Хон. проф. д.ф.н. Ивелина Костова Савоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(160) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Българска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(80) "асистент; главен асистент; доцент; професор." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(111) "доктор по филология (1984); доктор на филологическите науки (2007)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(484) "В бакалавърска степен: синтаксис на българския език; текстолингвистика; съвременен български език. В магистърска степен: анализ на дискурса; теория на медийния дискурс; функционална диференциация на езика. Избираеми дисциплини: текст и време; съвременни графити." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(106) "Гост-лектор: Измаил, Мюнхен, Будапеща, Познан, Сегед, Торун." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(129) "Съвременен български език; теория на текста и дискурса; разговорна реч" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1181) "2012-2014 г.: Memory Boxes: A Garden of Reminiscence; Международен проект по програма Грюндвиг; № на договора: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5; водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany; 2012-2014 г.: Студентски практики; Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; № на договора BG051PO001-3.3.07-0002; водеща организация Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 2012-2014 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение; Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, № на договора BG051PO001-4.3.04-0020" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(209) "Ръководител на Катедрата по български език в ШУ (1998-2004; 2008-2012); Декан на Факултета по хуманитарни науки на ШУ (2008-2016)." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "Съюз на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д.ф.н.  Ивелина Костова Савова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 209

Телефон: 054 830495 вътр.274

Email: i_savova@abv.bg, i.savova@shu.bg

Приемно време: І седм. - понеделник 13-15 ч.; ІІ седм. - четвъртък 11-13 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Българска филология

Заемани академични длъжности

асистент; главен асистент; доцент; професор.

Придобити научни степени

доктор по филология (1984); доктор на филологическите науки (2007)

Водени лекции и/или упражнения

В бакалавърска степен: синтаксис на българския език; текстолингвистика; съвременен български език.

В магистърска степен: анализ на дискурса; теория на медийния дискурс; функционална диференциация на езика.

Избираеми дисциплини: текст и време; съвременни графити.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Гост-лектор: Измаил, Мюнхен, Будапеща, Познан, Сегед, Торун.

Области на научни интереси

Съвременен български език; теория на текста и дискурса; разговорна реч

Участия в международни и национални научни проекти

2012-2014 г.: Memory Boxes: A Garden of Reminiscence; Международен проект по програма Грюндвиг; № на договора: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5; водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany;

2012-2014 г.: Студентски практики; Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; № на договора BG051PO001-3.3.07-0002; водеща организация Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

2012-2014 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение; Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, № на договора BG051PO001-4.3.04-0020

Заемани ръководни позиции

Ръководител на Катедрата по български език в ШУ (1998-2004; 2008-2012);

Декан на Факултета по хуманитарни науки на ШУ (2008-2016).

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Дисертации

2007г. - Феноменология на времето: текстовото време. Дисертация за придобиване на научната степен “доктор на филологическите науки”, 450 с. Защитена 2007 г.; Автореферат 72 с., Шумен, 2007 - 1

1984г. - Характеристика на диалога в българския език: Реплики повторения. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, 374 с. Защитена 1984 г.; Автореферат 29 с., Шумен, 1983 - 1

Монографии

2009г. - Текст и дискурс. Терминологичен справочник. Велико Търново: Фабер, 2009, 276 с. (в съавт. с Е. Добрева) - 2

2008г. - Съвременните графити (лингвистичен аспект). Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2008, 171 с. - 2

2007г. - Темпоралност на текстовите типове. Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2007, 128 с. - 2

2007г. - Текст и време. Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2007, 384 с. - 2

2003г. - Писмените ученически текстове. Втора част: Съчинения. София: Кръгозор, 2003, 348 с. (в съавт. с М. Георгиева) - 2

2000г. - Текстолингвистика. Уводен курс. Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2000, 257 с.; второ издание 2004; трето издание, Изд. "Фабер", Велико Търново, 2010 (в съавт. с Е.Добрева) - 2

1999г. - Контактните съюзи. Шумен: Аксиос, 1999, 184 с. - 2

1994г. - Проблеми на изграждането на текста (Второ преработено и допълнено издание). Шумен: Глаукс, 1994, 202 с. (в съавт. с Е. Добрева) - 2

1990г. - Проблеми на изграждането на текста. София: Народна просвета, 1990, 120 с. (в съавт. с Е. Добрева) - 2

Учебни помагала

2016г. - Български синтаксис. Учебно помагало за студенти. Велико Търново: Фабер, 2016, 373 с. (съавтор Сн. Добрева). - 7

2013г. - Помагало за самоподготовка по български език и литература. Шумен: Унив. изд. „Еп. Константин Преславски”, 2013, 188 с. (в съавторство с Е. Добрева, Д. Добрев, М. Енчев). - 7

2013г. - Строеж на простото изречение. Шумен: Унив. изд. „Еп. Константин Преславски”, 2013. – http://cdo.shu.bg - 7

2003г. - Български език и литература. Правила, понятия, тестове. София: Кръгозор, 2003, 255 с. (в съавт. с Е. Добрева, Д. Добрев) - 7

2001г. - Тестове по български език и литература. Помагало за самоподготовка на кандидат-студенти. Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2001, 187 с.; второ издание Изд. "Фабер", В. Търново, 2010 (в съавт. с Е. Добрева, Д. Добрев, М. Енчев) - 7

Студии

2016г. - Професия частен детектив. – В: Криминалното – факти и фикции. Шуликов П. (отг. ред.), Шумен: Фабер, 2016, 135 – 189. - 3

2011г. - Един актуален процес в номинацията на лица. – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 8. Т. Иванова (отв. ред.). Шумен: Унив. издат. „Еп. К. Преславски”, 2011, с. 53-82. - 3

2008г. - За смяната на времевите параметри в езиковите продукти. – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 6. Т. Иванова (отг. ред.). Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2008, 39-66. - 3

2007г. - Измерения на времето в “По жицата” от Й. Йовков. – Годишник на ШУ, ФХН, т. ХХ А, 2007, с. 45-85 - 3

2005г. - Паралелни структури в езиковия текст. – В: Годишник на ШУ, ФХН, т. ХVІІІ А, 2005, с. 11-34. - 3

2004г. - Текстът есе – познат и непознат. – Електронно списание LiterNet, № 1 (50), 2004 - http://liternet.bg/publish7/isavova/ese.htm - 3

1986г. - Повторения-въпроси в българската диалогична реч. – В: Годишник на ВПИ – Шумен, Филологически факултет, т. Х А, 1986, с. 27 – 50. - 3

Статии

2017г. - Темпът на живот в културата на българите (Според езикови данни). – В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 441–458. - 4

2017г. - Алтернативни начини за изразяване на идеите „бързо“ и „бавно“ в българския език. – В: Език – реч – комуникация. Е-сборник, ISBN 978-619-201-195-6. Шумен: Унив. изд. „Еп. К. Преславски“, 2017, 5-24. - 4

2016г. - Оказионализми в структурата на текста (Наблюдение над един роман). – В: Отговорността пред езика, кн. 4. Н. Николова (отг. ред). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016, 87 – 104 . - 4

2016г. - Щафетни въпроси в спонтанната устна реч. – В: Проблеми на устната комуникация 10. Част І. Ст. Буров (отг. ред.). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, 64-78. - 4

2014г. - Серийната въпросителна конструкция. – Български език, 2014, Приложение, 278-293. - 4

2013г. - Посесивната ти-номинация. – В: Езикът е съдба. Сборник в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Стефка Петрова. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2013, 62 – 69. - 4

2011г. - Квазититулуване и медиен език. – В: Език, морал, отговорност. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Василка Радева. Вл. Миланов, Н. Сталянова (съст.). София, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2011, с. 33-47. - 4

2009г. - Отвъд времето, но къде? – Любословие, № 10, 2009, с. 5-16. - 4

2009г. - Една илюстрация към понятието синтактичен фразеологизъм. – В: Отговорността пред езика. Книга 3. И. Савова (отг. ред.). Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2009, с. 256 – 262. - 4

2008г. - Графити на нетърпимостта. – В: Проблеми на социолингвистиката. Т. 9. Агресията на уличния език. К. Цанков (ред.). София: Международно социолингвистическо дружество, 2008, с. 69 - 73. - 4

2008г. - Графитите – елементи от визията на съвременния град. – In: Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus 2. P. Panajotov, I. Ferincz (red.), Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, Sumen – Szeged, 2008, с. 249 – 265. - 4

2008г. - Игрословие в графитите. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 13. Игри и играчки. М. Енчев (отг. ред). Шумен, Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2008, с. 79 – 85. - 4

2007г. - Категорията текстово време. – Електронно списание LiterNet, № 3 (88), 2007, - 4

2007г. - Cognition of Time: Towards the Phenomenon of Text Time. – Е-magazine LiterNet, № 8 (93), 2007, - 4

2007г. - Текстовото време: към адекватното познание на темпоралността на езиковите текстове. – Български език, 2007, кн. 2, с. 5 – 18. - 4

2005г. - Часовникът, календарът и езикът. – Език и литература, 2005, кн. 1-2, 177-191. - 4

2005г. - “Казване на времето”: аспекти на стандарта и субстандарта. – В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2005, с. 215-226. - 4

2004г. - Структурна характеристика на изразите за време в българското просто изречение. – Любословие, т. 6, Шумен, 2004, с. 63-73. - 4

2004г. - Екскурс в речника на четвъртото измерение. – В: Епископ-Константинови четения. Кн. 9, Шумен, 2004, с. 47-61. - 4

2003г. - Властта на редакционните коментари в пресата. – В: Властта на медиите. Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003, с. 89 – 113. - 4

2003г. - Удвояване на определението в българския език. – Български език и литература, 2003, кн. 4, с. 3 – 14; - 4

2002г. - Между смешното и загадъчното. – Съпоставително езикознание, 2002, кн. 3, с. 108 – 122. - 4

2002г. - Изреченската двойна притежателност. – Българска реч, 2002, кн. 3, с. 43 – 46. - 4

2002г. - Вицовете загадки. – В: Езикът: история и съвременност. Шумен, Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2002, с. 209 – 217. - 4

2001г. - “Капаните” на съчинението описание. – Български език и литература, 2001, кн. 5 – 6, с. 34 – 42. - 4

2001г. - Към въпроса за текстуиращите типове: синтактичният паралелизъм. – В: Епископ-Константинови четения. Кн. 4 – 5, Шумен, 2001, с. 5 – 12. - 4

1996г. - Бележки върху подложните прономинално-субстантивни конструкции в спонтанната устна реч. – В: Епископ-Константинови четения. Кн. 2, Шумен, 1996, с. 16 – 24. - 4

1995г. - Една субективномодална синтактична конструкция в спонтанната реч. – В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. 3, В. Търново, 1995, с. 158 – 166. - 4

1994г. - Съюзи в начална изреченска позиция. – В: Лингвистични студии. Р. Русинов (отг. ред.). Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 1994, с. 185 – 196. - 4

1994г. - Субстантивно-прономинални подложни конструкци в разговорната реч. – В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. 2, В. Търново, 1994, с. 83 – 95. - 4

1989г. - Синтактични структури с контактни съюзи в българския език. – В: Годишник на ВПИ – Шумен, Филологически факултет, т. ХІІІ А, 1989, с. 3 – 21. - 4

1988г. - Изречения със съюзи в контактна позиция в българския език. – Български език, 1988, кн. 3, с. 189 – 197. - 4

1988г. - Възможности за характеристика на лица в българския език. – Език и литература, 1988, кн. 3, с. 84 – 95. - 4

1986г. - Към въпроса за фразеосхемите в българския език. – В: Известия на Дружеството на филолозите българисти, Год. І, 1986, с. 258 – 273. - 4

1985г. - “Защо”-репликите и модусно-диктумната структура на предходното изказване. – Български език, 1985, кн. 1, с. 66 – 74. - 4

1982г. - Характеристика на репликите-повтори в диалогичната реч. – Български език, 1982, кн. 2, с. 149 – 156. - 4

1982г. - Реплики със съгласуващи се думи в диалогичната реч. – Език и литература, 1982, кн. 3, с. 96 – 104. - 4

1980г. - Модални функции на въпросителните местоимения и наречия в диалогичната реч. – В: Годишник на СУ “Кл. Охридски”, Факултет по славянски филологии, т. 74, № 3, 1980, с. 252 – 257. - 4