Ст. преп. Росица Пенчева Христоваабв

Ст. преп. Росица Пенчева Христова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 208

Телефон: 054 830495 вътр.172

Email: r.hristova@shu.bg

Приемно време: І седмица понеделник 16-18 ч.; ІІ седмица понеделник 11-13 ч.

Завършен университет, специалност

1984г. СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност ”Математика”, специализация „Математическо осигуряване”

Месторабота преди постъпване в ШУ

1984г.- 1986г. Системи за телеобработка - В.Търново

Заемани академични длъжности

1986г.-1988г. асистент по Информатика във ВПИ Шумен

1988г.-1991г. аспирант БАН, ИМИ

1991г.-1992г. асистент в катедра Информатика, ШУ „Епископ К.Преславски”

1992г.-2002г. ст.асистент в катедра Информатика, ШУ „Епископ К.Преславски”

2002г.-2004г. гл.асистент в катедра Информатика, ШУ „Епископ К.Преславски”

2004г.-2014г. гл.асистент в катедра Компютърни системи и технологии, ШУ „Епископ К.Преславски”

2014г. гл.асистент в катедра МОМИ, ШУ "Епископ К. Преславски"

2015г. ст.преподавател в катедра МОМИ, ШУ "Епископ К. Преславски"

2017г. ст.преподавател в катедра Компютърни системи и технологии, ШУ „Епископ К.Преславски”

Водени лекции и/или упражнения

Нови информационни технологии

Основи на информатиката

Основи на бизнес информатиката

Бизнес информатика

Компютърна графика

Геоинформатика

CAD системи

Инженерна и компютърна графика

Бази от данни

Бази данни и приложения

Инструментални средства за разработване на информационни системи

Информатика

Операционни системи

Компютърни системи

Интернет технологии

Компютърни технологии

Програмни продукти в икономиката

Методи за транслация

Програмиране 1 и 2

Структури от данни

Области на научни интереси

Методиката на обучението по информатика и информационни технологии

Компютърна графика

Бази от данни и приложения

Операционни системи

Методи за транслация

Структури от данни

Участия в международни и национални научни проекти

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)"

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики"

Темпус-проект JEP 11309-96 Преструктуриране на специалността "Икономическа педагогика" в българските университети.

Участия във вътрешноуниверситетски научни проекти

РД-08-117/04.02.2019 – Информационни и комуникационни технологии в съвременното обучение по математика, информатика и информационни технологии

РД-08-164/09.02.2018 - Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии

РД-08-105/06.02.2017 г. – Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии

РД-08-98/05.02.2016 г. – Технологии за личностно-ориентирано обучение по математика, информатика и информационни технологии

РД-08-273/11.03.2015 г. – Иновации в обучението по математика, информатика и информационни технологии

РД-08-250/2014 г. - Изследване възможностите за оптимизация на компютърната мрежа на ФМИ чрез „тънки клиенти”

РД-8-250/2013 г. - Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект.

РД-05-282/2012 г. - Изследване на особеностите на компютърните облаци и переспективите в/при обучението на студенти от ШУ.

РД-05 – 151/2011 г. - Псевдослучайни генератори на редици и информационно търсене.

РД-05 – 149/2011 г. - Анализ на програмни средства за санкциониран/ несанкциониран достъп до HandHeld устройства.

РД-05-334/2010 г. - Изследване на възможностите за M-learning във ФМИ на ШУ “Епископ К. Преславски” за разширяване на обхвата на учене без граници.

РД-05–284/2009 г. - Изследване възможностите на софтуер за ОС- XP и VISTA- базирани платформи за мрежова защита и методи за откриване на стеганографски съобщения.

Организационна дейност

Отговорник по качеството на учебния процес в катедра "Компютърни системи и технологии"

Членства в научни организации

Съюз на математиите в България

Монографии

2002г. - Бази от данни и приложения. Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. 360 с. ISBN 954-577-125-9, COBISS.BG-ID: 103913750 (В съавт. с П. Милев, В Спасова)

Учебни помагала

2016г. - Ръководство за работа с ACCESS 2016, УИ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2016, http:/cdo.shu.bg,148 с., ISBN 978-619-201-125-3, (В съавт. с К. Кордов)

2014г. - Операционни системи, Модул 1 - Текстов интерфейс на ОС MS Windows, ЦДО на ШУ "Епископ К. Преславски", http://cdo.shu.bg 2014, 82с., ISBN: 978-954-577-925-1 (В съавт. с Д. Сърмов)

Студии

2014г. - Методическо ръководство V част, Операционни системи, е-воок: http://shumenconnect.com/methodological-guidelines/, УИ “Епископ К. Преславски”, 2014, стр. 4-44, ISBN: 978-954-577-938-1 (В съавторство с А. Милев)

Статии

2018г. - Развитие на компютърните игри(обзор) - Сборник научни трудове МАТТЕХ 2018, УИ "Еп. Константин Преславски", т. 1, стр.291-298, ISSN: 1314-3921 (В съавт. с П. Стоянов)

2017г. - Един интерактивен тримерен модел на Слънчевата система. // „От атома до космоса“, 2017, Шумен, УИ „Епископ К. Преславски“, 2018г., с.88-93, ISSN 2534-9422 (CD)

2017г. - An Example Of Using Computer Animation In Astronomy Lessons (In Secondary School). // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серiя 3. Фiзика i математика у вищий i середнiй школi, Випуск 18, Киiв, 2017, с 131-136, ISSN 2410-7816, GoogleScholar

2016г. - Някои методически бележки относно преподаване на модула Бази от данни по Информационни технологии в 10 клас, Електронно списание i - Продължаващо образование, т.11, 2016, https://diuu.bg/emag/6548/, ISSN 1312-899X (оnline)

2014г. - Някои аспекти в обучението по Информатика на студенти от специалност Геодезия // Научна сесия 2014, Сборник доклади част I, ВНУ "В. Левски" - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, стр.261, ISSN: 1313-7433 (print); ISSN: 1314-1953(CD) (В съавт. с Б. Стоянов)

2014г. - Web-базирана информационна система AIS за автоматизиране на административни дейности в училище // Научна сесия 2014, Сборник доклади част I, Шумен, НВУ "В.Левски" - Факултет "Артилерия, ПВО и КИС", стр. 267-277, ISSN: 1313-7433 (print); ISSN: 1314-1953(CD) (В съавторство с Д.Панова-Пенкова)

2013г. - Средства за създаване на реалистични изображения на тримерни обекти в OpenGL // Сборник научни трудове от международна конференция МАТТЕХ 2012, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2013г., т.1, стр.191-200 pdf , ISSN: 1314-3921

2011г. - Информационна система за разпределение на дисциплини във ВУЗ // МАТТЕХ 2010. Сборник научни трудове посветени на 130 годишнината от рождението на академик Кирил Попов , Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2011г., т.1, с.233-243. ISSN: 1314-3921 (В съавт. с П. Марков )

2009г. - Един система от задачи при изучаване на темата „Обектно прикрепване” в AutoCAD // Научна сесия 2009, Шумен, НВУ "В.Левски" - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” , Сборник научни доклади, Част II, 2010г., стр.156-162.

2009г. - Един подход при преподаване на темата „Обектно прикрепване” в AutoCAD // Сборник научни трудове от международна конференция посветена на 105-годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2009г., т.1, с.332-337. pdf, ISBN: 978-954-577-539-0

2007г. - Върху една оптимизация на търсенето в хеш-таблица с отворено адресиране. // Сборник научни трудове, посветен на 10-годишнината от създаване на ФМИ, Шумен, УИ “Епископ К.Преславски”, 2007, с.137-142. ISBN: 978-954-577-430-0 (в съавт. с В. Дянковa)

2006г. - Един подход при преподаване на темата “Проектиране на Бази от данни “ в часовете по Информационни технологии // Научно-приложната конференция по математика, информатика и компютърни науки посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 12-13.05.2006, стр. 478-483.

2006г. - Помощник за учители по информатика и информационни технологии // Образование и квалификация на педагогическите кадри - развитие и проекции през XXI век. Сборник от Юбилейна научна конференция с международно участие посветена на 50 години ДИПКУ Варна, 26-28 май 2005, УИ “Епископ К. Преславски”, 2006, т. ІІ, стр. 160 -165, ISBN-10: 954-577-366-9; ISBN-13: 978-954-577-366-2. (в съавторство с В. Дянкова, Д. Сърмов)

2006г. - Уеббазиран помощник по информатика и информационни технологии // PC WORLD, бр. 12, декември, 2006, Приложение – “Софтуер и сайтове за образование”, ISSN 1311-3127

2004г. - Една реализация на хеш-таблица с отворено адресиране в последователно разпределена памет. // // Proceedings Second international conference Information researches, applications, and education i.TECH, Varna, София, Foi-commerce, 2004, с.144-150. ISBN 954-16-0031-X, GoogleScholar (в съавт. с В. Дянкова)

2004г. - Хипермедиен учебник по “Бази от данни и приложения”.// Сборник научни трудове, посветен на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Шумен, УИ “Епископ К. Преславски”, 2004, с. 89-96.ISBN: 954-577-258-1, (в съавт. с П. Милев, В. Дянкова, К. Найденова)

2004г. - Някои аспекти на дистанционното обучение във виртуална среда. // Сборник научни трудове, посветен на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Шумен, УИ “Епископ К. Преславски”, 2004, с. 83-88. ISBN: 954-577-258-1 (в съавт. с П. Милев, В. Дянкова)

2004г. - Web-базирано методическо помагало за учители по Информатика и Информационни технологии в средното училище. // Proceedings of the International Military Scientific Forum 2004, Veliko Turnovo, В.Търново, Нац. воен. унив. Васил Левски, 2004, vol. 3, p.148-152. ISBN: 954-753-033-X (в съавт. със Стоянов, Й., В. Дянкова, К. Цветков)

2004г. - Някои аспекти на дистанционното обучение във виртуална среда. // Сборник доклади на Юбилейна конференция “100 години от рождението на Джон Атанасов”,Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2004, стр. 83-88. (в съавт. с П. Милев, В. Дянкова)

2004г. - Realization of open addressing hash table in the chained allocated memory. // International Journal on Information Theories & Applications, 2004, Volume 11, Number 4, pp. 381-386. ISSN 1310-0513, GoogleScholar (в съавт. с В. Дянкова)

2003г. - Оценка на формите за проверка на знанията по Операционни системи. // Сборник доклади от Нац. конференция Информационни изследвания, приложения и обучение i.Tech., Варна, 2003, София, Фои-комерс, 2003, с.10-15. ISBN 954-16-0027-1

2003г. - Аспекти и проблеми на обучението по информатика в средното училище. // Сборник научни трудове Информатика и икономика, Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, 2003, с.43-48. ISBN: 954-577-160-7 (В съавт. с Б. Йовчева, В. Дянкова, Т.Теодосиев, Д. Челебиева)

2003г. - Интегрален подход за обучение по дисциплината “Бази от данни и приложение”. // Научни трудове Педагогически колеж Добрич, посветени на 30-годишнината на Педагогически колеж Добрич, том III D, УИ “Епископ К. Преславски”, 2003, стр. 85-89. ISSN: 1312-2347 (В съавт. с П. Милев, В Спасова)

2002г. - Един пример на учебна база от данни и нейното разглеждане в часовете по ИТ. // Математика и математическо образование, XXXI Пролетна конференция на СМБ,3-6.04.2002, c. 248. (В съавт. с В. Дянкова)

2002г. - Два примера за моделиране на реални процеси с помощта на АСД – опашка и дек . // Изв. на СУБ – Русе (секция 5 “Математика, информатика и физика”), том 2,2002, с. 88 – 94. (В съавт. с В. Дянкова)

2002г. - Оценка на формите за проверка на знанията по Бази от данни. // Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, ФМИ, том XV C, 2002, c. 110-119

2002г. - Модел на релационна база данни в агенция за “Недвижими имоти”. // Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, ФМИ, том XV C, 2002, c. 120-139. (В съавт. с П. Милев,Б. П.Стоянов)

2001г. - Двустранен поглед върху обучението по информатика. // Education in Information Society, Twenty-six International Conference ICT&P’2001, June 26-30 2001, София, с. 170-174. (В съавт. с Г. Теодосиева, Т. Теодосиев)

2001г. - Някои приложения на АСД опашка и дек при моделиране на реални процеси. // Сборник научни трудове, Научна сесия ‘2001 с международно участие, част II,ВВУАПВО, Шумен, 2001, с. 257 - 263

1999г. - Едно предложение за тематика при обучението по информатика на студентите от икономическите специалности. // XXIV International Conference “Information and Communication Technologies and Programming ’99”, Information & Interaction, Пловдив, 1999, с. 149-154

1991г. - Един структурен подход за генерация и разпознаване на иконичен език. // ХХ Пролетна конференция на СМБ, Математика и математическо образование, Слънчев бряг., 1991, с. 358-364

1990г. - An Iconic Language for Discrete Simulation. // Spring Conference of the UBM, Mathematics and Education in Mathematics, ХIХ, Sunny Beach, 1990, с. 302-310. (В съавт. с В.Занев)

1987г. - Обучениe программированию на базе языке Паскаль в Высшем педагогическом институте г. Шумена. // Материалы Межвузовской практической конференции КГПИ, Киев, 8 - 10 окт. 1987, с. 42-45. (В съавт. с Д. Атанасчиева, Б. Йовчева, Т. Теодосиев)

Доклади

2019г. - Сравнителен анализ на програмните езици за създаване на графични приложения, Международна конференция TechCo – Lovech, Технически колеж Ловеч, 10 май 2019 (В съавт. с П.Стоянов) - приета за печат

2019г. - Избор на софтуерни инструменти за създаване на графични приложения за Андроид устройства, Международна конференция TechCo – Lovech, Технически колеж Ловеч, 10 май 2019 (В съавт. с П.Стоянов) - приета за печат

2017г. - Един интерактивен тримерен модел на Слънчевата система, V-та национална студентска научна конференция „От атома до космоса“, 12 - 14 май 2017г. в ШУ „Епископ К. Преславски“ – под печат.

2017г. - A three-dimensional interactive model of the Solar system“ - Международна конференция «Современные проблемы физико-математического образования и науки» на Националния педагогически университет М.П.Драгоманов, Киев, May, 25-26, 2017 – под печат

2015г. - Необходимые математические знания для студентов компьютерных специальностей при обучении Компьютерной графике Мiжнародна науково-практична конферецiя „Проблеми та перспективи фахової пiдготовки вчителя математики“, Вiнниця, Україна, 2015

2014г. - Обучението по Компютърна графика в Шуменски университет // Научна сесия 2014, проведена на 23 и 24 10. 2014г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – Шумен.

2013г. - Web-базирана информационна система AIS за автоматизиране на административни дейности в училище // Научна сесия 2013, проведена на 30 и 31.10. 2013г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

2012г. - Средства за създаване на реалистични изображения на тримерни обекти в OpenGL // Научна конференция с международно участие MATTEX 2012, Шумен, 22 и 23.11.2012г.

2011г. - Оцветяване и осветяване на тремирни обекти в OpenGL // Национална конференция с международно участие 40 години Шуменски университет, проведена – Шумен, 13 и 14.09.2011г

2009г. - Един система от задачи при изучаване на темата „Обектно прикрепване” в AutoCAD // Научна сесия 2009, Шумен, НВУ "В.Левски" - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” , Сборник научни доклади, Част II, 2010г., стр.156-162.

2007г. - Web-базирано методическо помагало “Помощник по Информатика и Информационни технологии”. // Образователен форум “Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в образованието”, БАИТЕКСПО , 30.10.2007

2006г. - Един подход при преподаване на темата “Проектиране на Бази от данни “ в часовете по Информационни технологии // Научно-приложната конференция по математика, информатика и компютърни науки посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 12-13.05.2006

2004г. - Една реализация на хеш-таблица с отворено адресиране в последователно разпределена памет. // Second International Conference i.Tech, 14-24 June 2004, Varna, pp. 144-149. (в съавт. с В. Дянкова)

2003г. - Състезания и олимпиади по информационни технологии. // Сборник доклади на 32-рата Пролетна конференция на СМБ, 2003, Слънчев бряг, с. 439-443. (в съавт. със С. Кънчева)

2003г. - Оценка на формите за проверка на знанията по Операционни системи. // Национална конференция i.Tech., 25-26 юни 2003, Варна

2002г. - Един пример на учебна база от данни и нейното разглеждане в часовете по ИТ. // XXXI Пролетна конференция на СМБ,3-6.04.2002, c. 248. (В съавт. с В. Дянкова)

2001г. - Двустранен поглед върху обучението по информатика. // Education in Information Society, Twenty-six International Conference ICT&P’2001, June 26-30 2001, София, с. 170-174. (В съавт. с Г. Теодосиева, Т. Теодосиев)

2000г. - Едно предложение за тематика по Информатика при обучение на студенти от специалността ПОТТ, Техника, Технологии и Образование. // Юбилейна научна сесия,Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември 2000, (приета за печат)

2000г. - Тестовата форма при оценяване на знанията по Операционни системи. // Международна научна конференция 2000, ВВУАПО-Шумен, 12-13 октомври 2000г

1999г. - Едно предложение за тематика при обучението по информатика на студентите от икономическите специалности. // XXIV International Conference “Information and Communication Technologies and Programming ’99”, Information & Interaction, Пловдив, 1999,

1998г. - Каква подготовка по информатика е необходима на учителите днес? // XXIII International Conference “Information and Communication Technologies and Programming’98”, Information Society, Sofia, 1998, p. 175-177

1991г. - Един структурен подход за генерация и разпознаване на иконичен език. // ХХ Пролетна конференция на СМБ, Математика и математическо образование, 6-9 април 1991, Слънчев бряг. с. 358-364

1990г. - An Iconic Language for Discrete Simulation. // Spring Conference of the UBM, Mathematics and Education in Mathematics, ХIХ, Sunny Beach, 6-9 april 1990, с. 302-310. (В съавт. с В.Занев)

Цитирания

2016г. - Бази от данни и приложения., 360 стр., Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, Шумен, 2002, ISBN 954-577-125-9 Цитирано в: Кордов, Кр., Р.Христова - Ръководство за работа с ACCESS 2016, УИ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2016, http:/cdo.shu.bg, ISBN 978-619-201-125-3

2015г. - Средства за създаване на реалистични изображения на тримерни обекти в OpenGL // Сборник научни трудове от международна конференция МАТТЕХ 2012, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2013г., т.1, стр.191-200 Цитирано в : Красимир Кордов - Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, дисертационен труд за присъждане на образователна и научната степен „доктор, Шумен, 2015г.

2013г. - Бази от данни и приложения. - Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. - 360 с. (В съавторство) Цитирано в: Борислав Стоянов, Бази от данни и приложения. - курс за електронно обучение на ШУ “Епископ К. Преславски”, http://cdo.shu.bg/course

2013г. - Информационна система за разпределение на дисциплини във ВУЗ // Сборник научни трудове от международна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2011г., т.1, с.233-243. (В съавт. с П. Марков ) Цитирано в: Даниела Панова-Пенкова Информационна система за автоматизиране на административни дейности в училище // Сборник научни трудове от международна конференция МАТТЕХ 2012, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2013г., т.2, стр.385

2013г. - Бази от данни и приложения. - Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. - 360 с. (В съавторство) Цитирано в: Даниела Панова-Пенкова Информационна система за автоматизиране на административни дейности в училище // Сборник научни трудове от международна конференция МАТТЕХ 2012, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2013г., т.2,стр.385

2011г. - Информационна система за разпределение на дисциплини във ВУЗ // Сборник научни трудове от международна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, УИ "Епископ К. Преславски", 2011г., т.1, с.233-243. (В съавт. с П. Марков ) Цитирано в: Стоянов, Борислав, Анатоли Начев, Ивайло Христов – Информационна система за индивидуално планиране // Национална конференция с международно участие 40 години Шуменски университет, проведена – Шумен, 13 и 14.09.2011г, стр.81

2010г. - Бази от данни и приложения. - Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. - 360 с. (В съавторство) Цитирано в: Ибрям, Илхан, Красимир Енев – Представяне на модела обекти-връзки: Релационни бази данни по дисциплината „Бази от данни и приложения” в колежанската специалност „Информатика и Информационни технологии” // Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, проведена – Шумен, 19 -21.11.2010г, стр.403

2008г. - Бази от данни и приложения. - Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. - 360 с. (В съавторство) Цитирано в: Стоянов, Борислав, Страхил Страхилов – Web базирана информационна система за мониторинг на топлоснабдяване // Научна конференция с международно участие посветена на 105 годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, проведена – Шумен, 4 и 5.12.2008г. стр. 221

2007г. - Бази от данни и приложения. - Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. - 360 с. (В съавторство) Цитирано в: Димитров, Антон, Петър Милев, Найден Ненков – Web базирана информационна система „Студент” // Сборник научни трудове посветен на 10-годишнината от създаването на ФМИ, Шумен, 2007,стр. 143

2007г. - Бази от данни и приложения. - Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. - 360 с. (В съавторство) Цитирано в: Стоянов, Борислав, Димо Бояджиев, Петър Милев – Проектиране на релационна база от данни „Студент” // Сборник научни трудове посветен на 10-годишнината от създаването на ФМИ, Шумен, 2007,стр. 153

2004г. - Бази от данни и приложения. Шумен, издателство на ШУ “Епископ К. Преславски”, 2002. 360 с. ISBN 954-577-125-9, COBISS.BG-ID: 103913750 (В съавторство) Цитирано в: Ибрям, Илхан, Светлана Василева – Организиране на семинарните и практически упражнения по БДП в колежанската специалност „ИТ“ //// Сборник научни трудове поветен на 100 години от рождението на Джон Атанасов, УИ“Епискпоп К. Преславски”, 2004, т. II, стр.227-232, ISBN: 954-577-258-1

2003г. - Аспекти и проблеми на обучението по Информатика в средното училище // Сборник научни трудове Информатика и Икономика, Шумен, УИ “Епискпоп К. Преславски”, 2002, стр.43-88, ISBN: 954-577-160-7 ( в съавторство) Цитирано в: Йовчева, Бисерка Б., Ирина И. Апостолова, Поля Д. Димитрова Темата „Програмиране“ в задължителния курс по Информатика - // Научни трудове том III D посветени на 30 – годишнината на Педагогически колеж Добрич, УИ “Епискпоп К. Преславски”, 2003, стр. 125-129, ISSN: 1312-2347.

Други публикации

2006г. - Шуменският университет се представи в Научно-образователно ЕКСПО 2006, в. Шуменска заря, бр.204(10157) от 13.10.2006г

2005г. - Помощник за учители по Информатика и Информационни технологии, в. Шумен, бр. 14(205) от 20.01.2005г..