Гл. ас. д-р Мирослава Николаева Цветковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(135) "1999 г. ШУ "Епископ Константин Преславски" , специалност Английска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(61) "1999 г. - ГПЧЕ "Н. Вапцаров" - гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(201) "1999 г. - асистент в катедра "Английска филология", ФХН 2009 г. - главен асистент в катедра "Английска филология", ФХН" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(151) "2010 г. - доктор по научна специалност 05.07.03 "Методика на обучението по английски език"" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(388) "Практически английски език Лекции, семинарни и лабораторни упражнения по Лингвистични особености при усвояването на английски език в детска възраст Семинарни упражнения по Методика на обучението по чужд език" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(135) "Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Budapest, Hungary(for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students, May 2017." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(213) "Когнитивна лингвистика Методика на обучението по английски език в началния етап на основната образователна степен" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(587) ""Cultural relations and educational opportunities", University of Durham, UK, 1998. “New Trends and Innovations in ELT: Foreign Language Acquisition: A Nightmare or A Pleasant Dream?” Участие в симпозиум по въпросите на чуждоезиковото обучение в Айдън университет, Истанбул, Турция, 2010. OLD WORLD? NEW WORLD? OUR WORLD. A professional training session about using new technologies in language teaching. Lecturer: Jeremy Harmer, MA Applied Linguistics, University of Reading, UK. Варна, 2012." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(3569) "1997-2000 Intercultural training project for student teachers of English, British Council. 2008 "Всекидневието: места, памет, езици” (Проект № 7987/2008), р-л: доц. д-р Р. Ангелова, катедра История, ШУ 2009 Национален проект на ШУ: “Език, култура, идентичност” (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л: доц. д-р Ю. Проданов 2010 Национален проект на ШУ: "Език, познание, комуникация" (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, ШУ 2011 Национален проект на ШУ: "Комуникация и култура" (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, ШУ 2012 Национален проект на ШУ: "Съвременни аспекти в англицистиката (в съпоставителен план)” (№ РД-05-265/ 15.03.2012), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, ШУ 2013 Университетски проект: "Динамика, интердисциплинарност и вариативност" (№ РД-08-273/15.03.2013), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, ШУ 2014 "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ 2014 "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви" (№ РД-08248/14.03.2014), р-л доц. д-р Снежана Бойчева, ШУ Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014) 2015 Национален проект на ШУ: "Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ 2016 Проект на катедра АФ: РД-08-129/08.02.2016 „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език”, р-л: доц. д-р Светлана Неделчеа 2016 ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“– ФАЗА I 2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева. 2018г. Проект N РД 08-153/9.02.2018 „Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език“, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(538) "участие в работата по акредитацията на университета участие в поготовката, провеждането и проверката на кандидат-студентски изпити участие в курсове за преквалификация на учители факултетен координатор по Еразъм - 2004 член на ред. колегията на научна поредица Епископ-Константинови четения" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Мирослава Николаева  Цветкова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 054 830365 вътр.145

Email: m.tsvetkova@shu.bg

Приемно време: I седмица: четвъртък 12-14 ч.; II седмица: четвъртък 12-14 ч.

Завършен университет, специалност

1999 г. ШУ "Епископ Константин Преславски" , специалност Английска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

1999 г. - ГПЧЕ "Н. Вапцаров" - гр. Шумен

Заемани академични длъжности

1999 г. - асистент в катедра "Английска филология", ФХН

2009 г. - главен асистент в катедра "Английска филология", ФХН

Придобити научни степени

2010 г. - доктор по научна специалност 05.07.03 "Методика на обучението по английски език"

Водени лекции и/или упражнения

Практически английски език

Лекции, семинарни и лабораторни упражнения по Лингвистични особености при усвояването на английски език в детска възраст

Семинарни упражнения по Методика на обучението по чужд език

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Budapest, Hungary(for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students, May 2017.

Области на научни интереси

Когнитивна лингвистика

Методика на обучението по английски език в началния етап на основната образователна степен

Специализации

"Cultural relations and educational opportunities", University of Durham, UK, 1998.

“New Trends and Innovations in ELT: Foreign Language Acquisition: A Nightmare or A Pleasant Dream?” Участие в симпозиум по въпросите на чуждоезиковото обучение в Айдън университет, Истанбул, Турция, 2010.

OLD WORLD? NEW WORLD? OUR WORLD. A professional training session about using new technologies in language teaching. Lecturer: Jeremy Harmer, MA Applied Linguistics, University of Reading, UK. Варна, 2012.

Участия в международни и национални научни проекти

1997-2000 Intercultural training project for student teachers of English, British Council.

2008 "Всекидневието: места, памет, езици” (Проект № 7987/2008), р-л: доц. д-р Р. Ангелова, катедра История, ШУ

2009 Национален проект на ШУ: “Език, култура, идентичност” (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л: доц. д-р Ю. Проданов

2010 Национален проект на ШУ: "Език, познание, комуникация" (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, ШУ

2011 Национален проект на ШУ: "Комуникация и култура" (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, ШУ

2012 Национален проект на ШУ: "Съвременни аспекти в англицистиката (в съпоставителен план)” (№ РД-05-265/ 15.03.2012), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, ШУ

2013 Университетски проект: "Динамика, интердисциплинарност и вариативност" (№ РД-08-273/15.03.2013), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, ШУ

2014 "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

2014 "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви" (№ РД-08248/14.03.2014), р-л доц. д-р Снежана Бойчева, ШУ

Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

2015 Национален проект на ШУ: "Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

2016 Проект на катедра АФ: РД-08-129/08.02.2016 „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език”, р-л: доц. д-р Светлана Неделчеа

2016 ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“– ФАЗА I

2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

2018г. Проект N РД 08-153/9.02.2018 „Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език“, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

Организационна дейност

участие в работата по акредитацията на университета

участие в поготовката, провеждането и проверката на кандидат-студентски изпити

участие в курсове за преквалификация на учители

факултетен координатор по Еразъм - 2004

член на ред. колегията на научна поредица Епископ-Константинови четения

Дисертации

2010г. - Цветкова, М. Аспекти на усвояването на сегашно продължително време в английския език (I-IV клас). Автореферат. Шумен, 2010. - 1

Учебници

2018г. - Tsvetkova, Miroslava. 2018. Focus on Second Language Acquisition. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. - Учебник по Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст -131 стр. ISBN 978-619-201-215-1 - 6

Учебни помагала

2015г. - Тодорова, Р., Т. Сеизова-Нанкова (ред.) „120 български и английски текста за превод” (второ издание). Асеневци трейд ЕООД, 2015. ISBN: 978-954-8898-58-4. (в колектив) - 7

2011г. - Сеизова-Нанкова, Т., Р. Тодорова (ред) „120 български и английски текста за превод”. Велико Търново: Фабер, 2011. ISBN: 978-954-400-593-1. (в колектив) - 7

2004г. - Цветкова, М. Вълчева, Д., Добрева, А. Сборник с тестове по английски език за кандидат-студенти, Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2004. - 7

Студии

2012г. - Цветкова, М. Конструкцията на сегашно продължително време в английския език като част от когнитивнaтa таксономия на предхождащите я конструкции. 26 с. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІІ А, 2012: 256- 281. - 3

Статии

2019г. - Tsvetkova, Miroslava. 2019. Grammar Mistake or Creative Effectiveness?// /In Dimitrovski R. (ed.) Knowledge - International Journal . Vol. 30.5. Serbia, 1137-1142. ISSN 2545-4439. Global IF 1.822 (2017). - 4

2018г. - Tsvetkova, Miroslava. 2018 Past-Time Reference, Tense, and Aspect (Past Simple and Present Perfect). //Trends and Intersections in Media Studies, Linguistics, and FLT. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol. 4. Sofia, Asenevtsi trade Ltd., 98-105. 4.685 (SIF 2018), ISSN 2534-952X. Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ROAD – Directory of Open Access Scholarly Resources, The Journals Impact Factor (JIFACTOR), Systematic Impact Factor (SIF), Central and Eastern European Online Library, Scribd, GoogleScholar. - 4

2018г. - Tsvetkova, Miroslava. 2018. The Language of the Digital Age. //In Dimitrovski R. (ed.) Knowledge - International Journal Scientific Papers. Vol. 22.6, Serbia, 1545-1553. ISSN 2545-4439. Global IF 1.322 (2016). - 4

2017г. - Tsvetkova, M. Polysemy and homonymy of the apostrophe. In Dimitrovski R. (ed.) KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers. Vol. 16.2, Skopje, 2017. 839-844. ISSN 1857-923X. (Global IF 1.023) - 4

2017г. - Tsvetkova, M. Errors in using auxiliary verbs. In Dimitrovski R. (ed.) THE POWER OF KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers. Vol. 19.3, Greece, 2017. 1065-1070. ISSN 2545-4439. Global IF 1.322 (2016) - 4

2017г. - Tsvetkova, M. The Nonlinguistic Context – a Bridge to Linguistic Items and Phenomena. “Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research”. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol. 2. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017. 219-226. - 4

2016г. - Tsvetkova, M. The cognitive approach as a challenge in foreign language teaching. In Todorova et al. (eds.). “Challenges in English teaching and research”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 1. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2016. 125-135. IF: 3.363 (SJIF 2016) - 4

2016г. - Tsvetkova, M. Young Learners Vocabulary Acquisition. Годишник на Факултета по хуманитарни науки, том XXII А. УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016:53-58. http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/epch-22-Fragmentirani-svetove.pdf - 4

2015г. - Tsvetkova, M. A Local Response to the Global Reality of Teaching English to Primary School Learners. Functions and Usage of the Verb ‘To Be’. In The Global And The Local: Current Trends In English Studies And Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015:53-56. - 4

2015г. - Tsvetkova, M. Action through words. Електронна публикация в Литермедия, вж. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=188 - 4

2014г. - Tsvetkova, M. The problem of equivalence in contrastive analysis. In Nedelcheva S., Cheshmedzhieva-Stoycheva D., D. Mossop (eds.). English Studies: Translation and Linguistics. Shumen: Shumen University Press, 2014:132-136. - 4

2014г. - Tsvetkova, M. Transitive and intransitive constructions of the English present progressive. Proceedings of 4th International Congress on early prevention in Children with Verbal Communication Disorders. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2014:72-76. ISBN: 978-619-201-002-7 - 4

2013г. - Tsvetkova, M. Teaching Grammar to Young Learners – A Multidisciplinary Perspective on Second Language Acquisition. In Nedelcheva, S., D. Cheshmedzhieva-Stoycheva (eds.). Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2013: 65-69. - 4

2013г. - Цветкова, М. Памет и езикоусвояване. Епископ-Константинови четения. Том 19. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013: 34-36. http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19a.pdf - 4

2012г. - Цветкова, М. За връзката на граматика и лексика в конструкцията на сегашно продължително време в английския език. Сборник "Current Trends in the Study of English". Шумен: Университетско издателство „Константин Преславски”, 2012: 63-70. - 4

2010г. - Цветкова, М. Операторът и причини за изпускането му в структурата на сегашно продължително време. „Език, култура, идентичност” (Language, Culture, Identity), том. 2. Шумен: Издателство “Фабер”, 2010: 214-222 - 4

2010г. - Tsvetkova, M. Can cognitive functional approach foster young learners’ foreign language acquisition? Language, cognition, communication. Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 2010: 66-72. - 4

2009г. - Цветкова, М. Видове глаголи и мястото на спомагателните глаголи в класификацията им. Годишник на ФСлФ към СУ „Св. Климент Охридски”, София, 2009. - 4

2009г. - Цветкова, М. Сеизова, Т. Езикът на всекидневието: сравнителен анализ на сегашно време в българския и английския език. Сборник „Всекидневието: места, памет, езици”. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2009: 268-276. - 4

2008г. - Цветкова, М. Прогресивен вид на глагола be. Годишник на Минно-Геоложкия Университет „Св. Иван Рилски”, том 51, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки. София, 2008:111-115 - 4

2007г. - Tsvetkova, M. Some Applications of Cognitive Theory to Second Language Acquisition. International Scientific Conference UNITECH’07. Vol.3. Gabrovo, 2007: 250-256 - 4

2005г. - Tsvetkova, M. The Role of Prefabricated Language in Young Learners’ Foreign Language Acquisition. Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen. Vol. XVI F, Postgraduate studies.2005: 155-165 - 4

2003г. - Tsvetkova, M. A Way with Words. Annual Proceedings of Technical University in Varna. Varna, 2003: 206-211 - 4

2003г. - Tsvetkova, M. What Is Known about Acquiring the Grammatical Properties of a Foreign Language. International Scientific Conference UNITECH’03. Vol.2. Gabrovo, 2003: 299-301 - 4

2002г. - Tsvetkova, M. Real English. Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция на тема: “Науката, методиката и училището-конфликтни точки, срещи иразминавания”. том V. Смолян, 2002: 56-58 - 4

2002г. - Tsvetkova, M. English as It’s Spoken. Ellipsis in Interrogatives. International Sciеntific Conference UNITECH’02. Gabrovo, 2002: 637-639 - 4

2001г. - Tsvetkova, M. The Internet as a Teaching Tool. Научна конференция: “Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2001: 520-524 - 4

Доклади

2017г. - The Nonlinguistic Context – a Bridge to Linguistic Items and Phenomena.// „Съвременни тенденции в обучението по английски език“, 7-9 юни 2017, гр. Панагюрище. - 5

Цитирания

2018г. - Tsvetkova, M. The non-linguistic Context - A Bridge to Linguistic Items and Phenomena. "Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research”. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol. 2. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017. 219-226. Cited in Peneva, D. Modality Markers in the Speech Acts of Assurance in English and Bulgarian Spoken Discourse. In Dimitrovski R. (ed.) KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers. Vol. 22.6, Serbia, 2018. 1533-1538. ISSN 2545-4439. Global IF 1.322 (2016). - 11

2018г. - Tsvetkova, M. The cognitive approach as a challenge in foreign language teaching. Series in Linguisitcs, Culture and FLT, 1. 2016: 125-135. In Ingrid VILA TANA. BARRIERS IN THE BEGINNING OF TEACHING ENGLISH USING DRAMA AN ACTION RESEARCH CASE. Double Degree in Early Childhood and Primary Education. 2018: 10-11. - 11

2018г. - Tsvetkova, M., On the inseparability of grammar and lexis in the English present progressive construction. Current Trends in the Study of English. Shumen, 2012: 65-72. In Angelov, N. "Developing Speaking Skills of Adult Beginners" (BA thesis) - 11

2018г. - Tsvetkova, M. The cognitive approach as a challenge in foreign language teaching. In Todorova et al. (eds.). “Challenges in English teaching and research”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 1. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2016. 125-135. In Angelov, N. "Developing Speaking Skills of Adult Beginners" (BA thesis) - 11

2018г. - Tsvetkova, M. The Nonlinguistic Context – a Bridge to Linguistic Items and Phenomena. “Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research”. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol. 2. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017. 219-226. In Angelov, N. "Developing Speaking Skills of Adult Beginners" (BA thesis) - 11

2017г. - Tsvetkova, M. The problem of equivalence in contrastive analysis. In Nedelcheva, S., D. Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. Mossop (eds.). English Studies: Translation and Linguistics. Shumen: Shumen University Press, 2014: 132-136. Цитирано в: Peneva, D. The use of commissive speech acts in English and Bulgarian and their politeness implication. “Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research”. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol. 2. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017. 227-239. - 11

2013г. - 2013 г. - Tsvetkova, M. Can Cognitive functional Approach foster young learners’ foreign language acquisition? In: Language, cognition, communication (ed. R. Todorova, T. Seizova-Nankova), Konstantin Preslavski University Press, Shumen, 2010, p.70-71. Цитирано в: Ilka Lyubenova Birova. Game as a Main Strategy in Language Education. American Journal of Educational Research, 2013, Vol. 1, No. 1, 7-11. DOI: 10.12691/education-1-1-2 - 11