Гл. ас. д-р Деяна Вълчева Пеневаабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(335) "Висшето си образование завършва в ШУ “ Еп. Константин Преславски” през 1999г., специалност английска филология. От 01. ноември.2002г. е редовен асистент по практически английски език в ШУ." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(230) "През периода септември 1999 – ноември 2002г. учител по английски език в Хуманитарна гимназия “ Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(67) "асистент /2002г./ главен асистент /2007г./" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(22) "доктор /2015г./" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(788) "Упражнения по практическа английска граматика, превод, четене с разбиране в специалност Приложна лингвистика (английски и руски/немски език) в бакалаварска степен. Писане в специалност Английска филология; Лекции и упражнения по фонетика; Избираема дисциплина 'Речевите актове в английски и български език - граматика и прагматика' Екскурзоводска практика в магистърска програма ЕОТБ (езиково обслужване на бизнеса и туризма)." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(670) "Едноседмична преподавателска мобилност по програма Еразъм в Университет Айдън, Истанбул, Турция. Период от 13.05.2012 – 19.05.2012. Цел: изнасяне на лекции пред бакалаври и магистри, работни срещи с колеги. HIgher Institute of Education, Fafe, Portugal (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Pedagogy /English and Portuguese/; May 2016. Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Budapest, Hungary(for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students, May 2017." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(264) "Научните и интереси са в областта на приложната лингвистика и речевите актове.Начини за изразяване на извинение в английския и българския език." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(5346) "Национален проект на ШУ: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л доц. д-р Юрий Проданов. Национален проект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. Национален проект на ШУ: Комуникация и култура (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. Национален проект на ШУ: „Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план“, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ Университетски проект „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката” (РД-08-273/15.03.2013), катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л: доц. д-р Теменужка Минкова Сеизова-Нанкова. Университетски проект „Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ. Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014) 2015 "Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ Участие като обучител в курс по английски език за университетски преподаватели по прoект за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” N РД-08-311/13.03.2015г. Р-л доц. д-р Снежана Бойчева. ШУ. Проект „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.) Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-065/ 1.02.2016, р-л доц. д-р Снежана Бойчева (преподавател по английски език, ниво B1) Проект № G05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд 2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева. 2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (ръководене на курс по английски език - ниво B1+); 2017 Проект на ШУ по системата за мониторинг на качеството на образованието РД-08-95/06.02.2017г. 2018г. Проект N РД 08-153/9.02.2018 „ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ И ТЕНДЕНЦИИ В ЛИНГВИСТИКАТА, КУЛТУРАТА И ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК“ на катедрата по Английска филология с р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД - 08-157/09.02.2018, р-л доц. д.ф.н. С. Бойчева." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(1027) "Курсов ръководител на студентите от специалност Приложна лингвистика (английски и немски; английски и руски език) Отговаря за качеството на обучение в катедра по Английска филология. Участие в организационния състав на различни конференции Участие в работата по акредитацията на университета, по САНК и нормативните документи на ниво катедра и факултет Участие в постоянната комисия по КСК във ФХН Участие в одиторски комисии на равнище университет Участие в провеждането, подготовката и проверката на кандидат-студентски изпити на бакалаври и магистри" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(153) "Членство в Лаборатория по приложна лингвистика към Факултета по хуманиратни науки." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Деяна Вълчева Пенева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 054 830365 вътр.144

Email: d.peneva@shu.bg

Приемно време: първа и втора седмица - сряда -12-14 ч.;

Завършен университет, специалност

Висшето си образование завършва в ШУ “ Еп. Константин Преславски” през 1999г., специалност английска филология. От 01. ноември.2002г. е редовен асистент по практически английски език в ШУ.

Месторабота преди постъпване в ШУ

През периода септември 1999 – ноември 2002г. учител по английски език в Хуманитарна гимназия “ Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен.

Заемани академични длъжности

асистент /2002г./

главен асистент /2007г./

Придобити научни степени

доктор /2015г./

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по практическа английска граматика, превод, четене с разбиране в специалност Приложна лингвистика (английски и руски/немски език) в бакалаварска степен.

Писане в специалност Английска филология;

Лекции и упражнения по фонетика;

Избираема дисциплина 'Речевите актове в английски и български език - граматика и прагматика'

Екскурзоводска практика в магистърска програма ЕОТБ (езиково обслужване на бизнеса и туризма).

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Едноседмична преподавателска мобилност по програма Еразъм в Университет Айдън, Истанбул, Турция. Период от 13.05.2012 – 19.05.2012. Цел: изнасяне на лекции пред бакалаври и магистри, работни срещи с колеги.

HIgher Institute of Education, Fafe, Portugal (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Pedagogy /English and Portuguese/; May 2016.

Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Budapest, Hungary(for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students, May 2017.

Области на научни интереси

Научните и интереси са в областта на приложната лингвистика и речевите актове.Начини за изразяване на извинение в английския и българския език.

Участия в международни и национални научни проекти

Национален проект на ШУ: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л доц. д-р Юрий Проданов.

Национален проект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

Национален проект на ШУ: Комуникация и култура (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

Национален проект на ШУ: „Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план“, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“

Университетски проект „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката” (РД-08-273/15.03.2013), катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л: доц. д-р Теменужка Минкова Сеизова-Нанкова.

Университетски проект „Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ.

Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

2015 "Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

Участие като обучител в курс по английски език за университетски преподаватели по прoект за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” N РД-08-311/13.03.2015г. Р-л доц. д-р Снежана Бойчева. ШУ.

Проект „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.)

Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-065/ 1.02.2016, р-л доц. д-р Снежана Бойчева (преподавател по английски език, ниво B1)

Проект № G05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд

2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (ръководене на курс по английски език - ниво B1+);

2017 Проект на ШУ по системата за мониторинг на качеството на образованието РД-08-95/06.02.2017г.

2018г. Проект N РД 08-153/9.02.2018 „ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ И ТЕНДЕНЦИИ В ЛИНГВИСТИКАТА, КУЛТУРАТА И ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК“ на катедрата по Английска филология с р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД - 08-157/09.02.2018, р-л доц. д.ф.н. С. Бойчева.

Организационна дейност

Курсов ръководител на студентите от специалност Приложна лингвистика (английски и немски; английски и руски език)

Отговаря за качеството на обучение в катедра по Английска филология.

Участие в организационния състав на различни конференции

Участие в работата по акредитацията на университета, по САНК и нормативните документи на ниво катедра и факултет

Участие в постоянната комисия по КСК във ФХН

Участие в одиторски комисии на равнище университет

Участие в провеждането, подготовката и проверката на кандидат-студентски изпити на бакалаври и магистри

Членства в научни организации

Членство в Лаборатория по приложна лингвистика към Факултета по хуманиратни науки.

Дисертации

2015г. - 2015 - Пенева Д. "Речевият акт извинение от носители на българския език, изучаващи английски". Дисертация за образователната и научна степен "доктор", докторска програма: Германски езици /съвременен английски език/; професионално направление: 2.1. Филология; област на висше образование: 2. Хуманитарни науки. Научен ръководител доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. ШУ "Епископ К. Преславски": Шумен - 1

2015г. - 2015 - Пенева Д. "Речевият акт извинение от носители на българския език, изучаващи английски". Автореферат към дисертация за образователната и научна степен "доктор", докторска програма: Германски езици /съвременен английски език/; професионално направление: 2.1. Филология; област на висше образование: 2. Хуманитарни науки. Научен ръководител доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. ШУ "Епископ К. Преславски": Шумен - 1

Учебни помагала

2015г. - 2015г. - Тодорова, Р., Т. Сеизова-Нанкова (ред.) „120 български и английски текста за превод” (второ издание). Асеневци трейд ЕООД, 2015. ISBN: 978-954-8898-58-4. (в колектив) - 7

2011г. - Сеизова-Нанкова, Т., Р. Тодорова (ред.) „120 български и английски текста за превод”. Фабер, 2011. ISBN: 978-954-400-593-1. (издание на катедра „Английска филология“) - 7

2004г. - Сборник “ Примерни тестове по английски език за кандидат-студенти”, Шумен, 2004. В съавторство с Аглика Добрева и Мирослава Цветкова - 7

Статии

2019г. - Peneva D. A corpus-based study on the prepositional phrases in legal vocabulary in English and Bulgarian. XXth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.29-31.03.2019. Vrnjacka Banja, Serbia. In: KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers Vol. 30.5; ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X; GIF 1.822 (2017). 1101-1106. - 4

2018г. - Peneva D. Modality markers in the speech acts of assurance in English and Bulgarian spoken discourse. XVIth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.16-18.03.2018. Vrnjacka Banja, Serbia. In: International Journal, Vol 22.6 ISSN ISSN 2545-4439, Impact Factor 1.322. 1533-1539. - 4

2018г. - Peneva D. On the Interpretation of Speech acts of negation in English and Bulgarian Spoken discourse. In: Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume – 3, 2018 “Trends and Intersections in Media Studies, Linguistics and FLT”. ISSN 2534-952X Scientific Journal Impact Factor 3.363 (2016), 4.163 (2017), 4.685 (SIF 2018). 63-72. - 4

2018г. - Peneva D. A methodological approach in the comparative analysis of speech act patterns. In: Lyuboslovie. Symbols. Faculty of Humanities. Konstantin Preslavsky Publishing House, 2018 ISSN 1314-6033. 252-266. RINZ. - 4

2017г. - The notions of proposition and felicity conditions in developing foreign language pragmatic competence. Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia. In: International Journal, Vol 16.3. ISSN 1857 – 923X, Impact Factor 1.023. 1233-1239. - 4

2017г. - The Use of Commissive Speech acts in English and Bulgarian and their Politeness Implication. Crossing borders and bridging gaps in English language teaching and researchStudies in Linguistics, Culture and FLT. Vol 2-2017. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017. ISSN 2534-952X. 229-240. SJIF 2017 = 4.163 - 4

2016г. - Peneva D. Ways of Expressing apologies in English and Bulgarian Sports Discourse. Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) /отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн.и мас. коммуникаций», 2016. 253-255 с. ISSN 2312-0274. RINZ. - 4

2016г. - Peneva D. “Pedagogical Challenges in Teaching Remedial Apologies to Learners of English as a Foreign Language”. In Todorova et al. (eds.). “Challenges in English teaching and research”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 1. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2016. 117-124. IF: 3.363 (SJIF 2016) - 4

2015г. - А gender-based approach of apology speech acts in British and Bulgarian TV series. Сборник на катедрата по Английска филология „Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода”. Университетско издателство. 2015. 24-33. ISBN 978-619-201-064-5 - 4

2015г. - Перформативният глагол EXCUSE в продукцията на българи, изучаващи английски: Количествен анализ. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=196 - 4

2015г. - Syntactic, lexical-semantic and pragmatic analysis of the performative verb apologize used by Bulgarian learners of English. 4th International Congress on early prevention in Children with Verbal Communication Disorders. September 5-7, 2014.Varna, Bulgaria. ISBN 978-619-201-002-7.Konstantin Preslavsky University Press. 66-71.2015 - 4

2015г. - Asking for forgiveness - a way of expressing apology in native speakers and Bulgarian learners of English. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том I . Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, 412 - 422.ISSN 2367-8348 - 4

2014г. - Linguistic realization of the performative apologetic verb regret. Сборник “Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание “ на Катедрата по английска филология (ФХН) на Шуменския университет. 2014. 88-97. ISBN 978-954-577-996-1 - 4

2014г. - Predicative-adjective sorry – form, function, meaning and usage. Сборник “ЕЗИК И КОМУНИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА СФЕРА“ на Катедрата по немска филология и ЧЕО (ФХН). ISBN 978-954-577-982-4. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014. 89-95. - 4

2013г. - Purposes and prosodic manifestation of the apology speech event. Konstantin Preslavskiy annual proceedings. Volume 19. Shumen University, 2013. 191-199. - 4

2013г. - Peneva D. The speech act of apology in spoken verbal communication. SPEECH AND LANGUAGE 2013 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, 25-26 October, 2-13. 118-125. ISBN 978-86-81879-45-0 (IEFPS). COBISS.SR-ID 203784972 - 4

2013г. - Quantitative and Qualitative Analysis of the Apology Speech Act „Sorry”. В сборник на катедра Английска филология "Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity". Konstantin Preslavsky University Press. 2013. 29-42. - 4

2012г. - Моделите на реализация на речевия акт извинение в английски и български език. Епископ Константинови четения. Шуменски университет, 2012. 118-125. - 4

2012г. - Speech situation, speech event and speech act in the domain of apology speech act pragmatics. Shumen University. English Department, 2012. 22-32. - 4

2010г. - What counts as a genuine apology. Юбилейна научна конференция на катедра Английска филология Език, култура, идентичност, Шуменски Университет, 2010.с.30-36 - 4

2010г. - Some Practical Ways for Making an Apology” – Кръгла маса на катедра Английска филология на тема „Език, познание, комуникация”. В Език, познание, комуникация.УИ „Епископ К. Преславски: Шумен, 2010. 29-37 - 4

2010г. - Demonstrating Spoken Language Skills with Applied Linguistics Students. Юбилейна международна научна конференция Световната криза и икономичeското развитие,Икономически университет, Варна, 2010,Том 4. с.335-341 - 4

2009г. - Емоцията в начините за изразяване на извинение в английския и българския език е: Отговорността пред езика. книга 2. 2009. Шумен: Унив. издателство “Епископ Константин Преславски”. 254-263 - 4

2009г. - Problems and challenges in teaching English with Applied Linguistics students.Варна, 2009 (Икономически университет, Варна, Владеенето на чужд език – условие зауспешен бизнес, 50-55) - 4

2005г. - The Ability to Perform Speech Acts. Ways of Expressing Apologies. The VIIIth International Conference of Cognitive Modeling in Linguistics. Varna. 2005. p. 212-220 - 4

2005г. - Teaching English to Adults. Motivation and barriers. Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век. Сборник отюбилейната научна конференция. Варна. 2005, стр. 262-266 - 4

2004г. - The Level of Politeness in Different Types of Requests. Annual Conference of Konstantin Preslavsky University in Shumen. Postgraduate students. 2004. p. 144-155 ( Всъавторство със С. Мустан) - 4

2004г. - Characterising Polite Behaviour. Personal Assessment. Annual Proceedings of Technical University in Varna. 2004. p.266- - 4

2004г. - Towards a Cognitive Approach to Politeness. Annual Proceedings of Technical University in Varna. 2004. p.298-305 - 4

2003г. - Politeness Strategies Used in Requests. A Goal-directed Model. Annual Proceedings of Technical University in Varna. Varna. 2003. p. 212-221 - 4

Цитирания

2019г. - Peneva D. Modality markers in the speech acts of assurance in English and Bulgarian spoken discourse. XVIth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.16-18.03.2018. Vrnjacka Banja, Serbia. In: International Journal, Vol 22.6 ISSN 2545-4439, Impact Factor 1.322. 1533-1539. Цитирано в: Alexandrova A. From Watergate to Bremain: Forming name-based neologisms from already existing ones. XXth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.29-31.03.2019. Vrnjacka Banja, Serbia. In: KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers Vol. 30.5; ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X; GIF 1.822 (2017). 1161-1166. - 11

2018г. - Peneva D. The Use of Commissive Speech Acts in English and Bulgarian and their Politeness Implication. Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol 2-2017. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017. ISSN 2534-952X. 229-240. Цитирано в: Tsvetkova M. The language of the digital age. XVIth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.16-18.03.2018. Vrnjacka Banja, Serbia. In: International Journal, Vol 22.6 ISSN ISSN 2545-4439, Impact Factor 1.322. 1545-1551. - 11

2018г. - Peneva D. “Pedagogical Challenges in Teaching Remedial Apologies to Learners of English as a Foreign Language”. In Todorova et al. (eds.). “Challenges in English teaching and research”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 1. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2016. 117-124. IF: 3.363 (SJIF 2016). Цитирано в: Ivanova I. Teachers’ perceptions of the role of pragmatics in the EFL classroom. Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume – 3, 2018 “Trends and Intersections in Media Studies, Linguistics and FLT”. ISSN 2534-952X Scientific Journal Impact Factor 3.363 (2016), 4.163 (2017), 4.685 (SIF 2018). 27-44. - 11

2017г. - Peneva D. Quantitative and Qualitative Analysis of the Apology Speech Act Sorry. – In: Todorova (eds.). Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. Series in Linguistics, Culture and FLT. Konstantin Preslavsky University Press. Shumen. 2013: 29-42. Цитирано в: Tsvetkova, M. The Non-linguistic Context – a Bridge to Linguistic Items and Phenomena. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol 2-2017. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017. 219-228. SJIF 2017 = 4.163 - 11