Гл. ас. д-р Мемиш Сюлейман Мерданабв

array(2) { ["bio"]=> array(6) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(422) "2001 - Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Турска филология 2001 - Шуменски университет "Еп. К. Преславски", История 2003 - Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Турска филология (магистърска програма Хуно-алтаистична българистика)" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(29) "Главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(472) "2014 - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" - защита на дисертация на тема “Балканската политика на Турция през 30-те години на ХХ век” за получаване на научната и образователна степен "доктор" по научната специалност Нова и най-нова обща история" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(156) "Нова обща история История на Турция Странознание на Турция Практически турски език" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(989) "1. „Развитие на академичния състав на Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа” - BG051PO001-3.3.06-0036 - „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”. 2. Научноизследователски проект „Времето на Балканите: език, история, памет” на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”: Договор № РД-08-284/15.03.2013 г. 3. Научна конференция с международно участие на тема "По пътя на Евлия Челеби", по проект на КТЕЛ № РД-08-79/03.02.2017 г., с ръководител доц. д-р В. Янкова" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(232) "Научноизследователски център по военна история и археология Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Мемиш Сюлейман Мердан

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Кабинет: Корпус 2, стая 04

Телефон: 054 830365, вътр.142

Email: m.merdan@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

2001 - Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Турска филология

2001 - Шуменски университет "Еп. К. Преславски", История

2003 - Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Турска филология (магистърска програма Хуно-алтаистична българистика)

Заемани академични длъжности

Главен асистент

Придобити научни степени

2014 - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" - защита на дисертация на тема “Балканската политика на Турция през 30-те години на ХХ век” за получаване на научната и образователна степен "доктор" по научната специалност Нова и най-нова обща история

Водени лекции и/или упражнения

Нова обща история

История на Турция

Странознание на Турция

Практически турски език

Участия в международни и национални научни проекти

1. „Развитие на академичния състав на Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа” - BG051PO001-3.3.06-0036 - „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

2. Научноизследователски проект „Времето на Балканите: език, история, памет” на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”: Договор № РД-08-284/15.03.2013 г.

3. Научна конференция с международно участие на тема "По пътя на Евлия Челеби", по проект на КТЕЛ № РД-08-79/03.02.2017 г., с ръководител доц. д-р В. Янкова

Членства в научни организации

Научноизследователски център по военна история и археология

Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации

Статии

2017г. - Мердан, М. Политиката на СССР и Турция на конференцията за Проливите в Монтрьо през 1936 г. – В: Туркологични изследвания 2017, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2017, с. 145-158; - 4

2017г. - 25 години специалност турска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Факти и знакови фигури. - In: SOCIOBRAINS – International Scientific Refereed Online Journal ISSN 2367-5721 ISSUE 38 OCTOBER 2017, 1-8. - 4

2014г. - Българската историография за балканската политика на Турция през 30-те години на ХХ век. – Във: Времето на Балканите: език, история, памет. Шумен, 2014, с. 98-107. - 4

2013г. - Конференцията в Нион /10-14 септември 1937 г./ и участието на Турция. – В: Туркологични изследвания 2013, Шумен, 2013, с. 99-114. - 4

2010г. - Аспирациите на Италия на Балканите и политиката на Турция за регионално сътрудничество в периода от есента на 1932 до лятото на 1933 г. – Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, Факултет по хуманитарни науки. Т. ХХІ, Шумен, 2010, с. 172-202. - 4

2009г. - Външната политика на Република Турция в първите години след Лозана /1923-1926/. - В: Турският език и балканското културно взаимодействие, В. Търново, 2009, с. 200-255. - 4

2003г. - Osmanli Doneminde Ruscuk – In: Kalem. Din, Tarih, Egitim ve Kultur Dergisi, S. 9, Sofya, Temmuz-Agustos–Eylul 2003. - 4

Доклади

2017г. - „25 години специалност турска филология в Шуменския университет“ - Научна конференция с международно участие «По пътя на Евиля Челеби», посветена на 25 годишнината на специалността „Турска филология“, 03-04 ноември 2017, Шумен - 5

2013г. - Турската историография за балканската политика на Турция 1930-1939 г. – В: Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - 17 януари 2013, В. Търново, 2013, с. 323-335. - 5

Цитирания

2016г. - Мердан, М. Йълмъз, Хаяти. Хазрети Мухаммед и ислямското общество, Мемиш Мердан (преводач). София, Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България, [2008]. Цитирано в: Le Parisien. Мохамед : definition de Мохамед et synonymes de Мохамед (bulgare). – URL: http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4/bg-bg/ - 11

Други публикации

2016г. - Мемиш Мердан (преводач). Кълъч, Садък. "Анализ на семантичното поле на насилието според Корана и отражението му върху съзнанието". - В: Ислямът срещу насилието. София. Мюсюлманско изповедание, Главно мюфтийство, 2016, стр. 201-287. ISBN 978-954-9880-91-5 - 12

2008г. - Мемиш Мердан (преводач). Йълмъз, Хаяти. Хазрети Мухаммед и ислямското общество. София, Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България, [2008]. ISBN 978-954-9880-16-8 - 12

2007г. - Turk Edebiyatindan Secme Hikayeler. Sofya, 2007 (Сборник с разкази от турски писатели. Съставителство, предговор, встъпителна студия, кратки биографични данни за авторите и речник на някои остарели и редки думи). - 12