Ст. преп. Христина Стоянова Христоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(293) "Завършва Руска филология (1991) във ВПИ „Константин Преславски” – Шумен, преквалификация Немска филология във ВПИ „Епископ Константин Преславски” – Шумен (1993)" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(81) "Учител по немски език в ТОХ - гр. Шумен (1993-1994)" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(234) "Хоноруван асистент по руски език в ШУ „Епископ Константин Преславски” (1994 -2002) Асистент в ШУ (ноември 2002 г.) Гл.асистент в ШУ (2009)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(524) "Практически руски език Руски език като втори чужд език Методика на обучението по руски език (семинари, хоспетиране, текуща педагогическа практика, преддипломна педагогическа практика) ФД "Езикова култура (руски език)" Историческа лингвистика ІІ ч. (История на руския литературен език)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(339) "Университет "Казимир Велики" - гр. Бидгошч, Полша - 2012 г. Университет в гр. Тарту, Естония - 2013 г. Университет "Адам Мицкевич" - гр. Познан, Полша - 2017 г. Университет - гр. Букурещ, Румъния - 2017 г." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(180) "Научни интереси: история на руския език, методика на чуждоезиковото обучение, лингвокултурология." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(5611) "2013-2014 г. Проект BG 051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”; 2013-2014 г. Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“. 2008 г. Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика, ръководител доц. д-р Валентина Аврамова, вх. № РД-05-414 от 25.04.2008 г. Партньори – Катедра по руски език, Катедра по български език, Катедра по история и теория на литературата, Катедра по Английска филология. брой участници – 17. 2008 г. Лингвометодични основи на национално ориентиран учебник по чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии, ръководител - доц. д-р Т. Чалъкова, вх. № РД – 05-478 от 7.05. 2008 г. Партньори – Катедра по турски език, Катедра Руски език; брой участници – 14. 2009 г. Балканите и диалогът на културите в съвременния свят. Университетски проект РД-05-272/ 11.03.2009. Ръководител проф. д-р В. Аврамова 2010 г. Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика. Университетски проект Договор РД-05-349 / 12.03.2010 / Ръководител доц. д-р Т. Иванова 2011 г. Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект (Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г.; Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова. Брой участници - 11: 8 преподават, 2 докт., 1 студент. 2012 г. Русистиката в Шуменския университет: традиции, постижения и перспективи. Университетски проект Договор РД-07-731 / 05.04.2012 г. № РД-05-266 / 15.03.2012 г. Ръководител: доц. д-р Стефка Петкова-Калева 2013 г. Русистиката през ХХІ век: традиции и перспективи (вх.№ PД-08-274/ 15.03.2013 г.). Ръководител доц. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 20: 10 преподават, 3 докт., 9 студенти. 2014 г. Актуални проблеми на българската русистика (Договор № РД-10-611/ 04.04.2014 г.; вх.№ РД-08-274 / 14.03.2014 г.) Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 8 студенти. 2014-2017 г. Нац. проект BG 051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики” (академичен наставник) 2015 г. Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици (РД-10-673/01.04.2015; РД-08-319/13.03.2015) Брой участници - 22: 14 преподават, 4 докт., 8 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. 2016 г. Език. Култура. Комуникация (Договор № РД-20-447 / 07.03.2016 г.; вх. № РД-08-128/08.02.2016) Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 10 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. 2017 г. Езиковата личност в контекста на националното и универсалното. Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова 2017 г. Чуждоезикова подготовка на преподавателите в ШУ. Ръководител доц. д-р Сн. Бойчева 2017-2018 г. Межд. проект към фондация „Русский мир“ – 45 години на русистиката в ШУ; № 1796Гр/II-073-17 Ръководител проф. д-р Е. Стоянова 2018 г. Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.) Ръководител проф. д-р Е. Стоянова 2018 г. Проект "Студентски практики" BG05M2OP001-2.002-0001 – договор № СП-АН-241 / 16.03.2018 г. 2018 г. Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ (РД - 08-157/09.02.2018). Ръководител: доц. д.ф.н. Снежана Бойчева 2019 г. Актуални проблеми на съвременната русистика. Вх.№ РД 08-113 / 01.02.2019 г. Ръководител ас.д-р Т.Терзиева" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(62) "Дружество на русистите в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ст. преп.  Христина Стоянова Христова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 02

Телефон: 0895522549

Email: tina_chr@abv.bg, h.hristova@shu.bg

Приемно време: летен семестър учебна 2018/2019 г: І седмица : вторник 11- 13 ч.; II седмица: сряда 12- 14 ч.

Завършен университет, специалност

Завършва Руска филология (1991) във ВПИ „Константин Преславски” – Шумен, преквалификация Немска филология във ВПИ „Епископ Константин Преславски” – Шумен (1993)

Месторабота преди постъпване в ШУ

Учител по немски език в ТОХ - гр. Шумен (1993-1994)

Заемани академични длъжности

Хоноруван асистент по руски език в ШУ „Епископ Константин Преславски” (1994 -2002)

Асистент в ШУ (ноември 2002 г.)

Гл.асистент в ШУ (2009)

Водени лекции и/или упражнения

Практически руски език

Руски език като втори чужд език

Методика на обучението по руски език (семинари, хоспетиране, текуща педагогическа практика, преддипломна педагогическа практика)

ФД "Езикова култура (руски език)"

Историческа лингвистика ІІ ч. (История на руския литературен език)

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Университет "Казимир Велики" - гр. Бидгошч, Полша - 2012 г.

Университет в гр. Тарту, Естония - 2013 г.

Университет "Адам Мицкевич" - гр. Познан, Полша - 2017 г.

Университет - гр. Букурещ, Румъния - 2017 г.

Области на научни интереси

Научни интереси: история на руския език, методика на чуждоезиковото обучение, лингвокултурология.

Участия в международни и национални научни проекти

2013-2014 г. Проект BG 051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”;

2013-2014 г. Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“.

2008 г. Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика, ръководител доц. д-р Валентина Аврамова, вх. № РД-05-414 от 25.04.2008 г. Партньори – Катедра по руски език, Катедра по български език, Катедра по история и теория на литературата, Катедра по Английска филология. брой участници – 17.

2008 г. Лингвометодични основи на национално ориентиран учебник по чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии, ръководител - доц. д-р Т. Чалъкова, вх. № РД – 05-478 от 7.05. 2008 г. Партньори – Катедра по турски език, Катедра Руски език; брой участници – 14.

2009 г. Балканите и диалогът на културите в съвременния свят. Университетски проект РД-05-272/ 11.03.2009. Ръководител проф. д-р В. Аврамова

2010 г. Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика. Университетски проект Договор РД-05-349 / 12.03.2010 / Ръководител доц. д-р Т. Иванова

2011 г. Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект (Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г.; Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова. Брой участници - 11: 8 преподават, 2 докт., 1 студент.

2012 г. Русистиката в Шуменския университет: традиции, постижения и перспективи. Университетски проект Договор РД-07-731 / 05.04.2012 г. № РД-05-266 / 15.03.2012 г. Ръководител: доц. д-р Стефка Петкова-Калева

2013 г. Русистиката през ХХІ век: традиции и перспективи (вх.№ PД-08-274/ 15.03.2013 г.). Ръководител доц. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 20: 10 преподават, 3 докт., 9 студенти.

2014 г. Актуални проблеми на българската русистика (Договор № РД-10-611/ 04.04.2014 г.; вх.№ РД-08-274 / 14.03.2014 г.) Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 8 студенти.

2014-2017 г. Нац. проект BG 051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики” (академичен наставник)

2015 г. Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици (РД-10-673/01.04.2015; РД-08-319/13.03.2015) Брой участници - 22: 14 преподават, 4 докт., 8 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова.

2016 г. Език. Култура. Комуникация (Договор № РД-20-447 / 07.03.2016 г.; вх. № РД-08-128/08.02.2016) Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 10 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова.

2017 г. Езиковата личност в контекста на националното и универсалното. Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2017 г. Чуждоезикова подготовка на преподавателите в ШУ. Ръководител доц. д-р Сн. Бойчева

2017-2018 г. Межд. проект към фондация „Русский мир“ – 45 години на русистиката в ШУ; № 1796Гр/II-073-17 Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2018 г. Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.) Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2018 г. Проект "Студентски практики" BG05M2OP001-2.002-0001 – договор № СП-АН-241 / 16.03.2018 г.

2018 г. Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ (РД - 08-157/09.02.2018). Ръководител: доц. д.ф.н. Снежана Бойчева

2019 г. Актуални проблеми на съвременната русистика. Вх.№ РД 08-113 / 01.02.2019 г. Ръководител ас.д-р Т.Терзиева

Членства в научни организации

Дружество на русистите в България

Учебници

2018г. - Стоянова, Елена, Калева Стефка, Христова Христина. 2018. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, 320 с.; 2018, 288 с. - 6

2016г. - Е. Стоянова, Ст. Калева, Хр. Христова. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, 320 с. ISBN 978-619-201-083-6 - 6

2016г. - Е. Стоянова, Ст. Калева, Хр. Христова. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Уровень самостоятельного владения. Шумен: изд-во Химера, 2016, 370с. ISBN 978-619-7218-32-9 - 6

2015г. - Е. Стоянова, Ст. Петкова-Калева, Хр. Христова. Грамматический практикум. Русский язык. Уровень самостоятельного владения. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, 416 с. ISBN 978-619-201-072-0 - 6

2014г. - Е. Стоянова, Ст. Калева, Хр. Христова. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Уровень самостоятельного владения. Шумен: изд-во Химера, 2014, 320 с. ISBN 978-954-9775-94-5 - 6

2013г. - Е. Стоянова, Ст. Калева, Хр. Христова. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Шумен: изд-во Химера, 2013, 240 с. ISBN 978-954-9775-86-0 - 6

2009г. - Хр. Христова, Е.Стоянова, Т.Чалъкова, В.Аврамова, Г.Маклаков и др. Лингвометодически аспекти на чуждоезиковото обучение с използване на новиинформационни технологии. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, 180с - 6

2007г. - Е. Стоянова, М.Демирова, Хр.Добрева, Хр.Христова. Русский язык. Практический курс. Шумен, 2007, 344с - 6

2005г. - Д.Митев, Ц.Митева, Е.Стоянова, Ст. Атанасова, Ст. Калева, М.Демирова, Х.Христова. Тестове по руски език за кандидат-студенти. Шумен, 2005, 200с - 6

Учебни помагала

2013г. - Стоянова, Е., Хр.Христова. Електронен модул: Домашнее чтение для 1 курса, 2013./ ISBN 978-954-577-728-8/ http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=296 Стоянова, Е., Хр.Христова. Електронен модул: Домашнее чтение для 2 курса. 2013. ISBN 978-954-577-729-5/ http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=296 - 7

2013г. - Стоянова, Е., Хр.Христова. Електронен модул: Домашнее чтение для 2 курса. 2013. ISBN 978-954-577-729-5/ http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=296 - 7

Статии

2018г. - Стоянова, Елена, Калева, Стефка, Христова, Христина. 2018. К вопросу о создании национально-ориентированного учебника по русскому языку для студентов-филологов в контексте современной лингвокультурной ситуации в Болгарии // Русский язык за рубежом. Москва. С. 61–65. ISSN: 0131-615X - 4

2012г. - Костадинова И.Д., Христова Хр.С. К проблеме повышения эффективности преподавания русского языка студентам-филологам на начальном этапе. - сб."Качество обучения русскому языку". Материалы Международного форума в Софии. С., 2012, с.76-79. - 4

2011г. - еткова-Калева Ст., Христова Хр. Празниците в българското и руското езиково и културно пространство (Масленица – Заговезни). - Епископ-Константинови четения, т. 16, Шумен, 2011, с. 41-57. - 4

2010г. - Петкова-Калева Ст., Христова Хр. Праздники в языковом и культурном пространстве русских и болгар (Масленица – Заговезни). – Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранногов традиционной и корпусной лингвистике. Х международен симпозиум МАПРЯЛ`2010, Велико-Тырново, 2010, с.499-503. - 4

2008г. - Коммуникативный принцип и интенсивно-активные методы в обучении иностранным языкам // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативногоописания русского и болгарского языков. Выпуск седьмой, Шумен, 2008, стр. 163-177 - 4

2003г. - Особенности текста как фактора отражения новой местоименной парадигмы (на материале русских летописей ХV века). // Русистика 2003. Язык, коммуникация,культура. Шумен, 2003, стр. 123-131. /в съавт. с Цв.Янакиева/ - 4

2002г. - Местоименная парадигма древнерусского языка /на материале новгородских текстов на пергамене и бересте ХІ-ХІV вв. // Проблемы теории, истории и методикипреподавания русского языка. Шумен, , с. 47-53. (в съавт. с Цв. Янакиева) - 4