Гл. ас. д-р Ивелина Аврамова Ефтимоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(89) "ШУ "Епископ Константин Преславски", История, 2001 г." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(69) "асистент - 2009 г. главен асистент - 2011 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(46) "доктор по етнология, 2006 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(385) "лекции и упражнения по "Етнология" лекции и упражнения по "Културна антропология" лекции и упражнения по "История на религиите" лекционен курс "Миграция и идентичност" лекционен курс "Остаряването в културата"" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(120) "University of Lodz, гр. Лодз, Полша по образователна програма Еразъм +, 2016 г." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(108) "етническа идентичност, миграция, градска култура, gender роли," ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(78) "СУБ International Association for Southeast European Anthropology (InASEA)" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Ивелина Аврамова Ефтимова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054 830495 вътр.175

Email: ivelina_eftimova@yahoo.com; i.eftimova@shu.bg

Приемно време: I - ва седм.: сряда от 13 до 15 часа; II - ра седм.: сряда от 13 до 15 часа

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", История, 2001 г.

Заемани академични длъжности

асистент - 2009 г.

главен асистент - 2011 г.

Придобити научни степени

доктор по етнология, 2006 г.

Водени лекции и/или упражнения

лекции и упражнения по "Етнология"

лекции и упражнения по "Културна антропология"

лекции и упражнения по "История на религиите"

лекционен курс "Миграция и идентичност"

лекционен курс "Остаряването в културата"

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

University of Lodz, гр. Лодз, Полша по образователна програма Еразъм +, 2016 г.

Области на научни интереси

етническа идентичност, миграция, градска култура, gender роли,

Членства в научни организации

СУБ

International Association for Southeast European Anthropology (InASEA)

Дисертации

2006г. - Ефтимова, И. Gender позиции в българското традиционно семейство. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, 226 с. Защитена 2006 г.,София - 1

Учебни помагала

2013г. - Ефтимова, И. Родство и семейство. Джендър роли (електронен модул): http://cdo.shu.bg/course/ view.php?id=333 - 7

Статии

2018г. - Ефтимова, И. Етноложки аспекти на остаряването в българската традиционна култура. – В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев, Велико Търново, 2018, 243-254. - 4

2018г. - Ефтимова, И. „Плаинско”/”полско” семейство? Взаимозависимост между семейната структура и околната среда. – В: Народна култура на балканджиите. Т. 11, Габрово, 2018, 9-23. - 4

2018г. - Ефтимова, И. Българските традиционни празници и обичаи в календара на пенсионерските клубове. В: Банкова, П. (съст.). Жива старина: научното наследство на Димитър Маринов (1846-1940), Изд. БАН Марин Дринов, 2018, 271-285. - 4

2016г. - Ефтимова, И. Тенденции в развитието на културния туризъм в община Върбица. – В: Известия на РИМ – Габрово, Т. 3, 2016, 434-450. - 4

2015г. - Ефтимова, И. Миграция и промени в социализацията и джендър модела при българските мюсюлмани (по материали от Шуменско и Разградско). – В: България в европейската култура, наука, образование и религия, Шумен, 2015, 282-287. - 4

2015г. - Ефтимова, И. Източнородопските скални светилища в етноложка перспектива. – В: Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити” 13 ноември 2015 г., Шумен, Шумен, 2015, 62-76. - 4

2015г. - Eftimova, I. Identity, Shifting Borders and Migration: Everyday Experiences among Bulgarian Muslims in the Shumen and Razgrad regions. – In: Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe, Sofia, 2015, 541-551. - 4

2015г. - Eftimova, I. Different Neighbors - Different Borders. In: Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies, vol. 6, 2015, 213-228. - 4

2014г. - Ефтимова, И. Материализиране на културата: съвременно състояние на традиционните занаяти и домашни дейности сред българските турци (по материали от с. Тушовица, Върбишко). – Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще. Т. IX, Габрово, 2014, 274-290. - 4

2014г. - Ефтимова, И. Теоретични аспекти в конструирането на етническата идентичност. – Есенни четения „Сборяново”. От находката към витрината. Т. X, 332-340. - 4

2012г. - Ефтимова, И. „Викаха ми “турския българин”: конструиране на етническа идентичност (по материали от с. Ясенково, Шуменско) – Историкии, Т. V, 2012, 269-281. - 4

2011г. - Ефтимова, И. Изграждане на индивидуалните полови разлики при момичетата и момчетата по време на социализацията им в семейството – Епископ-Константинови четения, Т. XVI, 2011, 253-259 - 4

2011г. - Ефтимова, И. Влиянието на игрите и играчките върху изграждането на традиционните „женски” и „мъжки” модели на поведение в българската традиционна култура. – Историкии, Т. IV, 2011, 416-427. - 4

2010г. - Eftimova, I. Construction of identity in living together with “others”. Case study in Tushovitsa village. In Papers in Ethnology and Anthropology, 15/2010, 105-113. - 4

2009г. - Ефтимова, И. „Забравени ли са предрасъдъците? Промени в родилната обредност в началото на XXвек”; Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, Благоевград, 2008, - 4

2008г. - Ефтимова, И. Ролята на девическото образование в годините след Освобождението (по материали от гр. Шумен). – Известия на Регионален исторически музей-Русе, Т. XIII, 2008, 93-101. - 4

2008г. - Ефтимова, И. Ролята на девическото образование в годините след Освобождението (по материали от гр. Шумен). – Известия на Регионален исторически музей-Русе, Т. XIII, 2008, 93-101. - 4

2007г. - Ефтимова, И. Отражението на традиционната представа за „мъжка” и „женска” работа върху изграждането на половите (gender) позиции в българското традиционно семейство. – Епископ-Константинови четения, Т. X, ч. 2, 2007, 42-56. - 4

2007г. - Ефтимова, И. Образът на жената в края на XIX век (по материали, публикувани в сп. Женский свят, сп. Искра и в. Славянин). – Историкии, Т. II, 2007, 790-794. - 4

2006г. - Аврамова, И. Възникване и значение на понятието gender (род). – Историкии, Т. 1, 2006, 316-320. - 4

2003г. - Аврамова, И. За типа семейство в средновековна България. – Епископ-Константинови четения, Т. VIII, 2003, 410-414. - 4

Eтническа идентичност
Теоретични аспекти в конструирането на етническата идентичност