Ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(306) "ШУ ”Епископ Константин Преславски”, специалност ”Руска филология” - 2001 г. ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Управление на малък и среден бизнес" - 2010 г." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(168) ""МАДАРА" АД гр.Шумен - административен секретар; експерт връзки с обществеността - 2005 г. - 2010 г." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(67) "Асистент в катедра "Руски език" - 2010 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(142) "доктор по филология (PhD), научна специалност Славянски езици (Руски език) - 2017 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(323) "• Практически руски език (ПРЕ) • Руски език като втори чужд език • ФД: Бизнес комуникация Бизнес комуникация: Практически курс Бизнес комуникация: Стилистика на деловата реч" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(210) "Секторна програма ЕРАЗМУС: Лекционни курсове по практически руски език в Лодзинския университет гр.Лодз, Полша, 2012" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(284) "Съвременен руски език (лексикология, терминология, терминография) Лингвокултурология Стилистика Бизнес руски език Методика на чуждоезиковото обучение" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(3167) "2011 Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г. РД-05-164 / 25.02.2011 г. Ръководител: доц. д-р Елена Стоянова. 2012 Русистиката в Шуменския университет: традиции, постижения и перспективи. Университетски проект Договор РД-07-731 / 05.04.2012 г. № РД-05-266 / 15.03.2012 г. Ръководител: доц. д-р Стефка Петкова-Калева. 2013 Русистиката през ХХІ век: традиции и перспективи. № PД-08-274/ 15.03.2013 г. Ръководител доц. д-р Елена Стоянова. 2014 Актуални проблеми на българската русистика. № РД-08-274 / 14.03.2014 г. Ръководител проф. д-р Елена Стоянова. 2015 Проблеми на функционално-семантичното и когнитивното описание на славянските езици. РД-08-319 / 13.03.2015 г. Ръководител проф. д-р Елена Стоянова. 2016 Език. Култура. Комуникация (Договор № РД-20-447 / 07.03.2016 г.; вх. № РД-08-128/08.02.2016) Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 10 студенти. 2017 "Езиковата личност в контекста на националното и универсалното" Университетски проект Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова 2017 -2018 Международен проект към Фонд "Русский мир" "45 лет русистике в Шуменском университете" (№ 1796Гр/II-073-17). 2017 -2018 Международен проект към Фонд "Русский мир" "45 лет русистике в Шуменском университете" (№ 1796Гр/II-073-17). 2018 Проект "Студентски практики" BG05M2OP001-2.002-0001 – договор № СП-АН-241 / 16.03.2018 г. 2018 Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.). Ръководител: проф. д-р Е. Стоянова 2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ (РД - 08-157/09.02.2018). Ръководител: доц. д.ф.н. Снежана Бойчева 2019 Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(46) "Отговорник по качеството" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(104) "Дружество на русистите в България Дружество "Славяне 2000"" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ас. д-р  Татьяна Васильевна Терзиева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 202

Телефон: 054 830365 вътр.142

Email: tatianavasilievna_76@abv.bg; t.terzieva@shu.bg

Приемно време: I седмица: вторник от 12:00 до 14:00 К2-02; II седмица: петък от 12:00 до 14:00 К2-02

Завършен университет, специалност

ШУ ”Епископ Константин Преславски”, специалност ”Руска филология” - 2001 г.

ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Управление на малък и среден бизнес" - 2010 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

"МАДАРА" АД гр.Шумен - административен секретар; експерт връзки с обществеността - 2005 г. - 2010 г.

Заемани академични длъжности

Асистент в катедра "Руски език" - 2010 г.

Придобити научни степени

доктор по филология (PhD), научна специалност Славянски езици (Руски език) - 2017 г.

Водени лекции и/или упражнения

• Практически руски език (ПРЕ)

• Руски език като втори чужд език

• ФД: Бизнес комуникация

Бизнес комуникация: Практически курс

Бизнес комуникация: Стилистика на деловата реч

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Секторна програма ЕРАЗМУС: Лекционни курсове по практически руски език в Лодзинския университет гр.Лодз, Полша, 2012

Области на научни интереси

Съвременен руски език (лексикология, терминология, терминография)

Лингвокултурология

Стилистика

Бизнес руски език

Методика на чуждоезиковото обучение

Участия в международни и национални научни проекти

2011 Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г. РД-05-164 / 25.02.2011 г. Ръководител: доц. д-р Елена Стоянова.

2012 Русистиката в Шуменския университет: традиции, постижения и перспективи. Университетски проект Договор РД-07-731 / 05.04.2012 г. № РД-05-266 / 15.03.2012 г. Ръководител: доц. д-р Стефка Петкова-Калева.

2013 Русистиката през ХХІ век: традиции и перспективи. № PД-08-274/ 15.03.2013 г. Ръководител доц. д-р Елена Стоянова.

2014 Актуални проблеми на българската русистика. № РД-08-274 / 14.03.2014 г. Ръководител проф. д-р Елена Стоянова.

2015 Проблеми на функционално-семантичното и когнитивното описание на славянските езици. РД-08-319 / 13.03.2015 г. Ръководител проф. д-р Елена Стоянова.

2016 Език. Култура. Комуникация (Договор № РД-20-447 / 07.03.2016 г.; вх. № РД-08-128/08.02.2016) Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 10 студенти.

2017 "Езиковата личност в контекста на националното и универсалното" Университетски проект Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2017 -2018 Международен проект към Фонд "Русский мир" "45 лет русистике в Шуменском университете" (№ 1796Гр/II-073-17).

2017 -2018 Международен проект към Фонд "Русский мир" "45 лет русистике в Шуменском университете" (№ 1796Гр/II-073-17).

2018 Проект "Студентски практики" BG05M2OP001-2.002-0001 – договор № СП-АН-241 / 16.03.2018 г.

2018 Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.). Ръководител: проф. д-р Е. Стоянова

2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ (РД - 08-157/09.02.2018). Ръководител: доц. д.ф.н. Снежана Бойчева

2019 Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева

Организационна дейност

Отговорник по качеството

Членства в научни организации

Дружество на русистите в България

Дружество "Славяне 2000"

Дисертации

2017г. - Терминология автомобилестроения: стилистический, структурно-семантический и лексикографический аспекты: Дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор", Шумен, 2017, 242 с., Приложения 97 с. Автореферат: Шумен, УИ: "Епископ Константин Преславски", 38 с. - 1

Учебни помагала

2017г. - Краткий русско-болгарский словарь-справочник (термины и определения основных понятий в области автомобилестроения и приборостроения) / Кратък руско-български речник-справочник (термини и определения на основните понятия в областта на автомобилостроенето и приборостроенето), Шумен: "Химера" ООД, 2017, 79 с. ISBN 978-619-7218-38-1 - 7

Статии

2019г. - Смысловая устроенность составных терминов на примере терминов автомобилестроения // Материалы ХХ Юбилейной Международной научно-практической конференции "Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие: ХХ Кирилло-Мефодиевские чтения" (в рамках Международного Кирилло-Мефодиевского фестиваля славянских языков и культур, 22–24 мая 2019 года): сборник статей / гл. ред. М. Н. Русецкая, Часть 2, Москва: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2019, с. 667-672. - 4

2019г. - Принципы построения русско-болгарского терминологического словаря отрасли автомобилестроения // Материалы ХІ Международной научно-методической конференции: Теория и практика языковой коммуникации / под редакцией Т. М. Рогожниковой; Уфимск. гос. авиац.техн. ун-т, Уфа: РИК УГАТУ, 2019, с. 238-244. ISBN 978-5-4221-1269-2 - 4

2018г. - THE AUTOMOTIVE JARGON IN THE SPHERE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION // SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, Issue 44, April 2018, p. 28-32 http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2044,%20April%202018/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%203/7_%20Tatyyana%20Terzieva.pdf - 4

2018г. - К вопросу о формальной структуре термина // Русистика: вчера, сегодня, завтра. Сборник докладов юбилейной международной научной конференции "Русистика: вчера, сегодня, завтра", посвященной 50-летию Общества русистов Болгарии и 50-летию Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (София, 29 июня - 2 июля 2017 г.). София: Орган Общества русистов Болгарии, София, 2018, с. 304-311. - 4

2018г. - Автомобильный жаргон в сфере профессионального общения. В: Русистика 2018. Материалы Международного научного симпозиума «Экология языка и современная коммуникация», посвященного 45-летию русистики в Шуменском университете им. Епископа Константина Преславского (26-29 апреля 2018 г.), Химера: Шумен, с. 266-272 - 4

2017г. - TYPOLOGICAL PARAMETERS OF TERMINOLOGICAL DICTIONARIES // SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, Issue 37, September 2017, p. 93-98 http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/93_98_Tatyyana_Terzieva_TYPOLOGI CAL_PARAMETERS_OF_TERMINOLOGICAL_DICTIONARIES.pdf. - 4

2017г. - Специфика терминологических словосочетаний (на материале терминов автомобилестроения). "Езикът на науката. Науката за езика". Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова. София: Издателство на БАН "Проф. Любомир Андрейчин", 2017, с. 253-262 - 4

2017г. - Семинар в Шуменском университете // Болгарская русистика 2017 / 4. София: Орган Общества русистов Болгарии, 2017, с. 94-96 - 4

2016г. - Зоофоны с метафорическим значением в русском и болгарском языках (в съавт. с Н. Чендева). Материали от Международен филологически форум за студенти и докторанти // Електронно списание на Факултета по славянски филологии "Littera et Lingua", София, 2016. http://philol-forum.uni-sofia.bg/sound-indicating-with-metaphorical-meaning/ - 4

2016г. - Термин как единица лексического уровня языка для специальных целей // Болгарская русистика 2016 /3, София: Орган Общества русистов Болгарии, София, 2016, с.15-27, ISSN 1313-3713 (online). - 4

2016г. - Особенности терминообразования в русском и болгарском языках (на примере терминов автомобилестроения). Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков.Выпуск десятый, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 257-277. - 4

2015г. - Понятия «терминологическое поле» и «терминологическое гнездо» как принцип построения терминологического русско-болгарского словаря автомобилестроения. Материалы IV Международной заочной научно-практической конференции "Язык, культура, текст: контрастивный анализ" 20-25 апреля 2015 г.. Славянск-на-Кубани: Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО „КубГУ“ в г. Славянске-на-Кубани, 2015, с.51-57. ISBN 978-5-90363-043-1 - 4

2015г. - Русская литература, культура и история во внеаудиторной работе со студентами-русистами Шуменского университета (в съавт. с преп. Н.Стойкова). Материалы ІV Международного форума "Русский язык через русскую литературу и русское искусство", Болгарская русистика № 3-4, София: Орган Общества русистов Болгарии, 2015, с.186-195, ISSN 1313-3713 (online). - 4

2014г. - К вопросу о семантическом способе образования словосочетаний в терминосистеме автомобилестроения", Litera scripta manent Служение слову Том II. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на проф. д-р В. Аврамова. Шумен: УИ «Еп. Константин Преславски», 2014, с. 241-248. ISBN 978-619-201-057-7 - 4

2014г. - Структурные особенности словосочетаний в терминосистеме автомобилестроения. Сборник на материали от ХІ Международен симпозиум - МАПРЯЛ 14 "Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание", Велико Търново, 2014, с.161-166. ISSN 1312-3069 - 4

2013г. - Системность как отличительный признак подъязыка автомобилестроения. Материали от международна научна конференция: "Русистика ХХІ века: традиции и перспективы", УИ: "Еп. Константин Преславски", Шумен, 2013, с. 312-320. ISSN 1313-9800 - 4

2013г. - К вопросу о месте терминологии в системе гуманитарных наук. Материали от национална научна конференция: ХІХ-те "Епископ-Константинови четения" "Памет и спомен", Том 19, Шумен, 2013, с.224-229. http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19d_opt_0.pdf (ISSN: 1314-7358). - 4

2012г. - "Рубль" и "Лев" на страницах электронных изданий (к проблеме коммуникативной компетенции в сфере делового общения). "Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени". Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 135-летию начала Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в Славянске-на-Кубани, Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2012, с.173-178. ISBN 978-5-91980-035-4. - 4

2012г. - К вопросу об обогащении современной экономической терминологии. Материали от национална научна конференция: ХVIII-те "Епископ-Константинови четения" "Календар и време", Том 18, Шумен, 2012, с.114-117. /http://shu.bg/sites/default/files/EK_18_New_1.pdf/ (ISSN: 1314-7358) - 4

Доклади

2019г. - Смысловая устроенность составных терминов на примере терминов автомобилестроения. ХХ Международная научно-практическая конференция "Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие: Кирилло-Мефодиевские чтения" в рамках Кирилло-Мефодиевского Фестиваля славянских языков и культур - 2019 (22 -24 май 2019 г.), Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, гр.Москва /Русия/ - 5

2018г. - Автомобильный жаргон в сфере профессионального общения. Международен научен симпозиум "Экология языка и современная коммуникация", Секция 3 "Функционирование языка в различных типах дискурса", СОК "Камчия", 26 - 29 април 2018 г. - 5

2017г. - К вопросу о формальной структуре термина // Юбилейна международна научна конференция "РУСИСТИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА", София, 29.06 - 02.07. 2017 г. - 5

2015г. - Русская литература, культура и история во внеаудиторной работе со студентами-русистами Шуменского университета. ІV Международен форум "Русский язык через русскую литературу и русское искусство", София, Сандански, 25 - 28.06.2015 г. - 5

2013г. - К вопросу о месте терминологии в системе гуманитарных наук. Национална научна конференция: ХІХ-те "Епископ-Константинови четения" "Памет и спомен", Шумен, 21-22 май 2013. - 5

2012г. - "Рубль" и "Лев" на страницах электронных изданий (к проблеме коммуникативной компетенции в сфере делового общения). «Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени». Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 135-летию начала Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в Славянске-на-Кубани, Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2012, с.173-178. - 5

2012г. - К вопросу об обогащении современной экономической терминологии. Национална научна конференция: ХVIII-те "Епископ-Константинови четения" "Календар и време", Шумен, 21-22 май 2012. - 5

Цитирания

2019г. - Terzieva T. Typological parameters of terminological dictionaries. In: Socio Brains International Scientific Refereed Online Journal, Issue 37. p. 93-98. 2017. Цитирано в: Peneva D. A corpus-based study on the prepositional phrases in legal vocabulary in English and Bulgarian. XXth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.29-31.03.2019. Vrnjacka Banja, Serbia. In: KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers Vol. 30.5; ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X; GIF 1.822 (2017). 1101-1106. - 11

2017г. - Автореферат на дисертационен труд на тема: "Терминология автомобилестроения: стилистический, структурно-семантический и лексикографический аспекты". Шумен, УИ: "Епископ Константин Преславски", 2016, 38 с. Цитирано в: Аврамова В. Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского // Болгарская русистика 2017 / 2, Юбилейный номер - 50 лет Общества русистов Болгарии, 50 лет Международной Ассоциации преподавателей русского языка и литературы, София: Орган Общества русистов Болгарии, 2017. с. 89-91,ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online). - 11

Други публикации

2016г. - Автореферат на дисертационен труд на тема: "Терминология автомобилестроения: стилистический, структурно-семантический и лексикографический аспекты". Шумен, УИ: "Епископ Константин Преславски", 2016, 38 с. - 12