Преп. Бюлент Али Кърджалъабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(119) "ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Турска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(88) "СОУ "Никола Йонков Вапцаров" - с. Венец, обл. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(177) "асистент (2001 г.); старши асистент (2006 г.); главен асистент (2011 г.); асистент (2015 г.); преподавател (2016 г.)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(505) "Практически турски език І част - ЛУ Турска диалектология Методика на обучението по турски език и литература - СУ Хоспитиране - ЛУ Текуща педагогическа практика - ЛУ ИД І гр. - Развитие на речта на учениците по турски език в училище - СУ Преддипломна педагогическа практика - ЛУ" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1425) "2015: Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ през периода 03-08.V.2015 г. с реализирани 8 часа преподавателска дейност в специалност „Транслатология” на Тракийски университет, гр. Одрин/ Турция. 2016: Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ през периода 24-30.ІV.2016 г. с реализирани 8 часа преподавателска дейност в специалност „Транслатология” на Тракийски университет, гр. Одрин/ Турция. 2018: Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ през периода 29.ІV.-05.V.2018 г. с реализирани 8 часа преподавателска дейност в специалност „Турски език и литература” на Университет "Намък Кемал", гр. Текирдаг/ Турция. 2018: Мобилност по програма Еразъм+ с цел обучение през периода 21.Х.-27.Х.2018 г. с в специалност „Турски език и литература” на Университет "Хаджъ Бекташ Вели", гр. Невшехир/ Турция." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(137) "Съвременен турски език Методика на обучението по турски език и литература" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(4673) "2004: "Руско – българско – турски и Българско – руско – турски речник за бизнесмени", ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”. 2005: "Руски език и турски език в деловата сфера", ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”. 2007: "Фонетична интерференция при типологично различни езици", ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”. 2008: “Лингвометодични аспекти на национално ориентиран учебник по чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”. 2011: „Туркологични изследвания 2011”. ШУ “Еп. К. Преславски”, Договор № 05168 ръководител доц. Хашим Акиф. 2012: „Лингвометодическите и културно-специфични аспекти на професионалния език на туризма”. Ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, Договор № РД-07-734 10.04.2012, ШУ “Еп. К. Преславски”. 2013: “Времето на Балканите: език, история, памет”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, Договор № РД-08-284/15.03.2013 ШУ “Еп. К. Преславски”. 2013: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд. 2014: “Места на всекидневието на Балканите”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, Договор № РД-08-279/14.03.2014 ШУ “Еп. К. Преславски”. 2015: Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим 2016: Вътрешноуниверситетски проект "Теоретичните и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини", Договор № РД-10-439/07.03.2016, ръководител на проекта проф. д-р Татяна Чалъкова 2016: 2016: ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” – ФАЗА 1 2017: Научна конференция с международно участие "По пътя на Евлия Челеби", Договор № РД-10-589/27.02.2017, ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова 2018: Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи, Договор № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р Вежди Хасан 2018: Общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет. Договор № РД-08-157/09.02.2018 г., ръководител на проекта доц. д-р Снежана Бойчева 2019: "Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа", договор № РД-08-106/1.02.2019 г., с научен ръководител преп. д-р М. Шукриева 2019: Общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет. Договор № РД-08-97/01.02.2019 г., ръководител на проекта доц. д.ф.н. Снежана Бойчева" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1413) "Отговорник по качеството на обучение в катедра "Турски език и литература" (2005-2007 г.) Член на Методическия съвет на ШУ (2001 - до наст. момент) Координатор по Еразъм на катедра "Турски език и литература" (2011 - до наст. момент) Член на Комисията за подготовка на документацията за придобиване на професионална квалификация "Учител" към ФХН (2012 г.- 2014 г.), съгл. Заповед № 12/24.09.2012 г. Член на факултетската Комисия по присъждане, признаване и трансфер на кредити за специалност "Турска филология" и специалност "Турска филология с бизнес комуникация" (2012 г.- до наст. момент) Член на факултетската Комисия по присъждане, признаване и трансфер на кредити за специалностите ПЛ: Руски език и турски език, ПЛ: Турски език и руски език, ПЛ: Турски език и немски език (септември 2015 г.- до наст. момент)" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(118) "Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп.  Бюлент Али Кърджалъ

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Кабинет: Корпус 2, стая 04

Телефон: +359 54 830365 вътр.142

Email: b.kardzhala@shu.bg

Приемно време: І седмица - вторник 13.00-15.00 ч; ІІ седмица - вторник 13.00-15.00 ч; К2-04

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Турска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

СОУ "Никола Йонков Вапцаров" - с. Венец, обл. Шумен

Заемани академични длъжности

асистент (2001 г.); старши асистент (2006 г.); главен асистент (2011 г.); асистент (2015 г.); преподавател (2016 г.)

Водени лекции и/или упражнения

Практически турски език І част - ЛУ

Турска диалектология

Методика на обучението по турски език и литература - СУ

Хоспитиране - ЛУ

Текуща педагогическа практика - ЛУ

ИД І гр. - Развитие на речта на учениците по турски език в училище - СУ

Преддипломна педагогическа практика - ЛУ

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2015: Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ през периода 03-08.V.2015 г. с реализирани 8 часа преподавателска дейност в специалност „Транслатология” на Тракийски университет, гр. Одрин/ Турция.

2016: Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ през периода 24-30.ІV.2016 г. с реализирани 8 часа преподавателска дейност в специалност „Транслатология” на Тракийски университет, гр. Одрин/ Турция.

2018: Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ през периода 29.ІV.-05.V.2018 г. с реализирани 8 часа преподавателска дейност в специалност „Турски език и литература” на Университет "Намък Кемал", гр. Текирдаг/ Турция.

2018: Мобилност по програма Еразъм+ с цел обучение през периода 21.Х.-27.Х.2018 г. с в специалност „Турски език и литература” на Университет "Хаджъ Бекташ Вели", гр. Невшехир/ Турция.

Области на научни интереси

Съвременен турски език

Методика на обучението по турски език и литература

Участия в международни и национални научни проекти

2004: "Руско – българско – турски и Българско – руско – турски речник за бизнесмени", ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

2005: "Руски език и турски език в деловата сфера", ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

2007: "Фонетична интерференция при типологично различни езици", ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

2008: “Лингвометодични аспекти на национално ориентиран учебник по чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

2011: „Туркологични изследвания 2011”. ШУ “Еп. К. Преславски”, Договор № 05168 ръководител доц. Хашим Акиф.

2012: „Лингвометодическите и културно-специфични аспекти на професионалния език на туризма”. Ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, Договор № РД-07-734 10.04.2012, ШУ “Еп. К. Преславски”.

2013: “Времето на Балканите: език, история, памет”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, Договор № РД-08-284/15.03.2013 ШУ “Еп. К. Преславски”.

2013: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд.

2014: “Места на всекидневието на Балканите”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, Договор № РД-08-279/14.03.2014 ШУ “Еп. К. Преславски”.

2015: Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим

2016: Вътрешноуниверситетски проект "Теоретичните и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини", Договор № РД-10-439/07.03.2016, ръководител на проекта проф. д-р Татяна Чалъкова

2016: 2016: ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” – ФАЗА 1

2017: Научна конференция с международно участие "По пътя на Евлия Челеби", Договор № РД-10-589/27.02.2017, ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова

2018: Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи, Договор № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р Вежди Хасан

2018: Общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет. Договор № РД-08-157/09.02.2018 г., ръководител на проекта доц. д-р Снежана Бойчева

2019: "Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа", договор № РД-08-106/1.02.2019 г., с научен ръководител преп. д-р М. Шукриева

2019: Общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет. Договор № РД-08-97/01.02.2019 г., ръководител на проекта доц. д.ф.н. Снежана Бойчева

Организационна дейност

Отговорник по качеството на обучение в катедра "Турски език и литература" (2005-2007 г.)

Член на Методическия съвет на ШУ (2001 - до наст. момент)

Координатор по Еразъм на катедра "Турски език и литература" (2011 - до наст. момент)

Член на Комисията за подготовка на документацията за придобиване на професионална квалификация "Учител" към ФХН (2012 г.- 2014 г.), съгл. Заповед № 12/24.09.2012 г.

Член на факултетската Комисия по присъждане, признаване и трансфер на кредити за специалност "Турска филология" и специалност "Турска филология с бизнес комуникация" (2012 г.- до наст. момент)

Член на факултетската Комисия по присъждане, признаване и трансфер на кредити за специалностите ПЛ: Руски език и турски език, ПЛ: Турски език и руски език, ПЛ: Турски език и немски език (септември 2015 г.- до наст. момент)

Членства в научни организации

Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации

Монографии

2009г. - Лингвометодически аспекти на чуждоезиковото обучение с използване на нови информационни технологии. Глава І: 1.3.1. Формиране на дейностна комуникативна компетентност в аудитория с нееднородна езикова подготовка. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 19-33. /в съавт. с Т. Чалъкова, Е, Стоянова, Х. Акиф, Г. Маклаков, В. Аврамова, М. Салим, Е. Кязимова, Е. Халил, М. Шукриева, Й. Стефанова, Х. Христова, Г. Маклакова/ - 2

2006г. - Фонетична интерференция при типологично различни езици (върху материал от български, турски и руски език). Част І. Проблеми и методи на съпоставителния фонетичен анализ. Вокални системи. Глава V: 5.1., 5.2. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006, с. 157-175. /в съавт. с Т. Чалъкова, Х. Акиф, М. Салим/ - 2

Учебници

2006г. - Руски език и турски език в деловата сфера. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006, 384 с. /в съавт. с В. Аврамова, С. Атанасова, С. Калева, Е. Кязимова, М. Салим, Е. Стоянова, Е. Халил, Н. Хасанова, Т. Чалъкова, М. Шукриева, Л. Янминчева/ - 6

2004г. - Руско-българско-турски и българско-руско-турски речник за бизнесмени. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2004, 520 с. /в съавт. с В. Аврамова, М. Салим, Е. Халил, Н. Хасанова, М. Шукриева/ - 6

Учебни помагала

2019г. - Текстове за превод в сферата на туризма. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2019. ISBN 978-619-201-318-9 (в съавт. с Менент Шукриева). - 7

Студии

2019г. - За необходимостта от изучаване на академична дисциплина "Терминология" в специалност "Турска филология с бизнес комуникация" – В: Тюркологията в образованието -традиции, иновации, перспективи. Сборник с доклади от международен научно-преподавателски семинар на тема "Тюркологията - традиции и иновации", проведен в Университет Къркларели, турция на 01 ноември 2018 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2019, с. 62-114. - 3

2015г. - Yirminci Yuzyilin Ortalarinda Sumen Ili Venets (Kokluce) Koyu Gelenek ve Gorenekleri. – В: Места на всекидневието на Балканите. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 93-121. - 3

2012г. - Принципи на описанието на граматичните категории наклонение и време на глагола в съвременния турски език. – В: Туркологични изследвания 2012 (В чест на проф. Йенисой). Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 106-141. - 3

2009г. - Семантика и формообразуване на времената, разположени в плоскостта на сегашно време на изявителното наклонение в турския език (сегашно, сегашно-продължително и сегашно-бъдеще време) в съпоставка със сегашно време в българския език. – В: Турският език и балканското културно взаимодействие. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 94-139. - 3

Статии

2018г. - Състав на съгласните в турския говор на село Череша, Бургаско. – В: „По пътя на Евлия Челеби” - Научна конференция с международно участие, посветена на 25 годишнината от създаването на специалността „Турска филология” в Шуменския университет „По пътя на Евлия Челеби Епископ Константин Преславски” (03 – 04 ноември 2017, Шумен). Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2018, c. 211-226. - 4

2018г. - XX. Asrin Ortalarinda Venets (Sumen) Turklerinin Dugun Gelenek ve Gorenekleri– В: Туркологични изследвания 2018 (В чест на доц. д-р К. Венедикова). Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2018, c. 173-192. - 4

2017г. - Фонетични особености на гласните в турския говор на село Венец, Шуменско. Sociobrains ISSUE 38. Oct. 2017, 9-24.http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/9_24_Byulent_Kardzhala_PHONETIC_FEATURES_OF_VOWELS_IN_TURKISH_DIALECT_IN_THE_VILLAGE_OF_VENETS_IN_THE_REGION_OF_SHUMEN.pdf - 4

2017г. - Фонетични особености на съгласните в турския говор на с. Венец, Шуменско. – В: Годишник на факултета по хуманитарни науки. Том ХХVІІІ А. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 213-223. - 4

2016г. - Кримските Ханове/ „Султани” Гирай в устната история на върбишкия край. - Сборник от Международна конференция на тема: “Слово, изкуство и здраве”, 21-23 октомври 2015 г., Тракийски университет, гр. Одрин, Р Турция, 2016. (в съавт. с В. Янкова) - 4

2012г. - Bazi Bulgarca ve Rusca Yayinlarda Turkce Dilbilgisinde Eylemlerin Kip ve Zaman Ulamlari Uzerine Gorus ve Siniflandirmalar. – В: Туркологични изследвания 2012 (В чест на проф. Йенисой). Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 142-162. - 4

2012г. - Повелителното наклонение на глагола в избрани езиковедски изследвания на съвременния турски език. – В: Епископ-Константинови четения, т. 18, Календар и време. В. Попова (отг. ред.), Шумен, 2012, 129-138. – http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/EK_18_New_1.pdf - 4

2012г. - Фонетични особености на съгласните в турския говор на село Череша - Бургаско. – В: Османистиката. Исторически отговори за бъдещето. София: Авангард Прима, 2012, 192-204. - 4

2010г. - Граматичната категория наклонение в някои турски граматики. – В: Сборник научни доклади от конференция на докторанти. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2010, с. 14-28. - 4

2006г. - Към въпроса за класификацията на турските говори в България. – В: Междуетнически контакти Изток – Запад: Интеркултурна комуникация. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006, с. 77-82. - 4

2006г. - Фонетични особености в турския говор на с. Череша – Бургаско. – В: Междуетнически контакти Изток – Запад: Интеркултурна комуникация. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006, с. 83-100. - 4

2004г. - Кърджалъ, Б., Ф. Мехмед. Нормативно и методическо обезпечаване на ОВП по майчин турски език. – В: Турският език – минало, настояще и бъдеще. София: Експрес принт, 2004, с. 108-114. - 4

2004г. - Турски фолклорни мотиви от с. Венец – Шуменско. – В: Турският език – минало, настояще и бъдеще. София: Експрес принт, 2004, с. 123-138. - 4

Доклади

2018г. - Acilisindan Kapanisina Kadar Bulgaristan Turklerinin Onemli Kultur Muesseselerinden Sumnu Devlet Turk Estrat Tiyatrosu. ХVІІІ международен конгрес на турския исторически институт – 5-10 октомври 2018 г., Анкара, Турция (в съавт. с М. Шукриева) - 5

2018г. - Mutercim Tercumanlik Bolumlerinde Terminoloji Dersinin Onemi. Mеждународeн научно-преподавателски семинар „Тюркологията в образованието – традиции и тенденции”, 01.11.2018, гр. Къркларели, Турция (в съавт. с М. Шукриева). - 5

2017г. - Състав на съгласните в турския говор на село Череша, Бургаско. - Юбилейна научна конференция с международно участие на тема "По пътя на Евлия Челеби", (По случай 25 години от създаването на специалността Турска филология в Шуменския университет), 3 - 5 ноември 2017, Шумен. - 5

2017г. - Фонетични особености на съгласните в турския говор на с. Венец, Шуменско. – В: XIII-те Епископ Константинови Четения „Реалното и виртуалното”. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2017. - 5

Други публикации

2017г. - Библиографски справочник.– В: Туркологични изследвания 2017. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 157-228. /в съавт. с М. Салим, М. Шукриева, Е. Кязимова и др./ - 12

2004г. - Учебни програми по майчин турски език за І-ІV клас – задължително избираема подготовка. – АзБуки. С., 2004, № 17. /в съавт. с Н. Иванова, Ф. Мехмед, И. Иванов, Г. Фадли/ - 12