Доц. д-р Калина Димитрова Йочеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(257) "Институт за международен туризъм "Алеко Константинов" - Бургас Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Български и руски език" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(105) "1996 - асистент 1999 - ст. асистент 2011 - гл.асистент 2016 - доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(178) "2013 - доктор - Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език и литература)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(456) "Лекции: - Методика на обучението по български език - Методика на обучението по български език и литература в началното училище - ИД: Писмените ученически текстове в средна степен Професионално-практическа подготовка (хоспитиране, ТПП и ППП) по МОБЕ" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(427) "Методика на обучението по български език Методика на обучението по български език в условия на билингвизъм Методика на ограмотяването на възрастни Интеркултурно образование Съвременни образователни технологии Приказкотерапия" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(795) "1994-1995 - Методика на литературното образование, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 2008-2009 - Интеркултурно образование, Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 2015-2016 - Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми, МОН и "ПСИТ България" ООД 2017 - Сказочная метафора в педагогической и психологической работе с детьми и школьниками (мастер-класс), Международное сообщество сказкотерапевтов" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(8591) "Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема „SWOT анализ на висше училище”, 2002. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема „Маркетингово стратегическо програмиране”, 2003. Проект на Сдружение “Етнотолеранс” на тема: “Strengthening Democratic Civil Society through Diversity Appreciation”,2003. Проект на МТСП за обучение на ограмотители на възрастни роми по програмата „От помощи към заетост”, 2003. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема ”Мониторинг на етноцентризма в началното образование (I-II клас)”, 2004. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема „Мониторинг на етноцентризма в началното образование (III-IV клас)”, 2005. Проект на PHARE BG 2003/004-973.01.03 “Educational and Medical Integration Vulnerable Minority Groups with a special focus on Roma”-Component 02: Education, 2007. Проект на тема: „Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” на ЮЗУ, ШУ, ТУ, ПУ, БУ, 2008-2009. Проект „Училищен клуб „Интеркултурен диалог“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОМН, 2008-2009. Проект „Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местна власт”, BG051PO002-2.3.02-C0001 по ОПАК, 2008-2009. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Модел за портфолио на учителя по български език и литература", 2009. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст", 2010. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Интерактивни методи в обучението", 2011. Проект „Образованието на нашите деца – предизвикателство за всички“, №BG051PO001-4.1.03-0193 по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2012. Международен проект “Romaninet – a multimedia romani course for promoting linguistic diversity and improving social dialogue”, 505606-LLP-1-2009-ES-KA2-KA2MP, Lifelong Learning Programme – водеща организация IES Ribeira Do Louro (Испания) в партньорство с Manchester University (Великобритания) и образователни институции от Португалия и Румъния, 2010-2012. Проект „Ролеви модели на утрешния ден“, финансиран от Фондация „Америка за България“,2011-2012. Международен проект „Mapping Needs and Interests of Romani ECD Professionals“, The Open Society Foundations Early Childhood Program – водеща организация International Step by Step Association, 2012. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика", 2012. Проект „Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда“, № BG051PO001-1.1.07-006-C0001по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2012. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти", 2013. ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, 2013-2014. Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики", 2013-2014. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Езици на учебния дискурс" (2 студенти, 2 докторанти), 2014. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема : „Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация“, 2015. Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I, 2016. Проект на ШУ "Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс", 2016. Проект на ШУ "Изкуството в урока", 2017. Проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” - Община Шумен и Шуменски университет, 2017. Проект „Подкрепа за изграждане на капацитет за подобряване качеството на ранното детско развитие и образованието в началното училище в рамките на Програмата ЗОВ“, Българо-Швейцарска програма за сътрудничество - ЦОИДУЕМ, 2017-2018. Проект на ШУ "Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга", 2018. 2018-2020 Project-No.: 2018-1-DE03-KA201-047400 „DETECT-Enhancing Digital Citizenship“ по програма Erasmus+ KA2. Водеща организация: Leibniz University Hannover, Institute for Civic Education, Germany в партньорство с: GONG, Croatia (NGO in the field of civic education); Gimnazija Pula, Croatia; Demokratiezentrum Vienna, Austria, Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти и Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания – НБУ 2018-2019 Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, МОН, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(75) "ERASMUS+ координатор на катедра “Методика”." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(6) "SIETAR" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Калина Димитрова Йочева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 207

Телефон: 054 830495 вътр.274

Email: k.yocheva@shu.bg

Приемно време: Понеделник 12 .00 - 14.00 в К 1, каб. 207.

Завършен университет, специалност

Институт за международен туризъм "Алеко Константинов" - Бургас

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Български и руски език

Заемани академични длъжности

1996 - асистент

1999 - ст. асистент

2011 - гл.асистент

2016 - доцент

Придобити научни степени

2013 - доктор - Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език и литература)

Водени лекции и/или упражнения

Лекции:

- Методика на обучението по български език

- Методика на обучението по български език и литература в началното училище

- ИД: Писмените ученически текстове в средна степен

Професионално-практическа подготовка (хоспитиране, ТПП и ППП) по МОБЕ

Области на научни интереси

Методика на обучението по български език

Методика на обучението по български език в условия на билингвизъм

Методика на ограмотяването на възрастни

Интеркултурно образование

Съвременни образователни технологии

Приказкотерапия

Специализации

1994-1995 - Методика на литературното образование, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

2008-2009 - Интеркултурно образование, Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

2015-2016 - Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми, МОН и "ПСИТ България" ООД

2017 - Сказочная метафора в педагогической и психологической работе с детьми и школьниками (мастер-класс), Международное сообщество сказкотерапевтов

Участия в международни и национални научни проекти

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема „SWOT анализ на висше училище”, 2002.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема „Маркетингово стратегическо програмиране”, 2003.

Проект на Сдружение “Етнотолеранс” на тема: “Strengthening Democratic Civil Society through Diversity Appreciation”,2003.

Проект на МТСП за обучение на ограмотители на възрастни роми по програмата „От помощи към заетост”, 2003.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема ”Мониторинг на етноцентризма в началното образование (I-II клас)”, 2004.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема „Мониторинг на етноцентризма в началното образование (III-IV клас)”, 2005.

Проект на PHARE BG 2003/004-973.01.03 “Educational and Medical Integration Vulnerable Minority Groups with a special focus on Roma”-Component 02: Education, 2007.

Проект на тема: „Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” на ЮЗУ, ШУ, ТУ, ПУ, БУ, 2008-2009.

Проект „Училищен клуб „Интеркултурен диалог“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОМН, 2008-2009.

Проект „Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местна власт”, BG051PO002-2.3.02-C0001 по ОПАК, 2008-2009.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Модел за портфолио на учителя по български език и литература", 2009.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст", 2010.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Интерактивни методи в обучението", 2011.

Проект „Образованието на нашите деца – предизвикателство за всички“, №BG051PO001-4.1.03-0193 по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2012.

Международен проект “Romaninet – a multimedia romani course for promoting linguistic diversity and improving social dialogue”, 505606-LLP-1-2009-ES-KA2-KA2MP, Lifelong Learning Programme – водеща организация IES Ribeira Do Louro (Испания) в партньорство с Manchester University (Великобритания) и образователни институции от Португалия и Румъния, 2010-2012.

Проект „Ролеви модели на утрешния ден“, финансиран от Фондация „Америка за България“,2011-2012.

Международен проект „Mapping Needs and Interests of Romani ECD Professionals“, The Open Society Foundations Early Childhood Program – водеща организация International Step by Step Association, 2012.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика", 2012.

Проект „Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда“, № BG051PO001-1.1.07-006-C0001по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2012.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти", 2013.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, 2013-2014.

Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики", 2013-2014.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема "Езици на учебния дискурс" (2 студенти, 2 докторанти), 2014.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема : „Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация“, 2015.

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I, 2016.

Проект на ШУ "Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс", 2016.

Проект на ШУ "Изкуството в урока", 2017.

Проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” - Община Шумен и Шуменски университет, 2017.

Проект „Подкрепа за изграждане на капацитет за подобряване качеството на ранното детско развитие и образованието в началното училище в рамките на Програмата ЗОВ“, Българо-Швейцарска програма за сътрудничество - ЦОИДУЕМ, 2017-2018.

Проект на ШУ "Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга", 2018.

2018-2020 Project-No.: 2018-1-DE03-KA201-047400 „DETECT-Enhancing Digital Citizenship“ по програма Erasmus+ KA2. Водеща организация: Leibniz University Hannover, Institute for Civic Education, Germany в партньорство с: GONG, Croatia (NGO in the field of civic education); Gimnazija Pula, Croatia; Demokratiezentrum Vienna, Austria, Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти и Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания – НБУ

2018-2019 Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, МОН, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Организационна дейност

ERASMUS+ координатор на катедра “Методика”.

Членства в научни организации

SIETAR

Дисертации

2013г. - Усвояване на комуникативни стратегии чрез изучаване на вълшебна приказка. Автореферат. Шумен, 2012. - 1

Монографии

2016г. - Дизайн на ограмотяването. Шумен, 2016. - 2

2007г. - Мониторинг на етноцентризма в началното образование (III – IV клас). Шумен, 2007. (в съавторство с Я. Тоцева, Ив. Иванов, А. Моллов, Н. Витанова, Сн.Лазарова) - 2

2005г. - Мониторинг на етноцентризма в началното образование (І-ІІ клас). Шумен, 2005. (в съавторство С Я. Тоцева, Ив. Иванов и др.) - 2

Учебни помагала

2015г. - Учебното съдържание по български език и литература в началното училище. Терминологичен справочник - помагало. Шумен, 2015. (в съавторство с М. Георгиева и Р. Йовева) - 7

2015г. - Упражненията в обучението по български език в началното училище. Шумен, 2015. (в съавторство с М.Георгиева) - 7

2014г. - Студентското портфолио по Методика на обучението по български език и литература.Шумен, 2014. - 7

2014г. - Практикум по начално ограмотяване (електронен модул). Шумен, 2014. - 7

2012г. - Интерактивни технологии в обучението. Шумен, 2012. (в съавторство с Г.Янкова, Т.Тенева и др.) - 7

2010г. - Текстът – цел и средство на комуникативната образованост. Шумен, 2010. (в съавторство с М. Георгиева, Г. Янкова , Т. Тенева, Ц. Иванова, И. Костадинова) - 7

2009г. - И аз мога... (Помагало по български език за 1. клас). Шумен, 2009. (в съавторство с М. Георгиева) - 7

Статии

2019г. - Дигиталните технологии в практиката на студентите педагози. В: Сб. Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална. Издателство "Фабер", 2019, с. 324-333. ISBN: 978-619-00-0929-0 - 4

2018г. - Метафоричният тренинг в обучението на студентите. – В: Сб. Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще. В.Търново – изд. „Фабер“ 2018, ISBN: 978-619-00-0712-8, с. 98-104 - 4

2018г. - Проблеми при разбирането на текста от ученици билингви. В: Сб „Хармония в различията“. София: Академично издателство „За буквите“, 2018, ISSN 2367-7899 - 4

2018г. - Взаимодействие на различни типове текст в урока по литература. В Изкуството в урока. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2018. - 4

2017г. - Модел на обърната класна стая (flipped classroom) в обучението по литература в началното училище. - В: Сб. Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Шумен, 2017, с. 90-107. - 4

2017г. - Иновативни техники в обучението по български език в началното училище. В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.Част втора. София, Институт за български език към БАН, 2017, ISBN: 978-954-92489-9-9, с. 231-243. - 4

2016г. - Модели на учебни ситуации за работа с вълшебна приказка в началното училище. В: сп. Български език и литература. Бр. 1. 2016. с. 23-32 - 4

2015г. - Подходи при формирането на четивна грамотност у ученици билингви. – В: сп. Реторика и комуникации. Бр.16, 2015. http://rhetoric.bg/ ISSN 1314-4464 - 4

2014г. - Усвояването на речевите единици като елемент от училищната готовност. В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2014, с. 108-112 (в съавторство с Ж. Миланова) - 4

2014г. - Интерактивни методи при самоподготовката по литература в началното училище. В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2014, с. 214-218 (в съавторство с Р. Русева) - 4

2013г. - Себепредставянето на учениците в началното училище. – В: сп. Реторика и комуникации. Бр.8, 2013. http://rhetoric.bg/ - 4

2013г. - Възможности на дидактическото петостишие при обучението на билингви - сп. Погледи, 2013, №2, стр. 24-30. Лесковац, Сърбия, ISSN 2217-737X - 4

2012г. - Педагогическият дизайнер извън полето на e-learning. В: Иновации и интерактивни технологии в образованието. С., 2012, с.34-37 - 4

2012г. - Апостериорен анализ на студентско портфолио. Научно-практически форум „Педагогическото образование – кариерно развитие и конкурентоспособност“, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, Бургас, 2012. - 4

2011г. - Динамика на комуникативната толерантност на студентите. – В: сп. Реторика и комуникации. Бр.2, 2011. http://rhetoric.bg/ - 4

2011г. - Образователен дизайн на началното ограмотяване. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971 – 2011”. Шумен, 2011. - 4

2009г. - Котвата «спунк» в морето на нещотърсачите. В: Отклонението като норма. Шумен,2009, с.151-155 - 4

2009г. - Подготовка на студентите за ограмотяване на билингви. В: Технологични аспекти на интеркултурното образование. Благоевград, 2009. - 4

2008г. - Мултикултурният виртуален свят на компютърните ролеви игри. – В: Многообразие без граници. В.Търново, 2008, с.296-305 - 4

2008г. - Комуникативни бариери в общуването с «различния». – В: Наръчник по толерантност. Шумен, 2008, с.12-18 - 4

2008г. - Представяне на културното многообразие в училище – формалност или реалност. – В: Образователна и културна интеграция на ромските деца. Дупница, 2008, с. 164-171 - 4

2007г. - Студентите педагози и дистанционното обучение. – В: Съвременни измерения на дистанционното обучение. С., 2007, с.329-336 (в съавторство с Я.Тоцева) - 4

2005г. - Стереотипи на другостта в мултиетническата група. – В: Образование и толерантност. Шумен, 2005, с.204-208 - 4

2005г. - За комуникативната толерантност на бъдещите начални учители. – В: Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции. С., 2005, с. 267-270 - 4

2005г. - Учебниците по литература за І и ІІ клас в контекста на интеркултурния диалог. – В: Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекциипрез ХХІ век. Варна, 2005, с.336-342 - 4

2005г. - Специфика на комуникативните стратегии в зависимост от учебния дискурс в началните класове. – В: Комуникативната компетентност в съвременния научендискурс. С., 2005, с. 118 - 123 - 4

2005г. - Особености на етническата идентичност на студенти-българи. – В: Университетското образование – предизвикателства и перспективи през XXI век. С., 2005, с. 329 - 342 (в съавторство с Ив. Иванов и Я. Тоцева) - 4

2004г. - Читателските интереси на учениците и учебното съдържание по литература. – В: Първият учителски събор в Шумен () и новобългарското образование – история и съвременност. Шумен, 2004, с.320-324 - 4

2004г. - Волшебная сказка и литературное обучение в начальных классах. – В: Skola bez slabih ucenika. Rijeka, 2004, с. 484-487 - 4

2003г. - Модели на интерперсонална комуникация във фолклорния наратив. В: Обучението по български език и литература – състояние и перспективи. Шумен, 2003. - 4

2003г. - Информационно обезпечаване на SWOT анализ на висше училище. В: Сборник материали от научна конференция, Добрич, 2003. (в съавторство с Труфка Димитрова) - 4

2003г. - Новите български буквари. В: сп. Стратегии на образователната и научната политика. Сб. Общество на знанието и образование за всички. София, 2003, с. 358-361 (в съавторство с Наталия Витанова) - 4

2002г. - Санкциониращи стратегии във вълшебната приказка. В: Сборник материали от научна конференция, Смолян, 2002. - 4

1998г. - Проблеми на междутекстовите взаимодействия в урока по литература (1-4 клас). В: Квалификацията на учителите - реалности и перспективи, Т ІІ, Варна, 1998, с. 92-95 - 4

1996г. - За спецификата на визуалното поле. В: Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес, Шумен, 1996, с. 41-43 - 4

1996г. - Съпоставителен анализ между мюсюлманска и християнска митологии като средство за изучаване на старобългарска литература. В: Проблеми на възпитателната работа. Шумен, 1996, с. 38-41 - 4

Доклади

2019г. - Методът "Канбан" в обучението на студентите педагози. В: Сб. Актуални политики и практики в образованието. Педагогически колеж - Плевен, 2019, с. 51-57. ISBN: 978-619-91255-1-9 - 5

2017г. - Визуализацията в обучението на ученици билингви. - Научна конференция на SIETAR-България "Интеркултурализъм и билингвизъм", София, 26-27.05.2017. - 5

2017г. - Изкуството в обучението по литература. - Осма международна пролетна конференция "Изкуството в работата на учителя", Вършец, 20-22.04.2017. - 5

2016г. - Изучаването на преводна литература в началното училище като основа за опознаване на мултикултурния свят. Научна конференция на SIETAR - България. СУ, 01.07.2016 - 5

2015г. - Образът на родната страна в текстовете, включени в учебното съдържание по литература (начален етап). - Научна конференция на SIETAR-България "Свое и чуждо (теоретични рефлексии и актуални социални практики)", СУ, 8.06.2015. - 5

2014г. - Особености при формирането на четивна грамотност у ученици билингви.- Научна конференция на SIETAR-България "Измерения на интеркултурната комуникация", СУ, 11.06.2014. - 5

2014г. - Using Cinquain in Teaching Reading Literacy.- В Сб. “Образование, наука, иновации - ESI 2014“. - ЕПУ, 2014. ISSN 1314-5711 - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2015г. - За сборника "Езици на учебния дискурс". - Любословие, № 15, 2015, с. 333-335 - 10

Цитирания

2017г. - Йочева, К. Иновативни техники в обучението по български език в началното училище. В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.Част втора. София, Институт за български език към БАН, 2017, ISBN: 978-954-92489-9-9, с. 231-243 Цитирано в: Баланска, Н., Сн. Георгиева. Развиване на умения за продуциране на текст (разказите по въображение и по зададени опори). В: Образователни технологии. Шумен, Университетско издателство, 2017, с. 182. - 11

2015г. - Подходи при формирането на четивна грамотност у ученици билингви. – В: сп. Реторика и комуникации. Бр.16, 2015. Цитирано в: Гривко, А. В. Автоматизований текстовий анализ пiдручника.Збiрник наукових праць. Випуск 15. Київ, Педагогічна думка. Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. 2015, с. 147. - 11

2013г. - Йочева, К. Мониторинг на етноцентризма в началното образование (I-II клас) Шумен, 2005. (в съавторство с Я. Тоцева, Ив.Иванов и др.) Цитирано в: Доц. др Ванче Бојков, доц. др Јанка Тоцева. Прва читанка – први сусрет са литературом за децу (читанке у бугарској школи и читанке бугарске мањине у Србији). - В: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста. Тематски зборник. Врање, 2013. с. 164, 165 - 11

2013г. - Йочева, К. За комуникативната толерантност на бъдещите начални учители. – В: Висшето педагогическо образование. Проблеми, постижения, тенденции. София 2005. Цитирано в: Манчева, Р. Комуникативна толерантност в ситуации на фрустрации и конфликт. В: Наука, образование, изкуство. Годишник на СУБ - клон Благоевград. Т.7. Благоевград, 2013, с.17. - 11

2011г. - Йочева, К., Мониторинг на етноцентризма в началното образование (III – IV клас). Шумен, 2007. (в съавторство с Я. Тоцева, Ив. Иванов, А. Моллов, Н. Витанова, Сн.Лазарова). ISBN978-954-577-476-8. Цитирано в: Тоцева, Я. За качеството на мениджмънта на разнообразието в българското училище. В: Обучението като път към образованието, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-667, с. 194. - 11

2011г. - Йочева, К., Мониторинг на етноцентризма в началното образование (І-ІІ клас). Шумен, 2005. (в съавторство С Я. Тоцева, Ив. Иванов, Н. Витанова и др.). ISBN 954-577-285-9. Цитирано в: Тоцева, Я. За качеството на мениджмънта на разнообразието в българското училище. В: Обучението като път към образованието, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-667, с. 194. - 11

2010г. - Йочева, К. Мултикултурният виртуален свят на компютърните ролеви игри. – В: Многообразие без граници. В.Търново, 2008, с.296-305. ISBN 978-954-775-896-4. Цитирано в: Сотирова, М. Особености на приложението на ИКТ при обучение в мултикултурна среда. – В: Сб. Информационни технологии в обучението І - ІV клас. Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград, 2010. ISSN 978-954--680-671-0, с. 193. - 11

2010г. - Йочева, К., Мониторинг на етноцентризма в началното образование (III – IV клас). Шумен, 2007. (в съавторство с Я. Тоцева, Ив. Иванов, А. Моллов, Н. Витанова, Сн.Лазарова) ISBN978-954-577-476-8. Цитирано в: Тоцева, Я. Философията на интеркултурализма и свободата да бъдeш себе си – В: сп. Педагогика, 2010, № 6, ISSN 1314 – 8540 (Online), ISSN 0861 – 3982 (Print). База данни: ERIH PLUS, EBSCO, с. 11-12. - 11

2010г. - Йочева, К., Мониторинг на етноцентризма в началното образование (III – IV клас). Шумен, 2007. (в съавторство с Я. Тоцева, Ив. Иванов, А. Моллов, Н. Витанова, Сн.Лазарова). ISBN978-954-577-476-8. Цитирано в: Чавдарова-Костова, С., Съвременни предизвикателства пред интеркултурното възпитание. С., 2010. ISBN 978-954-552-065-5, с. 167-168. - 11

2010г. - Йочева, К., Мониторинг на етноцентризма в началното образование (І-ІІ клас). Шумен, 2005. (в съавторство С Я. Тоцева, Ив. Иванов, Н. Витанова и др.). ISBN 954-577-285-9. Цитирано в: Георгиева, С. Teoрия на възпитанието /ръководство за упражнения/, Русе 2010, изд. „Авангард принт” – в списък с препоръчана литература на с. 89. - 11

2010г. - Йочева, К., Мониторинг на етноцентризма в началното образование (І-ІІ клас). Шумен, 2005. (в съавторство С Я. Тоцева, Ив. Иванов, Н. Витанова и др.). ISBN 954-577-285-9. Цитирано в: Чавдарова-Костова, С., Съвременни предизвикателства пред интеркултурното възпитание. С., 2010. ISBN 978-954-552-065-5, с. 167-168. - 11

2010г. - Йочева, К. Мониторинг на етноцентризма в началното образование (III-IV клас) Шумен, 2007. (в съавторство с Я. Тоцева, А.Моллов и др.) Цитирано в: Бозева, К. Културна идентичност и интеркултурно взаимодействие в мултиетничното училище. С., 2010, с.51 - 11

2010г. - Йочева, К. Мониторинг на етноцентризма в началното образование (I-II клас) Шумен, 2005. (в съавторство с Я. Тоцева, Ив. Иванов и др.) Цитирано в: Бозева, К. Културна идентичност и интеркултурно взаимодействие в мултиетничното училище. С., 2010, с.51 - 11

2009г. - Йочева, К., Стереотипи на другостта в мултиетническата група. – В: Образование и толерантност. Шумен, 2005, с.204-208. ISBN 954-577-336-7. Цитирано в: Апостолова, В. Огледало (Отразяване в погледа на другия). – В: Сб. Да преподаваме антидискриминация и толерантност. Европейски информационен център, Велико Търново, 2009, ISBN 978-954-9469-04-2 – посочено в списъка с библиография на с. 150. - 11

2009г. - Йочева, К., Мониторинг на етноцентризма в началното образование (III – IV клас). Шумен, 2007. (в съавторство с Я. Тоцева, Ив. Иванов, А. Моллов, Н. Витанова, Сн.Лазарова). ISBN978-954-577-476-8. Цитирано в: Митева, Н. Ролевите игри – една възможност за преодоляване на стереотипи и предразсъдъци. – В: Сб. Технологични аспекти на интеркултурното образование. Благоевград, 2009. ISBN 978-954-680-654-3, с. 184. - 11

2009г. - Йочева, К., Мониторинг на етноцентризма в началното образование (III – IV клас). Шумен, 2007. (в съавторство с Я. Тоцева, Ив. Иванов, А. Моллов, Н. Витанова, Сн.Лазарова). ISBN978-954-577-476-8. Цитирано в: Витанова, Н. Синдромът „неприемане на другия” в контекста на интеркултурното образование. – В: Сб. Технологични аспекти на интеркултурното образование. Благоевград, 2009. ISBN 978-954-680-654-3, с. 221. - 11

2009г. - Йочева, К., Мониторинг на етноцентризма в началното образование (III – IV клас). Шумен, 2007. (в съавторство с Я. Тоцева, Ив. Иванов, А. Моллов, Н. Витанова, Сн.Лазарова). ISBN978-954-577-476-8. Цитирано в: Граждански доклад за изпълнението на мерките на правителството в областта на защита правата на човека и интеграцията на малцинства и уязвими групи, произтичащи от политическите критерии за членство в ЕС за периода януари 2008 г. – ноември 2009 г. Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. С., 2009, с. 80. - 11

2009г. - Йочева, К., Мониторинг на етноцентризма в началното образование (І-ІІ клас). Шумен, 2005. (в съавторство С Я. Тоцева, Ив. Иванов, Н. Витанова и др.). ISBN 954-577-285-9. Цитирано в: Митева, Н. Ролевите игри – една възможност за преодоляване на стереотипи и предразсъдъци– В: Сб. Технологични аспекти на интеркултурното образование. Благоевград, 2009. ISBN 978-954-680-654-3, с. 184. - 11

2009г. - Йочева, К., Мониторинг на етноцентризма в началното образование (І-ІІ клас). Шумен, 2005. (в съавторство С Я. Тоцева, Ив. Иванов, Н. Витанова и др.). ISBN 954-577-285-9. Цитирано в: Витанова, Н. Синдромът „неприемане на другия” в контекста на интеркултурното образование. – В: Сб. Технологични аспекти на интеркултурното образование. Благоевград, 2009. ISBN 978-954-680-654-3, с. 220. - 11

2009г. - Йочева, К., Мониторинг на етноцентризма в началното образование (І-ІІ клас). Шумен, 2005. (в съавторство с Я. Тоцева, Ив. Иванов, Н. Витанова и др.). ISBN 954-577-285-9. Цитирано в: Граждански доклад за изпълнението на мерките на правителството в областта на защита правата на човека и интеграцията на малцинства и уязвими групи, произтичащи от политическите критерии за членство в ЕС за периода януари 2008 г. – ноември 2009 г. Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. С., 2009, с. 80. - 11

2007г. - Йочева, К., Специфика на комуникативните стратегии в зависимост от учебния дискурс в началните класове. –В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. София: Булвест 2000, 2005. Цитирано в: Иванова, Н. Съвременното обучение по български език и литература в началния етап на образование. Част първа: Български език. София: Образование, 2007, с.21 - 11

2007г. - Йочева, К., Специфика на комуникативните стратегии в зависимост от учебния дискурс в началните класове. – В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. София: Булвест 2000, 2005. Цитирано в: Иванова Н. Комуникативната компетентност и интерактивните методи в контекста на обучението по български език и литература в началния етап на образование. – В: Сп. Образование, кн.4, 2007, с.16 - 11

2006г. - Йочева, К., Специфика на комуникативните стратегии в зависимост от учебния дискурс в началните класове. –В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. София: Булвест 2000, 2005. Цитирано в: Петров А. Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. – В: Сп. Български език и литература, 2006, № 1 - 11

2004г. - Новите български буквари. В: сп. Стратегии на образователната и научната политика. Сб. Общество на знанието и образование за всички. София, 2003. (в съавторство с Н. Витанова). Цитирано в: Ризов, И., М. Ризова, С. Христова и др. Мониторинг и оценка на учебниците по български език и литература за първи клас. Варна, 2004 - посочено в списъка с библиография на с.65 - 11