Доц. д-р Ася Лазарова Атанасоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(5) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(340) "2003-2005 Магистър по Публична администрация Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методи" 1996-2001 Магистър по Български език и история ШУ“Епископ Константин Преславски”" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(50) "2009 - асистент 2017 г. – доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(103) "2009 - доктор по Нова и най-нова обща история 2017 г. – доцент" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(154) "История на Русия - лекции и упражнения Съвременна обща история - лекции и упражнения" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(79) "Политическа история на Русия кр. XIX - н. XX век" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Ася Лазарова Атанасова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054 830495 вътр.175

Email: asya_atanasova@abv.bg, a.atanasova@shu.bg

Приемно време: Първа седмица: вторник от 13 до 15 ч.; Втора седмича: четвъртък от 12 до 14 ч. до 15 ч. ица: сряда от 13 до 15 ч.

Завършен университет, специалност

2003-2005 Магистър по Публична администрация Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методи"

1996-2001 Магистър по Български език и история ШУ“Епископ Константин Преславски”

Заемани академични длъжности

2009 - асистент

2017 г. – доцент

Придобити научни степени

2009 - доктор по Нова и най-нова обща история

2017 г. – доцент

Водени лекции и/или упражнения

История на Русия - лекции и упражнения

Съвременна обща история - лекции и упражнения

Области на научни интереси

Политическа история на Русия кр. XIX - н. XX век

Дисертации

2012г. - Развитие и обособяване на меншевизма в Руската социалдемократическа работническа партия (1903-1907) - 1

Монографии

2017г. - Атанасова, А. Меншевизмът 1917 година: пропуснатите възможности. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2017. ISBN 978-619-201-168-0 - 2

2015г. - Атанасова, А. Меншевизмът - зараждане на руската социалдемокрация. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен. ISBN 978-619-201-021-8 - 2

Учебни помагала

2017г. - Атанасова, А. Революциите в Русия. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2017. ISBN 978-619-201-150-5 - 7

2014г. - 1. Атанасова, А. Вътрешна политика на Русия края на XIX – началото на XX век. ISBN 978-954-577-951-0 http://cdo.shu.bg/file.php/7096/modul_IR.pdf - 7

Студии

2016г. - Атанасова, А. 1905, 1917. Две години, две революции и един преврат. - Любословие, № 16, 2016, 105-131. - 3

2014г. - Атанасова, А. Меньшевизм - выход за национальные рамки. - В: Казачья государственность: исторические, правовые и културные аспекты. Сборник статей 2-й международной электронной конференции. Краснодар, 2014, 106-115. - 3

2013г. - Атанасова, А. Ираклий Церетели - за поражението на демокрацията в Русия. - В: История, година XXI, книжка 3. София, 2013, 219-238. - 3

2012г. - Атанасова, А. Пропуснатата възможност. Меншевиките в 1917година. – В: Русия в отраженията на историята. Сборник в памет на проф. Емил Михайлов, София, 2012, 209-228. - 3

2011г. - Атанасова, А. Юлий Осипович Мартов против болшевизма. - В: Общности и идентичности в европейското пространство. Шумен, 2011, 129-179 - 3

2011г. - Атанасова, А. Конституционни възгледи на руската емиграция от 20-те години на XX век. - В: Сп. Анамнеза, Год. VI, 2011, 135-158 - 3

2008г. - Атанасова, А. Развитие и обособяване на меншевизма в Руската социалдемократическа работническа партия (1903-1907). Автореферат, С., 2008. - 3

Статии

2018г. - Атанасова, А. Меншевизмът преди и след Втората световна война. – Във: Втората световна война 70 години по-късно. УИ "Св. Климент Охридски", С., 2018, 257 – 276. - 4

2018г. - Атанасова, А. Предвестниците на Октомври. – В: 100 години Октомврийска революция – реалности и историческа памет. УИ, ВТУ, 2018, 85–100. - 4

2016г. - Атанасова, А. Руските революции през погледа на Николай Бердяев. – История, № 5, 2016, 526–548. - 4

2016г. - Атанасова, А. 1917 година – Русия пред избор. – В: Алманах Via Evrasia, 2016, 5. Скок в бъдещето: голяма Евразия или голяма Европа? Сборник в памет на проф. Христина Мирчева. http://www.viaevrasia.com/documents/30.%20ASYA%20ATANASOVA,%20VIA%20EVRASIA,%202016,%205.pdf - 4

2015г. - Атанасова, А. Възгледите на Пьотр Бицилли за социализма. Четвърта национална конференция Пътуване към България. България в европейската култура, наука, образование, религия. Шумен, 2015, 135 - 147. - 4

2015г. - Атанасова, А. "На бунището на историята!". - В: Историкии. Т. 8. Шумен, 2015, 135 - 147. - 4

2014г. - Атанасова, А. Украйна като лимитрофна зона. - В: Геополитика, №3, С., 2014. http://geopolitica.eu/2014/broi3-2014/1611-ukrayna-kato-limitrofna-zona - 4

2014г. - Atanasova, A. Pavel Axelrod on Bolshevism. http://www.viaevrasia.com/documents/24.%20ASYA%20ATANASOVA.%20VIA%20EVRASIA,%202014,%203.pdf - 4

2014г. - Атанасова, А. Кратък поглед върху социалдемократическата идея в Русия. - Историкии, Т. 7. Шумен, 2014, 298-310. - 4

2013г. - Атанасова, А. Меншевизмът по време на Третоюнската политическа система (1907-1914) . – В: 135 години по-късно: България-Русия-Евразия, София, 2013. - 4

2013г. - Атанасова А. Menshevik leaders attitude toward WWI. The First World War and impact on the Balkans and Eurasia. Sofia, 2013. http://www.viaevrasia.com/documents/Menshevik%20leaders%27%20attitude%20toward%20WWI.%20Asya%20Atanassova%20.pdf - 4

2012г. - Атанасова, А. Павел Милюков и Тырновская конституция. – В: Социокультурные проблемы истории регионов, Краснодар, 2012, 40-46. - 4

2012г. - Атанасова, А. Социалдемократическата интелигенция в Русия. Пътят към властта. – В: Историкии Т. 5, Шумен, 2012, 210-223. - 4

2012г. - Атанасова, А. Интелигенция и „интелигентщина“ в сборника „Вехи“. – В: Русия, Европа и Светът, София, 2012, 141-149. - 4

2011г. - Атанасова, А. Развитие и обособяване на руската социалдемократическа работническа партия (1903-1907)(Историографски обзор).- В: Сборник в чест на70-годишнината на проф. дин Димитър Игнатовски. ВТ, 2011, 466-473 - 4

2011г. - Атанасова, А. Женева и началото на обособяването на меншевизма одина. - В: Историкии, т. 4. Шумен, 2011, 259-268 - 4

2010г. - Атанасова, А. Професия революционер. – В: “Епископ-Константинови четения”, том XIV, Шумен - 4

2009г. - Атанасова, А. Тактически разногласия в Руската социалдемократическа работническа партия по време на Първата руска революция (1905-1907). – В: Сб.Всекидневието: места, памет, езици. ВТ, , 117-127 - 4

2008г. - Атанасова, А. Женевската конференция и Третият конгрес на Руската социалдемократическа работническа партия – одина. Сравнителен анализ. – В: Сб. XXI векГеополитически и морскоправни аспекти на международните отношения. Варна, 2008 г., 95-103 - 4

2007г. - Атанасова, А. Меньшевики и разногласия в РСДРП по вопросу о власти (1905 – г.) – В: Вестник молодых ученых ИвГУ. Приложение к журналу “Вестник Ивановскогогосударственного университета” 2007 г., 40-43 - 4

2006г. - Атанасова, А. Навлизането на марксизма в Русия в края на XIX – началото на XX век. – В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности, Варна, 2006,227-238 - 4

2005г. - Атанасова, А. Разделянето на Руската социалдемократическа работническа партия. – В: Национална младежка конференция по хуманитарни науки “България иЕвропа”, проведена в гр. Шумен 26-27ноември , 66-74. - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2015г. - Отзив: Историкии. Том 7. Една добра традиция. - В: Любословие, № 15, Шумен, 2015,323 - 326. - 10

2015г. - Рецензия на научна статия: Верховцева, Ир. Сословное самоуправления крестьян в России н. XX в. и их наказы Государственной дума. - В: Любословиу, № 15, Шумен, 2015. - 10

Революциите в Русия
Учебното помагало проследява хода, развитието и последиците от трите революции в Русия от началото на XX век.