Хон. проф. д.п.н. Маргарита Георгиева Христова-Плашилскаабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(112) "СУ “Св. Климент Охридски”, специалност "Българска филология"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(495) "1973 – 1977 Учител по български език и литература в СПТУ по химическа промишленост, гр. Шумен 1978 – 1985 Инспектор по български език и главен специалист в Окръжния съвет за народна просвета, гр. Шумен 1985 - 1988 Зам. - председател на Окръжния съвет за народна просвета, гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(355) "1988 - 1991 Главен асистент по Методика на обучението по български език в ШУ 1991 - 2005 Доцент в ШУ “Епископ Константин Преславски” от 2006 Професор по Методика на обучението по български език в ШУ" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(210) "1986 Доктор по Методика на обучението по български език, шифър 05.07.03 2004 Доктор на педагогическите науки, шифър 05.07.03" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(359) "Методика на обучението по български език в начална, средна и горна училищна степен; Обучението по български език в условия на билингвизъм; Синтетичните упражнения в обучението по български език." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(592) "Методика на обучението по български език /1. – 12. клас/ Теория и методика на ученическите жанрове Методика на обучението по български език в условия на билингвизъм Система на лексикалната работа в училище Комуникативна ориентация на обучението по български език Работа с изоставащи ученици билингви в началното училище" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(3945) "2009 г. - Училище на две скорости, Компонент 1 – „Без звънец” (№ D013219 по ОПРЧР) – ръководител на обучението 2010 г. - Овладяването на български език и формирането на социално-екологична компетентност на учениците билингви. Проект към ФНИ на МОМН (ДДВУ 02/ 48 от 20.12.2010 г.) - ръководител 2012 г. - Модернизация на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение (Д01 - 428 /29.10.2012 г.) - ръководител на проекта по ОПРЧР 2013 г. - Студентски практики - BG051PF001-3.3.07-0002 (2013 г.) - участник 2013 г. - Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията (Д01-4192/08.07.2013 г. между МОН и сдружение «Кариери 2020»ДЗЗД, в което участва ШУ) - ключов експерт 2013 г. - "Децата билингви" - BG051PO001 - 4.1.05-0188 (проект на община Н. Козлево), 2013 г . - обучител 2013 г. - 540273-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP, Coaching Skills for Adult Education (COACH4U), Международен проект с водещ партньор Общинския съвет в Уондсуърт - Великобритания - участник 2013 г. - Проект BG51РО001-3.1.03-0001, „Квалификация на педагогическите специалисти”, ОПРЧР, Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП, Договор № ДО 08-КПС-03 - участник 2014 г. - Студентски практики - BG051PF001-3.3.07-0002 (2013 г.) - участник 2014 г. - Проект BG051 РО001-3.1.03-001„Квалификация на педагогическите специалисти” ОПРЧР. Провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация по чужд език, за детски и начален учител, за придобиване на професионална квалификация „учител” и „учител по информатика и информационни технологии” с оглед професионалното израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си. - неключов експерт 2015 г. - Студентски практики - BG051PF001-3.3.07-0002 (2013 г.) - участник 2015 г.- Project Number 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP - Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents, (2015-2016) - ключов експерт" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(858) "1994 - 2007 Директор на Центъра за следдипломно обучение и квалификация на ШУ 1997 - 2009 Ръководител на Катедрата по родноезиково и литературно образование 1997 - 2001 Зам.-ректор на Шуменския университет 2004 - 2012 Директор на Департамента за информация и квалификация на педагогическите кадри (ДИПКУ) - Варна 2007-2015 г. Ректор на ШУ "Епископ Константин Преславски" от 2012-2016 г. Директор на Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) -Варна" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(315) "Главен редактор на списание "Български език и литература" Член на редколегията на научното списание "Одесская болгаристика" на Одеския държавен университет "И. И. Мечников"" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "Съюз на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д.п.н.  Маргарита Георгиева Христова-Плашилска

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус , стая

Телефон:

Email: m.georgieva@abv.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

СУ “Св. Климент Охридски”, специалност "Българска филология"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1973 – 1977 Учител по български език и литература в СПТУ по химическа промишленост, гр. Шумен

1978 – 1985 Инспектор по български език и главен специалист в Окръжния съвет за народна просвета, гр. Шумен

1985 - 1988 Зам. - председател на Окръжния съвет за народна просвета, гр. Шумен

Заемани академични длъжности

1988 - 1991 Главен асистент по Методика на обучението по български език в ШУ

1991 - 2005 Доцент в ШУ “Епископ Константин Преславски”

от 2006 Професор по Методика на обучението по български език в ШУ

Придобити научни степени

1986 Доктор по Методика на обучението по български език, шифър 05.07.03

2004 Доктор на педагогическите науки, шифър 05.07.03

Водени лекции и/или упражнения

Методика на обучението по български език в начална, средна и горна училищна степен;

Обучението по български език в условия на билингвизъм;

Синтетичните упражнения в обучението по български език.

Области на научни интереси

Методика на обучението по български език /1. – 12. клас/

Теория и методика на ученическите жанрове

Методика на обучението по български език в условия на билингвизъм

Система на лексикалната работа в училище

Комуникативна ориентация на обучението по български език

Работа с изоставащи ученици билингви в началното училище

Участия в международни и национални научни проекти

2009 г. - Училище на две скорости, Компонент 1 – „Без звънец” (№ D013219 по ОПРЧР) – ръководител на обучението

2010 г. - Овладяването на български език и формирането на социално-екологична компетентност на учениците билингви. Проект към ФНИ на МОМН (ДДВУ 02/ 48 от 20.12.2010 г.) - ръководител

2012 г. - Модернизация на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение (Д01 - 428 /29.10.2012 г.) - ръководител на проекта по ОПРЧР

2013 г. - Студентски практики - BG051PF001-3.3.07-0002 (2013 г.) - участник

2013 г. - Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията (Д01-4192/08.07.2013 г. между МОН и сдружение «Кариери 2020»ДЗЗД, в което участва ШУ) - ключов експерт

2013 г. - "Децата билингви" - BG051PO001 - 4.1.05-0188 (проект на община Н. Козлево), 2013 г . - обучител

2013 г. - 540273-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP, Coaching Skills for Adult Education (COACH4U), Международен проект с водещ партньор Общинския съвет в Уондсуърт - Великобритания - участник

2013 г. - Проект BG51РО001-3.1.03-0001, „Квалификация на педагогическите специалисти”, ОПРЧР, Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП, Договор № ДО 08-КПС-03 - участник

2014 г. - Студентски практики - BG051PF001-3.3.07-0002 (2013 г.) - участник

2014 г. - Проект BG051 РО001-3.1.03-001„Квалификация на педагогическите специалисти” ОПРЧР. Провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация по чужд език, за детски и начален учител, за придобиване на професионална квалификация „учител” и „учител по информатика и информационни технологии” с оглед професионалното израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си. - неключов експерт

2015 г. - Студентски практики - BG051PF001-3.3.07-0002 (2013 г.) - участник

2015 г.- Project Number 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP - Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents, (2015-2016) - ключов експерт

Заемани ръководни позиции

1994 - 2007 Директор на Центъра за следдипломно обучение и квалификация на ШУ

1997 - 2009 Ръководител на Катедрата по родноезиково и литературно образование

1997 - 2001 Зам.-ректор на Шуменския университет

2004 - 2012 Директор на Департамента за информация и квалификация на педагогическите кадри (ДИПКУ) - Варна

2007-2015 г. Ректор на ШУ "Епископ Константин Преславски"

от 2012-2016 г. Директор на Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) -Варна

Организационна дейност

Главен редактор на списание "Български език и литература"

Член на редколегията на научното списание "Одесская болгаристика" на Одеския държавен университет "И. И. Мечников"

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Дисертации

2004г. - Социолингвистически и методически аспекти на обучението по български език на ученици билингви, 2004. - 1

1996г. - Лексикално-тематичен подход в родноезиковото обучение, 1996. - 1

Монографии

2011г. - Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен (второ преработено издание), 2011, (в съавторство с Р. Йовева и Ст. Здравкова) - 2

2005г. - Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, 2005, (в съавторство с Р. Йовева и Ст. Здравкова) - 2

2004г. - Обучението по български език в условия на билингвизъм. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004. - 2

2003г. - Писмените ученически текстове: Съчинения. С., 2003. (в съавторство с Ив. Савова) - 2

2002г. - Обучението по български език в началното училище. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2002. - 2

2002г. - Писмените ученически текстове: Репродуктивни текстове. С., 2002. (в съавторство с Е. Добрева) - 2

1990г. - Лексикално-тематичен подход в родноезиковото обучение. С., 1990. - 2

Учебници

2018г. - Български език за 7. клас (в съавторство с В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска) - 6

2018г. - Български език за 9. клас (в съавторство с В. Жобов, Д. Димитрова, Р. Петрова) - 6

2017г. - Български език за 6. клас (в съавторство с В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска) - 6

2017г. - Български език за 8. клас (в съавторство с В. Жобов, Д. Димитрова,В Инева) - 6

2016г. - Български език за 5. клас (в съавторство с В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска) - 6

Учебни помагала

2018г. - Учебна тетрадка по български език. 7. клас (в съавторство с Д. Димитрова, В. Габровска) - 7

2018г. - Книга за учителя по български език. 7. клас (в съавторство с Д. Димитрова, В. Габровска) - 7

2017г. - Книга за учителя по български език. 6. клас (в съавторство с Д. Димитрова, В. Габровска) - 7

2017г. - Книга за учителя по български език. 8. клас (в съавторство с В. Жобов, Д. Димитрова, В. Инева) - 7

2017г. - Учим български език. 5. клас. Учебно помагало за избираеми учебни часове за ученици, за които българският език не е майчин - 7

2017г. - Учим български език. 6. клас. Учебно помагало за избираеми учебни часове за ученици, за които българският език не е майчин (в съавторство с В. Габровска, Ф. Мехмед) - 7

2017г. - Учебна тетрадка по български език. 6. клас (в съавторство с Д. Димитрова, В. Габровска) - 7

2016г. - Учебна тетрадка по български език. 5. клас (в съавторство с Д. Димитрова, В. Габровска) - 7

2016г. - Книга за учителя по български език. 5. клас (в съавторство с В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска, П. Митева) - 7

2015г. - Синтетичните упражнения в обучението по български език - теория и практика (в съавт. с доц. д-р Г. Янкова), второ преработено издание, УИ "Епископ Константин Преславски“, 2015. - 7

2015г. - Учебното съдържание по български език и литература в началното училище (в съавторство с Р. Йовева и К. Йочева). УИ "Епископ Константин Преславски", 2015. - 7

2015г. - Упражненията в обучението по български език в началното училище. Шумен, 2015. (в съавторство с К. Йочева) - 7

2014г. - Практически насоки за работа с ученици билингви от началното училище. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014. (в съавторство с В. Кюркчийска и П. Маджарова) - 7

2013г. - Синтетичните упражнения в обучението по български език - теория и практика.Шумен, 2013. (в съавторство с Г. Янкова) - 7

2009г. - И аз мога... (Помагало по български език за 1. клас). Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2009. (в съавторство с К. Йочева) - 7

2009г. - И аз мога... (Помагало по български език за 2.- 4. клас). Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2009. (в съавторство с В. Кюркчийска) - 7

2009г. - Тестове по български език и литература за 4 клас. С., 2009. (в съавторство с Р. Йовева, В. Габровска - 7

2008г. - Тестове по български език и литература за 5 клас. С., 2008. (в съавторство с Румяна Йовева, Веска Габровска) - 7

2007г. - Аз, Граматиката (6.клас). С., 2007. (в съавторство с В. Габровска) - 7

2007г. - Трансформиращ преразказ (Преразказ на неизучаван художествен текст с дидактическа задача за кандидатстване след 7 клас). С.,2007. (в съавторство с Елка Добрева) - 7

2006г. - Аз, Граматиката (3.-4. клас). С., 2006. (в съавторство с В. Габровска) - 7

2006г. - Аз, Граматиката (5.клас). С., 2006. (в съавторство с В. Габровска) - 7

Статии

2013г. - Друг поглед върху поправката на преразказ в началното училище. - В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013, с. 129-136. (в съавтарство с Пенка Маджарова) - 4

2013г. - Шуменският университет - един от петте класически университета у нас. - Педагогика, 2013, № 1, с. 16. - 4

2012г. - Creation of Texts by Bilingual Students, Studia Humaniora et pаedagogicau collegii Narovensis, IV, Narva, 2012, p. 143. - 4

2009г. - Aus-und Fortbildung von Lehrer/-inne/-n an Universitaten in Bulgarien. – В: Сборник с материали от конференцията „Neue Аrchitekturen im europaischen Hochschulraum”,Виена, 07.- 08.05.2009, 61-72 (в съавторство с Ив. Камбурова) - 4

2007г. - Технологични аспекти на трансформиращия преразказ. – В: Сборник с доклади от конференция "Образование и квалификация на педагогическите кадри -развитие и проекции през XXI век, т. 3, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2007. - 4

2007г. - Още за урока по български език. – В: Филологически и методически изследвания (доклади от международната научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов), Смолян – Люблин, 2007, с. 339 - 350 - 4

2005г. - За ученическите писмени текстове в началното училище. – В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс, С., 2005. - 4

2005г. - Първият професор по методика на обучението по български език на 70 години. – В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. С., 2005. (в съавторство с В. Кръстанова и А. Петров) - 4

2005г. - Развиване на рецептивните умения на учениците билингви. – В: Езикът и литературата: методически парадигми и образователни политики. С., 2005. - 4

2005г. - Толерантност и обучение по български език в условия на билингвизъм. – В: Образование и толерантност. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2005. - 4

2005г. - Обучението по български език в условия на билингвизъм – социокултурни аспекти. – В: Междуетнически контакти Изток–Запад – интеркултурна комуникация.Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2005. - 4

2004г. - Овладяване на аргументативни техники от ученици билингви. – В: Първият учителски събор в Шумен /1873 г./ и новобългарското образование – история исъвременност, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004. - 4

2003г. - За урока по български език в условия на двуезичие. – В: Годишник на ШУ, Т. ХIV, F, 2003. (в съвторство с В. Габровска) - 4

2003г. - Формиране на комуникативни умения при изучаване на синтаксис. – В: Годишник на ШУ, Т. ХIV, F, 2003. (в съвторство със С. Милева) - 4

2003г. - Създаване на монологични текстове от ученици билингви. – В: Четиридесет години Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Хуманитарни науки – предизвикателства и постижения. Бургас, 2003. - 4

2003г. - Овладяване на български език от ученици билингви. – В: Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич, т. III С. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2003. - 4

2003г. - Комуникативна насоченост на родноезиковото обучение. – В: Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич, т. III С. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2003. - 4

2002г. - Обогатяване на речника на ученици билингви. – В: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. Смолян, 2002. - 4

2002г. - Юбилейна научна конференция “30 години ШУ “Епископ Константин Преславски”. – В: Стратегии на образователната и научната политика, 2002, № 1. (в съавт. с Р.Йовева) - 4

2001г. - Типология на ученическите текстове. – Български език и литература, 2001, № 5-6. - 4

2001г. - За системата на ученическите писмени текстове (1.-12. клас). – В: Обучението по български език в началото на ХХI век (методика на обучението по български език), Смолян, 2001. - 4

2001г. - За разбирането при четене (тестова проверка). – В: Годишник на ШУ, т. ХV (СДК), 2001. (в съавт. с В. Габровска) - 4

2000г. - Тестовата проверка в обучението по български език. – В: Тенденции в обучението по български език, С., 2000. (в съавторство с Цв. Стаменова) - 4

1999г. - Обучението по български език в условията на двуезичие. – В: Интеркултурното образование в България - идеал и реалност. АКСЕС/ИПИС, С., 1999. - 4

1998г. - За новия учебник по български език в 8 клас. – Български език и литература, 1998, № 3. (в съавт. с Г. Янкова) - 4

1998г. - Типология на уроците по български език. – В: Доклади от Юбилейната научна конференция “25 години ШУ “Епископ Константин Преславски”(езикознание иметодика на езиковото обучение)”, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 1998. - 4

1997г. - Съвременният урок по български език (структура и типология). – Български език и литература, 1997, №4. - 4

1997г. - Комуникативни упражнения за съставяне на текст в V клас на СОУ. – В: Годишник на ШУ, Т. ХІV, Д, 1997. (в съавт. с В. Габровска) - 4

1996г. - За урока по български език. – В: Епископ-Константинови четения, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 1996. - 4

1995г. - Идеи за целите на родноезиковото образование. – В: Филологически изследвания. Т. І, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 1995. - 4

1995г. - Овладяване на български език от ученици билингви. – Български език и литература, 1995, № 6. - 4

1993г. - За новите концепции и програми по български език. – Български език и литература, 1993, №2. - 4

1993г. - Ученикът в урока по български език. – В: Образованието и личността, Шумен, 1993. - 4

1992г. - За ученическите писмени и устни текстове: опит за система. – Български език и литература, 1992, №3. - 4

1992г. - Идеи за подбора, структурата и обема на учебното съдържание по български език. – Български език и литература, 1992, №3. - 4

1992г. - За системата от упражнения при комуникативно ориентираното родноезиково обучение. – Български език и литература, 1992, № 6. - 4

1990г. - За учебното съдържание и учебните програми по български език в VІІІ клас. – Български език и литература, 1990, № 3. (в съавт. с Г. Янкова) - 4

1990г. - Комуникативно-речева насоченост на обучението по български език: ІV - VІІ клас. – В: Годишник на ВПИ. Филологически факултет. Т. ХІV А, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 1990. - 4

1990г. - По въпроса за овладяването на българските книжовноезикови норми от студентите българисти в Измаилския педагогически институт. – В: Учитель и общество.Опыть, проблемы, поиски. Измаил, 1990. (в съавт. с К. Вачкова) - 4

1989г. - Овладяване на български език в условията на целодневното училище. – В: Общуване и култура, С., 1989. - 4

1985г. - Лексикално-тематичен подход за обогатяване и усъвършенстване на ученическата реч при изучаване на съществителните и прилагателните имена в ІV клас на ЕСПУ. – В: Национални педагогически четения. Български език и литература, С., 1985. - 4

1985г. - Лексикално-тематичен подход за формиране на речево-комуникативните умения и навици. – В: Комуникативно-речева насоченост на обучението по роден език, С., 1985. - 4

1985г. - Изучаване на понятието “синоним” в ІV клас. – Български език и литература,1985,№ 1. - 4

1984г. - Самооценката на учителя за урока по български език. – Български език и литература, 1984, № 5. - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2010г. - За книгата и нейния автор. – В: Методика на обучението по български език. Реалности и перспективи. ВТ: Знак” 94, 2010. - 10

2010г. - Книга за реалностите и тенденциите в методиката на обучение по български език – Български език и литература, 2010, № 2. - 10

1979г. - Дидактически тест по български език за IV клас. – Български език и литература, 1979, № 6.(в съавт. с Д. Добрев и Б. Кръстев) - 10