Факултет по математика и информатикаабв

 

САЙТ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

     Мисията и целта на Факултета по математика и информатика отговарят на изискванията и ценностите на висшето образование, насочени са към задоволяването на реалните потребности на Североизточна България и цялата страна и са свързани с подготовката на висококвалифицирани, мобилни и адаптивни към съвременните реалности математици, информатици, икономисти и учители по математика, информатика и информационни технологии.

     Във Факултета се обучават студенти в следните професионални направления: “Математика”, “Информатика и компютърни науки”, “Икономика” и “Педагогика на обучението по математика и информатика”. Всички направления са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”. Акредитирани са и докторски програми по: “Математически анализ”, “Диференциални уравнения”, “Алгебра и теория на числата”, “Геометрия и топология”, “Информатика”, “Изчислителна математика”, “Методика на обучението по математика и информатика”. Във ФМИ се извършва изследователска дейност в широк спектър от научни области. Работи се по научни и образователни проекти, в които наред с преподавателите се включват докторанти и студенти.

     Академичният състав на ФМИ включва 55 преподаватели, от които 7 професори и 24 доценти. Нехабилитираните преподаватели са 24, от които 10 са с научна степен “доктор”. Във Факултета са обособени следните катедри: Математически анализ, Алгебра и геометрия, Компютърна информатика, Компютърни системи и технологии, Икономика и математическо моделиране, Методика на обучението по математика и информатика.

     Материалната база на ФМИ непрекъснато се обновява. ФМИ разполага изцяло с втория, по-голяма част от третия, четвъртия и петия етаж на Корпус 3 на ШУ “Епископ К. Преславски”. В същия корпус се намират 8 компютърни лаборатории, Интернет център, учебни и семинарни зали. Практическото обучение се провежда в учебни лаборатории, оборудвани с необходимите съвременни средства и съоръжения – компютри, мултимедийни проектори, бели и интерактивни дъски. Лекционните зали в Корпус 3 са пригодени за ползване на мултимедийни средства. Въведена е високоскоростна интернет връзка, което осигурява нормален достъп на всеки желаещ до ресурсите на глобалната мрежа. Освен по време на учебните занятия, всеки студент има право на свободен достъп до компютърните лаборатории.

     За изследователската работа на преподаватели и студенти от Факултета са изградени научноизследователски лаборатории по компютърен хардуер и мрежи, компютърна сигурност, мултимедийни системи, компютърна алгебра и приложения на геометрията, математическо моделиране, дидактика, икономика и бизнес, оборудвани със съвременни персонални компютри, свързани в локални мрежи.