Ас. д-р Емилия Йорданова Енчеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(337) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 2009 - Предучилищна и начална училищна педагогика - бакалавър 2012 - PR в публичната администрация - магистър 2016 - Журналистика - доктор" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(22) ""С-Спед" ЕООД" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(23) "2017 - асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(49) "2016 - доктор по журналистика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(187) "История и теория на връзките с обществеността Основи на връзките с обществеността Институционален PR" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(196) "Обществени комуникации Връзки с обществеността Зелен PR и реклама Психология на средата Екопроблематика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(957) "Вътрешноуниверситетски научен проект на Тема: ”ГРАДЪТ: ПАМЕТ И МЕДИИ“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017). Катедра Журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Елка Добрева Проект на КЖМК " НОВИ МЕДИИ, АУДИТОРИИ, БИЗНЕСМОДЕЛИ". Договор РД -10-613-04.2014 (Вх.№ РД-08-276) . Ръководител на проекта: доц. д-р Юрий Проданов Проект на КЖМК "КРИМИНАЛНОТО - ФАКТИ И ФИКЦИИ". Договор РД-10-669 - 04.2015 (Вх.№ РД-08-323). Ръководител на проекта: доц. д-р Пламен Шуликов" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ас. д-р  Емилия Йорданова Енчева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Кабинет: Корпус 1, стая 518

Телефон: 0876228343

Email: e.encheva@shu.bg / emi_il@ abv.bg

Приемно време: понеделник и събота 13:00 до 14:00 часа/518-К1

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

2009 - Предучилищна и начална училищна педагогика - бакалавър

2012 - PR в публичната администрация - магистър

2016 - Журналистика - доктор

Месторабота преди постъпване в ШУ

"С-Спед" ЕООД

Заемани академични длъжности

2017 - асистент

Придобити научни степени

2016 - доктор по журналистика

Водени лекции и/или упражнения

История и теория на връзките с обществеността

Основи на връзките с обществеността

Институционален PR

Области на научни интереси

Обществени комуникации

Връзки с обществеността

Зелен PR и реклама

Психология на средата

Екопроблематика

Участия в международни и национални научни проекти

Вътрешноуниверситетски научен проект на Тема: ”ГРАДЪТ: ПАМЕТ И МЕДИИ“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017). Катедра Журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Елка Добрева

Проект на КЖМК " НОВИ МЕДИИ, АУДИТОРИИ, БИЗНЕСМОДЕЛИ". Договор РД -10-613-04.2014 (Вх.№ РД-08-276) . Ръководител на проекта: доц. д-р Юрий Проданов

Проект на КЖМК "КРИМИНАЛНОТО - ФАКТИ И ФИКЦИИ". Договор РД-10-669 - 04.2015 (Вх.№ РД-08-323). Ръководител на проекта: доц. д-р Пламен Шуликов

Дисертации

2016г. - "МЕДИЙНИ ЕКОСЮЖЕТИ - ПОЛИТИКИ И УПОТРЕБИ" - автореферат - 1

Статии

2018г. - Медийният образ на екологичния град. - В: Градът – памет и медии, кн. 8, 2018-11-21 8, Изд. Фабер – Велико Търново, Серия Обществени комуникации - печатно издание: ISSN 2603-4506 (Print), онлайн издание: ISSN 2603-4514 (Online), реферирано и рецензирано, вторична база данни СЕОЛ, c.207-225 - 4 - 4

2016г. - Екотероризъм. Престъпления от любов към природата. – В: Криминалното – факти и фикции. Шумен: Фабер, 2016, с. 351-371. ISBN 978-619-00-0512-4 - 4

2015г. - Екологична устойчивост и хоризонти в развитието на човешките ресурси. – В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие. Т. 2, Бургас: БСУ, 2015, с. 131-141. ISBN 978-619-7126-11-2 - 4

2015г. - Go green! Зелената идея в интернет пространството. – В: Нови медии, аудитории,бизнесмодели. Шумен: Фабер, 2015, с. 125-147. ISBN 978-619-00-0354-0 - 4

2014г. - За огъня и човека. (Умберто) Еко Логично за живота и смъртта... – В: БСУ – Годишник, том XXX, Бургас: БСУ, 2014, с. 332-380. ISSN 1311-221-X - 4

2014г. - Сирийската криза „по български" – културна символика и политическа фактология. – В: Социален факт и медийна реалност. Шумен: Фабер, 2014, с. 85-102. ISBN 978-619-00-0236-9 - 4

2014г. - Homo ecologus. - В:Еcology and enviroment. Shumen:Konstantin Preslavski University Press,2014, p.9-23. web.shu-bg.net, http://web.shu-bg.net/sites/default/files/Second%20Student%20Scientific.pdf ISSN 2367-5209 - 4

2013г. - Атомът за мирни цели – спомени от миналото в памет на бъдещето. – В: Еписко-Константинови четения. Т. 19, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 129-137. ISSN, електронно издание с формат интерактивен *.pdf: 1314-7358 - 4

2013г. - Екопрестъпления и наказания. – В: Знанието – традиции, иновации, перспективи. Т. I, Бургас: БСУ, 2013, с.139-148. ISBN 978-954-9370-95-9 - 4

2013г. - Медиен екодискурс. – В: БСУ – Годишник, том XXVIII, Бургас: БСУ, 2013, с. 331-337. ISSN:1311-221-X - 4

2013г. - Граждани ли са журналистите? – В: Граждани и медии. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, с.131-147. ISBN 978-954-07-3658-7 - 4

2013г. - Червената рокля на гнева (в съавт. с Евдокия Борисова), - В: Годишник на ФФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2013, т.11, с.204-222 - 4 - 4