Доц. д-р Ирина Николова Ивановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(185) "ШУ "Еп. К. Преславски" - руска филология - магистър; английска филология - магистър Лингвистика и превод" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(40) "СОУ "Сава Доброплодни"" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(75) "асистент - 2000 гл. асистент - 2011 доцент - 2018" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(111) "доктор по методиката на обучението по английски език от 2010 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(448) "Методика на обучението по английски език; Методика на ранното чуждоезиково обучение; Хоспитиране; Текуща педагогическа практика; Стажантска практика. Умения за работа с академичен текст Съвременни подходи в преподаването на английски език" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(315) "2018 - университет Фаф, Португалия 2016 - университет Мондрагон, Испания 2015 - университет Кордоба, Испания 2010 - университет Гент, Белгия 2008 - университет Лафбъръ Великобритания" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(185) "методика; лингвистика; превод; езикоусвояване; квалификация и професионално развитие на учителите" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(564) "2018 - университет Фаф, Португалия 2018 - институт "Пушкин", Москва, Русия 2016 - университет Мондрагон, Испания 2015 - университет Кордоба, Испания 2010 - университет Гент, Белгия 2008 - университет Лафбъръ Великобритания 2005 - университет Ийст Англия, Норич, Великобритания 1996 - университет Уулвърхемптън, Великобритания" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(6464) "2018. Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД - 08-157/09.02.2018г., р-л. доц. д.ф.н. Сн. Бойчева 2018. Проект № РД 08-153/ 9.02.2018 г. “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева 2018. Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1 2018. Erasmus+ K2 project CRADLE: Creating Activity-designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Education. VG-IN-BY-17-36-035544. Водеща организация: Гьоте Институт, Мюнхен, Германия. Стартирал 2017 г. 2017. Erasmus+ K2 project CRADLE: Creating Activity-designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Education. Водеща организация: Гьоте Институт, Мюнхен, Германия. 2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева 2017 Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1 2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 - координатор. Проект РД-08-129/ 08.02.2016. Challenges in language teaching and research РД-08-311/13.03.2016 Проект за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1 Erasmus + project: Schools: Future Labs. № на проекта: VG-SPS-14-001559-3. водеща организация Гьоте Институт Mюнхен, Германия Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода Проект РД-08-285/14.03.2014 Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България 2014 "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014) Проект № BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките (2012-2014) 2013 - „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката“. Ръководител доц.д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. РД-08/273/15.03.2013г. 2013: Mеждународен проект по Грюндвиг, "COACH4U", 2 г. – 2014-2015; № на проекта: 540273 - LLP - 1 - 2013 - 1 - UK, водеща организация Wandsworth Council Lifrlong Learning, London, UK 2012: Mеждународен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany 2012: Национален проект на ШУ: Съвременни аспекти в англицистиката, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова 2011 Национален проект на ШУ: Комуникация и култура (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. 2010 Национален проект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. 2010 Разработване на система за оценка на качеството на средното образование. Дейност 1. Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи. - иницииран от МОМН и Европейския съюз по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г. 2009 Национален проект на ШУ: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л доц. д-р Юрий Проданов. Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап; октомври 2003 – януари 2006. - иницииран от Британски съвет България Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България: 2001 – 2002 г. - иницииран от Британски съвет България" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(83) "Директор на Център за езиково обучение към ШУ" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(529) "- участие в изготвяне на материали по акредитацията; - координатор по програма Коменски за студенти, кандидатстващи за teaching assistants; - участие в квалификационни и преквалификационни курсове към ДИПКУ - Варна; - курсов ръководител на магистри, избрали да придобият учителска правоспособност." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(131) "ВЕТА - Bulgarian English Teachers' Association IATEFL - International Association of Teachers of English as a Foreign language" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Ирина Николова Иванова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 054 830365 вътр.144

Email: iraivshu@yahoo.com, irina.ivanova@shu.bg

Приемно време: вторник 12:00 - 14:00 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп. К. Преславски" - руска филология - магистър; английска филология - магистър Лингвистика и превод

Месторабота преди постъпване в ШУ

СОУ "Сава Доброплодни"

Заемани академични длъжности

асистент - 2000

гл. асистент - 2011

доцент - 2018

Придобити научни степени

доктор по методиката на обучението по английски език от 2010 г.

Водени лекции и/или упражнения

Методика на обучението по английски език;

Методика на ранното чуждоезиково обучение;

Хоспитиране;

Текуща педагогическа практика;

Стажантска практика.

Умения за работа с академичен текст

Съвременни подходи в преподаването на английски език

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2018 - университет Фаф, Португалия

2016 - университет Мондрагон, Испания

2015 - университет Кордоба, Испания

2010 - университет Гент, Белгия

2008 - университет Лафбъръ Великобритания

Области на научни интереси

методика;

лингвистика;

превод;

езикоусвояване;

квалификация и професионално развитие на учителите

Специализации

2018 - университет Фаф, Португалия

2018 - институт "Пушкин", Москва, Русия

2016 - университет Мондрагон, Испания

2015 - университет Кордоба, Испания

2010 - университет Гент, Белгия

2008 - университет Лафбъръ Великобритания

2005 - университет Ийст Англия, Норич, Великобритания

1996 - университет Уулвърхемптън, Великобритания

Участия в международни и национални научни проекти

2018. Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД - 08-157/09.02.2018г., р-л. доц. д.ф.н. Сн. Бойчева

2018. Проект № РД 08-153/ 9.02.2018 г. “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

2018. Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1

2018. Erasmus+ K2 project CRADLE: Creating Activity-designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Education. VG-IN-BY-17-36-035544. Водеща организация: Гьоте Институт, Мюнхен, Германия. Стартирал 2017 г.

2017. Erasmus+ K2 project CRADLE: Creating Activity-designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Education. Водеща организация: Гьоте Институт, Мюнхен, Германия.

2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

2017 Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1

2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 - координатор.

Проект РД-08-129/ 08.02.2016. Challenges in language teaching and research

РД-08-311/13.03.2016 Проект за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1

Erasmus + project: Schools: Future Labs. № на проекта: VG-SPS-14-001559-3. водеща организация Гьоте Институт Mюнхен, Германия

Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода

Проект РД-08-285/14.03.2014 Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България

2014 "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

Проект № BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките (2012-2014)

2013 - „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката“. Ръководител доц.д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. РД-08/273/15.03.2013г.

2013: Mеждународен проект по Грюндвиг, "COACH4U", 2 г. – 2014-2015; № на проекта: 540273 - LLP - 1 - 2013 - 1 - UK, водеща организация Wandsworth Council Lifrlong Learning, London, UK

2012: Mеждународен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany

2012: Национален проект на ШУ: Съвременни аспекти в англицистиката, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова

2011 Национален проект на ШУ: Комуникация и култура (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

2010 Национален проект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

2010 Разработване на система за оценка на качеството на средното образование. Дейност 1. Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи. - иницииран от МОМН и Европейския съюз по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.

2009 Национален проект на ШУ: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л доц. д-р Юрий Проданов.

Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап; октомври 2003 – януари 2006. - иницииран от Британски съвет България

Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България: 2001 – 2002 г. - иницииран от Британски съвет България

Заемани ръководни позиции

Директор на Център за езиково обучение към ШУ

Организационна дейност

- участие в изготвяне на материали по акредитацията;

- координатор по програма Коменски за студенти, кандидатстващи за teaching assistants;

- участие в квалификационни и преквалификационни курсове към ДИПКУ - Варна;

- курсов ръководител на магистри, избрали да придобият учителска правоспособност.

Членства в научни организации

ВЕТА - Bulgarian English Teachers' Association

IATEFL - International Association of Teachers of English as a Foreign language

Дисертации

2010г. - Английските tag questions - синтаксис, семантика, прагматика и усвояване - 1

Монографии

2017г. - Ivanova, I. Foreign Language Teacher Education and Continuing Professional Development. Шумен: Университетско издателство "Еп. К. Преславски", 156 стр. - 2

2002г. - A Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001 – 2002, British council Bulgaria, 2002, версии на английски и на български език,135 стр., участие в авторския колектив на книгата - 2

Учебници

2017г. - Becoming an English language teacher: from theory to practice. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". 168 стр. Учебник по методика на преподаването на английски език. - 6

2007г. - Teaching English to young learners in Bulgaria / в съавторство с Валентина Ангелова/ - помагало по методика на ранното чуждоезиково обучение, 250 стр.Университетско издателство „Еп. К. Преславски” Шумен - 6

Учебни помагала

2015г. - 2015 г. Тодорова, Р., Т. Сеизова-Нанкова (ред.) „120 български и английски текста за превод” 116 стр. (второ издание). Асеневци трейд ЕООД, 2015. ISBN: 978-954-8898-58-4. (част от авторския колектив) - 7

2013г. - Grammar Instruction in English Language Teaching - модул за електронно обучение по методика на преподаването на английски език - 7

2011г. - 120 български и английски текста за превод. Изд. Фабер, 2011, 113 стр., участие в авторския колектив на изданието - 7

Студии

2017г. - Ivanova, I. The Effect of School-based Internship for Trainees Before and After the Teacher Training Course. BETA E-newsletter, Issue 30, year VI, July-Auguat 2017. ISSN 1314-6874. pp. 147-181. 34 стр. - 3

2006г. - Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools/ Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап. Версии на английски и на български език; British council, 48 стр. ISBN-10: 954-91830-2-5, участие в авторския колектив на изданието. - 3

Статии

2018г. - Teachers perceptions of the role of pragmatics in the EFL classroom. In Studies in Linguistics,Culture and FLT. Vol. 3, 2018. 27- 45. ISSN 2534-9538 - 4

2017г. - Ivanova 2017. Teachers awareness of the benefits of continuing professional development. In Studies in Linguistics, Culture and FLT. Crossing borders and Bridging gaps in English Language teaching and Research. Vol. 2. 2017. Sofia: Asenevtsi, pp. 205-218. - 4

2017г. - Collaborative teacher learning and development through mentoring, coaching and supervision. Knowledge - International Journal. vol. 19.2. September 2107, pp. 489-495. Global impact factor 1.322 - 4

2016г. - Re-introducing own-language use, code-switching and translation in FL classrooms through intralingual strategies and approaches. ELTAM Journal, vol 2. May 2016, 8th ELTAM - IATEFL - TESOL International Biannual Conference, Skopje, Macedonia, ISSN 1857-9965, pp. 5-17. - 4

2016г. - The Status of Speaking and Communication in EFL classroom. В сборник доклади от Епископ Константинови четения, том 22, Шумен: Университетско издателство "Еп. К. Преславски", с. 45-53. - 4

2016г. - Teacher collaboration in CLIL contexts: challenges and good practices. In Todorova et al. (eds.) Challenges in English teaching and research. Sofia: Asenevtsi, pp. 78-90. Impact factor 3.363. - 4

2016г. - To motivate learners, you need motivated teachers (в съавторство със Зарина Маркова). Papers from the 25 th BETA-IATEFL Annual International Conference 3 rd – 5 th June 2016, Paisii Hilendarski University, Plovdiv, Bulgaria. BETA Newsletter 2016, issue 24, ISSN 1314-6874, рр. 86 - 96. - 4

2016г. - Coaching for Adult Learners and Educators - Needs and Expectations (в съавторство с Р. Тодорова и П. Кожухарова). In British Journal of Education, vol.4, No. 1, pp.9-19. - 4

2016г. - Media Genres in ELT materials: Levels of Text Analysis and manipulation – In: Медиалингвистика. Вып.5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016. — 290 с. pp.140 -142. - 4

2015г. - Using task-based procedures in lesson observation. In: The Global and the Local: Modern Trends in English Studies and Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, pp. 50-58. - 4

2015г. - In-service Teachers Problems, Needs and Expectations. В сб. доклади от Епископ Константиновите четения, том 21, Шумен: Университетско издателство "Еп. К. Преславски", стр. 128-145. - 4

2014г. - Teacher trainees as researchers. Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", Факултет по хуманитарни науки, том XXV A. Шумен 2014, стр. 220 - 237 - 4

2014г. - Re-introducing own-language use, code-switching and translation in FL classrooms through intralingual strategies and approaches. English Studies: Translation and Linguistics. Konstantin Preslavsky University Press. pp. 34 - 45. - 4

2013г. - Irina Ivanova. Raising Teacher-Trainees Awareness of Input-Based Options for Focus on Form . Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. English Department. Konstantin Preslavsky University Press. 2013. 53-64. - 4

2013г. - Using protocol analysis techniques to activate learners’ retrieval of sense related autobiographical memories. В сб. доклади от Епископ Константиновите четения, том 19, Шумен 2013, стр. 172 - 181 - 4

2012г. - За превода на въпросителни с не-въпросителни конструкции като начин за експлициране на прагматическото им значение. В сборник научни трудове от националната конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971 - 2011. И Савова, В. Попова /ред./, с. 126 - 134 - 4

2012г. - Иванова, И. Enhancing students’ pragmatic awareness: explicit versus implicit instruction in textbooks. В сборник от доклади от Епископ Константинови четения, том 18, Шумен: Университетско изд. „Еп. К. Преславски”,2012, с. 157 - 163. - 4

2012г. - Иванова, И. , С Великова, ВТУ. Future teachers’ perceptions of classroom observation and its impact on their professional learning. В Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, ФХН, 2012, с. 241 - 255. - 4

2012г. - Ivanova 2012. Facilitating trainee-teachers’ decision making in lesson planning during pre-teaching discussion. In Current trends in the study of English. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. 2012. 43-49. - 4

2011г. - Семантико-прагматични особености на английските tag questions и критерии за тяхната класификация. в сборник от доклади от Епископ Константинови четения, том 16, Шумен:Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, 2011, с. 113 - 125 - 4

2011г. - Основни парадигми при усвояването и преподаването на граматика в контекста на обучението по английски език като чужд. В сборник \"Чуждоезиковотообучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. Изд. Ивис: Велико Търново 2011, с. 59 -73 - 4

2011г. - Развиване на граматическа и прагматическа компетентност при чуждоезиковото обучение /въз основа на преподаването на английските tag questions/. В сборник доклади от Епископ Константинови четения, том 17, Шумен: Университетско изд. „Еп. К. Преславски”, с. 106-119 - 4

2010г. - Bridging the gap between theory and practice in language teaching by helping trainee-teachers make the most of received knowledge (A model for understanding andteaching tag questions) – в сборник доклади от Международна научна конференция „Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и в Русия”.Трудове на ВТУ, том 31, кн.1, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 217-231 - 4

2010г. - Tag Questions in Everyday Communication: What Makes Them Difficult for FL Learners. – В сборник доклади от Юбилейната научна конференция, „Език, култура иидентичност”, том 2, Шумен: Фабер, 2010, с. 119-128 - 4

2010г. - Теоретични интерпретации на въпроса в английския език от гледна точка на неговия синтаксис, семантика и прагматика. В Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”,ФХН, том 21, Шумен: Университетско изд. „Еп. К. Преславски”, 2010, с. 65-78 - 4

2010г. - A Shift in the Pragmatic Functions of Tag Questions in Fiction. В сборник Language, Cognition, Communication, Шумен: Университетско изд. „Еп. К. Преславски”, 2010, с.54-66 - 4

2009г. - Конструкции с частицата „нали” като еквивалент на английските tag questions - в сборник от доклади от Епископ Константинови четения, том 14, Шумен:Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, 2009, с. 243-251 - 4

2008г. - За някои особености на съобщителната част на английските tag questions /въпроси с „нали”/ - в сборник от доклади от Епископ Константинови четения, том 13,Шумен: Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, 2008, с. 504 – 518 - 4

2005г. - Multiple Intelligences Theory and instruction language in the English language textbooks for the second grade in Bulgaria, в Годишник на Шуменския университет „Еп. К.Преславски”, том VIII A, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2005 стр.106 - 114 - 4

2005г. - Характеристики на говорещия и слушащия във въпросно-отговорните единства, Епископ Константинови четения, том 10, част 1, Университетско издателство „Еп.К. Преславски”, Шумен 2005, стр. 97 - 103 - 4

2005г. - Types of responses to questions in question-answer adjacency pairs in English, The VIII-th International Conference Cognitive Modeling in Linguistics, Proceedings, vol.1,Moscow-Varna, 2005, pp.165-172 - 4

2005г. - Въпросителни стратегии в диалога учител – ученици при обучението по чужд език. В сборник „Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитиеи проекции през 21 век”, том 1, Шумен: Университетско изд. „Еп. К. Преславски”, 2005, с. 298-303 - 4

2001г. - Функционализмът и стратегиите в обучението по чужд език /в съавторство с А. Николова/, в сборник “Съвременни постижения на филологическите науки иуниверситетското обучение по чужд език” В.Търново, 2001, с. 543-551 - 4

Доклади

2018г. - Ivnova, I. 2018. Are teachers ready for mandatory CPD? - доклад на 52-та международна конференция на IATEFL, 10-13 април 2018, Брайтън, Великобритания. - 5

2018г. - Ivanova, I. 2018. Sustainable professional development through coaching: benefits for teachers and learners (съвместно с Р. Тодорова и П. Кожухарова) - доклад на 27-та международна годишна конференция на BETA-IATEFL, 22-24 юни, Бургас. - 5

2018г. - Иванова, И. 2018. Проблеми и тенденции в продължаващото професионално развитие на учителите - Епископ-Константинови четения 2018 - 5

2017г. - Ivanova 2017. Schools:Future labs outputs. Lesson plans. Presented at the closing conference of the Erasmus+ project Schools: Future labs. 16-17 June, Bucharest, Romania. - 5

2017г. - Ivanova 2017. The effect of school-based internship for trainees before and after the teacher training course. Presented at the 1st FIPLV East European Regional Congress and 26th BETA_IATEFL Annual International Conference. 22-25 June 2017. Shumen University – Department for Information, Qualification & LLL, Varna. - 5

2017г. - 26. Ivanova 2017. Collaborative teacher learning and development through mentoring, coaching and supervision. Presented at XIV International Conference The Power of Knowledge. 29 September 2017, Agia Triada, Greece. - 5

2016г. - Ivanova 2016. Teacher collaboration in CLIL contexts: challenges and good practices. Доклад, представен на кръгла маса “Challеnges in English Teaching and Research”, Пловдив 2016. - 5

2016г. - Ivanova 2016. Media Genres in ELT materials: Levels of Text Analysis and manipulation. Presented at the First International Scientific Conference “Language in the Coordinates of the Mass Media”. 6-9.09.2016. Varna. Bulgaria. - 5

2016г. - Ivanova 2016. The Status of Speaking and Communication in EFL classroom. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен, 2016. - 5

2016г. - Ivanova 2016. To motivate learners, you need motivated teachers. Presented at the 25 th BETA-IATEFL Annual International Conference 3-5 June 2016, Paisii Hilendarski University, Plovdiv, Bulgaria. - 5

2015г. - Ivanova 2015. Coaching Skills for Adult Educators: Post-piloting Data Analysis - международна конференция по проект COACH4U в Кристианщат, Швеция - 5.11.2015 - 5

2014г. - Ivanova 2014. Re-introducing own-language use, code-switching and translation in FL classrooms through intralingual strategies and approaches. Presented at 8th ELTAM - IATEFL - TESOL International Biannual Conference, Skopje, Macedonia, December 2014. - 5

2013г. - Ivanova 2013. Raising Teacher-Trainees Awareness of Input-Based Options for Focus on Form. Presented at BETA - IATEFL Annual International Conference "Openness and Connectedness: Exploring the Landscape of ELT in the Modern World, 21-23 June 2013. - 5

2013г. - Ivanova 2013. Using protocol analysis techniques to activate learners’ retrieval of sense related autobiographical memories. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен, 2013 г. - 5

2012г. - Ivanova 2012. Enhancing students’ pragmatic awareness: explicit versus implicit instruction in textbooks. Доклад на Епископ Константинови четения. Шумен, 2012 г. - 5

2012г. - Иванова 2012. За превода на въпросителни с не-въпросителни конструкции като начин за експлициране на прагматическото им значение. Доклад на Националната конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971 - 2011. Шумен, 2012 г. - 5

2011г. - Иванова 2011. Развиване на граматическа и прагматическа компетентност при чуждоезиковото обучение. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен, 2011 г. - 5

2010г. - Иванова 2010. Семантико-прагматични особености на английските tag questions и критерии за тяхната класификация. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен 2010 г. - 5

2010г. - Иванова 2010. Основни парадигми при усвояването и преподаването на граматика в контекста на обучението по английски език като чужд. Доклад на конференция "Чуждоезиковотообучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. Велико Търново, Декември 2010 г. - 5

2009г. - Иванова 2009. - Конструкции с частицата „нали” като еквивалент на английските tag questions. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен, 2009 г. - 5

2009г. - Ivanova 2009. Bridging the gap between theory and practice in language teaching by helping trainee-teachers make the most of received knowledge (A model for understanding andteaching tag questions). Доклад на Международната научна конференция „Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и в Русия”. Велико Търново, 28-29 май 2009 г. - 5

2009г. - Ivanova 2009. Tag Questions in Everyday Communication: What Makes Them Difficult for FL Learners. Доклад на Юбилейната научна конференция по случай 20-годишнината на катедра Английска филология „Език, култура иидентичност”, Шумен, Ноември 2009 г. - 5

2008г. - Иванова 2008. За някои особености на съобщителната част на английските tag questions /въпроси с „нали”/. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен, 2008 г. - 5

2005г. - Иванова 2005. Характеристики на говорещия и слушащия във въпросно-отговорните единства. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен 2005 г. - 5

2005г. - Иванова 2005. Въпросителни стратегии в диалога учител – ученици при обучението по чужд език. Доклад на юбилейната научна конференция „Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през 21 век”, посветена на 50 години ДИКПО-Варна. Варна, 26-28 май 2005 г. - 5

2005г. - Ivanova 2005. Types of responses to questions in question-answer adjacency pairs in English. VIII-th International Conference Cognitive Modeling in Linguistics. Moscow-Varna, September 4-11, 2005. - 5

2001г. - Иванова 2001. Функционализмът и стратегиите в обучението по чужд език /съвместно с А. Николова/. Доклад на Международната научна конференция“Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”, посветена на Международната година на езиците. В.Търново, 15-17 май 2001 г. - 5

Цитирания

2019г. - Ivanova, I. (2017). Teachers’ awareness of the benefits of continuing professional development. In Studies in linguistics, culture and FLT. Crossing borders and bridging gaps in English language teaching and research. Vol. 2. 2017. Sofia: Asenevtsi, pp. 205– 218. ISBN 978-619-7356-35-9. In Velikova, S. 2019. Teacher Learning as Becoming: Reflections on Language Teacher Identity. Veliko Turnovo : IVIS. ISBN 978-619-205-116-7 - 11

2018г. - Ivanova, I. (2017). The Effect of School-based Internship for Trainees Before and After the Teacher Training Course. BETA E-Newsletter, 30 (July-August), 147-181. ISSN 1314-6874 In Templer, B. Discussing the Realities of Our Own Workaday Lives as Teachers. BETA E-Newsletter, 37 (September- October 2018), 6-18, , ISSN 1314-6874 - 11

2018г. - Markova, Z. & Ivanova, I. (2016). To Motivate Learners, You Need Motivated Teachers: What Motivates You? BETA E-Newsletter, 24 (July-August), 86-95. ISSN 1314-6874. In Templer, B. Discussing the Realities of Our Own Workaday Lives as Teachers. BETA E-Newsletter, 37 (September- October 2018), 6-18. ISSN 1314-6874 - 11

2018г. - Ivanova, I. (2017). Foreign language teacher education and continuing professional development. Shumen: Ep. K. Preslavski University Press. ISBN 978-619-201-201-4. In Velikova, S. 2019. Teacher Learning as Becoming: Reflections on Language Teacher Identity. Veliko Turnovo : IVIS. ISBN 978-619-205-116-7 - 11

2017г. - Ivanova, I. (2015) In-Service teachers’ problems, needs and expectations. В сб. доклади от Епископ Константиновите четения, том 21, Шумен: Университетско издателство "Еп. К. Преславски", стр. 128-145. In Wiseman, A. 2017. Investigating the personal in professional development: Analysing Bulgarian educators narratives of change in their professional lives during a period of post soviet educational reforms. Published doctoral dissertation. EdD, University of the West of England. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/30137. - 11

2017г. - Thomas, D., Dimitrova,S.,Geshev,G., and Tashevska,S. (eds) (2002) A Baseline Survey of English language teacher education in Bulgaria 2001-2002. Sofia: British Council, Sofia. In Wiseman, A. (2017) Investigating the personal in professional development: Analysing Bulgarian educators narratives of change in their professional lives during a period of post soviet educational reforms. Published doctoral dissertation. EdD, University of the West of England. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/30137 - 11

2017г. - Ivanova, I. (2017) Becoming an English Language Teacher: from Theory to Practice. Шумен: Университетско издателство "Еп. К. Преславски". In Terzieva D., Ilieva Zh. Fun and Play with Very Young Learners. In Humanizing Language Teaching, Year 19, Issue 5, October 2017. Available from: http://www.hltmag.co.uk/oct17/sart01.htm - 11

2017г. - Ivanova 2012: Ivanova I. Enhancing Students’ Pragmatic Awareness: Explicit Versus Implicit Instruction in Textbooks. – Episkop-Konstatinovi cheteniya. Vol. 18. Shumen: Shumen University Publishing Press. 157-163. In Peneva, D. The Use of Commissive Speech Acts in English and Bulgarian and Their Politeness Implication. Todorova, R. (ed.). Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. Sofia: Asenevtsi, 2017. - 11

2016г. - Ivanova, I. (2015) In-Service teachers’ problems, needs and expectations. В сб. доклади от Епископ Константиновите четения, том 21, Шумен: Университетско издателство "Еп. К. Преславски", стр. 128-145. In Kiendl, J. 2016. Results from a needs assessment of English language education in Bulgaria. In BETA-IATEFL e-newsleter, issue 26, year V, November-December 2016. ISSN 1314-6874. - 11

2016г. - Ivanova, I. (2010) Tag questions in everyday communication: what makes them difficult for FL learners. In: Language, Culture, Identity, vol. 2, Shumen: Faber, 2010, pp. 119-127. Цитирано в докторската дисертация на Петранка Русева „Императивът в английския език – лингвистични и комуникативни аспекти”, ШУ, 2016. - 11

2015г. - Angelova, V., Ivanova, I. (2007). Teaching English to Young Learners in Bulgaria, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен. Цитирано в Skarlatova, N. Reading in a foreign language - problems and solutions. In 2015. Cheshmedzhieva, D. (ed.). The global and the local: modern trends in English studies and translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. ISBN 978-619-201-064-5. 199-214. - 11

2013г. - Thomas, D., Dimitrova, S., Geshev, G., Tashevska, S. (eds.) (2002). A Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001 – 2002, Sofia: British council Bulgaria, 2002, ISBN 954-91239-2-8/. Цитирано от Velikova, S. 2013. Using the European portfolio for student teachers of languages (EPOSTL) to scaffold reflective teacher learning in English language teacher education. In Edge, J., Mann, S. (ed.). Innovations in pre-service education and training for English Language teachers. British council 2013. ISBN 978-0-86355-702-6. 201-217. - 11

2013г. - Harakchiyska, T., Stefanova, E., Iordanova, M., Angelova, V., Ivanova, I., Velikova, S., Geshev, G., Dimitova, S. &Tashevska, S. (2006). Quality in foreign language teaching: Assessment criteria for secondary schools. Sofia: British Council Bulgaria. Цитирано в Mann, S. 2013. Kaizen and Appropriate Methodology: Innovation in the Provision of Preservice Education and Training for English Language Teachers. In Selected papers from the 22nd annual conference of BETA-IATEFL, September-Octover 2013. ISSN 1314-6874. 5-23. - 11

2011г. - Функционализмът и стратегиите в обучението по чужд език /в съавторство с А. Николова/, в сборник “Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език” В.Търново, 2001, с. 543-551. Цитирана в: Петкова-Калева, С. Функционально-семантические категории в контексте подготовки студентов- русистов. Сборник "Русский язык как инославянский", Вып. 3, 2011, Славянск-на-Кубани, Россия. 221-232. - 11

2009г. - Angelova, V., Ivanova, I. (2007). Teaching English to Young Learners in Bulgaria, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен. Цитирано в Angelova, V., Trendafilova, S. 2009. Applying the lexical approach while teaching English for medical purposes. Published by BETA-IATEFL on 01-01.2009. http://www.beta-iatefl.org/1931/blog-publications/applying-the-lexical-approach-while-teaching-english-for-medical-purposes/л - 11

Други публикации

2017г. - Diana Kjurkchieva, Evgeni Stoykov, Sabin Ivanov, Borislav Borisov, Hristo Hristov, Pencho Kyurkchiev, Dimitar Vladev, Irina Ivanova. A Study of Begliktash Megalithic Complex. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. vol. 26, 2, 2017. - 12

2016г. - Превод от английски на български език на W.H. Fox Talbot. The Pencil of Nature,London,1844 и E. Eastlake. Photography, Quarterly Review, London,1857, /73 стр./. В П. Шуликов "Удивителната фотография" и удивителният XIX век.Учебно помагало. Изд. Фабер. 2016 г. - 12

Konspect MOAE
конспект за изпита по методика на обучението по английски език