Гл. ас. д-р Севгинар Динчерова Ибрямабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(197) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Специалност Немска филология Специалност Икономика" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(34) "2013 главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(110) "2013 г. ОНС "доктор" по германски езици (съвременен немски език)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(355) "Морфология (немски език) (л/у) Синтаксис (немски език) (л/у) Германистична лингв. II част (Лексикология, словообразуване, фразеология) (л/у) Практически немски език (у) Немски език като втори чужд (у)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(168) "Когнитивна и контрастивна лингвистика, текстолингвистика, социолингвистика, лексикология." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(65) "2014 г., Университет Потсдам, Германия" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(2107) "- университетски проект РД-05-268 „Културно-специфични различия в езиците и текстовете”, р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2009 - университетски проект РД-05-347 "Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век", р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2010. - университетски проект РД-05-167 "Езиците и културите във (взаимо)действие", р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2011. - университетски проект РД-05-264 "Език на културата и култура на езика". р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2012 - университетски проект РД-08-271 "Език и комуникация в образователната и научната сфера". р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2014 - международен проект - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, координатор от българска страна доц. С. Бойчева. 2014. - Университетски проект № РД-08-318 „Германистиката – вчера, днес и утре“, р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2015 - Университетски проект: „Език - литература – медии“, № РД-10-440/07.03.2016 г., р-л доц. д-р Н. Митева. - Университетски проект „Език, медии, култура във взаимодействие“, № РД 08-112/06.02.2017 г., р-л гл. ас. д-р Д. Кирова. - Университетски проект "Език и комуникация - медиалингвистични измерения", № РД 19-08-05/2019 г., р-л преп. д-р Г. Герова." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(105) "Съюз на германистите в България (седалище Велико Търново)" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Севгинар Динчерова Ибрям

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 307

Телефон: 054 830365 вътр.144

Email: sevginar.dincherova@shu.bg

Приемно време: I и II седмица: вторник 12-14 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Специалност Немска филология

Специалност Икономика

Заемани академични длъжности

2013 главен асистент

Придобити научни степени

2013 г. ОНС "доктор" по германски езици (съвременен немски език)

Водени лекции и/или упражнения

Морфология (немски език) (л/у)

Синтаксис (немски език) (л/у)

Германистична лингв. II част (Лексикология, словообразуване, фразеология) (л/у)

Практически немски език (у)

Немски език като втори чужд (у)

Области на научни интереси

Когнитивна и контрастивна лингвистика, текстолингвистика, социолингвистика, лексикология.

Специализации

2014 г., Университет Потсдам, Германия

Участия в международни и национални научни проекти

- университетски проект РД-05-268 „Културно-специфични различия в езиците и текстовете”, р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2009

- университетски проект РД-05-347 "Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век", р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2010.

- университетски проект РД-05-167 "Езиците и културите във (взаимо)действие", р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2011.

- университетски проект РД-05-264 "Език на културата и култура на езика". р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2012

- университетски проект РД-08-271 "Език и комуникация в образователната и научната сфера". р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2014

- международен проект - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, координатор от българска страна доц. С. Бойчева. 2014.

- Университетски проект № РД-08-318 „Германистиката – вчера, днес и утре“, р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2015

- Университетски проект: „Език - литература – медии“, № РД-10-440/07.03.2016 г., р-л доц. д-р Н. Митева.

- Университетски проект „Език, медии, култура във взаимодействие“, № РД 08-112/06.02.2017 г., р-л гл. ас. д-р Д. Кирова.

- Университетски проект "Език и комуникация - медиалингвистични измерения", № РД 19-08-05/2019 г., р-л преп. д-р Г. Герова.

Членства в научни организации

Съюз на германистите в България (седалище Велико Търново)

Монографии

2014г. - Динчерова, С. „Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, 260 с. - 2

Статии

2019г. - „Einfluss des „Interkulturellen Leseverstehens“ auf den Fremdspracherwerb“. В: BDV Magazin (списание на Дружеството на преподавателите по немски език в България), Издателство: Der Vorstand des BDV, София, 2019 г. - 4

2018г. - „Измерения на символиката на вода в култура¬та и фразеологията на българската, немската и турската езикова общност„ В: Научно списание „Любословие“, стр. 120 - 131, Издание на ФХН, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2018, ISSN 1314-6033 - 4

2017г. - „Die Verwendung der deutschen Modalverben in der bulgarischen Ubersetzung Пътуване към изтока und in der turkischen Ubersetzung Dogu’ya Yolculuk von Morgenlandfahrt von Hermann Hesse“. В: Спасова, М. Годишник на департамент "Романистика и германистика - Том 3. Юбилейно издание в чест на 70-тата годишнина на проф. Павлина Стефанова, д.н. Издателство на Нов български университет, София - 4

2017г. - „Kulturspezifische Probleme der deutsch-bulgarischen und deutsch-turkischen Ubersetzung“, В: Foreign Language and the Contemporary Higher Education. Сборник с доклади от VІІІ международна научна конференция 23-25. VI. 2017 г., Варна, България. Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна, с. 625-633 - 4

2016г. - „Der Begriff Negation im Deutschen und Bulgarischen“ В: Митева, Н., Бойчева, С., Кирова, Д.: Език - литература - медии, ел. издание, Издателство на ШУ, 2016. - 4

2016г. - „Kulturspezifische Komponenten in drei Grimms Marchen – Aspekte der Ubersetzungskritik“, В: Литермедия – електронно издания на ФХН, 2016 http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=236 - 4

2015г. - „Zu Problemen beim Erlernen deutscher Valenzverben im DaF-Unterricht“ В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том I. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015 - 4

2015г. - „Eigenschaften des Menschen in deutschen, bulgarischen und turkischen Phraseologismen und Sprichwortern, die Anthroponyme enthalten“ В: Germanistik in Bulgarien. Band 1. Издателство на Нов български университет, София. 2015 г. - 4

2015г. - „Zur Bildung und Bedeutung von Deuschen Partikelverben“. В: Сборник „Епископ-Константинови четения - Непознатият съсед“, том 21, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015 г. - 4

2014г. - „Personennamen in Deutschen und Bulgarischen Phraseologismen und Sprichwoertern“, В: Език и комуникация в образователната сфера (сборник - елетронно издание), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014 г. - 4

2014г. - „Die Funktion der Ubersetzung im Fremdsprachenunterricht“. В: BDV Magazin (списание на Дружеството на преподавателите по немски език в България), Издателство: Der Vorstand des BDV, София, 2014 г. - 4

2012г. - „Veraenderungsphasen des Bachelor-Studienganges Germanistik an der Universitaet Schumen aus der Sicht von zwei Doktorandinnen als Ex-Studentinnen“ (в съавторство с Агнешка Методиева). В: Сборник „Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert“. Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2012 г. - 4

2012г. - Метафорика на водата в българската, немската и турската фразеология и паремиология. В: „Годишник - ФХН“, Шумен. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. - 4

2011г. - Когнитивната метафора вода в икономическата сфера (въз основа на немски, турски и български източници). В: Сборник „Епископ-Константинови четения“, том 16, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. - 4

2011г. - „Професии, свързани с вода – образни послания в българската и немската народопсихология“ (в съавторство с Антоанета Димитрова). В: „Любословие“, годишно списание за хуманитаристика 11/2011, Шумен. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011 г. - 4

2010г. - Културната символика на водата (въз основа на материали от български, турски и немски език). В: „Планетата Слово“, Сборник с доклади от Единадесета национална конференция на студенти и докторанти, Пловдив, Издателство „Контекст”, Пловдив. - 4

2010г. - Водата в поминъка и бита на турската езикова и културна общност. В: Сборник с доклади от конференция на докторанти, Шумен. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. - 4

Доклади

2017г. - „Die Rolle der kulturspezifischen Missverstandnisse beim Fremdsprachenlernen“, представен доклад на „1st FIPLV East European Regional Congress and 26th BETA_IATEFL Annual International Conference“, 22-25. 06. 2017. Shumen University – Department for Information, Qualification & LLL, Varna. - 5

2017г. - „Kultur und Kommunikation und ihr Einfluss auf den DaF-Unterricht“ участие с доклад в методико-дидактически семинар, проведен от Департамент „Романистика и германистика“ на Нов Български Университет и от Съюза на германистите в България на тема „Interkulturelle Momente in Germanistik und DaF-Unterricht“, 27.-29. октомври 2017 г., София. - 5

2016г. - „Die Wortfamilie ‚‚HEIM“ im Sprachvergleich (deutsch-bulgarisch)“. Доклад, изнесен на 5.конференция на Съюза на германистите в България и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, „5.Landeskonferenz: Aspekte der germanistischen Hochschuldidaktik “, 27.-29.10.2016 г. - 5

2016г. - „Zu Grimms Marchen. Eine ubersetzungskritische Analyse“, участие с доклад в методико-дидактически семинар "Методика на обучението по превод", проведен от Съюза на германистите в България и от Българската асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА) София, 21.04.2016 г. - 5

2014г. - „Lexikalische Semantik von Anthroponymen in der bulgarischen, deutschen und turkischen Phraseologie“. Доклад, изнесен на 4. конференция на Съюза на германистите в България „4.Landeskonferenz: Schwerpunkte der bulgarischen Germanistik im 21. Jh.“, София, 30.10.-1.11.2014 г. - 5