Гл. ас. д-р Данаил Димитров Петровабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(95) "Великотърновски университет "Свети Кирил и Методий"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(71) "учител в с. Мортогоново, област Разград" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(122) "асистент от 1994 г., старши асистент от 1997 г. и от 2012 г. главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(84) "научна и образователна степен "доктор" от 2014 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(168) "упражнения по История на Стария свят, лекции и упражнения по Тракология и Музейна архелогия" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(51) "Римска история и археология" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(66) "Член на Съюзът на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Данаил Димитров Петров

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054 830495 вътр.175

Email: d.petrov@shu.bg

Приемно време: вторник 12 - 14

Завършен университет, специалност

Великотърновски университет "Свети Кирил и Методий"

Месторабота преди постъпване в ШУ

учител в с. Мортогоново, област Разград

Заемани академични длъжности

асистент от 1994 г., старши асистент от 1997 г. и от 2012 г. главен асистент

Придобити научни степени

научна и образователна степен "доктор" от 2014 г.

Водени лекции и/или упражнения

упражнения по История на Стария свят, лекции и упражнения по Тракология и Музейна архелогия

Области на научни интереси

Римска история и археология

Членства в научни организации

Член на Съюзът на учените в България

Дисертации

2014г. - Петров, Д. Антични пътища в Лудогорието (в. пр. н. е. - в. н. е.). Автореферат на дисертацията. Шумен, 2014, 1-26. - 1

Учебни помагала

2018г. - Петров, Д. История на Древна Тракия - учебно помагало. 2018, 1-101 - литермедия. - 7

Статии

2018г. - Петров, Д. Никополис ад Иструм - епископски център в провинция Втора Мизия. Понятия, ценности, промени: историята: време и реалност. Варна, 2018, т. 13, 232 - 234. - 4

2017г. - Петров, Д. Епископски центрове по долен Дунав IV - VI век. Журнал за исторически и археологически изследвания. Шумен, 2017, кн. 2, 70 - 74. - 4

2017г. - Петров, Д. Разпространение на християнството в Одесос (IV - VI в. пр. н. е.). Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалност. Варна, 2017, т. 12, 159 - 164. - 4

2016г. - Петров, Д. Eпископски центрове по Северното българско черноморие IV – VI век. Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и. н. Камен Гаренов. С. 2016, 106 – 114. - 4

2016г. - Петров, Д. Марцианопол – епископски център в провинция Втора Мизия - Сб. Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Варна, 2016, т. 11, 236 – 239. - 4

2016г. - Петров, Д. Късноантичната крепост Дуросторум – епископски център в провинция Втора Мизия. - Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р В. Панайотов, 3 In Honorem QUADRIVIUM, Преславска школа – ШУ, Шумен, 2016, 547 – 551. - 4

2016г. - Петров, Д. Преподавателска и краеведческа дейност на Анание Явашов в гр. Разград в края на XIX и началото на XX век. - Сборник на историческите музеи в П. Тръмбеш и Габрово - “От регионалното към националното. Просветното дело и музеите”, 4- 5 септември 2015 г., В. Търново, 2016, 139 – 144. - 4

2016г. - Петров, Д. Крепостта Абритус - епископски център в провинция Втора Мизия. Сборник Тракия и околния свят. Шумен, 2016, 434 - 438. - 4

2015г. - Петров, Д. Разпространение на християнството в Лудогорието. - Историки 8, Шумен, 2015, 227 - 233. - 4

2014г. - Петров, Д. Военни походи на македонските царе Филип II, Александър III и Лизимах в Лудогорието в края на IV и началото на III в. пр. Хр. - Историки т. 7, 2014, 23-28. - 4

2014г. - Петров, Д. Анание Явашов - училищен инспектор. Сб. Поняния, ценности, промени. Историята: време и реалност. Варна, 2014, т. 10, 365 - 368. - 4

2013г. - Петров, Д. Проучвания на античната крепост до днешния град Разград в края на XIX и през XX век. – Историки, 6, Шумен, 2013, 298 – 304. - 4

Доклади

2013г. - Петров, Д. Преподавателска дейност на А. Явашов в гр. Разград. – Сб. Понятия, ценности, промени. Варна, 2013, т. 9, 374 - 378. - 5

2012г. - Петров, Д. . Римска власт в Шуменски регион I – VI век. – Историки, 5, Шумен, 2012, 303 - 308. - 5

2012г. - Петров, Д. Робството в Древен Вавилон според законите на Хамурапи – Сб. Понятия, ценности, промени. Варна, 2012, 8, 141 – 143. - 5

2011г. - Петров, Д. Развитието на занаятите в Древен Вавилон според законите на Хамурапи – Историки 4, Шумен, 2011, 223 – 225. - 5

2010г. - Петров, Д. Характеристика на римската пътна мрежа в тракийските земи. – Сб. Времена, реалности, промени. Варна, 2010, 295 – 298. - 5

2009г. - Петров, Д. Преподавателска дейност на Анание Явашов в гр. Варна. – Сб. Времена, реалности, промени. Варна, 2009, 302 – 304. - 5

2008г. - Петров, Д. Религиозни култове от римската крепост Абритус I – III век. – Във: Историки. Сборник в чест на 60 – годишнината на доц. Стоян Витлянов. Т. III, Шумен,2008, 316 – 323 - 5

2008г. - Петров, Д. Разпространение на императорският култ в тракийските земи I – III век. – Във: Сб. Съвременната история: Времена, реалности, промени. Варна, 2008, т.5, 108 - 110 - 5

2008г. - Петров, Д. Гладиаторските игри в тракийските земи I – III век. – Във: Сб. Епископ Константинови четения, Шумен, 2008, т. 13, 33 – 35 - 5

2007г. - Петров, Д. Проучване на тракийската селищна мрежа в Разградска област – Във: Епископ – Константинови четения „Личност и социум”. Т. 10, част II, Шумен, 2007,61 – 64 - 5

2007г. - Петров, Д. Римска пътна мрежа в Добруджа (I – VI век) – Във: Историки. Сборник в чест на 70 – годишнината на доц. Стоян Танев. Т. II, Шумен, 2007, 661 – 664 - 5

2007г. - Петров, Д. Академик Анание Явашов – общественик и учен. – Във: Понятия, ценности, промени. История: време и реалности. Варна, 2007, 295 -299 - 5

2006г. - Петров, Д. Крайморският път I – VI век. – Във: Сборник Понятия, ценности, промени. История време и реалности. ДИПКУ – ШУ. Варна. 2006, 243 – 247 - 5

2006г. - Петров, Д. Транспортно – съобщителни връзки в Източното Средиземноморие и Близкия Изток през I хилядолетие пр. Хр. Във: Юбилейната конференция 50 годиниДИПКУ – Варна. Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекция през ХХI. Варна, 2006, II, 28 – 32 - 5

2005г. - Петров, Д. Тракийска селищна и пътна мрежа в Лудогорието V – I век пр.Хр. Във: Сборник Понятия, времена, промени. Историческо образование. ДИПКУ –ШУ.Варна, 2005, 260 - 262 - 5

2005г. - Петров, Д. Войната между римляни и готи в средата на III век и битката Абритус през 251 година. – Във: Сборник Тракия и околния свят. /Националнаконференция организирана от Шуменския музей и Нов български университет - /. МИФ 9. С 2005, 369 – 372 - 5

2003г. - Петров, Д. Характеристика на пътните съоръжения от римския кастел Абритус. – Във: Сборник История, общество и религия. Шумен, 2003, 44 – 49 - 5

2003г. - Петров, Д. Римският път Сексагинта Приста – Никополис ад Иструм. – Във: Сборник Епископ – Константинови четения, Шумен, 2003, 8, 339 - 341 - 5

2003г. - Петров, Д. Разпространение на християнството в римския кастел Абритус през късната античност IV – VI век. – Във: ИИМШ, 11, 2003, /Национална научнаконференция “Християнството в българската традиция”. Шумен 10 – 11 май /, 158 – 162 - 5

2002г. - Петров, Д. Римска пътна мрежа в Лудогорието. – Във: JUBILDEUS V. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева. КСИТСОИ – ИФ - СУ. С. 2002, 313 – 317 - 5

2001г. - Петров, Д. Мястото на Абритус в римската пътна мрежа от Североизточна България. – Във: Сборник Епископ - Константинови четения. Шумен, 2001, 4 – 5, 122 –127 - 5

1998г. - Петров, Д. Римският път Сескагинта Приста – Абритус. – Във: JUBILAEUS I. Юбилеен сборник в памет на акад. Д. Дечев. ИСИПТ – ИФ – СУ. С. 1998, 96 – 99 - 5

1998г. - Петров, Д. Римският път Дуросторум – Никополис ад Иструм. – Във: JUBILAEUS I. Юбилеен сборник в памет на акад. Д. Дечев. ИСИПТ – ИФ – СУ. С. 1998, 100 – 103 - 5

1997г. - Петров, Д. Състояние на проучванията на римската пътна мрежа в българските земи. – Във: Трудове на катедрите по История и Богословие. Шумен, 1997, I , 41 –59 - 5

Цитирания

2009г. - Петров, Д. Състояние на проучванията на римската пътна мрежа в българските земи. Сборник на катедрите по История и Богословие при ШУ. Шумен, 1997, 42 - 59. Цитирано в: Маджаров, М. Римски пътища в България. В. Търново, 2009, с. 25 и 61. - 11

2009г. - Петров, Д. Римският път Дуросторум - Никополис ад Иструм. Юбилеен сборник в чест на акад. Д. Дечев. С. 1998, 100 - 103. Цитирано в: Маджаров, М. Римски пътища в България. В. Търново, 2009, с. 25. - 11

2009г. - Петров, Д. Римският път Сексагинта Приста - Абритус. Юбилеен сборник в чест на акад. Д. Дечев. С. 1998, 96 - 99. Цитирано в: Маджаров, М. Римски пътища в България. В. Търново, 2009, с.25. - 11

2009г. - Петров, Д. Римска пътна мрежа в Лудогорието. Юбилеен сборник в чест на проф. М. Тачева. С. 2002, V, 313 - 317. Цитирано в: Маджаров, М. Римски пътища в България. 2009, с. 25. - 11

2009г. - Петров, Д. Римският път Сексагинта Приста - Никополис ад Иструм. Сборник Епископ Константинови четения, Шумен, 2003, 339 - 341. Цитирано в: Маджаров, М. Римски пътища в България. 2009, с. 25. - 11

2002г. - Петров, Д. Римският път Дуросторум - Никополис ад Иструм. - Юбилеен сборник в чест на акад. Д. Дечев. С. 1998, 100 - 103. Цитирано в: Иванов, Р. Дуросторум през епохата на принципата. Римски и ранновизантийски селища в България. С. 2002, II, с. 77. - 11

1998г. - Петров, Д. Римският път Дуросторум - Никополис ад Иструм - Юбилеен сборник в чест на акад. Д. Дечев. С. 1998, 100 - 103. Цитирано в: Дончева, И., В. Стойков. Сондажни проучвания в античната крепост "Ковачевско кале" през 1998 г. - Археология, 1999, кн. 1-2, с. 70. - 11