Хон. доц. Хашим Акиф Ибрахимабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(110) "Софийски университет "Климент Охридски" Турска филология 1971" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(185) "хон. асистент - 1992- 1994 асистент - 1994 - 1997 старши асистент - 1997 - 2001 главен асистент - 2001 - 2007 доцент - от 2007" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(298) "Съвременен турски език - Фонетика, Лексикология, Морфология, Синтаксис Диалектология Практически турски език Турски фолклор - семинари Практически турски език" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(73) "турска диалектология, фолклор, фонетика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(792) "Културен звуков фонд на турския етнос в България - 2004- 2006 Фонетични основи на интерференция при типологично различни езици - 2008 Лингвометодическите основи на национално-ориентиран учебник - 2009 Универсалното и специфичното в турската етнокултура (Традиции и обичаи на етническите турци в Североизточна България) - теренно изследване в Шуменска, Търговищка и Разградска област)” (ръководител на прокта) Туркологични изследвания 2011" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(65) "ръководител катедра от 2009 г. до 2012 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(189) "председател на организационни комитети на конференции, провеждани от катедра Турски език и литература" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. доц.  Хашим Акиф Ибрахим

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Кабинет: Корпус 2, стая 106

Телефон:

Email: hasimakif@abv.bg

Приемно време: понеделник 9-11

Завършен университет, специалност

Софийски университет "Климент Охридски" Турска филология 1971

Заемани академични длъжности

хон. асистент - 1992- 1994

асистент - 1994 - 1997

старши асистент - 1997 - 2001

главен асистент - 2001 - 2007

доцент - от 2007

Водени лекции и/или упражнения

Съвременен турски език - Фонетика, Лексикология, Морфология, Синтаксис

Диалектология

Практически турски език

Турски фолклор - семинари

Практически турски език

Области на научни интереси

турска диалектология, фолклор, фонетика

Участия в международни и национални научни проекти

Културен звуков фонд на турския етнос в България - 2004- 2006

Фонетични основи на интерференция при типологично различни езици - 2008

Лингвометодическите основи на национално-ориентиран учебник - 2009

Универсалното и специфичното в турската етнокултура (Традиции и обичаи на етническите турци в Североизточна България) - теренно изследване в Шуменска, Търговищка и Разградска област)” (ръководител на прокта)

Туркологични изследвания 2011

Заемани ръководни позиции

ръководител катедра от 2009 г. до 2012 г.

Организационна дейност

председател на организационни комитети на конференции, провеждани от катедра Турски език и литература

Учебници

2012г. - Фонетични процеси в живата реч на турски език (върху материала от анкарския вариант на говорната норма и говора на с. Щерна, Кърджалийска област) -216 с - 6

2009г. - Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение с използване на нови информационни технологии. Велико Търново, 2009, 178 с. ISBN 978-954-400-108-7. - всъавторство - 6

2007г. - Фонетична интерференция при типологично различни езици (върху материал от български, руски и турски език). Част І. Проблеми и методи на съпоставителнияфонетичен анализ. Вокални системи. (в съавторство с Т. Чалъкова, Б. Кърджалъ, М. Салим). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” - 6

Статии

2010г. - Плавные сонанты в современном турецком литературном языке в сравнении с русским языком. - В: "Проблемы современной лингвистики".Годишник наШуменския университет „Еп. К. Преславски, ( в съавторство с Т. Чалъкова), с. 143-155 - 4

2009г. - Cok Budunlu S?n?flarda Yabanc? Dil Ogretimi Amacl? Ses Bilimsel Dizgelerin Kars?last?rmal? Inceleme ve Cozumlemeri. In: Multikultarizm in Education. ULUSLARASISempozyumu Bildiri Ozetleri Kitab?- 10 Haziran, 2009, Isparta, Turkiye - 4

2008г. - Експериментални изследвания на живата реч като база за установяване на реалните фонетични процеси (върху материали от литературен турски език и говора нас. Щерна – Източни Родопи.) -// Съпоставително езикознание 1 год. ХХХІІ, 2008, кн.2, с. 35-50 - 4

2008г. - Към въпроса за интегративния ритъм в турския и българския език. –В: Турският език и балканското културно взаимодействие. Юбилейна международнаконференция на катедра „Турски език и литература” 4 -8 юни Изд-во „Фабер”, с.256-267 - 4

2007г. - Проблемът “yumusak g”. – В сб.: Конференция с международно участие “Междуетнически контакти Изток-Запад интеркултурна комуникация”. Шумен.Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен., 2007. с. 46-51 - 4

2007г. - Реализация на звучност~беззвучност в говора на с. Щерна, община Джебел, Кърджалийска област. – В: Лингвистични студии по туркология, Т. І. Университетскоиздателство „Епископ Константин Преславски”, 2007, с. 118-136 - 4

2007г. - Гласните на говора в с. Щерна, община Джебел, Кърджалийска област. – В: Лингвистични студии по туркология, Т. І. Университетско идателство „ЕпископКонстантин Преславски”. Идз-во ШУ „Еп. К. Преславски, 2007, с. 42-117 - 4

2006г. - Система – норма – узус в ортоепични изследвания. – В: Mеждуетнически контакти. Интеркултурна комуникация Изток- Запад. Университетско издателство„Епископ Константин Преславски”., Шумен, 2006. - с. 35-45 - 4

2006г. - Някои характеристики на анкарския вариант на говорната норма на турския език (четене на текст и спонтанна реч) - Годишник на ШУ „Епископ КонстантинПреславски” Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” (под печат) - 4

2005г. - Основи на интерференцията на вокалните системи на турския и българския език. - В: Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” Т. ХVІІІА Факултет похуманитарни науки. - Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2005. (в съавторство с Т. Чалъкова) с. 115-133 - 4

2004г. - Bilka Koyu ve As?k Emrullah Topcu. – В: Турският език и турската култура в контекста на диалога Изток – Запад. Юбилейна международна конференция на катедра„Турска филология”- 26–28 октомври 2002. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 152-157 - 4

2004г. - Конститутивна функция на словното ударение и синхармонизма в турския език. -В: Турският език и турската култура в контекста на диалога „Изток-Запад”.Юбилейна международна конференция на катедра „Турска филология” - 2002. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2004. с. 36-43. (в съавторство с Т. Чалъкова) - 4

2003г. - Поетът Емруллах Топчу и с. Билка.// сб. материали от Международния симпозиум “Турският език и турската култура в диалога Изток-Запад”,ШУ, 2003, (под печат) - 4

2001г. - Песни и мелодии от Източните Родопи.//Турският фолклор в България.Шумен, 1998.- с.252-263Arda Boylar?nda.Bulgaristan Turk Folkloru, Ankara, 2001.- с.221-226 - 4

2001г. - По долината на река Арда. – В: Сб. Доклади от II международен симпозиум на турския фолклор в България, (11-13 октомври гр. Одрин, Турция), Анкара, 2001, с.221-226 - 4

1996г. - Dogu Rodoplar’dan Ezgiler.// Turk Halk Kulturu, Ankara, 1996.- с.454-459 - 4