Гл. ас. д-р Камелия Валериева Колева-Ивановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(597) "Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, редовна докторантура, специалност "Български език (История на новобългарския книжовен език)" Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, специалност „Маркетинг” Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Славянска филология”" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(139) "Средно училище "Панайот Волов" - Шумен, учител по български език и литература" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(57) "октомври 2016 г. - главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(29) "23.06.2015 г. - доктор" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(797) "Семинарни упражнения по дисциплините „Сравнителна граматика на славянските езици”, „Увод в общото езикознание”, "Синтаксис", „История на новобългарския книжовен език”, „Писмена и устна комуникация”, „История и култура на Полша”, „Език, култура, идентичност на Полша”, "Езикова култура", "Основи на речевата комуникация" Лекции по научните дисциплини „Сравнителна граматика на славянските езици” и „Увод в общото езикознание”" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(122) "Социолингвистика, езикова култура, общо и сравнително езикознание" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(204) "Член на научното звено "Лаборатория по приложна лингвистика" към ШУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Камелия Валериева Колева-Иванова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 209

Телефон: 054 830495

Email: kameliakoleva@shu.bg

Приемно време: I седмица - 13 - 14 ч. II седмица 14 - 15 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, редовна докторантура, специалност "Български език (История на новобългарския книжовен език)"

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, специалност „Маркетинг”

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Славянска филология”

Месторабота преди постъпване в ШУ

Средно училище "Панайот Волов" - Шумен, учител по български език и литература

Заемани академични длъжности

октомври 2016 г. - главен асистент

Придобити научни степени

23.06.2015 г. - доктор

Водени лекции и/или упражнения

Семинарни упражнения по дисциплините „Сравнителна граматика на славянските езици”, „Увод в общото езикознание”, "Синтаксис", „История на новобългарския книжовен език”, „Писмена и устна комуникация”, „История и култура на Полша”, „Език, култура, идентичност на Полша”, "Езикова култура", "Основи на речевата комуникация"

Лекции по научните дисциплини „Сравнителна граматика на славянските езици” и „Увод в общото езикознание”

Области на научни интереси

Социолингвистика, езикова култура, общо и сравнително езикознание

Членства в научни организации

Член на научното звено "Лаборатория по приложна лингвистика" към ШУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен

Дисертации

2015г. - Колева-Иванова К. Българският пуризъм от Освобождението до Втората световна война. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Шумен, 2015. 37 с. - 1

Статии

2017г. - Колева-Иванова K. От пуризъм към теория на езиковата култура. - В: Надмощие и приспособяване. Сборник с доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии. Том II. Езиковедски четения. Съст. Е. Търпоманова и Кр. Алексова, УИ: СУ Св. Климент Охридски, 2017, 329 - 336. - 4

2014г. - Колева-Иванова К. Проблемът за чистотата на българския език в политическите органи от второто десетилетие на ХХ век. – В: Арнаудов сборник. Том 8, Русе: Лени Ан, 2014, 425 – 433. - 4

2013г. - Колева-Иванова К. Пуризмът на Иван Богоров в социолингвистичен аспект. – Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: УИ Неофит Рилски, 2013, 236 – 243. - 4

2013г. - Колева-Иванова К. Концептът пуризъм в менталността на българина. – В: Епископ-Константинови четения. Памет и спомен. Том 19. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2013, 244 – 250. - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2014г. - Колева-Иванова К. Slovanski Jeziki: iz preteklosti v prihodnost (Ur. Vojko Gorjanc). Анотация. - Съпоставително езикознание, кн. 2, 2014. - 10