КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Валентина Спасова Дянковаабв

Гл. ас. д-р Валентина Спасова Дянкова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 218

Телефон: 054 830495 вътр.217

Email: v.spasova@shu.bg, valentina.dyankova@gmail.com

Приемно време: вторник 9:00 - 11:00

Завършен университет, специалност

Шуменски университет, математика

Заемани академични длъжности

асистент, 1989 - 2006

главен асистент, от 2007

Придобити научни степени

2010 - доктор по Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Водени лекции и/или упражнения

Програмиране

Програмиране в графично ориентирана среда

Структури от данни

Дискретни структури

Дискретна математика

Бази от данни и приложения

Инструментални средства за разработка на информационни системи

Визуално програмиране

Области на научни интереси

структури от данни, бази от данни, методика на обучението по информатика, обучаващи системи

Участия в международни и национални научни проекти

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”

Университетски проект "Генератори на псевдослучайни числа и странни атрактори" - РД – 08 – 121 – 06.02.2017

Университетски проект "Изследване на алгоритми за електронна идентификация" - РД-08-121/06.02.2018

Университетски проект "Синтез на алгоритми за защита на данни" - РД-08-74/30.01.2019

Дисертации

2010г. - Ролята на задачите за изучаване на понятията по Структури от данни

Учебници

2014г. - Структури от данни, Модул 1, Дянкова, В., ЦДО - ШУ

2014г. - Р. П. Русева, Н.И. Янков, В. С. Дянкова Дискретна математика, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014

2008г. - Управление на бази от данни с Microsoft ODBC//Университеско издателство „Еп. Константин Преславски”, 2008

2002г. - Бази от данни и приложения//Университетско издателство “Еп. Константин Преславски", 2002 (В съавт. с П. Милев, Р. Христова)

Учебни помагала

2017г. - В. Дянкова, Б. Йовчева, Учебно пособие по визуално програмиране на базата на MFC, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“, Шумен 2017, ISBN 978-619-201-194-9

2014г. - В. Дянкова, Структури от данни, Методическо ръководство Vчаст, 2014, 101 -- 123

2014г. - В. Дянкова, Инструментални средства за разработка на информационни системи, Матодическо ръководство VI част, 2014, 53 -- 78

Статии

2018г. - Todorova, M., Kapralov, S., Dyankova, V. Application of sorting algorithms for convex hull determination, Mathematical and Software Engineering, vol. 4, no. 2 (2018), 24-27, ISSN: 2367-7449

2016г. - Стоян Капралов, Валентин Бакоев, Валентина Дянкова, Младен Манев, Милко Янков, Използване на отворени образователни ресусрси в обучението по алгоритми и структури от данни, ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016, Пловдив, p. 179-184, ISSN: 1314-0752

2014г. - Petar Ivanov, Valentina Dyankova, Biserka Yovcheva, Ordered Hash Map: Search Tree Optimized by a Hash Table, Advances in Information Science and Application, Volume I, p. 237, 18-th International Conference on Computers, Santorini Island, Greece, july 17-21, 2014

2014г. - Valentina S. Dyankova, Stoyan N. Kapralov, Milko I. Yankova, Yumit N. Ismailovd, A Web-Based Educational System for Learning Data Structures, International Journal of Technical Research and Applications, e-ISSN: 2320-8163, volume 2, Issue 5 (Sep-Oct 2014), pp. 126-132

2013г. - Дянкова В. "Електронно обучение по структури от данни" //42 Пролетна конференция на СМБ "Математика и математическо образование", Боровец, 2013, стр. 388-393 (В съавт. с Стоян Капралов, Милко Янков)

2013г. - Dyankova V., Yankov M., Bogdanov B., DSLearning – an undeterminited environment for data stucture knowledge, Didactics of mathematics: International Collection of Scientific Works, Issue#39, Donetsk,2013

2013г. - С. Капралов, В. Дянкова, М. Цветков, Един подход за сортиране на хеш-таблица, Международна конференция UNITECH, 22-23 ноември 2013, Габрово, стр. 384-387, II том

2012г. - Modelling a System with Discrete Events, European Modelling Symposium Malta, 14-16 November 2012, Proceedings published by IEEE-Conference Publication Services, ISBN 978-0-7695-4926-2 (в съавт. с S. Kapralov)

2012г. - Електронно обучение с DSLearning в контекста на управление на знанията, //V национална конференция „Образованието в информационното общество“, ISSN 1314-0752, Пловдив, 2012, стр. 262-272 (в съавторство с М. Янков, Р. Бояджиева)

2011г. - Изучаване на понятията по структури от данни с уеб-базирана система DSLEARNING, Юбилейна конференция 40 години ШУ, ISBN 978-954-577-603-8, Шумен, септември 2011, стр. 269-274 (в съавт. с М. Янков, Р. Бояджиева)

2010г. - Unsolved problems in teaching informatics and information technology//New Informational and Computer Technologies in Education and Science, IES-2010, Ukraine, p.95-96(В съавт. с А. Mollov, B. Yovcheva)

2010г. - Организацията на лабораторния практикум по информатика – основа за повишаване на ефективността на учебния процес, //МАТТЕХ 2010 – Сборник научни трудове, посветен на 130-годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, ISSN 1314-3921, Шумен, стр. 413-417 (в съавт. с Б. Йовчева, М. Янков, П. Петров)

2009г. - Exercises As A Tool For Understanding The Terminology In The Learning Process Of Data Structures//Proceedings of the 6th Mediterranean Conference on MathematicsEducation, Plovdiv, 2009, p. 349-354( в съавторство с S. Kapralov)

2009г. - Понятията в обучението по информатика в контекста на информационната култура// Национална конференция „Образованието в информационното общество”,12-13 май, 2009, Пловдив, стр. 148-154

2009г. - A structured model of basic exercises for understanding of the terminology in the data structures learning process// Украйна, 2009, p. 119-120 ( в съавторство с I. Ivanov)

2008г. - Евристико-дидактическите конструкции в обучението по Структури от данни // Научна конференция’08, 4-5 декември, посветена на 105-годишнината отрождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен, 2008, стр. 314-318

2007г. - Върху една оптимизация на търсенето в хеш-таблица с отворено адресиране // Сборник научни трудове, посветен на 15 г. от създаване на ФМИ, раздел“Информатика и информационни технологии”, Унив. Изд-во “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2007, стр. 137 – 142 (в съавт. с Р. Христова)

2006г. - Рекурентни редици и рекурсия // Научно-приложна конференция посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”,12-13.05.2006, стр. 398-402

2006г. - Динамичните структури от данни в училищния курс по информатика // Научно-приложна конференция посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”, 12-13.05.2006, стр. 403-408 (в съавт. с М. Василева)

2006г. - Уеб-базиран помощник по информатика и информационни технологии // PC WORLD, бр. 12, декември, 2006, Приложение – “Софтуер и сайтове за образование”(всъавт. с Р. Христова)

2005г. - Помощник за учители по информатика и информационни технологии // Юбилейна научна конференция с посветена на 50 години ДИПКУ Варна, 26-28 май 2005,Унив. издателство “Епископ К. Преславски” т.2, стр. 160 (в съавторство с Р. Христова, Д. Сърмов)

2005г. - WEB-базирана система за визуализация на алгоритми и структури от данни // Knowledge-based society: perspectives and challenges, Thirtieth International ConferenceICT&P’2005, June 23-25, Sofia, Bulgaria, pp. 110-117 (в съавт. с С. Капралов, Ив. Петков и С. Георгиев)

2004г. - Някои аспекти на дистанционното обучение във виртуална среда// Сборник доклади на Юбилейна конференция “100 години от рождението на Джон Атанасов”,Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2004, стр. 83-88. (в съавт. с П. Милев, Р. Христова)

2004г. - Хипермедиен учебник по “Бази от данни и приложения”// Сборник доклади на Юбилейна конференция “100 години от рождението на Джон Атанасов”,Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2004, стр. 89-96. (в съавт. с П. Милев, Р. Христова, К. Найденова)

2004г. - Върху една оптимизация на търсенето в хеш-таблица с отворено адресиране. // Юбилейна конференция “150 години от рождението на Поанкаре”-ШУ “Еп. К.Преславски”, Шумен, 2004. (в съавт. с Р. Христова)

2004г. - Една реализация на хеш-таблица с отворено адресиране в последователно разпределена памет// Proceedings of the Second International Conference i.Tech, 2004,Varna, pp. 144-149. (в съавт. с Р. Христова)

2004г. - Realization of open addressing hash table in the chained allocated memory// International Journal INFORMATION THEORIES & APPLICATIONS, 2004, Volume 11,Number 4, pp. 381-386 (в съавт. с Р. Христова)

2004г. - Web-базирано методическо помагало за учители по Информатика и Информационни технологии в средното училище// Proceedings of the International MilitaryScientific Forum 2004, Veliko Turnovo, vol. 3, p.148-152 (в съавт. с Й. Стоянов, Р. Христова, К.Цветков)

2003г. - Аспекти и проблеми на обучението по информатика в средното училище// Сборник научни трудове “30 години ШУ “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2003, стр.43-45 (В съавт. с Д. Челебиева, Б.Йовчева, Т.Теодосиев, Р. Христова)

2003г. - Интегриран подход за обучение по дисциплината “Бази от данни и приложение”// Сборник доклади на Юбилейна научна сесия “30 години Педагогически колеж –гр. Добрич”, т. III D, 2003, стр. 85. (В съавт. с П. Милев, Р. Христова)

2002г. - Два примера за моделиране на реални процеси с помощта на АСД – опашка и дек// Известия на СУБ – Русе (секция 5 “Математика, информатика и физика”), том 2,2002, c. 88 – 94. (В съавт. с Р. Христова)

2002г. - Един пример на учебна база от данни и нейното разглеждане в часовете по ИТ// Математика и математическо образование, XXXI Пролетна конференция на СМБ,3-6.04.2002, c. 248. (В съавт. с Р. Христова)

2001г. - Аспекти и проблеми на обучението по информатика в средното училище. // Юбилейна научна конференция “30 години ШУ “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2001.(В съавт. с Д. Челебиева, Б.Йовчева, Т.Теодосиев, Р. Христова)

1998г. - A Parallel Method for Solving the Spectral Problem of Real Nonsymmetric Matrices. // Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of 27 Spring Conference of theUnion Bulgarian Mathematics, 1998, pp. 87-91. (В съавт. с Ив. Г. Иванов)

1997г. - Числен алгоритъм за решаване на матрично квадратично уравнение. // НМШ “Приложение на математиката в техниката”, Созопол, 15.06.-21.06. , стр. 147-149. (Всъавт. с Ив. Г. Иванов)

Доклади

2013г. - Biserka Yovcheva, Petar Ivanov, Valentina Dyankova, Heuristic approaches to glass cutting optimization, BGSIAM2013, 18-19 декември 2013, София