Ас. д-р Радостина Владкова Игликоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(966) "9 май 2016г. - присъдена образователна и научна степен "доктор" по Германски езици (съвременен английски език) - диплома № Д- 098/27.05.2016г. 2009 - 2013г. - задочен докторант по научна специалност Германски езици (съвременен английски език) към ШУ "Епископ Константин Преславски", научен ръководител проф. д-р Р. Тодорова 2007 - 2009 г. - Магистърска степен, специалност "Лингвистика и превод", ШУ "Епископ Константин Преславски" - с отличие 2003-2007 г. - Бакалавърска степен, специалност "Английска филология", ШУ "Епископ Константин Преславски" - с отличие" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(293) "2008-2010 г. - Учител по английски език в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Варна 2005-2008 г. - Учител по английски език в II ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Варна" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(495) "От м. септември 2010 г. заема длъжността редовен асистент по шифър 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература на XX век) към катедра "Английска филология", Факултет по хуманитарни науки в ШУ "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(98) "доктор по Германски езици (съвременен английски език)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1682) "Практически английски език (Written Practice, Translation, Reading Comprehension, Listening Comprehension and Conversation, EAP) - ОКС "бакалавър" (специалност "Английска филология"); ОКС "магистър" („Английска филология – Лингвистика и превод“, „Англицистика и масови комуникации”, „Английска филология – Езиково обслужване на туризма и бизнеса“ Специализиран превод - ОКС "бакалавър" (специалности "Приложна лингвистика - английски и руски език" и "Приложна лингвистика - английски и немски език"); ОКС "магистър" (практикум - „Английска филология – Лингвистика и превод“) История на английската литература - Средновековие (упражнения) Английски език - I чужд за специалности Журналистика, Връзки с обществеността и Туризъм Лингвистика на текста (упражнения) Стратегии за четене с разбиране (Reading Comprehension Strategies) История на американската литература (упражнения) Избираема дисциплина “ЕЗИКОВА ЕФЕКТИВНОСТ В КОМПЮТЪРНО-ОПОСРЕДСТВАНИЯ ДИСКУРС НА УЕБСАЙТОВЕТЕ”" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(527) "Преподавателска мобилност по програма Еразъм Плюс в University of Cordoba, Cordoba, Spain (Април 2016) - Faculty of Philosophy and Letters Преподавателска мобилност по програма Еразъм Плюс в University of Bucharest, Romania (Май 2017) Преподавателска мобилност по програма Еразъм Плюс в University of Cordoba, Cordoba, Spain (Октомври 2017) - Faculty of Education Sciences" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(644) "Компютърно-опосредстван анализ на дискурса (CMDA) Нови медии (Глобалната мрежа и Интернет) Информационна архитектура Контент дизайн Писане за Интернет и Глобалната мрежа Теория и практика на превода (устен и писмен) от английски на български и от български на английски език Лингвистика (съпоставителни изследвания) Анализ на дискурса Културология" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(4802) "2007 г. - квалификационен курс "Повишаване качеството на обучението по английски език /Европейска езикова рамка/" към Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - ДИПКУ Варна, Удостоверение № 0066/14.09.2007 г. 2007 г. - квалификационен курс "Мениджмънт в образованието" към фондация "Европартньори 2007", Сертификат МО 16396 Вн/ 01-03.12.2007 г. 2010 г. - посещение с цел повишаване на квалификацията и обмяна на опит в университета Айдън, Истанбул, Турция 2012 г. - посещение на Тракийски Университет, Одрин, Турция и участие в среща с ръководството на университета с цел обсъждане на бъдещо сътрудничество 2012 г. - курс на тема "Методически основи на научните изследвания" (Как се разработва докторска дисертация?) към Съюза на специалистите по качеството в България - ССКБ, Сертификат № NI 45 / 29.03.2012 г. 2013 г. - XX "Епископ-Константинови четения" - "Памет и спомен", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 2013 г. - 22nd Annual BETA-IATEFL Conference, Varna, Bulgaria 2014 г. - XXI "Епископ-Константинови четения" - "Контакти и конфликти", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" април 2016 г. - едноседмична преподавателска мобилност в Университета на Кордоба, гр. Кордоба, Испания май 2017 г. - едноседмична преподавателска мобилност в Университета на Букурещ, гр. Букурещ, Румъния октомври 2017 г. - едноседмична преподавателска мобилност в Университета на Кордоба, гр. Кордоба, Испания 2017 г. - придобит сертификат за владеене на руски език на ниво А2 по проект за повишаване на чуждоезиковата квалификаия на преподавателите в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (№ РД-08-94/06.02.2017) октомври 2017 г. - придобит сертификат за владеене на руски език на ниво B2 към Държавен институт "А. С. Пушкин" (сертификат № 003375) 2017 г. - Twelfth International Scientific Conference: “Knowledge Without Borders” March 30- April 2, 2017, Vrnjacka Banja, Serbia (конференция с импакт фактор) 2017 г. - 14th International Scientific Conference: "The Power of Knowledge"September 2017, Agia Triada, Greece (конференция с импакт фактор) 2017 г. - 1st FIPLV East European Regional Congress - 26th BETA-IATEFL Annual International Conference, 22-25 June, Varna, Bulgaria 2017 г. - Международная научно-практическая сессия "Русский язык в глобальном образовательном пространстве". Шумен, 23-24 Октомври 2017. 2017 г. - Научно-образователен семинар “Жаргонизация языка” организиран от Центъра по русистика към катедра “Руски език” на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 25 ноември 2017г. 2018 г. - придобит сертификат за владеене на руски език на ниво B1 по проект за повишаване на чуждоезиковата квалификаия на преподавателите в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (№ РД-08-157/09.02.2018) 2018 г. - Конференция “(Р)еволюцията в превода: машините и хората в ерата на невромашинния превод”. София, Дом на Европа, 29 ноември 2018 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(6717) "2009 г. - "Език и култура във всекидневното общуване" - проект на катедра Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", р-л доц. д-р Ю. Проданов 2010 г. - "Език, познание, комуникация" - проект на катедра Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова 2011 г. - „Комуникация и култура” - проект на катедра Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова 2011 г. - Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен (България) 2011 г. - Международна Конференция „Странстванията на текста”, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, 5-6 ноември 2011г., София (България) 2012 г. - Международна конференция "The Language of Medicine - from its Genesis to the Culture and Ethics of Communication", 2012г., University of Rijeka, Faculty of Medicine, 10-11 May 2012, Rijeka, Croatia. 2012 г. - „Съвременни аспекти в англицистиката” (РД-05-265/15.03.2012), проект на катедра "Английска филология", Факултет по хуманитарни науки, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова 2012 г. - Традиционни студентски филологически четения „Югозападен университет 2012” 2013 г. - "Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката" (РД-08-273/15.03.2013 г.), проект на катедра "Английска филология", Факултет по хуманитарни науки, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова 2013-2014 г. - Академичен наставник по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, финансиран с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2014 г. - "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014) - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2014 г., р-л доц. д-р Светлана Неделчева 2015 г. - Проект на катедра „Английска филология” към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – „Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода” (РД-08-324/13.03.2015 г.),ръководител доц. д-р Светлана Неделчева. 2016 г. - Проект на катедра „Английска филология” към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.) 2016 -2017 г. - Академичен наставник по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз 2017 г. - участие в проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"", №РД-08-94/06.02.2017. Сертификат за владеене на руски език на ниво А2. 2017 г. - Проект „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2017 г. - р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. №РД-08-118/ 06.02.2017) 2018 г. - участие в проект за повишаване на чуждоезиковата квалификаия на преподавателите в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (№ РД-08-157/09.02.2018) 2018 г. - Проект “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, № РД 08-153/ 09.02.2018 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева 2019 г. - Проект "Viewpoints and Perspectives in English Studies" на катедра "Английска филология" (№ РД-08-107/01.02.2019), р-л доц. д-р Ирина Иванова" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(1491) "2018 г. - научен ръководител на дипломант Олга Усатая, бакалавър по специалност "Английска филология" - тема на дипломната работа "Strategies and Techniques in the Translation of Movie Titles"(English-Bulgarian Comparative Study), защитена с отличен на 03.07.2018 2018 - 2019 г. - Курсов ръководител - I курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение 2017 - 2018 г. - Курсов ръководител - IV курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение 2016 - 2017 г. - Курсов ръководител - III курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение 2015 - 2016 г. - Курсов ръководител - II курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение 2014 - 2015 г. - Курсов ръководител - I курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение 2013 - 2014 г. - Курсов ръководител - IV курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(1899) "Съставител на изпитни материали за многокомпонентен изпит по английски за КСК - 2015г., 2017 г. Член на комисиите по провеждане и проверка на изпитите по ПАЕ - от 2010 г. Съставител на изпитни материали за многокомпонентен изпит по английски за КСК - 2012 г. Съставител на актуализация на Учебна програма и Комплект на студента по дисциплината "Специализиран превод - английски език" за специалности Приложна лингвистика - Английски и немски език и Английски и руски език - 2012 г. Съставител на актуализация на Учебна програма дисциплината "Практически английски език" за специалности Английска филология и Приложна лингвистика - Английски и немски език и Английски и руски език - 2012 г. Съставител на актуализация на Учебна програма по дисциплината "Първи чужд език - английски език" за специалности Журналистика и Връзки с обществеността - 2012 г. Съставителство и актуализация на учебна програма и комплект на студента за ИД "Езикова ефективност в компютърно-опосредствания дискурс на уебсайтовете" Член на комисията по присъждане на кредити - 2018-2019" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ас. д-р  Радостина Владкова Игликова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 054 830365 вътр.145

Email: radostina.iglikova@abv.bg, r.iglikova@shu.bg

Приемно време: Първа седмица -четвъртък 12.00-13.00; 17.00-18.00; Втора седмица - четвъртък 12.00-13.00; петък - 13.00 - 14.00

Завършен университет, специалност

9 май 2016г. - присъдена образователна и научна степен "доктор" по Германски езици (съвременен английски език) - диплома № Д- 098/27.05.2016г.

2009 - 2013г. - задочен докторант по научна специалност Германски езици (съвременен английски език) към ШУ "Епископ Константин Преславски", научен ръководител проф. д-р Р. Тодорова

2007 - 2009 г. - Магистърска степен, специалност "Лингвистика и превод", ШУ "Епископ Константин Преславски" - с отличие

2003-2007 г. - Бакалавърска степен, специалност "Английска филология", ШУ "Епископ Константин Преславски" - с отличие

Месторабота преди постъпване в ШУ

2008-2010 г. - Учител по английски език в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Варна

2005-2008 г. - Учител по английски език в II ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Варна

Заемани академични длъжности

От м. септември 2010 г. заема длъжността редовен асистент по шифър 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература на XX век) към катедра "Английска филология", Факултет по хуманитарни науки в ШУ "Епископ Константин Преславски"

Придобити научни степени

доктор по Германски езици (съвременен английски език)

Водени лекции и/или упражнения

Практически английски език (Written Practice, Translation, Reading Comprehension, Listening Comprehension and Conversation, EAP) - ОКС "бакалавър" (специалност "Английска филология"); ОКС "магистър" („Английска филология – Лингвистика и превод“, „Англицистика и масови комуникации”, „Английска филология – Езиково обслужване на туризма и бизнеса“

Специализиран превод - ОКС "бакалавър" (специалности "Приложна лингвистика - английски и руски език" и "Приложна лингвистика - английски и немски език"); ОКС "магистър" (практикум - „Английска филология – Лингвистика и превод“)

История на английската литература - Средновековие (упражнения)

Английски език - I чужд за специалности Журналистика, Връзки с обществеността и Туризъм

Лингвистика на текста (упражнения)

Стратегии за четене с разбиране (Reading Comprehension Strategies)

История на американската литература (упражнения)

Избираема дисциплина “ЕЗИКОВА ЕФЕКТИВНОСТ В КОМПЮТЪРНО-ОПОСРЕДСТВАНИЯ ДИСКУРС НА УЕБСАЙТОВЕТЕ”

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Преподавателска мобилност по програма Еразъм Плюс в University of Cordoba, Cordoba, Spain (Април 2016) - Faculty of Philosophy and Letters

Преподавателска мобилност по програма Еразъм Плюс в University of Bucharest, Romania (Май 2017)

Преподавателска мобилност по програма Еразъм Плюс в University of Cordoba, Cordoba, Spain (Октомври 2017) - Faculty of Education Sciences

Области на научни интереси

Компютърно-опосредстван анализ на дискурса (CMDA)

Нови медии (Глобалната мрежа и Интернет)

Информационна архитектура

Контент дизайн

Писане за Интернет и Глобалната мрежа

Теория и практика на превода (устен и писмен) от английски на български и от български на английски език

Лингвистика (съпоставителни изследвания)

Анализ на дискурса

Културология

Специализации

2007 г. - квалификационен курс "Повишаване качеството на обучението по английски език /Европейска езикова рамка/" към Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - ДИПКУ Варна, Удостоверение № 0066/14.09.2007 г.

2007 г. - квалификационен курс "Мениджмънт в образованието" към фондация "Европартньори 2007", Сертификат МО 16396 Вн/ 01-03.12.2007 г.

2010 г. - посещение с цел повишаване на квалификацията и обмяна на опит в университета Айдън, Истанбул, Турция

2012 г. - посещение на Тракийски Университет, Одрин, Турция и участие в среща с ръководството на университета с цел обсъждане на бъдещо сътрудничество

2012 г. - курс на тема "Методически основи на научните изследвания" (Как се разработва докторска дисертация?) към Съюза на специалистите по качеството в България - ССКБ, Сертификат № NI 45 / 29.03.2012 г.

2013 г. - XX "Епископ-Константинови четения" - "Памет и спомен", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

2013 г. - 22nd Annual BETA-IATEFL Conference, Varna, Bulgaria

2014 г. - XXI "Епископ-Константинови четения" - "Контакти и конфликти", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

април 2016 г. - едноседмична преподавателска мобилност в Университета на Кордоба, гр. Кордоба, Испания

май 2017 г. - едноседмична преподавателска мобилност в Университета на Букурещ, гр. Букурещ, Румъния

октомври 2017 г. - едноседмична преподавателска мобилност в Университета на Кордоба, гр. Кордоба, Испания

2017 г. - придобит сертификат за владеене на руски език на ниво А2 по проект за повишаване на чуждоезиковата квалификаия на преподавателите в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (№ РД-08-94/06.02.2017)

октомври 2017 г. - придобит сертификат за владеене на руски език на ниво B2 към Държавен институт "А. С. Пушкин" (сертификат № 003375)

2017 г. - Twelfth International Scientific Conference: “Knowledge Without Borders” March 30- April 2, 2017, Vrnjacka Banja, Serbia (конференция с импакт фактор)

2017 г. - 14th International Scientific Conference: "The Power of Knowledge"September 2017, Agia Triada, Greece (конференция с импакт фактор)

2017 г. - 1st FIPLV East European Regional Congress - 26th BETA-IATEFL Annual International Conference, 22-25 June, Varna, Bulgaria

2017 г. - Международная научно-практическая сессия "Русский язык в глобальном образовательном пространстве". Шумен, 23-24 Октомври 2017.

2017 г. - Научно-образователен семинар “Жаргонизация языка” организиран от Центъра по русистика към катедра “Руски език” на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 25 ноември 2017г.

2018 г. - придобит сертификат за владеене на руски език на ниво B1 по проект за повишаване на чуждоезиковата квалификаия на преподавателите в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (№ РД-08-157/09.02.2018)

2018 г. - Конференция “(Р)еволюцията в превода: машините и хората в ерата на невромашинния превод”. София, Дом на Европа, 29 ноември 2018 г.

Участия в международни и национални научни проекти

2009 г. - "Език и култура във всекидневното общуване" - проект на катедра Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", р-л доц. д-р Ю. Проданов

2010 г. - "Език, познание, комуникация" - проект на катедра Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова

2011 г. - „Комуникация и култура” - проект на катедра Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова

2011 г. - Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен (България)

2011 г. - Международна Конференция „Странстванията на текста”, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, 5-6 ноември 2011г., София (България)

2012 г. - Международна конференция "The Language of Medicine - from its Genesis to the Culture and Ethics of Communication", 2012г., University of Rijeka, Faculty of Medicine, 10-11 May 2012, Rijeka, Croatia.

2012 г. - „Съвременни аспекти в англицистиката” (РД-05-265/15.03.2012), проект на катедра "Английска филология", Факултет по хуманитарни науки, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова

2012 г. - Традиционни студентски филологически четения „Югозападен университет 2012”

2013 г. - "Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката" (РД-08-273/15.03.2013 г.), проект на катедра "Английска филология", Факултет по хуманитарни науки, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова

2013-2014 г. - Академичен наставник по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, финансиран с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

2014 г. - "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014) - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2014 г., р-л доц. д-р Светлана Неделчева

2015 г. - Проект на катедра „Английска филология” към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – „Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода” (РД-08-324/13.03.2015 г.),ръководител доц. д-р Светлана Неделчева.

2016 г. - Проект на катедра „Английска филология” към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.)

2016 -2017 г. - Академичен наставник по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

2017 г. - участие в проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"", №РД-08-94/06.02.2017. Сертификат за владеене на руски език на ниво А2.

2017 г. - Проект „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2017 г. - р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. №РД-08-118/ 06.02.2017)

2018 г. - участие в проект за повишаване на чуждоезиковата квалификаия на преподавателите в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (№ РД-08-157/09.02.2018)

2018 г. - Проект “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, № РД 08-153/ 09.02.2018 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

2019 г. - Проект "Viewpoints and Perspectives in English Studies" на катедра "Английска филология" (№ РД-08-107/01.02.2019), р-л доц. д-р Ирина Иванова

Заемани ръководни позиции

2018 г. - научен ръководител на дипломант Олга Усатая, бакалавър по специалност "Английска филология" - тема на дипломната работа "Strategies and Techniques in the Translation of Movie Titles"(English-Bulgarian Comparative Study), защитена с отличен на 03.07.2018

2018 - 2019 г. - Курсов ръководител - I курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение

2017 - 2018 г. - Курсов ръководител - IV курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение

2016 - 2017 г. - Курсов ръководител - III курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение

2015 - 2016 г. - Курсов ръководител - II курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение

2014 - 2015 г. - Курсов ръководител - I курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение

2013 - 2014 г. - Курсов ръководител - IV курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение

Организационна дейност

Съставител на изпитни материали за многокомпонентен изпит по английски за КСК - 2015г., 2017 г.

Член на комисиите по провеждане и проверка на изпитите по ПАЕ - от 2010 г.

Съставител на изпитни материали за многокомпонентен изпит по английски за КСК - 2012 г.

Съставител на актуализация на Учебна програма и Комплект на студента по дисциплината "Специализиран превод - английски език" за специалности Приложна лингвистика - Английски и немски език и Английски и руски език - 2012 г.

Съставител на актуализация на Учебна програма дисциплината "Практически английски език" за специалности Английска филология и Приложна лингвистика - Английски и немски език и Английски и руски език - 2012 г.

Съставител на актуализация на Учебна програма по дисциплината "Първи чужд език - английски език" за специалности Журналистика и Връзки с обществеността - 2012 г.

Съставителство и актуализация на учебна програма и комплект на студента за ИД "Езикова ефективност в компютърно-опосредствания дискурс на уебсайтовете"

Член на комисията по присъждане на кредити - 2018-2019

Дисертации

2016г. - "Ways of Achieving Efficiency in Women`s E-magazine Discourse (English - Bulgarian study)" - 1

Учебни помагала

2015г. - 120 български и английски текста за превод. Издателство „Асеневци трейд ” ЕООД 2015 - 7

2011г. - 120 български и английски текста за превод. Издателство „Фабер” 2011 - 7

Статии

2018г. - Iglikova R. “Efficiency and Headline Patterns on the Cosmopolitan Bulgaria Website”. In: Kambovski V. et al. (eds.). KNOWLEDGE – International Journal. Vol. 23.5, May, 2018. GRAFOPROM – Bitola. 1473-1478. IF 1.322 (2016) - 4

2018г. - THE EVOLUTION OF THE HEADLINE - FROM PRINT TO PATTERNS AND VIRALITY (AN OVERVIEW OF RESEARCH IN ENGLISH AND BULGARIAN). In: Todorova et al. (eds.). Trends and Intersections in Media Studies, Linguistics and FLT - Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume 4. Asenevtsi, 2018. 55-69. IF 3.363 (2016), 4.163 (2017), 4.685 (SIF 2018) - 4

2017г. - Todorova, K. “Education in the Doctoral Program in Informatics through the Prism of the PhD Students “ - превод на английски от Радостина Игликова. In: Journal Of Scientific And Applied Research, Volume 12, 2017. 60-65. - 4

2017г. - Iglikova R. “Headline Patterns in Viral Web Content - English-Bulgarian Comparative Case Study”. In: Todorova et al. (eds.). Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. – Series in Linguistics, Culture and FLT, issue 2. Assenevtsi, 2017. 71-84. - 4

2017г. - Iglikova R. “ When Vocabulary is not the Problem: Student Translations of Terry Pratchett`S Soul Music (Case Study)”. In: Kambovski V. et al. (eds.). KNOWLEDGE International Journal Scientific papers. Vol. 16.3 Skopje: GRAFOPROM – Bitola, 2017. 1221-1226. ISSN 1857-923X. (Global IF 1.023) - 4

2017г. - Iglikova R. “Efficiency and Headline Patterns on the Cosmopolitan United States Website”. In: Kambovski V. et al. (eds.). KNOWLEDGE – International Journal. Vol. 19.3, September, 2017. GRAFOPROM – Bitola. 1295-1300. IF 1.322 (2016) - 4

2017г. - Iglikova, R. "The Pursuit of Efficiency in the Era of the Text Born Digital". In: Bros, K., Kowalski, G. (eds.) "Discourse Studies - Ways and Crossroads" - Studies in Language, Culture and Society, vol 11, 2017. Peter Lang GmbH - Frankfurt am Main. 63-78. - 4

2017г. - Todorova, K. “The Education in Economics at Shumen University at the Intersection between Employers and Students “- превод на английски от Радостина Игликова. In: Journal Of Scientific And Applied Research, Volume 12, 2017. 66-73. - 4

2016г. - Iglikova, R. “Challenge Accepted: Employing Reading Comprehension Strategies in Training Your Brain into Becoming a Better Reader”. In Todorova et al. (eds.). “Challenges in English teaching and research”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 1. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2016. 108-116. IF: 3.363 (SJIF 2016) - 4

2016г. - “What`s Your Number? - Numeral Preference in Viral Headlines from 3 Websites”. В: Любословие, №16. УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен 2016: 203-211. - 4

2015г. - “The Regulative Principle of Efficiency and Web Content”. In: The Global and the Local: Current Trends in English Studies and Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen. 2015: 57-62. - 4

2014г. - ‘I Never Seem to Get It Right’: Bulgarian University Students and the Challenge of Translation. В: Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание. УИ „Епископ К. Преславски“, Шумен 2014: 45-50. - 4

2013г. - "The (In)translatability of Wordplay and the Loss of Humorous Еffect in the Bulgarian Translation of Terry Pratchett`s Soul Music". In: Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Eds. Pancheva, E., Stamenov C. Pipeva, M., Niagolov, G. Sofia University Press 2013. pp.356-363. - 4

2013г. - "Някои проблеми на съпоставителните изследвания върху ефективността на текстове от електронния дискурс". In: Nedelcheva, S., D. Cheshmedzhieva-Stoycheva (eds.). Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. English Department. Konstantin Preslavsky University Press. 2013. pp.70-74 - 4

2013г. - "Let`s Talk Health - the Textual Efficiency of the Discourse of Healthcare Articles in Online Women`s Magazines Cosmopolitan (a comparative study)" в Jahr, №7, vol.4. 2013: 513-523. - 4

2012г. - "Language Ideologies, Communication and the New “Deficit Model” – The Image of Men in the Discourse of Self-Help Texts" в И. Савова, В. Попова (ред.). 40 години Шуменски университет 1971 - 2011. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен: 487-492. - 4

2012г. - "Efficiency in the Discourse of Relationship Articles From the American and the Bulgarian Online Editions of the Cosmopolitan Women`s Magazine - A Comparative Study". In: Current Trends in the Study of English. Konstantin Preslavsky University Press 2012. pp. 64-75. - 4

2011г. - "Sexism and Stereotyping in Self-Help Books"; Епископ-Константинови четения , 17 брой, Шумен (България) - 4

2010г. - "Orders of Informativity in DIESEL Advertisements". В: "Език, познание, комуникация". Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". с. 80-87. - 4

2010г. - "Advertising Strategies and Youth Culture", в "Език, култура, идентичност", Шумен 2010. с. 29-35. - 4

Доклади

2019г. - Usataya O., R. Iglikova. "Strategies and Techniques in the Translation of Movie Titles (English-Russian comparative case study)". In: Viewpoints and Perspectives in English Studies. Series in Linguistics, Culture and FLT, issues 5 & 6, 2019 (под печат) - 5

2015г. - "The Pursuit of Efficiency in the Era of the Text “Born Digital”" - GLOBE 2015: EAST – WEST EUROPEAN FORUM ON DISCOURSE. Talking ‘discourse’ in European linguistics: past, present and future (Warsaw, 14 – 16 May 2015) - 5

2014г. - Iglikova, R. “The Challenge and the Initiation: Bulgarian University Students versus Specialized Translation”. XXI Епископ-Константинови четения „Контакти и конфликти“. 2014 - 5

2013г. - "Patterns of Involvement and Detachment - Trade-offs between Efficiency and Effectiveness in Online Editions of Cosmopolitan Magazine (An English-Bulgarian Comparative Study)". XX "Епископ-Константинови четения" - "Памет и спомен", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - 5

2012г. - "Self-help Literature and the Discourse of “Now” – Textual Efficiency in Online Editions of Cosmopolitan Women`s Magazines (an English-Bulgarian Comparative Study)". Традиционни студентски филологически четения „Югозападен университет 2012” - 5

Други публикации

2014г. - „Жребият“ (Шърли Джаксън). Превод на художествена творба. In: Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen. 2014: 185-193. - 12

Програма по ИД "Езикова ефективност в дискурса на уебсайтовете"


IV АЕРЕ - Специализиран превод - Текущи оценки
Тест за поставяне на текуща оценка по дисциплината "Специализиран превод - английски/български език" Специалност "Приложна лингвистика - английски и руски език"


IV АЕНЕ - Специализиран превод - Текущи оценки
Тест за поставяне на текуща оценка по дисциплината "Специализиран превод - английски/български език" Специалност "Приложна лингвистика - английски и немски език"


Допълнение - IV АЕНЕ - Специализиран превод - Текущи оценки
Допълнение - Тест за поставяне на текуща оценка по дисциплината "Специализиран превод - английски/български език" Специалност "Приложна лингвистика - английски и руски език"


Презентация докторска дисертация
Докторска дисертация на тема "Ways of Achieving Efficiency in Women`s e-magazine Discourse (English-Bulgarian study)"


Reading comprehension strategies
Презентация на тема "Reading Comprehension Strategies: How to Train Your Brain into Becoming a Better Reader"