08-121/06.02.2017 г. Генератори на псевдослучайни числа и странни атрактори

РД-08-121/06.02.2018 г. Изследване на алгоритми за електронна идентификация

2019

РД-08-74/30.01.2019 г. Синтез на алгоритми за защита на данни

Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)

Заемани ръководни позиции

ръководител на Катедрата по компютърна информатика (от 15.09.2009 г.)

Организационна дейност

ResearcherID

ScopusID

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Association for Computing Machinery

Държавни и/или научни награди

Дисертации

2015г. - Криптографски алгоритми за защита на информацията, Стоянов, Б., дисертационен труд за присъждане на научната степен „Доктор на науките” по научната специалност Информатика, Шумен, България, 2015, 187 с. (DSc Thesis)

2006г. - Изследване на N-адични свиващи и комбиниращи псевдослучайни генератори на редици, Стоянов, Б., дисертационен труд за присъждане на образователната инаучна степен „Доктор” по научна специалност 01.01.12 Информатика, София, България, 2006, 154 с. (PhD Thesis)

Монографии

2011г. - Nachev, A., Hogan, M., Stoyanov, B., Performance of Computer-Aided Diagnosis Techniques in Interpretation of Breast Lesion Data, Business and Engineering Applications ofIntelligent and Information Systems: Intelligent Applications: Medical and Diagnostic System, International Book Series “Information Science and Computing”, 2011, Book 23 (monograph), pp. 245-254

Учебници

2015г. - Методи за транслация. Лекционен курс, Стоянов, Б., ЦДО-ШУ, 2015, ISBN 978-619-201-068-3

2013г. - Бази от данни и приложение, Модул 1, Стоянов, Б., ЦДО-ШУ

2013г. - Програмиране I, Модул 1, Стоянов, Б., ЦДО-ШУ

2008г. - Информационни системи, учебник, 195 стр., ШУ „Еп. Константин Преславски”, Факултет „Математика и информатика”, Шумен, 2008

2008г. - Бази от данни учебник, 180 стр., Химера ООД, гр. Шумен, 2008, ISBN 978-954-9775-36-5

Учебни помагала

2014г. - Б.П. Стоянов, К.М. Кордов, Web-базирани информационни системи, Методическо ръководство V част, 2014, 71--100.

2008г. - Ръководство за упражнения по програмиране на асемблер. Първа част, учебник, 170 стр., Химера ООД, гр. Шумен, 2008, ISBN 978-954-9775-37-2

2008г. - Ръководство за упражнения по Macromedia Flash MX учебник, 148 (237), ШУ „Еп. Константин Преславски”, Факултет „Математика и информатика”, Шумен, 2008

Статии

2020г. - Stoyanov, B.; Nedzhibov, G. Symmetric Key Encryption Based on Rotation-Translation Equation. Symmetry 2020, 12, 73. IF 2019 = 2.645. doi: 10.3390/sym12010073.

2020г. - Stoyanov, B.; Stoyanov, B. BOOST: Medical Image Steganography Using Nuclear Spin Generator. Entropy 2020, 22, 501. IF 2019 = 2.494. doi: 10.3390/e22050501.

2019г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Graniszewski, W., Kordov, K. (2019) BentSign: keyed hash algorithm based on bent Boolean function and chaotic attractor. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 67(3), 557-569.

2019г. - Stoyanov, B. (2019) One Modification of the Alternating Step Generator, Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, Bulgaria, May, 2019, 112-116.

2019г. - Stoyanov, B., Todorova, M., Ivanova, T., Borboryan, G., and Hasanov, A. (2019, October). Two Zaslavsky maps in pseudorandom byte generation. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2164, No. 1, p. 120013). AIP Publishing.

2019г. - Stoyanov, B., and Ivanova, T. (2019, November) CHAOSA: Chaotic map based random number generator on Arduino platform. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2172, No. 1, p. 090001). AIP Publishing.

2018г. - Marchev, D., Dimitrov, G., Pavlova, N., & Stoyanov, B. (2018). SpectraView 1.0–2D visualization of stellar spectra. Acta Scientifica Naturalis, 5(1), 35-39.

2018г. - Bangov, I. P., M. Moskovkina, and B. P. Stojanov. "Descriptor Fingerprints and Their Application to WhiteWine Clustering and Discrimination." Acta Scientifica Naturalis 5.1 (2018): 24-34.

2018г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465.

2017г. - Stoyanov, B., Szczypiorski, K. & Kordov, K. (2017). Yet Another Pseudorandom Number Generator. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(2), pp. 195-199. Retrieved 21 Nov. 2017, from doi:10.1515/eletel-2017-0026

2017г. - Kordov, K. M., & Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422.

2017г. - Bangov, I., Moskovkina, M. & Stojanov, B. (2017). Descriptor Fingerprints and Their Application to Red Wine Clustering and Discrimination. Acta Scientifica Naturalis, 4(1), pp. 29-33. Retrieved 21 Nov. 2017, from doi:10.1515/asn-2017-0005

2016г. - Stoyanov, B.P., Zhelezov, S.K., Kordov, K.M. Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations (2016) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 69 (7), pp. 845-850.

2016г. - Stanimir S. Stanev, Borislav P. Stoyanov, Challenges of steganography to information security and training of specialists, Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Факултет по математика и информатика, том XVII C, 2016, 89-111.

2015г. - Stoyanov, B., Kordov K., Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two Tinkerbell maps, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 9, 411-421

2015г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, IF 1.502

2014г. - E. Petrov, B. Stoyanov, N. Kochev, I. Bangov, Use of CTI Index for Perception of Duplicated Chemical Structures in Large Chemical Databases, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 71 (2014), Number 3, 645-656 Impact Factor (2012)=1.768

2014г. - Nikolay T Kochev, Ivan Bangov, Emil Petrov, Marina Moskovkina, Borislav Stoyanov, Charge-related topological index – various chemoinformatics applications, Journal of Cheminformatics 2014, 6(Suppl 1):P7, IF (2012)= 3.59

2014г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, IF (2012)=1.730

2014г. - Stoyanov, B. P., Kordov, K. M., Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation (2014), Large Scale Scientific Computing 2013, Lecture Notes in Computer Science 8353, 557-564.

2014г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule,” Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 986174, 4 pages, 2014. doi:10.1155/2014/986174

2014г. - B. P. Stoyanov, P. R. Kostadinov, M. V. Kolev, Z. A. Mustafa, M. N. Moskovkina, R. S. Milina, I. P. Bangov, Use of the descriptor fingerprints to clustering of chemical datasets, Bulgarian Chemical Communications, Volume 46, Special Issue A (pp. 209 – 214) 2014

2014г. - B. P. Stoyanov, E. P. Petrov, N. T. Kochev, I. P. Bangov, A novel program for computer-aided generation of 2D chemical structures, Bulgarian Chemical Communications, Volume 46, Special Issue A (pp. 215 – 219) 2014.

2014г. - Borislav Stoyanov, Pseudo-random bit generation algorithm based on Chebyshev polynomial and Tinkerbell map, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 125, 6205-6210, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.48676

2014г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Open Source Software Alternatives in Higher Education Following Computer Science Curricula 2013, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2014, accepted

2014г. - Borislav Stoyanov, Self-shrinking bit generation algorithm based on feedback with carry shift register, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 8, 2014, no. 24, 1057–1061, http://dx.doi.org/10.12988/astp.2014.49132

2014г. - Stoyanov, B. P., Using circle map in pseudorandom bit generation, AIP CP, 1629, 460-463 (2014), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4902309

2013г. - Cryptanalysis of a modified encryption scheme based on bent Boolean function and feedback with carry shift register, Stoyanov, B. P. and Kordov, K. M., AIP Conference Proceedings, 1561, 373-377 (2013), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4827249 http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4827249 SJR=0.161

2013г. - Pseudo-random bit generator based on Chebyshev map, Stoyanov, B. P., AIP Conference Proceedings, 1561, 369-372 (2013), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4827248 http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4827248 SJR 2012=0.161

2013г. - Моделиране на псевдослучаен генератор с използване на преместващ регистър с обратна връзка и пренос и компресиращ филтър, Стоянов, Б., Колев, М., Начев, А., Сборник от Международната научна конференция "МАТТЕХ 2012", Том 1, 147-150

2012г. - Design of a New Self-Shrinking 2-adic Cryptographic System with Application to Image Encryption, European Journal of Scientific Research, Stoyanov, B., Kolev, M., Nachev, A., ISSN 1450-216X Vol.78 No.3 (2012), pp.362-374. SJR 2011=0.209

2012г. - Chaotic cryptographic scheme and its randomness evaluation, B. P. Stoyanov, AIP Conf. Proc. 1487, 397 (2012); doi: 10.1063/1.4758983. SJR 2011=0.142

2012г. - Product Quality Analysis Using Support Vector Machines, Nachev, A., Stoyanov, B., International Journal "Information Models and Analyses", Vol. 1, Number 2, 2012, pp. 179-192.

2010г. - FUZZY, DISTRIBUTED, INSTANCE COUNTING, AND DEFAULT ARTMAP NEURAL NETWORKS FOR FINANCIAL DIAGNOSIS, Nachev, A., Hill, S., Barry, C, Stoyanov, B.,International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM), Vol. 9, No. 6(2010) pp. 959–978, DOI: 10.1142/S0219622010004111, Impact Factor 2010 = 3.139. http://www.worldscinet.com/ijitdm/09/0906/S0219622010004111.html

2010г. - Research on the Self-shrinking 2-adic Cryptographic Generator, Stoyanov, B., Al. Milev, A. Nachev, Journal of Communication and Computer, ISSN 1548-7709, USA, 2010, Volume 7, No.11 (Serial No.72), pp. 67-71

2009г. - Insolvency Prediction of Irish Companies Using Backpropagation and Fuzzy ARTMAP Neural Networks, Nachev, A., H. Seamus, B. Stoyanov, Enterprise Information Systems,11th International Conference, ICEIS 2009, Milan, Italy, May 6-10, 2009. Proceedings, Lecture Notes in Business Information Processing, Volume 24, 2009, pp. 287-298. http://www.springerlink.com/content/l762701911028607/

2007г. - Изследване на свойствата на самосвиващия псевдослучаен генератор на Кансо чрез NIST test suite, Стоянов, Б., Науч. съобщ. на СУБ кл. Добрич, т. 9 ()Уеб-базирана версия, Технически науки, 2007, с. 7-10

2006г. - A Method for Synthesis of Perfect Two Dimensional Arrays, B. Bedzhev, Tasheva, Zh., B. Stoyanov, Journal of Automation and Information Science, vol. 38, Issue 10, 2006; pp. 56-62. IF 2011=0.040

2005г. - N-adic Summation-Shrinking Generator. Basic properties and empirical evidence, Tasheva Zh., Bedzhev B., Stoyanov B., http://eprint.iacr.org, 2005/068

Доклади

2016г. - Stanimir S. Stanev, Borislav P. Stoyanov, Challenges of steganography to information security and training of specialists, MATTEX 2016, 2016.

2015г. - Ivan Bangov, Nikolay Kochev, Marina Moskovkina, Borislav Stoyanov, Ivan Dimitrov, Irini Doytchinova, Rumyana Milina, Use of the Fingerprints in the Chemoinformatics. Structural, Descriptor and Fuzzy Descriptor Fingerprints, XIIІ National Conference with International Participation, “NATURAL SCIENCES’2015”, Varna, Bulgaria, 2015

2013г. - Cryptanalysis of a modified encryption scheme based on bent Boolean function and feedback with carry shift register, Stoyanov, B. P. and Kordov, K. M., Fifth Conference of the Euro-American Consortium for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, Albena, Bulgaria, June 24-29, 2013

2013г. - Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation, Stoyanov, B. P., Kordov, K. M., 9th International Conference on "Large-Scale Scientific Computations", June 3-7, 2013, Sozopol, Bulgaria

2013г. - Pseudo-random bit generator based on Chebyshev map, Stoyanov, B. P., Fifth Conference of the Euro-American Consortium for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, Albena, Bulgaria, June 24-29, 2013

2013г. - Nikolay T Kochev, Ivan Bangov, Emil Petrov, Marina Moskovkina, Borislav Stoyanov, Charge-related topological index – various chemoinformatics applications, 9th German Conference on Chemoinformatics, Fulda, Germany. 10-12 November 2013

2012г. - Моделиране на псевдослучаен генератор с използване на преместващ регистър с обратна връзка и пренос и компресиращ филтър, Стоянов, Б., Колев, М., Начев, А., Международната научна конференция "МАТТЕХ 2012", 22-24 ноември 2012 г.

2012г. - Petrov, E., Stoyanov, B., Kochev, N., Bangov, I., Use of CTI Index for Perception of Duplicated Chemical Structures in Large Chemical Databases, National Conference "Naturlal Sciences 2012" (NCNS2012), 28-30.09.2012, Varna, Bulgaria

2011г. - Cascade-Correlation Neural Networks for Breast Cancer Diagnosis, Nachev, A., Hogan, M., Stoyanov, B., Proceedings of the 2011 International Conference on ArtificialIntelligence, ICAI 2011, July 18-21, 2011, Las Vegas, USA, 2 Volumes 2011, IC-AI 2011: 475-480. http://world-comp.org/p2011/ICA4110.pdf

2011г. - Information System for Individual Planning, Stoyanov, B., Nachev, A., Hristov, I., 40 Years Shumen University 1971-2011, Conference Proceedings of National conference withInternational Participations, Shumen, Bulgaria, 13-14 September 2011, pp. 81-85

2010г. - An Approach to Computer Aided Diagnosis by Multi-Layer Preceptrons, Nachev, A., Stoyanov, B., Proceedings of the 2010 International Conference on Artificial Intelligence, ICAI 2010, July 12-15, 2010, Las Vegas Nevada, USA, 2 Volumes 2010, IC-AI 2010: 660-665

2010г. - WEB-BASED ROAD TRIP APPLICATION USING GOOGLE MAPS API, Stoyanov, B., Sokolov, M., Malchev, D., Nachev, A., Proceedings of International Scientific ConferenceMathematics and Technology (MATHTECH)

2009г. - MLP and Default ARTMAP Neural Networks for Business Classification, Nachev, A., B. Stoyanov, Intelligent Decision Making System, Proceedings of the 4th InternationalISKE2009 Conference, World Scientific Series on Computer Engineering and Information Science 2, 179-185. http://eproceedings.worldscinet.com/9789814295062/9789814295062_0028.html

2009г. - Research on the Self-shrinking 2-adic Cryptographic Generator, Stoyanov, B., Al. Milev, 17th Telecommunications Forum, TELFOR 2009, Proceedings of TELFOR 2009, pp.1209-1212

2009г. - Web базирана информационна система за мониторинг на топлоснабдяването, Сборник научни трудове посветен на 105-годишнината от рождението на пионеритена компютърната техника Джон Атанасов и Джон Фон Нойман, Шумен, 2009, Том 1, с. 211-218. |PDF|

2009г. - Web базирано криптиране със самосвиващия псевдослучаен генератор на Кансо, Стоянов, Б., А. Йорданов, Сборник научни трудове посветен на 105-годишнинатаот рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон Фон Нойман, Шумен, 2009, Том 1, с. 219-225 |PDF|

2008г. - Recent Attacks Against Summation, Shrinking and Self-Shrinking Stream Ciphers – Short Survey, Stoyanov, B., Fourth Scientific Conference with International Participation“Space, Ecology, Nanotechnology, Safety”- SENS 2008, Varna, Bulgaria, 4-7 June, 2008, pp. 197-200

2008г. - Improved Cryptoanalysis of the Self-shrinking p-adic Cryptographic Generator, Stoyanov, B., Sixth International Conference “Information Research and Applications”-i.TECH2008, Varna, Bulgaria, 23 June - 03 July, 2008, pp. 112-115

2008г. - Интегриран урок по английски език „Колко е часът?”, Стоянов, Б., К. Христова, Научни трудове на Русенския университет - 2008, том 47, серия 5.2, с. 72-77

2008г. - Мултимедийно представяне на уроците „Диви животни”, „Какво правят те сега?” и „Колко е часът?” в часовете по английски език в началната училищна степен,Стоянов, Б., С. Христова-Колева, Международна научна конференция „Компютърни методи в науката и образованието”, ШУ „Епископ Константин Преславски” и Геометричното дружество „Боян Петканчин”,12-14.09.2008 - гр. Варна

2008г. - Мястото на сайта AGENDAWEB в обучението по английски език в началната училищна степен, Стоянов, Б., К. Христова, Международна научна конференция„Компютърни методи в науката и образованието”, ШУ „Епископ Константин Преславски” и Геометричното дружество „Боян Петканчин”, 12-14.09.2008 - гр. Варна

2007г. - Electronic Textbook “Study Macromedia Flash MX”, Stoyanov, B., K. Cvetkov, K. Kolev, S. Vasileva, M. Grigorova, 4-th E-Learning Conference, Istanbul, Turkey, 27-28 August

2007г. - Default ARTMAP Neural Networks for Financial Diagnosis, Nachev, A., B. Stoyanov, Proceedings of the 2007 International Conference on Data Mining(DMIN'07/ISBN 1-60132-031-0), Las Vegas, USA, 2007, pp. 3-9

2007г. - Some Models of a Distributed Database Management Systems with Data Replication, Vasileva, S., P. Milev, B. Stoyanov, International Conference on Computer Systems andTechnologies - CompSysTech 2007, Rousse, Bulgaria, II.12-1-II.12-6

2007г. - Application and Statistic Testing of the 5-adic Summation-Shrinking Generator, Stoyanov, B., Bedzhev, B., Tashev, T., Vasileva, S., International Conference on ComputerSystems and Technologies - CompSysTech 2007, Rousse, Bulgaria, IIIA.17-1-IIIA.17-4

2007г. - Един подход за използване на ESTA при създаване на експертни системи с учебна цел, Ненков, Н., Стоянов, Б., Сборник научни трудове посветен на 10годишнината от създаването на Факултет по Математика и Информатика, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Раздел Информатика и Информационни технологии, Шумен, 2007, 126-136 с

2007г. - Проектиране на релационна база от данни „Студент”, Стоянов, Б., Бояджиев, Д., Милев, П., Сборник научни трудове посветен на 10 годишнината от създаването наФакултет по Математика и Информатика, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Раздел Информатика и Информационни технологии, Шумен, 2007, 153-157 с

2007г. - Основни криптографски свойства на псевдослучайните генератори на редици, Стоянов, Б., Сборник научни трудове посветен на 10 годишнината от създаването наФакултет по Математика и Информатика, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Раздел Информатика и Информационни технологии, Шумен, 2007, 158-163 с

2005г. - P-adic Shrinking-Multiplexing Generator, Tasheva Zh., Bedzhev B., Stoyanov B., IEEE Third International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced ComputingSystems: Technology and Applications, IDAACS 2005, Sofia, Bulgaria, 5-7 September, 2005, pp. 443-448

2005г. - A Method for Synthesis of Perfect Two Dimensional Arrays, Tasheva Zh., Bedzhev B., Stoyanov B., IEEE Third International Workshop on Intelligent Data Acquisition andAdvanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS , Sofia, Bulgaria, 5-7 September

2005г. - An Algorithm for Lossless Signal Processing., Bedzhev B., Tasheva Zh., Stoyanov B., Bogdanov R., IEEE Third International Workshop on Intelligent Data Acquisition andAdvanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2005, Sofia, Bulgaria, 5-7 September, 2005; pp. 498-502

2005г. - 2-adic Summation-Shrinking Generator, Stoyanov B.P., Western European Workshop on Research in Cryptology, WEWORC 2005, Leuven, Belgium, July 5-7, 2005, Extended Abstract in Conference Record (PreProceedings), pp.103-104. |PDF|

2005г. - An Algorithm for Synthesis of Nonsinusoidal Radar Signals, Bedzhev B., Tasheva Zh., Stoyanov B., Milev A., International Conference on Computer Systems and Technologies -CompSysTech 2005, Technical University, Varna, Bulgaria, 16-17 June 2005, pp.II-12-1-II-12-6. |PDF|

2005г. - An Algorithm for Synthesis of Aperiodic Optical Orthogonal Codes, Bedzhev B., Tasheva Zh., Stoyanov B., Milev A., International Conference on Computer Systems andTechnologies - CompSysTech 2005, Technical University, Varna, Bulgaria, 16-17 June 2005, pp.II-14-1-II-14-6. |PDF|

2005г. - Self-Shrinking p-adic Cryptographic Generator, Tasheva Zh.T., Bedzhev B.Y., Stoyanov B.P., XL International Scientific Conference on Information, Communication and EnergySystems and Technologies, ICEST 2005, Nic, Serbia and Montenegro, June 29-July 1, 2005, pp.7-10. |PDF|

2005г. - A Method for Synthesis of Generalized Barker Codes, Bedzhev B.Y., Tasheva Zh.T., Stoyanov B.P., XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2005, Nic, Serbia and Montenegro, June 29-July 1, 2005, pp.23-26. |PDF|

2004г. - An Algorithm for Computer Synthesis of Complementary Sequences, Bedzhev B., Tasheva Zh., Stoyanov B., International Conference on Computer Systems and Technologies -CompSysTech 2004, Rousse, Bulgaria, pp.IIIB.11-1-IIIB.11-6. |PDF|

2004г. - A Method for Computer Synthesis of Radio Signals for the Next Generation Personal Communication Systems, Bedzhev B., Tasheva Zh., Stoyanov B., International Conferenceon Computer Systems and Technologies - CompSysTech 2004, Rousse, Bulgaria, pp.IIIB.10-1-IIIB.10-6. |PDF|

2004г. - Correlation Properties of Signals Formed by a Shrinking - Multiplexing Generator, Bedzhev B, Tasheva Zh., Stoyanov B., Mateev V., Publications of Scientific Session ofUniversity of Rousse, 2004, Rousse, Bulgaria, in Bulgarian, pp. 121-126. |PDF|

2004г. - Spectral Analysis of Shrinking-Multiplexing Generator, Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., Session of National Military University, 2004, Shumen, Bulgaria, in Bulgarian, 105-112

2004г. - Research of Cryptoresistance of p-adic Summation-Shrinking Generator with Test for the Uniformity of Distributions of Patterns, Stoyanov B. P., Tasheva Zh. N., Session of National Military University, 2004, Shumen, Bulgaria, in Bulgarian, Part II, pp. 120-127. |PDF|

2004г. - Research of the Cryptoresistance of p-adic Summation-Shrinking Generator with Test for Compression Without Loss of Information, Stoyanov B. P., Session of National MilitaryUniversity, 2004, Shumen, Bulgaria, in Bulgarian, Part II, pp. 113-119. |PDF|

2004г. - Algorithm for Period Calculation in p-adic Arithmetic, Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., International Conference "Information Technologies andSecurity" (ITS - 2004), 22-26 June 2004, Partenit, Crimea, Ukraine, pp.128-138. |PDF|

2004г. - Summation – Shrinking Generator, Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., International Conference "Information Technologies and Security" (ITS - 2004),22-26 June 2004, Partenit, Crimea, Ukraine, pp.119-127. |PDF|

2004г. - Algorithm for p-adic Combiner Generator Synthesis, Stoyanov B.P., Bedzhev B.Y., XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and EnergySystems and Technologies, ICEST 2004, 16-19 June 2004, Bitola, Macedonia, pp.345-348. |PDF|

2004г. - Computation Model of p-adic Arithmetic, Stoyanov B.P., Bedzhev B.Y., Zhekov Zh. S., XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and EnergySystems and Technologies, ICEST 2004, 16-19 June, 2004, Bitola, Macedonia, pp.341-344. |PDF|

2003г. - Standard Modes of Operations, Used in Present Cryptosystems, Stoyanov B. P., Milev P. A., Anniversary conference – A 100 years from the birth of John Atanasoff – The Inventor of the Computer, 2003, Shumen, Bulgaria, in Bulgarian, Vol. III, 2004, pp. 202-206. |PDF|

2003г. - On a Model of Relational Database in the Real Estate Agency, Stoyanov B., P. Milev, R. Hristova, Annual Book of Konstantin Preslavski University, Shumen, Vol. XV C, 2002, pp.129-139, in Bulgarian

Цитирания

2019г. - Stoyanov, B., Kordov K., Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two Tinkerbell maps, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 9, 411-421. ЦИТИРА СЕ В: Nouar, C., & Guennoun, Z. E. A. (2019). A Pseudo Random Bit Generator Based on a Modified Chaotic Map. IJ Network Security, 21(3), 402-408.

2019г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. Цитира се в: Li, Y., & Ge, G. (2019). Cryptographic and parallel hash function based on cross coupled map lattices suitable for multimedia communication security. Multimedia Tools and Applications, Volume 78, Issue 13, pp 17973–17994.

2019г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. ЦИТИРА СЕ В: Luo, Y., Han, S., Liu, J., Liang, Z., & Yang, S. (2019, August). Hash Hardware Generator Based on Mutual Perturbed Logistic Map. In 2019 IEEE 21st International Conference on High Performance Computing and Communications; IEEE 17th International Conference on Smart City; IEEE 5th International Conference on Data Science and Systems (HPCC/SmartCity/DSS) (pp. 353-358). IEEE.

2019г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. ЦИТИРА СЕ В: Padmapriya, V. M., Priyanka, M., Shruthy, K. S., Shanmukh, S., Thenmozhi, K., & Amirtharajan, R. (2019, March). Chaos Aided Audio Secure Communication over SC-FDMA System. In 2019 International Conference on Vision Towards Emerging Trends in Communication and Networking (ViTECoN) (pp. 1-5). IEEE.

2019г. - Kordov, K. M., & Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. ЦИТИРА СЕ В: Setiadi, D. R. I. M. (2019) Payload Enhancement on Least Significant Bit Image Steganography Using Edge Area Dilation. International Journal of Electronics and Telecommunications. VOL. 65, NO.2 , PP. 287-292

2019г. - Kordov, K. M., & Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. ЦИТИРА СЕ В: Parvees, M. M., Samath, J. A., & Bose, B. P. (2019). Cryptographically Secure Diffusion Sequences—An Attempt to Prove Sequences Are Random. In Advances in Big Data and Cloud Computing (pp. 433-442). Springer, Singapore.

2019г. - Kordov, K. M., & Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. ЦИТИРА СЕ В: Kang, S., Park, H., & Park, J. I. (2019). CNN-Based Ternary Classification for Image Steganalysis. Electronics, 8(11), 1225.

2019г. - Kordov, K. M., & Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. ЦИТИРА СЕ В: Battikh, D., El Assad, S., Hoang, T. M., Bakhache, B., Deforges, O., & Khalil, M. (2019). Comparative Study of Three Steganographic Methods Using a Chaotic System and Their Universal Steganalysis Based on Three Feature Vectors. Entropy, 21(8), 748.

2019г. - Kordov, K. M., & Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. ЦИТИРА СЕ В: Farrag, S., Alexan, W., & Hussein, H. H. (2019, April). Triple-Layer Image Security Using a Zigzag Embedding Pattern. In 2019 International Conference on Advanced Communication Technologies and Networking (CommNet) (pp. 1-8). IEEE.

2019г. - Stoyanov, B., Szczypiorski, K. & Kordov, K. (2017). Yet Another Pseudorandom Number Generator. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(2), pp. 195-199. doi:10.1515/eletel-2017-0026. ЦИТИРА СЕ В: Parvees, M. M., Samath, J. A., & Bose, B. P. (2019). Cryptographically Secure Diffusion Sequences—An Attempt to Prove Sequences Are Random. In Advances in Big Data and Cloud Computing (pp. 433-442). Springer, Singapore.

2019г. - Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., & Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. ЦИТИРА СЕ В: Popova V., Popov D. (2019) Corpus Study of Early Bulgarian Onomatopoeias in the Terms of CHILDES. In: Salah A., Karpov A., Potapova R. (eds) Speech and Computer. SPECOM 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11658. Springer, Cham

2019г. - Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., & Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. ЦИТИРА СЕ В: Kang, S., Park, H., & Park, J. I. (2019). CNN-Based Ternary Classification for Image Steganalysis. Electronics, 8(11), 1225.

2019г. - Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., & Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. ЦИТИРА СЕ В: Battikh, D., El Assad, S., Hoang, T. M., Bakhache, B., Deforges, O., & Khalil, M. (2019). Comparative Study of Three Steganographic Methods Using a Chaotic System and Their Universal Steganalysis Based on Three Feature Vectors. Entropy, 21(8), 748.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139 ЦИТИРА СЕ В: Attaullah, Javeed, A. & Shah, T. Multimed Tools Appl (2019) 78: 31467. https://doi.org/10.1007/s11042-019-07981-8

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139 ЦИТИРА СЕ В: Abdullah, H. A., & Abdullah, H. N. (2019). FPGA implementation of color image encryption using a new chaotic map. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 13(1), 129-137.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139 ЦИТИРА СЕ В: Yousif, A., & Kashmar, A. H. (2019). Key Generator to Encryption Images Based on Chaotic Maps. Iraqi Journal of Science, 60(2), 362-370.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139 ЦИТИРА СЕ В: Abdullah, H. A., & Abdullah, H. N. (2019). Colour image encryption using Nahrain chaotic map. International Journal of Wireless and Mobile Computing, 17(2), 212-218.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139 ЦИТИРА СЕ В: Batool, S.I. & Waseem, H.M. Multimed Tools Appl (2019) 78: 27611. https://doi.org/10.1007/s11042-019-07881-x

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139 ЦИТИРА СЕ В: Khan, M. & Waseem, H.M. Int J Theor Phys (2019) 58: 2720. https://doi.org/10.1007/s10773-019-04162-z

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139 ЦИТИРА СЕ В: Kang, X., Luo, X., Zhang, X., & Jiang, J. (2019). Homogenized Chebyshev-Arnold Map and its Application to Color Image Encryption. IEEE Access, 7, 114459-114471.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139. ЦИТИРА СЕ В: Rajendran, S., & Doraipandian, M. (2019, November). Construction of Two Dimensional Cubic-Tent-Sine Map for Secure Image Transmission. In International Conference on Applications and Techniques in Information Security (pp. 51-61). Springer, Singapore.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139. ЦИТИРА СЕ В: Waseem, H. M., & Khan, M. (2019). A new approach to digital content privacy using quantum spin and finite-state machine. Applied Physics B, 125(2), 27.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139. ЦИТИРА СЕ В: Liu, H., Zhao, B., & Huang, L. (2019). Quantum image encryption scheme using Arnold transform and S-box scrambling. Entropy, 21(4), 343.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139. ЦИТИРА СЕ В: Batool, S. I., Amin, M., & Waseem, H. M. (2020). Public key digital contents confidentiality scheme based on quantum spin and finite state automation. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 537, 122677.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139. ЦИТИРА СЕ В: Shen, Q., Liu, W., Lin, Y., & Zhu, Y. (2019). Designing an Image Encryption Scheme Based on Compressive Sensing and Non-Uniform Quantization for Wireless Visual Sensor Networks. Sensors, 19(14), 3081.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139. ЦИТИРА СЕ В: Xie, Y., Yu, J., Guo, S., Ding, Q., & Wang, E. (2019). Image Encryption Scheme with Compressed Sensing Based on New Three-Dimensional Chaotic System. Entropy, 21(9), 819.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139. ЦИТИРА СЕ В: Roy, A., Misra, A. P., & Banerjee, S. (2019). Chaos-based image encryption using vertical-cavity surface-emitting lasers. Optik, 176, 119-131.

2019г. - B. Stoyanov, K. Kordov, "Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps", Adv. Stud. Theor. Phys, vol. 9, pp. 411-421, 2015. Цитира се в: L. Li, B. Abd-El-Atty, S. Elseuofi, B. A. El-Rahiem and A. A. Abd El-Latif, "Quaternion and multiple chaotic systems based pseudo-random number generator," 2019 2nd International Conference on Computer Applications & Information Security (ICCAIS), Riyadh, Saudi Arabia, 2019, pp. 1-5.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov K., Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two Tinkerbell maps, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 9, 411-421. ЦИТИРА СЕ В: Garipcan, A. M., & Erdem, E. (2019). Implementation and Performance Analysis of True Random Number Generator on FPGA Environment by Using Non-periodic Chaotic Signals Obtained from Chaotic Maps. Arabian Journal for Science and Engineering, 44(11), 9427-9441.

2019г. - Stoyanov, B., Kordov K., Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two Tinkerbell maps, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 9, 411-421. ЦИТИРА СЕ В: Tsai, C. J., Wang, H. C., & Wu, J. L. (2019). Three techniques for enhancing chaos-based joint compression and encryption schemes. Entropy, 21(1), 40.

2019г. - Stoyanov, B. P., Using circle map in pseudorandom bit generation, AIP CP, 1629, 460-463 (2014), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4902309. ЦИТИРА СЕ В: Kordov, K. (2019). A Novel Audio Encryption Algorithm with Permutation-Substitution Architecture. Electronics, 8(5), 530.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule,” Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 986174, 4 pages, 2014. doi:10.1155/2014/986174. ЦИТИРА СЕ В: Mohamed Parvees M.Y., Abdul Samath J., Parameswaran Bose B. (2019) Cryptographically Secure Diffusion Sequences—An Attempt to Prove Sequences Are Random. In: Peter J., Alavi A., Javadi B. (eds) Advances in Big Data and Cloud Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 750. Springer, Singapore, 433-442.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639 ЦИТИРА СЕ В: Ismael, A. Y. (2019). Construct a Strong and High Performance Algorithm to Generate Pseudorandom Number Generator (PRNG) for Stream Cipher (Doctoral dissertation, University of Baghdad).

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639. ЦИТИРА СЕ В: Wang, Z. (2019). Secure Image Transmission in Wireless OFDM Systems Using Secure Block Compression-Encryption and Symbol Scrambling. IEEE Access, 7, 126985-126997.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639. ЦИТИРА СЕ В: Parida, R. R., Singh, S., & Pradhan, C. (2019). Analysis of Color Image Encryption Using Multidimensional Bogdanov Map. In Histopathological Image Analysis in Medical Decision Making (pp. 202-225). IGI Global.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639. ЦИТИРА СЕ В: Janakiraman, S., Thenmozhi, K., Rayappan, J. B. B., Paramasivam, V. M., & Amirtharajan, R. (2019). Realization of chaos-based private multiprocessor network via USART of embedded devices. In Handbook of Multimedia Information Security: Techniques and Applications (pp. 323-340). Springer, Cham.

2019г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639. ЦИТИРА СЕ В: Wang, Z., Wang, Z., & Chen, S. (2019). Encrypted image transmission in OFDM-based VLC systems using symbol scrambling and chaotic DFT precoding. Optics Communications, 431, 229-237.

2019г. - Borislav Stoyanov, Pseudo-random bit generation algorithm based on Chebyshev polynomial and Tinkerbell map, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 125, 6205-6210, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.48676. ЦИТИРА СЕ В: Kordov, K. (2019). A Novel Audio Encryption Algorithm with Permutation-Substitution Architecture. Electronics, 8(5), 530.

2019г. - Borislav Stoyanov, Pseudo-random bit generation algorithm based on Chebyshev polynomial and Tinkerbell map, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 125, 6205-6210, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.48676. ЦИТИРА СЕ В: Qureshi, C., & Panario, D. (2019). The graph structure of Chebyshev polynomials over finite fields and applications. Designs, Codes and Cryptography, 87(2-3), 393-416.

2019г. - Stoyanov, B. P., Kordov, K. M., Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation (2014), Large Scale Scientific Computing 2013, Lecture Notes in Computer Science 8353, 557-564. ЦИТИРА СЕ В: Aljohani, M., Ahmad, I., Basheri, M., & Alassafi, M. O. (2019). Performance Analysis of Cryptographic Pseudorandom Number Generators. IEEE Access, 7, 39794-39805.

2019г. - Stoyanov, B. P. (2013, October). Pseudo-random bit generator based on Chebyshev map. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1561, No. 1, pp. 369-372). AIP. ЦИТИРА СЕ В: Qureshi, C., & Panario, D. (2019). The graph structure of Chebyshev polynomials over finite fields and applications. Designs, Codes and Cryptography, 87(2-3), 393-416.

2019г. - Stoyanov, B. P. (2012, October). Chaotic cryptographic scheme and its randomness evaluation. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1487, No. 1, pp. 397-404). AIP. ЦИТИРА СЕ В: Savova-Tasheva, Z., & Tasheva, A. (2019, September). Analysis of Keystream Produced by Generalized Shrinking Multiplexing Generator Controlled by Ternary m-sequence. In Proceedings of the 9th Balkan Conference on Informatics (p. 13). ACM.

2019г. - Stoyanov, B. P. (2012, October). Chaotic cryptographic scheme and its randomness evaluation. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1487, No. 1, pp. 397-404). AIP. ЦИТИРА СЕ В: Tsai, C. J., Wang, H. C., & Wu, J. L. (2019). Three techniques for enhancing chaos-based joint compression and encryption schemes. Entropy, 21(1), 40.

2019г. - Nachev, A., & Stoyanov, B. (2012). Product quality analysis using support vector machines. Information Models and Analyses, 1(2), 170-193. ЦИТИРА СЕ В: Parveen, N., Zaidi, S., & Danish, M. (2019). Modeling of flow boiling heat transfer coefficient of R11 in mini-channels using support vector machines and its comparative analysis with the existing correlations. Heat and Mass Transfer, 55(1), 151-164.

2019г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C., & Stoyanov, B. (2010). Fuzzy, distributed, instance counting, and default artmap neural networks for financial diagnosis. International Journal of Information Technology & Decision Making, 9(06), 959-978. ЦИТИРА СЕ В: Hu, N. (2019). Using Receiver Operating Characteristic (ROC) Analysis to Evaluate Information-Based Decision-Making. In Advanced Methodologies and Technologies in Business Operations and Management (pp. 764-776). IGI Global.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov K., Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two Tinkerbell maps, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 9, 411-421. ЦИТИРА СЕ В: Riaz, Mamoon, Jameel Ahmed, Raza Ali Shah, and Ashiq Hussain. "Novel Secure Pseudorandom Number Generator Based on Duffing Map." Wireless Personal Communications 99, no. 1 (2018): 85-93.

2018г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, IF (2012)=1.730 Цитира се в: Thajeel, Salam Abdulnabi, and Mohammed Sabbih Hamoud Al-Tamimi. "An Improve Image Encryption Algorithm Based on Multi-level of Chaotic Maps and Lagrange Interpolation." Iraqi Journal of Science 59.1A (2018): 179-188.

2018г. - Stoyanov, Borislav, and Krasimir Kordov. "Image encryption using Chebyshev map and rotation equation." Entropy 17, no. 4 (2015): 2117-2139. Цитира се в: Palacios-Luengas, Leonardo, et al. "Symmetric cryptosystem based on skew tent map." Multimedia Tools and Applications 77.2 (2018): 2739-2770.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov K., Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two Tinkerbell maps, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 9, 411-421. ЦИТИРА СЕ В: Iyengar, Sudharsana V., and Janaki Balakrishnan. "The q-deformed Tinkerbell map." Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 28.11 (2018): 113102.

2018г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, IF 1.502, Цитира се в: Preishuber, Mario, Thomas Hutter, Stefan Katzenbeisser, and Andreas Uhl. "Depreciating Motivation and Empirical Security Analysis of Chaos-based Image and Video Encryption." IEEE Transactions on Information Forensics and Security (2018).

2018г. - Stoyanov, Borislav, and Krasimir Kordov. "Image encryption using Chebyshev map and rotation equation." Entropy 17, no. 4 (2015): 2117-2139. Цитира се в: Huang, Linqing, Shuting Cai, Mingqing Xiao, and Xiaoming Xiong. "A simple chaotic map-based image encryption system using both plaintext related permutation and diffusion." Entropy 20, no. 7 (2018): 535.

2018г. - Stoyanov, Borislav, and Krasimir Kordov. "Image encryption using Chebyshev map and rotation equation." Entropy 17, no. 4 (2015): 2117-2139. Цитира се в: Parvees, MY Mohamed, J. Abdul Samath, and B. Parameswaran Bose. "Confidential storage of medical images–a chaos-based encryption approach." International Journal of Cloud Computing 7.1 (2018): 15-39.

2018г. - Stoyanov, Borislav, and Krasimir Kordov. "Image encryption using Chebyshev map and rotation equation." Entropy 17, no. 4 (2015): 2117-2139. Цитира се в: Chen, Mingming, and Chen Tang. "Optical single-channel color image cryptosystem based on vector decomposition and three-dimensional chaotic maps." Applied Optics 57.32 (2018): 9690-9698.

2018г. - Stoyanov, Borislav, and Krasimir Kordov. "Image encryption using Chebyshev map and rotation equation." Entropy 17, no. 4 (2015): 2117-2139. Цитира се в: Liu, Xingbin, Di Xiao, and Cong Liu. "Double Quantum Image Encryption Based on Arnold Transform and Qubit Random Rotation." Entropy 20.11 (2018): 867.

2018г. - Stoyanov, Borislav, and Krasimir Kordov. "Image encryption using Chebyshev map and rotation equation." Entropy 17, no. 4 (2015): 2117-2139. Цитира се в: Cai, Shuting, Linqing Huang, Xuesong Chen, and Xiaoming Xiong. "A Symmetric Plaintext-Related Color Image Encryption System Based on Bit Permutation." Entropy 20, no. 4 (2018): 282.

2018г. - Stoyanov, Borislav, and Krasimir Kordov. "Image encryption using Chebyshev map and rotation equation." Entropy 17, no. 4 (2015): 2117-2139. Цитира се в: Sharma, P., R. Shrivastava, V. K. Sarthi, and P. Bhatpahri. "Security Analysis of XOR Based Ciphered Image." Asian Journal of Computer Science and Technology 7, no. 1 (2018): 55-60.

2018г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, IF (2012)=1.730 Цитира се в: Huang, Linqing, Shuting Cai, Mingqing Xiao, and Xiaoming Xiong. "A simple chaotic map-based image encryption system using both plaintext related permutation and diffusion." Entropy 20, no. 7 (2018): 535.

2018г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, IF (2012)=1.730 Цитира се в: Li, Chunhu, Guangchun Luo, and Chunbao Li. "A parallel image encryption algorithm based on chaotic Duffing oscillators." Multimedia Tools and Applications 77.15 (2018): 19193-19208.

2018г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, IF (2012)=1.730 Цитира се в: Zhu, Shuqin, Congxu Zhu, and Wenhong Wang. "A New Image Encryption Algorithm Based on Chaos and Secure Hash SHA-256." Entropy 20.9 (2018): 716.

2018г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, IF (2012)=1.730 Цитира се в: Liu, Xingbin, Di Xiao, and Cong Liu. "Double Quantum Image Encryption Based on Arnold Transform and Qubit Random Rotation." Entropy 20.11 (2018): 867.

2018г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, IF (2012)=1.730 Цитира се в: Parida, RN Ramakant, Swapnil Singh, and Chittaranjan Pradhan. "Analysis of Color Image Encryption Using Multidimensional Bogdanov Map." Histopathological Image Analysis in Medical Decision Making (2018): 202.

2018г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, IF (2012)=1.730 Цитира се в: Singh, Swapnil, Ramakant Parida, and Chittaranjan Pradhan. "Comparative Analysis of Image Encryption Using 2D and 3D Variations of Duffing Map." 2018 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP). IEEE, 2018.

2018г. - FUZZY, DISTRIBUTED, INSTANCE COUNTING, AND DEFAULT ARTMAP NEURAL NETWORKS FOR FINANCIAL DIAGNOSIS, Nachev, A., Hill, S., Barry, C, Stoyanov, B.,International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM), Vol. 9, No. 6(2010) pp. 959–978, DOI: 10.1142/S0219622010004111, Impact Factor 2010 = 3.139. http://www.worldscinet.com/ijitdm/09/0906/S0219622010004111.html Цитира се в: Hu N. Using Receiver Operating Characteristic (ROC) Analysis to Evaluate Information-Based Decision-Making. InEncyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition 2018 (pp. 2213-2223). IGI Global.

2018г. - Pseudo-random bit generator based on Chebyshev map, Stoyanov, B. P., AIP Conference Proceedings, 1561, 369-372 (2013), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4827248 http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4827248 SJR 2012=0.161 Цитира се в: Qureshi, C. & Panario, D. Des. Codes Cryptogr. (2018). https://doi.org/10.1007/s10623-018-0545-7

2018г. - Pseudo-random bit generator based on Chebyshev map, Stoyanov, B. P., AIP Conference Proceedings, 1561, 369-372 (2013), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4827248 http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4827248 SJR 2012=0.161 Цитира се в: Zhu, Shuqin, Congxu Zhu, and Wenhong Wang. "A New Image Encryption Algorithm Based on Chaos and Secure Hash SHA-256." Entropy 20.9 (2018): 716.

2018г. - Chaotic cryptographic scheme and its randomness evaluation, B. P. Stoyanov, AIP Conf. Proc. 1487, 397 (2012); doi: 10.1063/1.4758983. SJR 2011=0.142 Цитира се в: Sang, Jun, Muhammad Akbar, Bin Cai, Hong Xiang, and Haibo Hu. "Joint Image Compression and Encryption Using IWT with SPIHT, Kd-Tree and Chaotic Maps." Applied Sciences 8, no. 10 (2018): 1963.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov K., Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two Tinkerbell maps, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 9, 411-421. ЦИТИРА СЕ В: Sang, Jun, Muhammad Akbar, Bin Cai, Hong Xiang, and Haibo Hu. "Joint Image Compression and Encryption Using IWT with SPIHT, Kd-Tree and Chaotic Maps." Applied Sciences 8, no. 10 (2018): 1963.

2018г. - Stoyanov, B., Kordov K., Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two Tinkerbell maps, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 9, 411-421. ЦИТИРА СЕ В: Lambic, Dragan, Aleksandar Jankovic, and Musheer Ahmad. "Security Analysis of the Efficient Chaos Pseudo-random Number Generator Applied to Video Encryption." Journal of Electronic Testing (2018): 1-7. https://doi.org/10.1007/s10836-018-5767-0

2018г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, “A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule,” Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 986174, 4 pages, 2014. https://doi.org/10.1155/2014/986174. Цитира се в: Sang, Jun, Muhammad Akbar, Bin Cai, Hong Xiang, and Haibo Hu. "Joint Image Compression and Encryption Using IWT with SPIHT, Kd-Tree and Chaotic Maps." Applied Sciences 8, no. 10 (2018): 1963.

2018г. - Stoyanov, B. (2014). Pseudo-random Bit Generation Algorithm Based on Chebyshev Polynomial and Tinkerbell Map. Applied Mathematical Sciences, 8(125), 6205-6210. Цитира се в: Iyengar, Sudharsana V., and Janaki Balakrishnan. "The q-deformed Tinkerbell map." Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 28.11 (2018): 113102.

2018г. - Stoyanov, B. (2014). Pseudo-random Bit Generation Algorithm Based on Chebyshev Polynomial and Tinkerbell Map. Applied Mathematical Sciences, 8(125), 6205-6210. Цитира се в: Kordov, Krasimir, and Deniz Eminov. "Applied Software for Managing a Small Business." Mathematical and Software Engineering 4.1 (2018): 12-17.

2018г. - Product Quality Analysis Using Support Vector Machines, Nachev, A., Stoyanov, B., International Journal "Information Models and Analyses", Vol. 1, Number 2, 2012, pp. 179-192. Цитира се в: Valecha, Rohit, Rajarshi Chakraborty, H. Raghav Rao, and Shambhu Upadhyaya. "A Prediction Model of Privacy Control for Online Social Networking Users." In International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology, pp. 300-315. Springer, Cham, 2018.

2018г. - Product Quality Analysis Using Support Vector Machines, Nachev, A., Stoyanov, B., International Journal "Information Models and Analyses", Vol. 1, Number 2, 2012, pp. 179-192. Цитира се в: Parveen, N., Zaidi, S. and Danish, M. Heat Mass Transfer (2018). https://doi.org/10.1007/s00231-018-2459-3

2018г. - Product Quality Analysis Using Support Vector Machines, Nachev, A., Stoyanov, B., International Journal "Information Models and Analyses", Vol. 1, Number 2, 2012, pp. 179-192. Цитира се в: Upadhyaya, S. (2018, May). A Prediction Model of Privacy Control for Online Social Networking Users. In Designing for a Digital and Globalized World: 13th International Conference, DESRIST 2018, Chennai, India, June 3–6, 2018, Proceedings (Vol. 10844, p. 300). Springer.

2018г. - Tasheva, Zhaneta, Borislav Bedzhev, and Borislav Stoyanov. "P-adic shrinking-multiplexing generator." In Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 2005. IDAACS 2005. IEEE, pp. 443-448. IEEE, 2005. Цитира се в: Michaels, Alan J. "Improved RNS-based PRNGs." In Proceedings of the 13th International Conference on Availability, Reliability and Security, p. 20. ACM, 2018.

2018г. - Stoyanov, Borislav P., Stanimir K. Zhelezov, and Krasimir M. Kordov. "Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations." Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences 69.7 (2016): 845-850. Цитира се в: Liu, J., Tian, H., Chang, C.C., Wang, T., Chen, Y. and Cai, Y., 2018. Steganalysis of Inactive Voice-Over-IP Frames Based on Poker Test. Symmetry, 10(8), p.336.

2018г. - Stoyanov, Borislav P., Stanimir K. Zhelezov, and Krasimir M. Kordov. "Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations." Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences 69.7 (2016): 845-850. Цитира се в: Hristov, H. (2018). Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, 4(1), 1-6.

2018г. - Nachev, A., M. Hogan, and B. Stoyanov. "Cascade-Correlation Neural Networks for Breast Cancer Diagnosis." Proceedings on the International Conference on Artificial Intelligence (ICAI). The Steering Committee of The World Congress in Computer Science, Computer Engineering and Applied Computing (WorldComp), 2011. Цитира се в: Spasova, Elitsa Zdravkova. "Simulation and coding of a neura network, performing generalized function with real inputs." International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), Vol. 16, No. 1, January 2018, 148-157.

2018г. - Kordov, K. M., & Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. Цитира се в: Liu, J., Tian, H., Chang, C.C., Wang, T., Chen, Y. and Cai, Y., 2018. Steganalysis of Inactive Voice-Over-IP Frames Based on Poker Test. Symmetry, 10(8), p.336.

2018г. - Kordov, K. M., & Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. Цитира се в: Siahaan, Andysah Putera Utama. "Technique of Hiding Information in Image using Least Significant Bit." (2018). INTERNATIONAL JOURNAL FOR INNOVATIVE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY FIELD, 4, 67-70.

2018г. - Stoyanov, B. P., P. R. Kostadinov, M. V. Kolev, Z. A. Mustafa, M. N. Moskovkina, R. S. Milina, and I. P. Bangov. "Use of the descriptor fingerprints to clustering of chemical datasets." BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS 46 (2014): 209-214. Цитира се в: Dhiman, Gaurav, and Vijay Kumar. "Astrophysics inspired multi-objective approach for automatic clustering and feature selection in real-life environment." Modern Physics Letters B (2018): vol. 32, no. 31. 1850385.

2017г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C, Stoyanov, B., Fuzzy, Distributed, Instance Counting, and Default ARTMAP Neural Networks for Financial Diagnosis, International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM), Vol. 9, No. 6(2010) pp. 959–978. ЦИТИРА СЕ В: Zdravkova, E. (2017). Searching of a route through implementation of neural network in Visual Prolog. International Journal of Computer Science and Information Security, 15(2), 140.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. ЦИТИРА СЕ В: Su, Y., Tang, C., Li, B., Chen, X., Xu, W., & Cai, Y. (2017). Single-lens Fourier-transform-based optical color image encryption using dual two-dimensional chaotic maps and the Fresnel transform. Applied Optics, 56(3), 498-505.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. ЦИТИРА СЕ В:Hamad, N., Rahman, M., & Islam, S. (2017, February). Novel remote authentication protocol using heart-signals with chaos cryptography. In Informatics, Health & Technology (ICIHT), International Conference on (pp. 1-7). IEEE.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. ЦИТИРА СЕ В: Pak, C., & Huang, L. (2017). A new color image encryption using combination of the 1D chaotic map. Signal Processing, 138, 129-137.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. ЦИТИРА СЕ В: WANG, Zhongeng; CHEN, Shoufa. Performance comparison of image block compressive sensing based on chaotic sensing matrix using different basis matrices. In: Image, Vision and Computing (ICIVC), 2017 2nd International Conference on. IEEE, 2017. p. 620-623.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. ЦИТИРА СЕ В: WANG, Zhongpeng; QIU, Weiwei. Secure Image Transmission over DFT-precoded OFDM-VLC systems based on Chebyshev Chaos scrambling. Optics Communications, 2017, 397: 84-90.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. ЦИТИРА СЕ В: Novosel, L., & Sisul, G. (2017). Performance evaluation of chaotic spreading sequences on software-defined radio. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2017(1), 80.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. ЦИТИРА СЕ В: Chen Zhenyang, Han Xiujing, Bi Qinsheng. Complex bursting oscillation structures in a two-dimensional non-autonomous discretesystem. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2017, 49(1): 165-174

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139 ЦИТИРА СЕ В: Su, Y., Tang, C., Li, B., Chen, X., Xu, W., & Cai, Y. (2017). Single-lens Fourier-transform-based optical color image encryption using dual two-dimensional chaotic maps and the Fresnel transform. Applied Optics, 56(3), 498-505.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139 ЦИТИРА СЕ В: Su, Y., Tang, C., Gao, G., Gu, F., Lei, Z., & Tang, S. (2017). Optical encryption scheme for multiple color images using complete trinary tree structure. Optics and Lasers in Engineering, 98, 46-55.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139 ЦИТИРА СЕ В: Parvees, M. M., Samath, J. A., & Bose, B. P. (2017). Protecting Large Size Medical Images with Logistic Map Using Dynamic Parameters and Key Image. IJ Network Security, 19(6), 984-994.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139 ЦИТИРА СЕ В: Zhu, H., Zhang, X., Yu, H., Zhao, C., & Zhu, Z. (2017). An image encryption algorithm based on compound homogeneous hyper-chaotic system. Nonlinear Dynamics, 1-19.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139 ЦИТИРА СЕ В: Pak, C., & Huang, L. (2017). A new color image encryption using combination of the 1D chaotic map. Signal Processing, 138, 129-137.

2017г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139 ЦИТИРА СЕ В: Kumari, P. (2017). Digital image encryption technique using black basal scrambling and substitution (Doctoral dissertation, MPUAT, Udaipur).

2017г. - Stoyanov, B.P., Chaotic cryptographic scheme and its randomness evaluation, in 4th AMiTaNS’12, AIP CP 1487, 2012, pp. 397–404, doi:10.1063/1.4758983 Цитира се в: Kordov, K., & Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189.

2017г. - Stoyanov, B. P., Pseudo-random bit generator based on Chebyshev map, in 5th AMiTaNS’13, AIP CP 1561, 2013, pp. 369–372 Цитира се в: Kordov, K., & Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189.

2017г. - Stoyanov, B., Kordov K., Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two Tinkerbell maps, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 9, 411-421. ЦИТИРА СЕ В: Murillo-Escobar, M. A., Cruz-Hernandez, C., Cardoza-Avendaao, L., & Mendez-Ramirez, R. (2017). A novel pseudorandom number generator based on pseudorandomly enhanced logistic map. Nonlinear Dynamics, 87(1), 407-425.

2017г. - Stoyanov, B., Kordov K., Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two Tinkerbell maps, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 9, 411-421. ЦИТИРА СЕ В: Moysis, L., & Azar, A. T. (2017). New Discrete Time 2D Chaotic Maps. International Journal of System Dynamics Applications (IJSDA), 6(1), 77-104.

2017г. - Stoyanov, B., Kordov, K., A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule, Mathematical Problems in Engineering 2014, Article ID 986174, 2014, 1-4. Цитира се в: Karimov, A. I., Butusov, D. N., Rybin, V. G., & Karimov, T. I. (2017, May). The study of the modified Chirikov map. In Soft Computing and Measurements (SCM), 2017 XX IEEE International Conference on (pp. 341-344). IEEE.

2017г. - Stoyanov, B., Kordov K., Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two Tinkerbell maps, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 9, 411-421. ЦИТИРА СЕ В: Lambic, D., & Nikolic, M. (2017). Pseudo-random number generator based on discrete-space chaotic map. Nonlinear Dynamics, 90(1), 223-232.

2017г. - Stoyanov, B. P., Using circle map in pseudorandom bit generation, AIP CP, 1629, 460-463 (2014), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4902309. Цитира се в: Kordov, K., & Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189.

2017г. - Borislav Stoyanov, Pseudo-random bit generation algorithm based on Chebyshev polynomial and Tinkerbell map, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 125, 6205-6210, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.48676. Цитира се в: Kordov, K., & Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189.

2017г. - Nachev, A., Stoyanov, B., Product Quality Analysis Using Support Vector Machines, International Journal "Information Models and Analyses", Vol. 1, Number 2, 2012, pp. 179-192. Цитира се в: Basnet, R. (2017). Automated Quality Assessment of Printed Objects Using Subjective and Objective Methods Based on Imaging and Machine Learning Techniques (Doctoral dissertation, Rochester Institute of Technology).

2017г. - B. P. Stoyanov, E. P. Petrov, N. T. Kochev, I. P. Bangov, A novel program for computer-aided generation of 2D chemical structures, Bulgarian Chemical Communications, Volume 46, Special Issue A (pp. 215 – 219) 2014. Цитира се в: Hu, X. Research on the application of computer-aided art image generationbased fractal method, Revista de la Facultad de Ingenieria U.C.V., Vol. 32, No. 3, pp. 01-09, 2017.

2017г. - Nachev, A., Hogan, M., Stoyanov, B., Cascade-Correlation Neural Networks for Breast Cancer Diagnosis,Proceedings of the 2011 International Conference on ArtificialIntelligence, ICAI 2011, July 18-21, 2011, Las Vegas, USA, 2 Volumes 2011, IC-AI 2011: 475-480. http://world-comp.org/p2011/ICA4110.pdf. Цитира се в: Zdravkova, E. (2017). Searching of a route through implementation of neural network in Visual Prolog. International Journal of Computer Science and Information Security, 15(2), 140.

2017г. - Stoyanov, B., Szczypiorski, K. & Kordov, K. (2017). Yet Another Pseudorandom Number Generator. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(2), pp. 195-199. doi:10.1515/eletel-2017-0026. Цитира се в: Tutueva, A. V., Butusov, D. N., Pesterev, D. O., Belkin, D. A., & Ryzhov, N. G. (2017, September). Novel normalization technique for chaotic Pseudo-random number generators based on semi-implicit ODE solvers. In " Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies"(IT&QM&IS), 2017 International Conference (pp. 292-295). IEEE.

2017г. - Stoyanov, B., Szczypiorski, K. & Kordov, K. (2017). Yet Another Pseudorandom Number Generator. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(2), pp. 195-199. doi:10.1515/eletel-2017-0026. Цитира се в: Ibryam, I. Building up a university database and a cryptographic algorithm to protect its reports, KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 19, No. 1, 207-211.

2016г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Open Source Software Alternatives in Higher Education Following Computer Science Curricula 2013, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2014, 8(9): 1160-1163, SJR 0.155, ISSN 2040-7467. ЦИТИРА СЕ В Харизанов, К., Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучениеДисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“, ШУ, 2016

2016г. - Nachev, A., Stoyanov, B., Product Quality Analysis Using Support Vector Machines, International Journal “Information Models and Analyses”, Vol. 1, Number 2, 2012, pp. 179-192, ISSN 1314-6432 ЦИТИРА СЕ В: Bushara, Nazim Osman, Rainfall Forecasting in Sudan Using Computational Intelligence, PhD diss., Sudan University of Science & Technology, 2016.

2016г. - Stoyanov, B., K. Kordov. Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation (2014), Large Scale Scientific Computing 2013, Lecture Notes in Computer Science 8353, 557-564. ЦИТИРА СЕ В: Stanev, S., Szczypiorski, K. Steganography Training: A Case Study from University of Shumen in Bulgaria (2016) International Journal of Electronics and Telecommunications, 62 (3), pp. 315-318.

2016г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C, Stoyanov, B., Fuzzy, Distributed, Instance Counting, and Default ARTMAP Neural Networks for Financial Diagnosis, International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM), Vol. 9, No. 6(2010) pp. 959–978. ЦИТИРА СЕ В: Jahani Fariman, H., Ahmad, S.A., Hamiruce Marhaban, M., Alijan Ghasab, M., Chappell, P.H. Hand movements classification for myoelectric control system using adaptive resonance theory (2016) Australasian Physical and Engineering Sciences in Medicine, 39 (1), pp. 85-102.

2016г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Zaslavsky Map Based Pseudorandom Bit Generation Scheme, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 178, 8883-8887. ЦИТИРА СЕ В: Farsana, F.J., Gopakumar, K. A Novel Approach for Speech Encryption: Zaslavsky Map as Pseudo Random Number Generator (2016) Procedia Computer Science, 93, pp. 816-823.

2016г. - Stoyanov, B., Kordov, K., A Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 9, 411-421. ЦИТИРА СЕ В: A novel pseudorandom number generator based on pseudorandomly enhanced logistic map. Nonlinear Dynamics (2016): 1-19. doi:10.1007/s11071-016-3051-3

2016г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Open Source Software Alternatives in Higher Education Following Computer Science Curricula 2013, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2014, 8(9): 1160-1163, SJR 0.155, ISSN 2040-7467. ЦИТИРА СЕ В: Ajigini, Olusegun Ademolu. A framework to manage sensitive information during its migration between software platforms. PhD diss., 2016.

2016г. - Стоянов, Б., Изследване на свойствата на самосвиващия псевдослучаен генератор на Кансо чрез NIST test suite, Науч. съобщ. на СУБ кл. Добрич, т. 9 (2007 г.), Технически науки, 2007, с. 7-10. ЦИТИРА СЕ В: Ибрям, И., Създаване на мобилни приложения с PHP за защита на текстови данни в Remix OS, Научни трудове, Колеж-Добрич, том IX, Шумен, 2016.

2016г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Open Source Software Alternatives in Higher Education Following Computer Science Curricula 2013, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2014, 8(9): 1160-1163, SJR 0.155, ISSN 2040-7467. ЦИТИРА СЕ В: Н. Ненков, Интелигентни системи, монография, 2016, с. 306, ISBN 978-619-7145-09-0.

2016г. - Стоянов Б. П., Бази от данни, 180 стр., Химера ООД, Шумен, 2008, ISBN 978-954-9775-36-5 ЦИТИРА СЕ В: Кордов, К., Христова, Р., Ръководство за работа с ACCESS 2016, ЦДО, ШУ, 2016.

2016г. - Стоянов Б.П., Бази от данни и приложение, ЦДО-Шумен, 2013, ISBN: 978-954-577-790-5. ЦИТИРА СЕ В: Кордов, К., Христова, Р., Ръководство за работа с ACCESS 2016, ЦДО, ШУ, 2016.

2015г. - Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, IF 1.502, ISSN 1099-4300. Цитира се в: Adrian-Viorel Diaconu, KENKEN PUZZLE – BASED IMAGE ENCRYPTION ALGORITHM, Proceedings of the Romanian Academy Series A-Mathematics Physics Technical Sciences Information Science 16(SI):271-286 · SEPTEMBER 2015

2015г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C, Stoyanov, B., Fuzzy, Distributed, Instance Counting, and Default ARTMAP Neural Networks for Financial Diagnosis, International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM), Vol. 9, No. 6(2010) pp. 959–978. Цитира се в: Srivastava, Vivek, Bipin K. Tripathi, and Vinay K. Pathak. "Hybrid Computation Model for Intelligent System Design by Synergism of Modified EFC with Neural Network." International Journal of Information Technology & Decision Making 14.01 (2015): 17-41.

2015г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C, Stoyanov, B., Fuzzy, Distributed, Instance Counting, and Default ARTMAP Neural Networks for Financial Diagnosis, International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM), Vol. 9, No. 6(2010) pp. 959–978. Цитира се в: Bazrafkan, Zahra, and Hamid Mahmoodabadi. FINANCIAL BANKRUPTCY PREDICTION BASED ON A COMBINATION OF DECISION TREE CLASSIFICATION, International Journal of Current Life Sciences - Vol. 5, Issue, 2, pp. 345-354, February, 2015.

2015г. - Nachev, A., Hogan, M., Stoyanov, B., Cascade-Correlation Neural Networks for Breast Cancer Diagnosis, Proceedings of the 2011 International Conference on Artificial Intelligence, ICAI 2011, July 18-21, 2011, Las Vegas, USA, 2 Volumes 2011, IC-AI 2011: 475-480. http://world-comp.org/p2011/ICA4110.pdf, ISBN 1-60132-169-4. Цитира се в: S. Zhelezov, H. Paraskevov, Possibilities for steganographic parallel processing with a cluster system, Contemporary Engineering Sciences, Vol. 8, 2015, no. 18, 809-816.

2015г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation, In Large-Scale Scientific Computing 2014, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8353, pp. 557-564. Цитира се в: S. Zhelezov, H. Paraskevov, Possibilities for steganographic parallel processing with a cluster system, Contemporary Engineering Sciences, Vol. 8, 2015, no. 18, 809-816.

2015г. - Tasheva, Zh., B. Bedzhev, B. Stoyanov, N-adic Summation-Shrinking Generator. Basic properties and empirical evidence, http://eprint.iacr.org, 2005/068, 21 p. Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015.

2015г. - Стоянов, Б., Йорданов, А., Web базирано криптиране със самосвиващия псевдослучаен генератор на Кансо, Сборник научни трудове посветен на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон Фон Нойман, Шумен, 2009, Том 1, с. 219-225 Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015.

2015г. - Стоянов, Б., Колев, М., Начев, А., Моделиране на псевдослучаен генератор с използване на преместващ регистър с обратна връзка и пренос и компресиращ филтър, Сборник от Международната научна конференция МАТТЕХ 2012, Том 1, 2013, с. 147-150 Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015.

2015г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Zaslavsky Map Based Pseudorandom Bit Generation Scheme, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 178, 8883-8887, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.410879. ЦИТИРА СЕ В: Dina Riadh Alshibani and Rasha Shaker Ibrahim. Article: Implementation of Gray Image Encryption using Multi-Level of Permutation and Substitution. International Journal of Applied Information Systems 10(1):25-30, November 2015. Published by Foundation of Computer Science (FCS), NY, USA.

2015г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal 2014, Article ID 283639, 2014, 1-11. ЦИТИРА СЕ В: C99. Shuai Ren, Tao Zhang, Fangxia Shi, Characteristic analysis of carrier based on the filtering and a multi-wavelet method for the information hiding, Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S (DCDS-S), Pages: 1291 - 1299, Volume 8, Issue 6, December 2015, doi:10.3934/dcdss.2015.8.1291.

2015г. - P1.Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, IF 1.502, ISSN 1099-4300. Цитира се в Ionescu, V. M., Diaconu, A. V. (2015, June). Rubiks cube principle based image encryption algorithm implementation on mobile devices. In Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 2015 7th International Conference on (pp. P-31). IEEE.

2015г. - Bedzhev, B., Tasheva, Z., Stoyanov, B., The Method for Synthesis of Perfect Two-Dimensional Arrays, Journal of Automation and Information Sciences, Volume 38, Issue 10, 2006, pp. 56–62 (presented in IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2005, 5-7 September, Sofia, Bulgaria, pp. 483–487 ). Цитира се в: N. Jolly, An algebra of arrays and almost perfect watermarks, Cryptography and Communications, December 2015, Volume 7, Issue 4, pp 363-377, http://dx.doi.org/10.1007/s12095-015-0123-z.

2015г. - Stoyanov, B.P., Chaotic cryptographic scheme and its randomness evaluation, in 4th AMiTaNS’12, AIP CP 1487, 2012, pp. 397–404, doi:10.1063/1.4758983 Цитира се в: K. Kordov, Signature Attractor based Pseudorandom Generation Algorithm, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 6, 287-293.

2015г. - Stoyanov, B.P., Chaotic cryptographic scheme and its randomness evaluation, in 4th AMiTaNS’12, AIP CP 1487, 2012, pp. 397–404, doi:10.1063/1.4758983 Цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I., Construction of Pseudorandom Binary Sequences using Chaotic Maps, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 78, 3847 – 3853.

2015г. - Stoyanov, B.P., Chaotic cryptographic scheme and its randomness evaluation, in 4th AMiTaNS’12, AIP CP 1487, 2012, pp. 397–404, doi:10.1063/1.4758983 Цитира се в: S. Zhelezov, H. Paraskevov, Possibilities for steganographic parallel processing with a cluster system, Contemporary Engineering Sciences, Vol. 8, 2015, no. 18, 809-816.

2015г. - Stoyanov, B.P., Chaotic cryptographic scheme and its randomness evaluation, in 4th AMiTaNS’12, AIP CP 1487, 2012, pp. 397–404, doi:10.1063/1.4758983 Цитира се в: K. Kordov, Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 3, 129-135.

2015г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C, Stoyanov, B., Fuzzy, Distributed, Instance Counting, and Default ARTMAP Neural Networks for Financial Diagnosis, International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM), Vol. 9, No. 6(2010) pp. 959–978. Цитира се в: Jahani Fariman, Siti A. Ahmad, M. Hamiruce Marhaban, M. Alijan Ghasab, Paul H. Chappell. (2015) Hand movements classification for myoelectric control system using adaptive resonance theory. Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine. Online publication date: 18-Nov-2015.

2015г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C, Stoyanov, B., Fuzzy, Distributed, Instance Counting, and Default ARTMAP Neural Networks for Financial Diagnosis, International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM), Vol. 9, No. 6(2010) pp. 959–978. Цитира се в: Dongxiao Gu, Changyong Liang, Kyung-Sun Kim, Changhui Yang, Wenjuan Cheng, Jun Wang. (2015) Which is More Reliable, Expert Experience or Information Itself? Weight Scheme of Complex Cases for Health Management Decision Making. International Journal of Information Technology & Decision Making 14:03, 597-620. Online publication date: 1-May-2015. [Abstract | PDF (327 KB) | PDF Plus (339 KB)]

2015г. - Tasheva, Z., Bedzhev, B., Stoyanov, B., Self-Shrinking p-adic Cryptographic Generator, in International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2005, Nis, Serbia and Montenegro, June 29–July 1, 2005, pp. 7–10. Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015.

2015г. - Stoyanov B.P., Bedzhev B.Y., Zhekov Zh. S., Computation Model of p-adic Arithmetic, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and EnergySystems and Technologies, ICEST 2004, 16-19 June, 2004, Bitola, Macedonia, pp.341-344. Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015.

2015г. - Stoyanov, B., Improved Cryptoanalysis of the Self-shrinking p-adic Cryptographic Generator, International Book Series, Book 4 – Advanced Studies in Software and Knowledge Engineering, Supplement to International Journal Information Technologies and Knowledge, vol. 2, 2008, pp. 112–115. Цитира се в: K. Kordov, Signature Attractor based Pseudorandom Generation Algorithm, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 6, 287-293.

2015г. - Stoyanov, B., Pseudo-random Bit Generation Algorithm Based on Chebyshev Polynomial and Tinkerbell Map, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 125, 6205-6210, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.48676 Цитира се в: K. Kordov, Signature Attractor based Pseudorandom Generation Algorithm, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 6, 287-293.

2015г. - Stoyanov, B., Pseudo-random Bit Generation Algorithm Based on Chebyshev Polynomial and Tinkerbell Map, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 125, 6205-6210, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.48676 Цитира се в: K. Kordov, Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 3, 129-135

2015г. - Stoyanov, B., Pseudo-random Bit Generation Algorithm Based on Chebyshev Polynomial and Tinkerbell Map, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 125, 6205-6210, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.48676 Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015..

2015г. - Stoyanov, B., Kordov, K., A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule, Mathematical Problems in Engineering 2014, Article ID 986174, 2014, 1-4. Цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I., Construction of Pseudorandom Binary Sequences using Chaotic Maps, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 78, 3847 – 3853.

2015г. - Stoyanov, B.P., Self-shrinking Bit Generation Algorithm Based on Feedback with Carry Shift Register, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 8, 2014, no. 24, 1057 - 1061. Цитира се в: K. Kordov, Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 3, 129-135

2015г. - Stoyanov, B. P., Pseudo-random bit generator based on Chebyshev map, in 5th AMiTaNS’13, AIP CP 1561, 2013, pp. 369–372 Цитира се в: K. Kordov, Signature Attractor based Pseudorandom Generation Algorithm, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 6, 287-293.

2015г. - Stoyanov, B. P., Pseudo-random bit generator based on Chebyshev map, in 5th AMiTaNS’13, AIP CP 1561, 2013, pp. 369–372 Цитира се в: K. Kordov, Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 3, 129-135

2015г. - Stoyanov, B. P., Pseudo-random bit generator based on Chebyshev map, in 5th AMiTaNS’13, AIP CP 1561, 2013, pp. 369–372 Цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I., Construction of Pseudorandom Binary Sequences using Chaotic Maps, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 78, 3847 – 3853.

2015г. - Stoyanov, B. P., Pseudo-random bit generator based on Chebyshev map, in 5th AMiTaNS’13, AIP CP 1561, 2013, pp. 369–372 Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015.

2015г. - Stoyanov, B., Kordov, K., A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule, Mathematical Problems in Engineering 2014, Article ID 986174, 2014, 1-4. Цитира се в: Станев, С., Железов, С., Параскевов, Х., Христов, Х., Ръководство за упражнения по стеганография, УИ „Еп. К. Преславски“, 2015.

2015г. - Stoyanov, B., Recent Attacks Against Summation, Shrinking and Self-Shrinking Stream Ciphers - Short Survey, in Fourth Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety, SENS 2008, 4–7 June 2008, Varna, Bulgaria, pp. 197-200 Цитира се в: K. Kordov, Signature Attractor based Pseudorandom Generation Algorithm, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 6, 287-293.

2015г. - Stoyanov, B., Recent Attacks Against Summation, Shrinking and Self-Shrinking Stream Ciphers - Short Survey, in Fourth Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety, SENS 2008, 4–7 June 2008, Varna, Bulgaria, pp. 197-200 Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015.

2015г. - Stoyanov, B.P., Self-shrinking Bit Generation Algorithm Based on Feedback with Carry Shift Register, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 8, 2014, no. 24, 1057 - 1061. Цитира се в: K. Kordov, Signature Attractor based Pseudorandom Generation Algorithm, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 6, 287-293.

2015г. - Stoyanov, B.P., Using Circle Map in Pseudorandom Bit Generation, in 6th AMiTaNS’14, AIP CP 1629, 2014, pp. 460–463 Цитира се в: K. Kordov, Signature Attractor based Pseudorandom Generation Algorithm, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 6, 287-293.

2015г. - Stoyanov, B.P., Using Circle Map in Pseudorandom Bit Generation, in 6th AMiTaNS’14, AIP CP 1629, 2014, pp. 460–463 Цитира се в: K. Kordov, Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 3, 129-135

2015г. - Stoyanov, B.P., Using Circle Map in Pseudorandom Bit Generation, in 6th AMiTaNS’14, AIP CP 1629, 2014, pp. 460–463 Цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I., Construction of Pseudorandom Binary Sequences using Chaotic Maps, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 78, 3847 – 3853.

2015г. - Stoyanov, B.P., Using Circle Map in Pseudorandom Bit Generation, in 6th AMiTaNS’14, AIP CP 1629, 2014, pp. 460–463 Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015.

2015г. - Stoyanov, B., Bedzhev, B., Tashev, T., Vasileva, S., Application and statistic testing of the 5-adic summation-shrinking generator, International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech 2007, ACM ICPS, vol. 285, Rousse, Bulgaria, IIIA.17-1–IIIA.17-4 Цитира се в: K. Kordov, Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 3, 129-135.

2015г. - Stoyanov, B., Bedzhev, B., Tashev, T., Vasileva, S., Application and statistic testing of the 5-adic summation-shrinking generator, International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech 2007, ACM ICPS, vol. 285, Rousse, Bulgaria, IIIA.17-1–IIIA.17-4 Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015.

2015г. - Stoyanov, B., Kolev, M., Nachev, A., Design of a New Self-Shrinking 2-adic Cryptographic System with Application to Image Encryption, European Journal of Scientific Research, vol. 78, no. 3, 2012, 362–374 Цитира се в: K. Kordov, Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 3, 129-135.

2015г. - Stoyanov, B., Kolev, M., Nachev, A., Design of a New Self-Shrinking 2-adic Cryptographic System with Application to Image Encryption, European Journal of Scientific Research, vol. 78, no. 3, 2012, 362–374 Цитира се в: K. Kordov, Signature Attractor based Pseudorandom Generation Algorithm, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 6, 287-293.

2015г. - Stoyanov, B., Kolev, M., Nachev, A., Design of a New Self-Shrinking 2-adic Cryptographic System with Application to Image Encryption, European Journal of Scientific Research, vol. 78, no. 3, 2012, 362–374 Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015.

2015г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal 2014, Article ID 283639, 2014, 1-11. Цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I., Construction of Pseudorandom Binary Sequences using Chaotic Maps, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 78, 3847 – 3853.

2015г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal 2014, Article ID 283639, 2014, 1-11. Цитира се в: Станев, С., Железов, С., Параскевов, Х., Христов, Х., Ръководство за упражнения по стеганография, УИ „Еп. К. Преславски“, 2015.

2015г. - Stoyanov, B., Kordov, K., A Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, 2015, no. 9, 411-421. Цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I., Construction of Pseudorandom Binary Sequences using Chaotic Maps, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 78, 3847 – 3853.

2015г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B.P., Summation – Shrinking Generator, International Conference "Information Technologies and Security" (ITS - 2004), 22-26 June 2004, Partenit, Crimea, Ukraine, pp.119-127. Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015.

2015г. - Stoyanov, B., 2-adic Summation-Shrinking Generator, Western European Workshop on Research in Cryptology, WEWORC 2005, Leuven, Belgium, 5-7 July, 2005, pp. 103-104. Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015.

2015г. - Стоянов, Б., Изследване на N-адични свиващи и комбиниращи псевдослучайни генератори на редици, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по научна специалност 01.01.12 Информатика, София, България, 2006, 154 с. (PhD Thesis) Цитира се в: К.Кордов, Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Информатика, Шумен, България, 2015.

2015г. - B. P. Stoyanov, E. P. Petrov, N. T. Kochev, I. P. Bangov, A novel program for computer-aided generation of 2D chemical structures, Bulgarian Chemical Communications, Volume 46, Special Issue A (pp. 215 – 219) 2014, IF 0.201, ISSN 0861-9808. Цитира се в: Benigni, Paolo, Rebecca Marin, and Francisco Fernandez-Lima. "Towards unsupervised polyaromatic hydrocarbons structural assignment from SA-TIMS–FTMS data." International Journal for Ion Mobility Spectrometry 18, no. 3-4 (2015): 151-157.

2015г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Zaslavsky Map Based Pseudorandom Bit Generation Scheme, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 178, 8883-8887, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.410879. Цитира се в: Gaeini, Ahmad, Abdolrasoul Mirghadri, and Gholamreza Jandaghi. "A General Evaluation Pattern for Pseudo Random Number Generators." Trends in Applied Sciences Research 10, no. 5 (2015): 231—244.

2015г. - P10.Nachev, A., Stoyanov, B., Product Quality Analysis Using Support Vector Machines, International Journal Information Models and Analyses, Vol. 1, Number 2, 2012, pp. 179-192, ISSN 1314-6432 Цитира се в: Hamidey Rostami, Jean-Yves Dantan and Lazhar Homri Review of data mining applications for quality assessment in manufacturing industry: support vector machines, International Journal of Metrology and Quality Engineering, Volume 6, Number 4 (2015) 401.

2015г. - Stoyanov, B. P., Kordov, K. M., Cryptanalysis of a modified encryption scheme based on bent Boolean function and feedback with carry shift register, AIP CP, 1561, 373-377 (2013), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4827249 ЦИТИРА СЕ В: Tokareva, N., Bent Functions: Results and Applications to Cryptography, Academic Press, Elsevier, 2015

2014г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C., Stoyanov, B., Fuzzy, distributed, instance counting, and default ARTMAP neural networks for financial diagnosis (2010) IJTDM, Volume: 9, Issue: 6(2010), pp. 959-978 Цитира се в: Gang Kou, Yi Peng, Guoxun Wang, Evaluation of Clustering Algorithms for Financial Risk Analysis using MCDM Methods, Information Sciences, Available online 4 March 2014, ISSN 0020-0255, http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2014.02.137.

2014г. - Tasheva Zh., Bedzhev B., Stoyanov B., N-adic Summation-Shrinking Generator. Basic properties and empirical evidence, http://eprint.iacr.org, 2005/068 Цитира се в: Fulin Li, Honggang Hu, Shixin Zhu, FCSR periodic multisequences with maximal joint N-adic complexity and large k-error joint N-adic complexity over Z/(N), Journal of Systems Science and Complexity, April 2014, Volume 27, Issue 2, pp 370-381

2014г. - Tasheva Zh., Bedzhev B., Stoyanov B., P-adic Shrinking-Multiplexing Generator, IEEE Third International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced ComputingSystems: Technology and Applications, IDAACS 2005, Sofia, Bulgaria, 5-7 September, 2005, pp. 443-448 Цитира се в: Tasheva, Antoniya, Ognyan Nakov, and Boyan Petrov. "Determining the Secrecy of Software Encryption System based on pGSSG Generator using Shannon Entropy." In The International Conference on Computing Technology and Information Management (ICCTIM2014), pp. 302-308. The Society of Digital Information and Wireless Communication, 2014.

2014г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C., Stoyanov, B., Fuzzy, distributed, instance counting, and default ARTMAP neural networks for financial diagnosis (2010) IJTDM, Volume: 9, Issue: 6(2010), pp. 959-978 Цитира се в: Hu, Nan and Xiao-Hua Zhou. "ROC Analysis in Business Decision-makings." Encyclopedia of Business Analytics and Optimization. IGI Global, 2014. 2104-2114. Web. 7 Jun. 2014. doi:10.4018/978-1-4666-5202-6.ch189

2014г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C., Stoyanov, B., Fuzzy, distributed, instance counting, and default ARTMAP neural networks for financial diagnosis (2010) IJTDM, Volume: 9, Issue: 6(2010), pp. 959-978 Цитира се в: Dongxiao Gu, Changyong Liang, KYUNG-SUN KIM, CHANGHUI YANG, WENJUAN CHENG, and JUN WANG, Which is more reliable, expert experience or information itself? weight scheme of complex cases for health management decision making, International Journal of Information Technology & Decision Making, Online ready, 1-24, 2014

2014г. - Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal 2014, Article ID 283639, 2014, 1-11. Цитира се в: Radu Boriga, Ana Cristina Dascalescu, and Adrian-Viorel Diaconu, “A New One-Dimensional Chaotic Map and Its Use in a Novel Real-Time Image Encryption Scheme,” Advances in Multimedia, vol. 2014, Article ID 409586, 15 pages, 2014. doi:10.1155/2014/409586

2014г. - E. Petrov, B. Stoyanov, N. Kochev, I. Bangov, Use of CTI Index for Perception of Duplicated Chemical Structures in Large Chemical Databases, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 71 (2014), Number 3, 645-656 Impact Factor (2012)=1.768 Цитира се в: Dehmer M, Mowshowitz A, Shi Y (2014) Structural Differentiation of Graphs Using Hosoya-Based Indices. PLoS ONE 9(7): e102459. doi:10.1371/journal.pone.0102459

2013г. - Стоянов, Б., Дянкова, В., Информационни системи. Управление на бази от данни с Microsoft ODBC, УИ „Еп. К. Преславски”, 2008. Цитира се в: Ибрям, И., Бази от данни и приложения. Модул MS Access, ЦДО-ШУ, 2013, 70

2013г. - Tasheva Zh., Bedzhev B., Stoyanov B., P-adic Shrinking-Multiplexing Generator, IEEE Third International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced ComputingSystems: Technology and Applications, IDAACS 2005, Sofia, Bulgaria, 5-7 September, 2005, pp. 443-448. Цитира се в: Tasheva, A., Nakov, O., Trifonov, T., Statistical Analysis of the Sequences Produced by the p-ary Generalized Self-Shrinking Generator, Recent Advances in Computer Science, Recent Advances in Computer Engineering Series, Vol. 14, 2013, pp. 83-88.

2013г. - Стоянов, Б., Бази от данни, Химера ООД, гр. Шумен, 2008, ISBN 978-954-9775-36-52008, 180 стр. Цитира се в: Ибрям, И., Бази от данни и приложения. Модул MS Access, ЦДО-ШУ, 2013, 70

2013г. - Nachev, A., Stoyanov, B., Default ARTMAP Neural Networks for Financial Diagnosis, In Robert Stahlbock, Sven F. Crone, Stefan Lessmann, editors, Proceedings of the 2007 International Conference on Data Mining, DMIN 2007, June 25-28, 2007, Las Vegas, Nevada, USA. pages 3-9, CSREA Press, 2007 Цитира се в Giovanis, E., Application of Stationary Wavelet Support Vector Machines for the Prediction of Economic Recessions, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Volume 7, Issue 3, 2013, pp. 226-237.

2013г. - Tasheva, Zh., Bedzhev, B., Stoyanov, B., N-adic Summation-Shrinking Generator. Basic properties and empirical evidences, Cryptology ePrint Archive, http://eprint.iacr.org/2005/068 Цитира се в IEICE TRANSACTIONS on FECCS 96, no. 2 (2013): 626-634

2013г. - Default ARTMAP Neural Networks for Financial Diagnosis, Nachev, A., B. Stoyanov, DMIN 07, pp. 3-9 Цитира се в Application of Stationary Wavelet Support Vector Machines for the Prediction of UK Economic Recession and Expansion Periods, SSRN 2199406 (2013)

2013г. - Stoyanov, B., Al. Milev, A. Nachev, Research on the Self-shrinking 2-adic Cryptographic Generator, Journal of Communication and Computer, ISSN 1548-7709, USA, 2010, Volume 7, No.11 (Serial No.72), pp. 67-71 Цитира се в: Борислав Й. Беджев, , Цветослав Ст. Цанков, Лилия Ан. Станева, СВИВАЩ ГЕНЕРАТОР НА ПСЕВДОСЛУЧАЙНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ, ФОРМИРАНИ ЧРЕЗ НЕЛИНЕЙНИ ФУНКЦИИ, Сборник научни трудове от Научна конференция 2013 Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност, НВУ "Васил Левски", Шумен, 2013, 141-149

2013г. - Self-Shrinking p-adic Cryptographic Generator, Tasheva Zh.T., Bedzhev B.Y., Stoyanov B.P., XL International Scientific Conference on Information, Communication and EnergySystems and Technologies, ICEST 2005, Nic, Serbia and Montenegro, June 29-July 1, 2005, pp.7-10. Цитира се в: Wang, H., Wen, Q., Zhang, J., GLS: New class of generalized legendre sequences with optimal arithmetic cross-correlation, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications, Volume 47, Issue 4, October 2013, Pages 371-388

2013г. - Стоянов, Б. Дянкова, В. Информационни системи. Управление на бази от данни с Microsoft ODBC, Шумен, 2008, стр. 197-198. Цитира се в Ибрям, И., Бази от данни и приложения, Център за дистанционно обучение - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-780-6

2013г. - Стоянов, Б., Бази от данни, Химера ООД, Шумен, 2008 Цитира се в Ибрям, И., Бази от данни и приложения, Център за дистанционно обучение - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-780-6

2012г. - Insolvency Prediction of Irish Companies Using Backpropagation and Fuzzy ARTMAP Neural Networks, Nachev, A., H. Seamus, B. Stoyanov, Enterprise Information Systems,11th International Conference, ICEIS 2009, Milan, Italy, May 6-10, 2009. Proceedings, Lecture Notes in Business Information Processing, Volume 24, 2009, pp. 287-298. http://www.springerlink.com/content/l762701911028607/ Цитира се в BOYRAZ, M. F. (2012). AN EMPIRICAL STUDY ON EARLY WARNING SYSTEMS FOR BANKING SECTOR (Doctoral dissertation, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY).

2012г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C., Stoyanov, B., Fuzzy, distributed, instance counting, and default ARTMAP neural networks for financial diagnosis (2010) IJTDM, Volume: 9, Issue: 6(2010), pp. 959-978, Цитирано в Kirkos, Efstathios. "Assessing methodologies for intelligent bankruptcy prediction." Artificial Intelligence Review (2012): 1-41.

2012г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C., Stoyanov, B., Fuzzy, distributed, instance counting, and default ARTMAP neural networks for financial diagnosis (2010) IJTDM, Volume: 9, Issue: 6(2010), pp. 959-978, Цитирано в IJTDM 2012, 11 (2), pp. 271-306.

2012г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C., Stoyanov, B., Fuzzy, distributed, instance counting, and default ARTMAP neural networks for financial diagnosis (2010) IJTDM, Volume: 9, Issue: 6(2010), pp. 959-978, Цитирано в DSS, Volume 52, Issue 2, January 2012, Pages 464-473

2012г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C., Stoyanov, B., Fuzzy, distributed, instance counting, and default ARTMAP neural networks for financial diagnosis (2010) IJTDM, Volume: 9, Issue: 6(2010), pp. 959-978, Цитирано в IJTDM 2012, 11 (2), pp. 247-270.

2012г. - Tasheva, Zh., Bedzhev, B., Stoyanov, B., N-adic Summation-Shrinking Generator. Basic properties and empirical evidences, Cryptology ePrint Archive, http://eprint.iacr.org/2005/068 Цитира се в S. Zhu, F. Li, Periodic sequences with maximal N-adic complexity and large k-error N-adic complexity over Z/(N), Journal of Complexity, Volume 28, Issue 2, April 2012, pp. 202-208, doi:10.1016/j.jco.2011.10.006, IF 2010 = 0.767, SJR 2010 = 0.098

2012г. - Some Models of a Distributed Database Management Systems with Data Replication, Vasileva, S., P. Milev, B. Stoyanov, CompSysTech 2007, II.12-1-II.12-6 Цитира се в Ciobanu, Nicoleta Magdalena. "Algorithm for Dynamic Partitioning and Reallocation of Fragments in a Distributed Database." International Journal of Computer Science, ICVL 2012. pp 387-393

2012г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C., Stoyanov, B., Fuzzy, distributed, instance counting, and default ARTMAP neural networks for financial diagnosis (2010) IJTDM, Volume: 9, Issue: 6(2010), pp. 959-978, Цитирано в AIKED 12, 113-118

2012г. - A Method for Synthesis of Perfect Two Dimensional Arrays, B. Bedzhev, Tasheva, Zh., B. Stoyanov, Journal of Automation and Information Science, vol. 38, Issue 10, 2006; pp. 56-62. IF 2011=0.040 Цитира се в Йорданов, С. Статистически анализ на взаимно-корелационните свойства на сигнали с дължина от вида 2n-и 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.2, 52-56

2012г. - Nachev, A., Hill, S., Barry, C., Stoyanov, B., Fuzzy, distributed, instance counting, and default ARTMAP neural networks for financial diagnosis (2010) IJTDM, Volume: 9, Issue: 6(2010), pp. 959-978, IF 2010 = 3.139, SJR 2011 = 1.529 Цитира се в: A NEW RBF NEURAL NETWORK FOR PREDICTION IN INDUSTRIAL CONTROL, IJTDM 2012 11:04, 749-775

2011г. - Tasheva, Zh., Bedzhev, B., Stoyanov, B., N-adic Summation-Shrinking Generator. Basic properties and empirical evidences, Cryptology ePrint Archive, http://eprint.iacr.org/2005/068 Цитира се в E+E, Vol. 46, No 7-8, 2011