Ас. д-р Станислава Спасова Теофиловаабв

array(2) { ["bio"]=> array(6) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(160) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Българска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(40) "август 2017 г. - асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(271) "януари 2019 г. - придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Български език (Съвременен български език – Синтаксис)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(227) "Семинарни упражнения по синтаксис на съвременния български език, съвременен български език с практикум по езикова култура." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(108) "Съвременен български език; разговорна реч; езикова култура" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(208) "Член на научното звено „Лаборатория по приложна лингвистика” към ШУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ас. д-р  Станислава Спасова Теофилова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 209

Телефон: 054 830495 вътр. 274

Email: st.teofilova@shu.bg; st.teofilova@gmail.com

Приемно време: І седм.: четвъртък 8 - 10 ч.; ІІ седм.: понеделник 12 - 14 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Българска филология

Заемани академични длъжности

август 2017 г. - асистент

Придобити научни степени

януари 2019 г. - придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Български език (Съвременен български език – Синтаксис)

Водени лекции и/или упражнения

Семинарни упражнения по синтаксис на съвременния български език, съвременен български език с практикум по езикова култура.

Области на научни интереси

Съвременен български език; разговорна реч; езикова култура

Членства в научни организации

Член на научното звено „Лаборатория по приложна лингвистика” към ШУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен

Дисертации

2019г. - Словоред на простото изказване в българската разговорна реч. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, 256 с. Защитена 2019 г.; Автореферат 45 с., Шумен, 2019. - 1

Статии

2019г. - Теофилова, С. Словоред на несъгласуваното определение в съобщителното изказване (върху материал от разговорната реч). – В: Отговорността пред езика, кн. 5. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2019 (ISSN 1313-695X). - 4

2018г. - Теофилова, С. Словоред на въпросителното изказване в разговорната реч. – В: Словото – идеи, идеали, утопии. Сборник с доклади от Деветнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти (11 – 12 май 2017 г.), Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2018, 74 – 90. - 4

2017г. - Теофилова, С. Словоредна комбинаторика: „танцът“ на обстоятелствените пояснения в простото съобщително изказване (Върху материал от разговорна реч). – В: Паисиеви четения (10 – 11 ноември 2016 г.). Научни трудове, Филология, том 54, кн. 1, сб. А. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 551 – 567 (ISSN 0861–0029), https://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/NT_I_2016_A.pdf - 4

2017г. - Теофилова, С. Словоред на обстоятелствените пояснения за време и за място и посока в разговорната реч. – В: Филологически форум, год. III, бр. 1 (5). София: Издание на Факултета по славянски филологии към СУ "Св. Климент Охридски", 2017, 102 – 115 (Print ISSN: 2367-8119; Online-ISSN: 2534-9473), https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2017/08/10.2_Teofilova_2017_5_102-116.pdf - 4

2017г. - Теофилова, С. Еволюция на идеите в изследванията върху словоредните модели в българския език. – В: Език – реч – комуникация. Е-book, pdf. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2017, 79 – 99 (ISBN 978-619-201-195-6). - 4

2017г. - Теофилова, С. Словоред на възклицателното изказване в българската разговорна реч. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Факултет по хуманитарни науки, т. XXVIII A, Шумен, 2017, 205 – 212 (ISSN 1311-7300). - 4

2016г. - Кирилова, С. Възможните едносъставни изказвания в „облеклото“ на двусъставни. – В: Проблеми на устната комуникация. Ст. Буров (отг. ред.), кн. 10, част І. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2016, 122 - 132, (ISSN 2367-8712). - 4

2016г. - Теофилова, С. Словоредни позиции на допълнението в съобщителното изказване (върху материал от разговорната реч). – В: Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Добрина Даскалова. Н. Николова (отг. ред.), кн. 4. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2016, 149 - 169, (ISSN 1313-695X). - 4