Доц. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева - Стойчеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(126) "ШУ "Епископ Константин Преславски" - специалност Английска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(32) "2001-2003 EuroPacific World Ltd." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(136) "асистент - 2003 г. старши асистент - 2009 г. главен асистент - 2011 г. доцент - 2018 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(111) "доктор по научна специалност 05.04.20 "Германски езици" - 28.06.2010 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(874) "упражнения по практически английски език: диктовки, четене с разбиране, превод, писане на есе; упражнения по специализиран английски език; упражнения по лингвистика на текста ИД "Увод в бизнес комуникацията" ИД "Етничност и идентичност в медийния дискурс" лекции по "Етничност и расизъм в медийния дискурс" (маг. програма АМК) лекции по "Увод в анализа на дискурса" (маг. програма Лингвистика и превод) лекции по "Култура на деловото общуване" (английски език) (маг. програма ЕОТБ)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(622) "- University of Gent, Gent, Belgium (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor:. BA, MA students, December 2011 - University of Lodz, Lodz, Poland (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Journalism, April 2015. - University of Cordoba, Cordoba, Spain (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Cultural Studies; BA students in Translation Studies, September 2015. - University of Mondragon, Mondragon, Spain (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Cultural Studies; September 2016." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(72) "медиезнание, културология, лингвистика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(9005) "1. 2005 - Международен проект: Erasmus Echange Student, Loughboro University, Loughboro, Leichestershire, UK for a semester Feb-June 2005. 2. 2007-2013 - Национален проект: Проект на Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Република България, Министерство на образованието и науката, Структурни фондове и международни образователни програми. Тема: „Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители” Рег. №93 /19.06.2008г 3. 2009 - Проект на ШУ: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л доц. д-р Юрий Проданов. 4. 2010 - Ппроект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. 5. 2011 - Проект на ШУ: Комуникация и култура (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. 6. 2011 - Международен проект: Grundtvig 2010/2011. "Women and Work" (2010-1-IT2-GRU13-13165). 02.05.2011 – 10.05.2011. Присъствие на едноседмично ателие-семинар “Жените и работното място” в Селуните, Сицилия, Италия; запознаване с представители на женски организации в Селуните; посещение на лекции, свързани с правата на жените; запознаване със съвременни теории за мястото на жените в съвременното общество. 7. 2012 - Проект на ШУ: „Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план“, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“. 8. 2012-2014 - Международен проект: “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, международен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany. 9. 2013 - Университетски проект „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката” (РД-08-273/15.03.2013), катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л: доц. д-р Теменужка Минкова Сеизова-Нанкова. 10. 2012-2014 - Проект № BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (2012-2014). 11. 2014 "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ. 12. 2015 "Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ 13. 2015 Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2015) 14. 2015 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-311/ 14.03.2015 (ръководене на курс по английски език - ниво В2); 15. 2015 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-311/ 14.03.2015 (участник в курс по немски език) 16. 2016 Проект „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.) 17. 2016 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-065/ 1.02.2016, р-л доц. д-р Снежана Бойчева (участник в курс по немски език) 18. 2016 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-065/ 1.02.2016, р-л доц. д-р Снежана Бойчева (преподавател по английски език, ниво А2) 19. 2016 Проект № G05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд 20. 2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева. 21. 2017 Проект Football3 for Respect по програма „Еразъм +” EU Project No. 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP (2016-3556); р-л проект Луис Мустакас 22. 2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (ръководене на курс по английски език - ниво A2); 23. 2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (участник в курс по немски език В 1.1.) 24. 2018 2018 Проект № РД 08-153/ 9.02.2018 г. “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева 25. 2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД - 08-157/09.02.2018г., р-л доц. д.ф.н. Сн. Бойчева (ръководене на курс по английски език - ниво В1); 26. 2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД - 08-157/09.02.2018г., р-л доц. д.ф.н. Сн. Бойчева (участие в курс по немски език - ниво В1);" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(1483) "курсов ръководител 2005 - до момента курсов ръководител на магистърска програма "Езиково обслужване на бизнеса и туризма" (катедра Английска филология) курсов ръководител на магистърска програма "Англицистика и масови комуникации" (катедра Английска филология) участие в организационния състав на различни конференции участие в работата по акредитацията на университета участие в провеждането, поготовката и проверката на кандидат-студентски и държавни изпити на бакалаври и магистри участие в курсове за преквалификация на преподаватели от средните училища участие в комисията по признаване на кредити член на ред. колегия на списанието на катедра Английска филология Studies in Linguistics, Culture, and FLT (SJIF 2016 = 3.363) член на ред. колегията на списание ЛитерМедия Еразъм+ координатор на катедра Английска филология" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(143) "БДА - Българско Дружество на Англицистите СПБ - Съюз на преводачите в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(439) "Награда за ярки постижения в областта на научния и техническия превод на Съюза на преводачите в България за превода на "Тайната на детството" от Мария Монтесори за превод от английски на български от Десислава Чешмеджиева-Стойчева - 30.09.2017г." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Десислава Стоянова Чешмеджиева - Стойчева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 054 830365 вътр.145

Email: d.stoycheva@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски" - специалност Английска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

2001-2003 EuroPacific World Ltd.

Заемани академични длъжности

асистент - 2003 г.

старши асистент - 2009 г.

главен асистент - 2011 г.

доцент - 2018 г.

Придобити научни степени

доктор по научна специалност 05.04.20 "Германски езици" - 28.06.2010 г.

Водени лекции и/или упражнения

упражнения по практически английски език: диктовки, четене с разбиране, превод, писане на есе;

упражнения по специализиран английски език;

упражнения по лингвистика на текста

ИД "Увод в бизнес комуникацията"

ИД "Етничност и идентичност в медийния дискурс"

лекции по "Етничност и расизъм в медийния дискурс" (маг. програма АМК)

лекции по "Увод в анализа на дискурса" (маг. програма Лингвистика и превод)

лекции по "Култура на деловото общуване" (английски език) (маг. програма ЕОТБ)

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

- University of Gent, Gent, Belgium (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor:. BA, MA students, December 2011

- University of Lodz, Lodz, Poland (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Journalism, April 2015.

- University of Cordoba, Cordoba, Spain (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Cultural Studies; BA students in Translation Studies, September 2015.

- University of Mondragon, Mondragon, Spain (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Cultural Studies; September 2016.

Области на научни интереси

медиезнание, културология, лингвистика

Участия в международни и национални научни проекти

1. 2005 - Международен проект: Erasmus Echange Student, Loughboro University, Loughboro, Leichestershire, UK for a semester Feb-June 2005.

2. 2007-2013 - Национален проект: Проект на Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Република България, Министерство на образованието и науката, Структурни фондове и международни образователни програми. Тема: „Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители” Рег. №93 /19.06.2008г

3. 2009 - Проект на ШУ: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л доц. д-р Юрий Проданов.

4. 2010 - Ппроект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

5. 2011 - Проект на ШУ: Комуникация и култура (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

6. 2011 - Международен проект: Grundtvig 2010/2011. "Women and Work" (2010-1-IT2-GRU13-13165). 02.05.2011 – 10.05.2011. Присъствие на едноседмично ателие-семинар “Жените и работното място” в Селуните, Сицилия, Италия; запознаване с представители на женски организации в Селуните; посещение на лекции, свързани с правата на жените; запознаване със съвременни теории за мястото на жените в съвременното общество.

7. 2012 - Проект на ШУ: „Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план“, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“.

8. 2012-2014 - Международен проект: “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, международен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany.

9. 2013 - Университетски проект „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката” (РД-08-273/15.03.2013), катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л: доц. д-р Теменужка Минкова Сеизова-Нанкова.

10. 2012-2014 - Проект № BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (2012-2014).

11. 2014 "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ.

12. 2015 "Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

13. 2015 Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2015)

14. 2015 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-311/ 14.03.2015 (ръководене на курс по английски език - ниво В2);

15. 2015 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-311/ 14.03.2015 (участник в курс по немски език)

16. 2016 Проект „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.)

17. 2016 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-065/ 1.02.2016, р-л доц. д-р Снежана Бойчева (участник в курс по немски език)

18. 2016 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-065/ 1.02.2016, р-л доц. д-р Снежана Бойчева (преподавател по английски език, ниво А2)

19. 2016 Проект № G05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд

20. 2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

21. 2017 Проект Football3 for Respect по програма „Еразъм +” EU Project No. 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP (2016-3556); р-л проект Луис Мустакас

22. 2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (ръководене на курс по английски език - ниво A2);

23. 2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (участник в курс по немски език В 1.1.)

24. 2018 2018 Проект № РД 08-153/ 9.02.2018 г. “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

25. 2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и

докторантите в Шуменския университет РД - 08-157/09.02.2018г., р-л доц. д.ф.н. Сн. Бойчева (ръководене на курс по английски език - ниво В1);

26. 2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и

докторантите в Шуменския университет РД - 08-157/09.02.2018г., р-л доц. д.ф.н. Сн. Бойчева (участие в курс по немски език - ниво В1);

Организационна дейност

курсов ръководител 2005 - до момента

курсов ръководител на магистърска програма "Езиково обслужване на бизнеса и туризма" (катедра Английска филология)

курсов ръководител на магистърска програма "Англицистика и масови комуникации" (катедра Английска филология)

участие в организационния състав на различни конференции

участие в работата по акредитацията на университета

участие в провеждането, поготовката и проверката на кандидат-студентски и държавни изпити на бакалаври и магистри

участие в курсове за преквалификация на преподаватели от средните училища

участие в комисията по признаване на кредити

член на ред. колегия на списанието на катедра Английска филология Studies in Linguistics, Culture, and FLT (SJIF 2016 = 3.363)

член на ред. колегията на списание ЛитерМедия

Еразъм+ координатор на катедра Английска филология

Членства в научни организации

БДА - Българско Дружество на Англицистите

СПБ - Съюз на преводачите в България

Държавни и/или научни награди

Награда за ярки постижения в областта на научния и техническия превод на Съюза на преводачите в България за превода на "Тайната на детството" от Мария Монтесори за превод от английски на български от Десислава Чешмеджиева-Стойчева - 30.09.2017г.

Дисертации

2010г. - Чешмеджиева Д. "Толерантност и етничност в медийния дискурс (Съпоставително изследване)". Дисертация за образователната и научна степен"доктор", научна специалност: Германски езици, съвременен английски език, шифър 05.04.20. Научен ръководител доц. д-р Румяна Тодорова. ШУ "Епископ К. Преславски": Шумен - 1

Монографии

2018г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. ISBN 978-619-201-228-1 - 2

Учебни помагала

2015г. - Тодорова, Р., Т. Сеизова-Нанкова (ред.) „120 български и английски текста за превод” (второ издание). Асеневци трейд ЕООД, 2015. ISBN: 978-954-8898-58-4. (в колектив) - 7

2013г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. Ethnicity and Identity in Media Discourse. E-course available online at cdo.shu.bg. ISBN: 978-954-577-741-7 - 7

2011г. - Сеизова-Нанкова, Т., Р. Тодорова (ред) „120 български и английски текста за превод”. Велико Търново: Фабер, 2011. ISBN: 978-954-400-593-1 - 7

2010г. - Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д.Чешмеджиева. 12 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език.Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2010. - 7

2010г. - Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д.Чешмеджиева. 10 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език.Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2010. - 7

2008г. - Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д.Чешмеджиева. 10 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език.Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2008. - 7

Студии

2015г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. "Je Suis Muslim: The Image of Muslims in a Bulgarian and a British Newspaper". Lodz Papers in Pragmatics 11.1 (2015): 105–126. DOI: 10.1515/lpp-2015-0006. - 3

2012г. - Чешмеджиева-Стойчева, Д. Cases of Racism against the Majority: Examples from the Bulgarian and the British Press. – Годишник на ШУ. Факултет по хуманитарни науки. том. XXIII A. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, 2012. 182-213. - 3

2009г. - Чешмеджиева Д. "Толерантност и етничност в медийния дискурс (Съпоставително изследване)". Автореферат към дисертация за образователната инаучна степен "доктор", научна специалност: Германски езици, съвременен английски език, шифър 05.04.20. Научен ръководител доц. д-р Румяна Тодорова. ШУ "Епископ К. Преславски":Шумен - 3

Статии

2018г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava. (2018), Mirroring reality or establishing a virtual reality: The influence of the media on people’s opinion on Muslims. In Todorova, R. et al (Eds.) Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol. 4 Trends and intersections in media studies, linguistics and FLT. Asenevtsi Trade Ltd. 18-31. (Systematic Impact Factor for 2018 = 4.685) - 4

2017г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. "The Stranger Next Door: The Threat of Home-Grown Terrorism". In Kambovski V. et al. (eds.). KNOWLEDGE International Journal Scientific papers. Vol. 16.1 Skopje: GRAFOPROM – Bitola, 2017. 261-267. ISSN 1857-923X. (Global IF 1.023) - 4

2017г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. Getting to Know the Other: Igor Karkaroff – A Key Bulgarian Figure in J. K. Rowling’s "Harry Potter and the Goblet of Fire". – In Kambovski V. et al. (eds.). KNOWLEDGE – International Journal. Vol. 19.3, September, 2017. GRAFOPROM – Bitola. 1077-1081. IF 1.322 (2016) - 4

2017г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. The Image of the Refugee: Real and Imagined (Based on Examples from the Bulgarian and the British Media). - Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, V(22), I.: 131, 2017. 73-76. (INNO SPACE SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT FACTOR: 2016: 6.278) - 4

2017г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. “Battle of the Flags or Grief of a Different Colour” – In Duchevska A. et al. (eds.). Proceedings of the ESIDRP International Conference: English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice (ESIDRP) (11th – 13th March, 2016, Skopje, Republic of Macedonia). Skopje: Ss Cyril and Methodius University in Skopje. 269-282. - 4

2017г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. Stereotypes and Prejudices at The Border: an Attempt at Raising Intercultural Awareness through Examples from the Bulgarian and the British Media. – In: Todorova et al. (eds.). Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. – Series in Linguistics, Culture and FLT, issue 2. Assenevtsi, 2017. 184-197. - 4

2016г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. “Imported Terrorism: Compassion vs. Guns”. In Vasilieva V. V. (ed.). “Language in the Coordinates of Mass Media: Papers for the I International Scientific Conference (September 6–9, 2016, Varna, Bulgaria)”. Media Linguistics. Issue 5. St Petersburg: Higher School of Journalism and Mass Communications, 2016. 204-205. ISSN 2312-0274. RINZ - 4

2016г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “Idle, Stricken, or Retired: Challenges in Understanding Media Discourse on Nuclear Power”. In Todorova et al. (eds.). “Challenges in English teaching and research”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 1. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2016. 165-177. IF: 3.363 (SJIF 2016) - 4

2016г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. “’I’m a Muslim and I’m not a Terrorist!’ Criminalizing Isam in Media Discourse”. In: Shulikov P. et al. (eds.). Crime: Facts and Fictions. Department of Journalism and Mass Communications, Konstantin Preslavsky University of Shumen: Shumen, 2016. 261-276. - 4

2015г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. "Radicals, Extremists, Terrorists … References to Muslims in the British and the Bulgarian Press (A Comparative Study)". In The Global and the Local: Current Trends in English Studies and Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015. 14-26. - 4

2014г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. "Naturalness Of Translation: A Case Study Of Students’ Translations Of A Fairy Tale". In Nedelcheva S., Cheshmedzhieva-Stoycheva D., D. Mossop (eds.). English Studies: Translation and Linguistics. Shumen: Shumen University Press, 2014. 6-15. - 4

2014г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. "A New Public Scare: Syrian Refugees in Some Bulgarian and British Newspapers". In Dobrev D., H. Trendafilov (eds.) Studia Hungaro-Bulgarica. Vol. 3. Sumen-Szeged, 2014. 123-140. - 4

2013г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “Readers’ Response to Articles on Ethnic Minorities in the Bulgarian and the British Press”. In Pancheva E., Stamenov Ch., Pipeva M., G. Niagolov (eds.). Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honour of Alexander Shurbnov. Sofia: Sofia University Press St. Kliment Ohridski, 2013. 411-419. ISBN: 978-954-07-3500-9 - 4

2013г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. „Use of Persuasive Techniques in Presenting Ethnic Identities in the British and Bulgarian Press”. In Lachout, M. (ed). PHILOLOGIA - Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse 01/2013; 176:143-156. DOI:978-3-8300-7103-7. - 4

2013г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. "Bulgaria: A New Stage for International Terrorism". In Nedelcheva, S., D. Cheshmedzhieva-Stoycheva (eds.). Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. English Department. Konstantin Preslavsky University Press. 2013. 16-28. - 4

2012г. - Чешмеджиева-Стойчева, Д. Ethnic Conflicts in the Calendar of the Media in 2011: Katunitsa and Dale Farm. – Календар и време, Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, 2012. т. 18. 66-72. ISSN 1314-7358. - 4

2012г. - Иванов, И., Д. Чешмеджиева-Стойчева. Russians In The Bulgarian And The British Press. – Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план, Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, 2012. 54-62. - 4

2012г. - Тодоров, Т., Д. Чешмеджиева-Стойчева. The Mosque: A Cradle Of Faith Or An Incubator Of Terrorists (Religion As A Part Of One’s Identity In Some American, Bulgarian And British Online Newspapers). – Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план, Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, 2012. 91-100. - 4

2011г. - Чешмеджиева-Стойчева, Д. „Ethnicity And Tolerance In Media Discourse Revisited”. – И. Савова, В. Попова (ред.). 40 години Шуменски университет 1971 - 2011. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012. 432-442. - 4

2010г. - Чешмеджиева Д. "Markers of Identity in the Roma / Gypsy Press". - В Language, Cognition, Communication. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2010. 20-29. - 4

2010г. - Чешмеджиева Д. "Културно подтисничество над бялата група: примери от британската и българската националистическа преса". – В Дискурси на глобализацията. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2010. 72-81 - 4

2010г. - Cheshmedzhieva D. "Justifying Racist Behaviour against Roma in Bulgaria and Gypsies and Travellers in British Media Discourse". – В Език, Култура,Идентичност. Велико Търново: Фабер, 2010. 21-28. - 4

2009г. - Чешмеджиева Д., Сн. Обейд. "Журналистическа етика при представянето на ромите в България и циганите във Великобритания". – В Професии и професионалисти. т. 14. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2009. 60-70 - 4

2009г. - Чешмеджиева Д. "Парите като културен феномен: поглед към себе разбирането на ромите от елита (представено в български и британски вестници)".– В Парите като културен феномен. т. 12. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски”, 2009. 256-264 - 4

2009г. - Чешмеджиева Д. "Ромите сме: Автостереотипи на роми на страниците на българските и британските вестници". – В Технологични аспекти на интеркултурното образование. Благоевград: УИ “Неофит Рилски”, 2009. 247-254 - 4

2009г. - Cheshmedzhieva D. "Media Presentations of Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK: The Metaphor of War in Articles on Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK". – В Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society. Vol. 3. Info Invest, 2009. 30-38 - 4

2006г. - Чешмеджиева Д. "Гласът на циганите в българската и британската преса". – В Proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies - Plovdiv 2006. Sofia: POLIS Publishers, 2009. 376-386 - 4

2005г. - Cheshmedzhieva D. "Gypsies: Similarities in Media Representations in Bulgaria and the UK". - In The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context. Sofia: Polis Publishing, 2005. 90-99 - 4

2003г. - Чешмеджиева Д. "Виктор Крум: българин от имагинерна география: някои образи на българите в Хари Потър и огнения бокал на Дж. К. Роулинг". - В Spaces, Gaps, Borders. 8 International BSBS Conference, 2003. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2006. Vol. 1. 208-217 - 4

Доклади

2015г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. “Nuclear power discourse in the New York Times, The Independent, and Dnevnik” – доклад, представен на конференция във Варшава, Полша: GlobE 2015: EAST – WEST EUROPEAN FORUM ON DISCOURSEPast, present and future of discourse studies, 14-16 May 2015, University of Warsaw, Warsaw, Poland. - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2016г. - Innocent Chiluwa. (2012) Language in the News: Mediating Sociopolitical Crises in Nigeria. Reviewed by Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva University of Shumen, Bulgaria. Review in: Flowerdew, John, Rodney H. Jones (eds.). Occupy Hong Kong: Historicizing Protest. Journal of Language and Politics 15:5. 2016. pp. 661–663. Impact factor: 0.450 (5-year: 0.558) - 10

Цитирания

2018г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava (2014). "Cases of Racism against the Majority: Examples from the Bulgarian and the British Press". Godishnik na Shumenski Universitet. Fakultet humanitarni nauki, vol 23, 182-213. - In Mantarova, Anna, Spassova Lyuba.(2018), Проблеми и реакции, свързани с интензифицираните имиграционни процеси в България/ Problems and Reactions, Related to the Intensified Immigration Processes in Bulgaria. Balkanistic Forum. South-West University of Blagoevgrad: Issue 1. 229-241. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online). - 11

2018г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. ISBN 978-619-201-228-1. Цитирано в: Неделчева, Св. (2018). Образът на мюсюлманите в медийния дискурс. Любословие. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски.“ 275-278. ISSN 2603-5111. - 11

2018г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. ISBN 978-619-201-228-1. Цитирано в: Неделчева, Св. (2018). Образът на мюсюлманите в медийния дискурс. Любословие. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски.“ 275-278. ISSN 2603-5111 (Online) - 11

2017г. - Чешмеджиева Д.(2010) "Толерантност и етничност в медийния дискурс (Съпоставително изследване)". Дисертация за образователната и научна степен"доктор", научна специалност: Германски езици, съвременен английски език, шифър 05.04.20. Научен ръководител доц. д-р Румяна Тодорова. ШУ "Епископ К. Преславски": Шумен. - В: Кушева Г. "Манипулативни стратегии, използвани при формирането на образа на публичната личност в таблоидните издания в България и Великобритания". Дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, научна специалност Германски езици (Съвременен английски език), научен р-л: доц. д-р Й. Тишева. В. Търново: 2017, стр. 28. - 11

2017г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. Stereotypes and Prejudices at The Border: an Attempt at Raising Intercultural Awareness through Examples from the Bulgarian and the British Media. – In: Todorova et al. (eds.). Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. – Series in Linguistics, Culture and FLT, issue 2. Assenevtsi, 2017. 184-197. – In: Nedelcheva S. Crossing Borders on the Balkan Route: Representation of Migration in Online News. – In: Todorova et al. (eds.). Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. – Series in Linguistics, Culture and FLT, issue 2. Assenevtsi, 2017. 53-70. P. 61 - 11

2016г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva 2013. Cheshmedzhieva-Stoycheva D. Ethnicity and Identity in Media Discourse. E-course available online at cdo.shu.bg. In: Toneva D. “Drugs in the Bulgarian and the British Media Discourse (A Comparative Study)” (BA thesis) - 11

2016г. - Cheshmedzieva 2006. Чешмеджиева Д.”Виктор Крум: българин от имагинерна география: някои образи на българите в Хари Потър и огнения бокал на Дж. К. Роулинг”. - В Spaces, Gaps, Borders. 8 International BSBS Conference, 2003. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2006. Vol. 1. 208-217. In Radeva R. "The Image of Bulgaria in the British and the Bulgarian Media Discourse (A Comparative Study)" (BA thesis) - 11

2016г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva 2012.Cheshmedzhieva-Stoycheva D. Cases of Racism against the Majority: Examples from the Bulgarian and the British Press. – Годишник на ШУ. Факултет по хуманитарни науки. том. XXIII A. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2012. 182-213. In Radeva R. "The Image of Bulgaria in the British and the Bulgarian Media Discourse (A Comparative Study)" (BA thesis) - 11

2016г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva 2013.Cheshmedzhieva-Stoycheva D. Ethnicity and Identity in Media Discourse. E-course available online < cdo.shu.bg.>. In Radeva R. "The Image of Bulgaria in the British and the Bulgarian Media Discourse (A Comparative Study)" (BA thesis) - 11

2016г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva 2016. Cheshmedzhieva-Stoycheva D. “Nuclear Power Discourse in the New York Times, The Independent, and Dnevnik”. In Kowalski G., K. Bros (eds.). Discourse Studies: Ways and Crossroads. Insights into Cultural, Diachronic and Generic Issues in the Discipline. Peter Lang, 2016. (in print) In: Toneva D. “Drugs in the Bulgarian and the British Media Discourse (A Comparative Study)” (BA thesis) - 11

2015г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. Ethnicity and Identity in Media Discourse. E-course available online at cdo.shu.bg. 2013. - In Kolev K. "Ebola: the New Public Scare. Disease in the Bulgarian and the British media discourse (a comparative study)". The Global And The Local: Current Trends In English Studies And Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015. 132-139. - 11

2015г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. Ethnicity and Identity in Media Discourse. 2013. E-course available online at cdo.shu.bg. ISBN: 978-954-577-741-7. В Buchvarova A. "Ethnicity And Racism In The Media: An Analysis On Some Of The Linguistic Devices Used In Some Bulgarian And British Articles". In The Global And The Local: Current Trends In English Studies And Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015. 190-198. - 11

2015г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. “A New Public Scare: Syrian Refugees in Some Bulgarian and British Newspapers”. In Dobrev D., H. Trendafilov (eds.) Studia Hungaro-Bulgarica. Vol. 3. Sumen-Szeged, 2014. 123-140. В Buchvarova A. "Ethnicity And Racism In The Media: An Analysis On Some Of The Linguistic Devices Used In Some Bulgarian And British Articles". In The Global And The Local: Current Trends In English Studies And Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015. 190-198. - 11

2012г. - Чешмеджиева, Д. „Some Representations of Bulgarians in J. K. Rowling’s Harry Potter and the Goblet of Fire. Viktor Krum: a Bulgarian Coming from an Imaginary Geography“. – В Spaces, Gaps, Borders. 8 International BSBS Conference, 2003. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia: 2006. Vol. 1. 208-217. Цитирано в: Стоянов, С. “От ‘центъра’ към ‘периферията’ или колко страшно е ‘чуждото’ в поредицата ‘Хари Потър’. – В LiterMedia, 2012. - 11

2011г. - Cheshmedzhieva D. "Justifying Racist Behaviour against Roma in Bulgaria and Gypsies and Travellers in British Media Discourse". – В Език, Култура,Идентичност. Велико Търново: Фабер, 2010. 21-28. - В: Добрева Е. "Аспекти на масмедийната реалност". Фабер, 2011. стр. 225 - 11

2011г. - Cheshmedzhieva D. "Media Presentations of Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK: The Metaphor of War in Articles on Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK". – В Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society. Vol. 3. Info Invest, 2009. 30-38. – В: Добрева Е. "Аспекти на масмедийната реалност". Фабер, 2011. стр. 225 - 11

2009г. - Чешмеджиева, Д. „Some Representations of Bulgarians in J. K. Rowling’s Harry Potter and the Goblet of Fire. Viktor Krum: a Bulgarian Coming from an Imaginary Geography“. – В Spaces, Gaps, Borders. 8 International BSBS Conference, 2003. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia: 2006. Vol. 1. 208-217. Цитирано в: Katsarska, M. “The Bulgarian Connection in Harry Potter”. – In Gupta S. Re-reading Harry Potter. Palgrave, Macmillan, 2009. 183-198. - 11

Други публикации

2019г. - Монтесори, М. Формирането на човека. Превод на български Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2019. 144 стр. - 12

2019г. - Монтесори, М. Лекции от Лондон, 1946г. Превод на български Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2019. 306 стр. - 12

2019г. - Войчицки, Е. Kак да отгледаме успешни личности - 5 принципа за възпитание на целеустремени деца от „Кръстницата“ на Силициевата долина. Превод на български Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2019. 304 стр. - 12

2018г. - Монтанаро, С. Да разбираме децата. Значението на първите три години от живота. Превод на български Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2018. 222 стр. - 12

2018г. - Фасано, А., С. Флахърти. Свободни без глутен – основно ръководство за здравословен, независим от глутена начин на живот. Превод на български Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2018. 290 стр. - 12

2018г. - Монтесори, М. Да откриеш детето. Превод на български Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2018. 436 стр. - 12

2017г. - Монтесори М. „Какво трябва да знаете за детето си” превод на български от Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2017. 152 стр. - 12

2017г. - Монтесори М. „Попиващ ум”. Превод на български от Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2017. 352 стр. - 12

2017г. - Монтесори М. „Детето в семейството”. Превод на български от Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2017. 116 стр. - 12

2017г. - Монтесори М. „Тайната на детството”. Превод на български от Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2017. 260 стр. - 12

2016г. - Уилямс Р. (2015) „Наръчник на младия дизайнер“. Превод на български Д. Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2016. - 12

2016г. - Добрев А. Да свирим на гъдулка. 1 и 2 част. Превод на англисйки от Д. Чешмеджиева-Стойчева. София 2016. - 12

2016г. - Монтесори М. Какво трябва да знаете за детето си. превод на български от Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2016. - 12

2015г. - Cheshmedzhieva-Stoycheva D. “Nuclear power discourse in the New York Times, The Independent, and Dnevnik”. Bros K., G. Kowalski (eds.). GlobE 2015: EAST – WEST EUROPEAN FORUM ON DISCOURSE Past, present and future of discourse studies. Book of Abstracts. 14-16 May 2015, University of Warsaw, Warsaw, Poland. p. 57. - 12

2014г. - Slaveykov R. Bulgarian Folk Traditions and Beliefs. Translated into English by D. Cheshmedzhieva-Stoycheva. Asenevtsi trade, 2014. - 12

Автореферат
автореферат


Racism against the majority


The Metaphor of War


Ethnicity and Tolerance Revisited


Russian Identity in the Bulgarian and the British Press


The Ethnic Identity of Muslims in the Press


GOA
This is the information you should use in order to compose your booking.


Hotel Tomazo
The text for translation


Crisis situations
These files will help you prepare for the exam on crisis management