Проф. д-р Велка Александрова Поповаабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(103) "Шуменски университет Специалност "Българска филология"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(161) "1984-1986 г. - Учителка по български език и литература в ЕСПУ „Никола Йонков Вапцаров” Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(184) "Асистентка в Шуменския университет от 1986 г. Главен асистент от 2002 г. Доцент от 2007 г. Професор от 2017 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(89) "Доктор по ОБЩО И СРАВНИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ от 2000 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(568) "Увод в общото езикознание Увод в общото езикознание Езикознание Психолингвистика Социолингвистика Езиково разнообразие и билингвизъм Класификация на езиците Езикът на медиите Езикова типология Интердисциплинарни подходи в лингвистиката. I част Съвременен български език Лингвистика на детската реч" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(1465) "Лекции в Института по славянска филология на Мюнхенския университет „Людвиг Максимилиан” в рамките на програмата за мобилност на преподаватели ERASMUS през 2006 г. Лекции в Института по експериментална фонетика и патология на говора (Белград, РСърбия) в рамките на реализирането на работните програми по договора за научно сътрудничество между Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Института по експериментална фонетика и патология на говора и Центъра за развитие на жизнените дейности (Белград, РСърбия): в периода 25–26 октомври 2013; в периода 17–18 октомври 2015; в периода 27–29 октомври 2017." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(152) "Психолингвистика, когнитивна лингвистика, корпусна лингвистика, медиалингвистика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(212) "Специализация по корпусна лингвистика в Болонския университет (Италия) по линията на програмата ERAZMUS+ през май 2015 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(3982) "Международен проект на тема „Pra- und Protomorphologie“ към Виенския университет – 1998 г. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Тенденции в българския език на границата на две хилядолетия” - 1999-2002 г. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема проект “Езиковата ситуация – синхронни и диахронни аспекти” – 2004 г. Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Изследвания на речта в норма и патология” – 2005 г. Международен проект на тема “Syntaktische Konsequenzen des Morphologieerwerbs” към (ZAS, Berlin) – 2002-2005 г. Международен проект на тема “Erwerb und Disambiguirung intersententialer pronominaler Referenz” (ZAS Berlin, Humboldt-Universitat Berlin) - 2006-2007 г. 2012-2014 г.: Студентски практики; Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; № на договора BG051PO001-3.3.07-0002; водеща организация Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 2012-2014 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение;Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, № на договора BG051PO001-4.3.04-0020 От октомври 2012 - Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) (Международен проект - инициатива на Европейския съюз за създаване на българска регионална инфраструктура, включена в Хартата на България за научни изследвания - ръководител: доц. д-р Кирил Симов) От 2017 - CLaDA-BG: National Interdisciplinary Research E-Infrastructure for Bulgarian Language and Cultural Heritage Resources and Technologies integrated within European CLARIN and DARIAH infrastructures КЛаДА-БГ: Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH. Координатор: Институт за информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките (ИИКТ-БАН), София, България Проект на ШУ "Език, реч, комуникация" - 2017 Проект на ШУ "Българският език – минало, настояще, бъдеще“ - 2018 От 2018 - КЛаДА-БГ - Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH - Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(334) "Заместник-декан по научноизследователската и международната дейност на Факултета по хуманитарни науки при Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в периода 2008 - 2016 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(1082) "• Член на Организационния комитет на международната конференция “Cognitive Modeling in Linguistics” (CML) – http://confcognresearch.ru/index.php/cml-home • Председател на Организационния комитет на международния конгрес “РАННА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ“ - ВАРНА (БЪЛГАРИЯ), 5-7 СЕПТЕМВРИ 2014 г. - http://labling.shu-bg.net/home.htm • Член на Организационния комитет на международната конференция "Speech and Language" – http://www.iefpg.org.rs/Conference/ 2015/SL2015/2015_PROCEEDINGS_SPEECH_AND_LANGUAGE_2015.pdf •Председател на Организационния комитет на международната конференция "Езикът в координатите на масмедиите" – http://lcmm2016.com/" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(64) "Член на Съюза на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Велка Александрова Попова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 209

Телефон: 054 830495 вътр.274

Email: v.popova@shu.bg, velkapopova@hotmail.com

Приемно време: I седмица: вторник, 12-14; II седмица: сряда 12-14 в КОРПУС 2

Завършен университет, специалност

Шуменски университет

Специалност "Българска филология"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1984-1986 г. - Учителка по български език и литература в ЕСПУ „Никола Йонков Вапцаров” Шумен

Заемани академични длъжности

Асистентка в Шуменския университет от 1986 г.

Главен асистент от 2002 г.

Доцент от 2007 г.

Професор от 2017 г.

Придобити научни степени

Доктор по ОБЩО И СРАВНИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ от 2000 г.

Водени лекции и/или упражнения

Увод в общото езикознание

Увод в общото езикознание

Езикознание

Психолингвистика

Социолингвистика

Езиково разнообразие и билингвизъм

Класификация на езиците

Езикът на медиите

Езикова типология

Интердисциплинарни подходи в лингвистиката. I част

Съвременен български език

Лингвистика на детската реч

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Лекции в Института по славянска филология на Мюнхенския университет „Людвиг Максимилиан” в рамките на програмата за мобилност на преподаватели ERASMUS през 2006 г.

Лекции в Института по експериментална фонетика и патология на говора (Белград, РСърбия) в рамките на реализирането на работните програми по договора за научно сътрудничество между Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Института по експериментална фонетика и патология на говора и Центъра за развитие на жизнените дейности (Белград, РСърбия): в периода 25–26 октомври 2013; в периода 17–18 октомври 2015; в периода 27–29 октомври 2017.

Области на научни интереси

Психолингвистика, когнитивна лингвистика, корпусна лингвистика, медиалингвистика

Специализации

Специализация по корпусна лингвистика в Болонския университет (Италия) по линията на програмата ERAZMUS+ през май 2015 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Международен проект на тема „Pra- und Protomorphologie“ към Виенския университет – 1998 г.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Тенденции в българския език на границата на две хилядолетия” - 1999-2002 г.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема проект “Езиковата ситуация – синхронни и диахронни аспекти” – 2004 г.

Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Изследвания на речта в норма и патология” – 2005 г.

Международен проект на тема “Syntaktische Konsequenzen des Morphologieerwerbs” към (ZAS, Berlin) – 2002-2005 г.

Международен проект на тема “Erwerb und Disambiguirung intersententialer pronominaler Referenz” (ZAS Berlin, Humboldt-Universitat Berlin) - 2006-2007 г.

2012-2014 г.: Студентски практики; Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; № на договора BG051PO001-3.3.07-0002; водеща организация Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

2012-2014 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение;Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, № на договора BG051PO001-4.3.04-0020

От октомври 2012 - Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) (Международен проект - инициатива на Европейския съюз за създаване на българска регионална инфраструктура, включена в Хартата на България за научни изследвания - ръководител: доц. д-р Кирил Симов) От 2017 - CLaDA-BG: National Interdisciplinary Research E-Infrastructure for Bulgarian Language and Cultural Heritage Resources and Technologies integrated within European CLARIN and DARIAH infrastructures КЛаДА-БГ: Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH. Координатор: Институт за информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките (ИИКТ-БАН), София, България

Проект на ШУ "Език, реч, комуникация" - 2017

Проект на ШУ "Българският език – минало, настояще, бъдеще“ - 2018

От 2018 - КЛаДА-БГ - Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH - Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.

Заемани ръководни позиции

Заместник-декан по научноизследователската и международната дейност на Факултета по хуманитарни науки при Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в периода 2008 - 2016 г.

Организационна дейност

• Член на Организационния комитет на международната конференция “Cognitive Modeling in Linguistics” (CML) – http://confcognresearch.ru/index.php/cml-home

• Председател на Организационния комитет на международния конгрес “РАННА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ“ - ВАРНА (БЪЛГАРИЯ), 5-7 СЕПТЕМВРИ 2014 г. - http://labling.shu-bg.net/home.htm

• Член на Организационния комитет на международната конференция "Speech and Language" – http://www.iefpg.org.rs/Conference/ 2015/SL2015/2015_PROCEEDINGS_SPEECH_AND_LANGUAGE_2015.pdf

•Председател на Организационния комитет на международната конференция "Езикът в координатите на масмедиите" – http://lcmm2016.com/

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените в България

Дисертации

2000г. - Лингвистични и когнитивни аспекти на синтактичната компетенция на българските деца: Автореферат. – София, 2000 - 1

Монографии

2017г. - Ранната онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017. - 2

2017г. - Подходи в изследването на детската реч. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2017. - 2

2006г. - Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006. - 2

2000г. - Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. - 2

Учебници

2013г. - Психолингвистиката между психологията и лингвистиката. Модул на електронен учебник за магистри. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013 - 6

2013г. - Психолингвистиката като експериментално езикознание. Модул на електронен учебник за бакалаври. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013 - 6

2006г. - Формати за изследване на детската реч. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2006 - 6

Студии

2013г. - Investigating speech interaction from holistic integrative point of view. // S. Jovicic, M. Subotic, M. Sovilj (Eds.). VERBAL COMMUNICATION QUALITY. Interdisciplinary Research II, Belgrade: LAAC & IEPSP, 2013, 373-396 (в съавт. с Д. Попов) - 3

2008г. - Речевой портрет современного болгарского журналиста: аксиологический аспект. – В: Годишник ХІХ, 2008, с. 28-43 - 3

2007г. - Експериментално изследване на детската граматика. – В: Психолингвистични изследвания. Сборник в чест на проф. д-р Татяна Слама-Казаку (ред. Пенка Илиева-Балтова, Красимира Петрова). София, 2007, 251-271 - 3

2004г. - Тенденции в ранната онтогенеза на българската граматика. // Тенденции и процеси в българския език (съст. и ред. К. Вачкова). Шумен, 2004, 263-308 - 3

Статии

2019г. - Экспериментальное исследование болгарского детского синтаксиса. – В: Т. Круглякова (ред.). Современная онтолингвистика: проблемы, методы, материалы ежегодной Международной научной конференции (24–26 ИЮНЯ 2019 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), Иваново: ЛИСТОС, 2019, 241–248. - 4

2019г. - Corpus study of early Bulgarian onomatopoeias in the terms of CHILDES – Speech and Computer. 21st International Conference, SPECOM 2019, Istanbul, Turkey, August 20–25, 2019, Proceedings. Albert Ali Salah, Alexey Karpov, Rodmonga Potapova (Eds.). Springer International Publishing, 2019, 370–380. (в съавт. с Д. Попов) - 4

2018г. - Precursors of grammar in the early Bulgarian child language: two cases. – Web of Scholar 2018, № 2 (20), Vol. 5, February 2018, 76–83. - 4

2018г. - Модалните глаголи в ранната онтогенеза на българския език. – Език и литература 2018, № 1–2, 54–76. - 4

2017г. - Метаморфозите на думите в масмедиите. – В: Св. Коева, П. Бъркалова (съст.). Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември 2016 г. Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, 259-274. - 4

2017г. - Слова в сетях масс-медиа. – Медиалингвистика. №1 (16), 2017, 111–123. - 4

2017г. - За мнимата стилистика на детския език. – Българска реч, 2017, кн. 2, 62-71. (в съавт. с Д. Попов) - 4

2017г. - Попова, В. Лексикалната концептуализация на ежедневието в езика на масмедиите. – Медиалингвистика. Вып. 6. Язык в координатах массмедиа: матер. II Междунар. науч.-практ. конф. (2–6 июля 2017 г. Санкт-Петербург, Россия) / отв. ред. А. А. Малышев – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т „Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций”, 2017, 275–277. (в съавт. със С. Попова) (в съавт. със Стефка Попова). (RINZ) - 4

2017г. - Onomatopoeias as Precursors of Grammar in the Ontogenesis – In: Mirjana Sovilj, Slobodan Jovicic, Misko Subotic and Slavica Maksimovic (Eds). Speech and Language (Proceedings: The 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language). Belgrade, 2017, 196–205 - 4

2017г. - Времето в огледалото на детския език. – Димитър Попов (ред.). Език – реч – комуникация. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, 51–65. - 4

2016г. - Lexical conceptualization of the time in the ontogenesis in Bulgarian – IJ ICP (International online Journal INFORMATION CONTENT&PROCESSING), VOL.2, NO.3, 2015, 216-229. (ISSN 2367-5128 (printed), ISSN 2367-5152(online)) - 4

2016г. - "Наивната" стилистика на детския език. – Стаменов. М., И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф.Стефана Димитрова. София: "Академично издателство "Марин Дринов", 2016, 404-413. (в съавт. с Д. Попов) - 4

2016г. - Времето в детската езикова картина на света – Съпоставително езикознание, 2016, № 1, с. 61-74 - 4

2016г. - Формирование глагольного словаря в ранном онтогенезе болгарского языка. В: Т. А. Круглякова, М. А. Еливанова (ред.). Проблемы онтолингвистики — 2016: Материалы ежегодной международной научной конференции. 23–26 марта 2016, Санкт-Петербург / РГПУ им. А. И. Герцена, Кафедра языкового и литературного образования ребенка, Лаборатория детской речи. Иваново: ЛИСТОС, 2016. 174-182. - 4

2016г. - Когнитивные метафоры в болгарском детском языке. В: In: S. Masalоva, V. Polyakov, V. Solovyev (eds.). Cognitive Modeling: Proceedings of the Fourth International Forum on Cognitive Modeling (11-18 September, 2016, Loret de Mar, Spain). Part 1. Proceedings of the XVII International Conference "Cognitive Modeling in Linguistics. CML-2016". Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2016. 177–187. (в съавт. с Д. Попов) - 4

2016г. - За една миниатюра на българската модалната система. – В: Отговорността пред езика. Том 4. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" , 2016 - 4

2016г. - Lexical means of conceptualization of time in the ontogenesis of Bulgarian – SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, ISSUE 20, APRIL 2016, 40-49 Lexical means of conceptualization of time in the ontogenesis of Bulgarian. – SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, ISSUE 20, APRIL 2016, 40-49/ http://sociobrains.com/bg/top/issues/issue-20%2C-april-2016/ - 4

2016г. - Първи стъпки в овладяването на модалността в български език. Корпусно изследване. – В: Морфология, синтаксис, прагматика. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова. София, 2016 - 4

2016г. - Лексикални особености на масмедийния език. – Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т "Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций", 2016, 94-96 (в съавт. със С. Попова) - 4

2015г. - Intuitive Model of TIME in Child Language Acquisition. – Mirjana Sovilj, Misko Subotic (Eds.). SPEECH AND LANGUAGE 2015. PROCEEDINGS of 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, 2015, 187-195. (Online) - http://www.iefpg.org.rs/Conference/2015/SL2015/2015_PROCEEDINGS_SPEECH_AND_LANGUAGE_2015.pdf - 4

2015г. - Multimodal Presentation of Bulgarian Child Language. // Andrey Ronzhin, Rodmonga Potapova, Nikos Fakotakis (Eds.). Speech and Computer. 17th International Conference, SPECOM 2015, Athens, Greece, September 20-24, 2015, Proceedings. Springer International Publishing Switzerland 2015, 293-300. ISBN: 978-3-319-23131-0 (Print) 978-3-319-23132-7 (Online) (в съавт. с Д. Попов) - 4

2015г. - Психолингвистическое исследование лексической концептуализации времени в онтогенезе болгарского языка // Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) - Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI -th International Conference "Cognitive Modelling in Linguistics" (CML-2015). - Part 2. Cognitive Modelling in Science, Culture, Education: Proceedings of the The III-rd International Conference "Cognitive Modelling in Science, Culture, Education" (CMSCE-2015) Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015, 188-197 - 4

2015г. - Лексическая концептуализация категории «время» в языке болгарского ребенка – В: Проблемы онтолингвистики: механизмы усвоения языка и становление речевой компетенции — 2015: материалы международной конференции (18–20 мая 2015 г., Санкт-Петербург). — СПб., 2015, с. 210 – 216. - 4

2015г. - Свободните словесни асоциации и тяхната (не)достатъчност при изследването на менталния лексикон - В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Выпуск девятой. Шумен: Университетско издание “Епископ Константин Преславски” , 2015, 138-154 - 4

2014г. - Преходните граматики в светлината на когнитивното моделиране на ранната езикова онтогенеза // Съпоставително езикознание. 2014, № 2, 48-61 - 4

2014г. - Изучаването на руско-българският билингвизъм днес в режим ONLINE. // Елена Стоянова (ред.). Litera scripta manent. Служение слову. Т. 2. Юбилейный сборник, посвященный 70-летию проф. д-ра Валентины Аврамовой. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2014. 130-138 - 4

2014г. - Изучение русско-болгарского билингвизма сегодня – мода или необходимость? // Т. Круглякова (ред.). Проблемы онтолингвистики-2014. Материалы международной научной конференции 3-5 марта 2014 г. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2014, 162-168 - 4

2014г. - Електронен корпус на българска детска реч. - В: Научни трудове на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", т. 52, кн.1, сб. А, 2014, с. 42-56. - 4

2013г. - (Еко)лингвистика и медиен език // LITERNET, 2013 / бр. 10 (167). http://spisanie.liternet.bg/13_10.htm (в съавт. с М. Димитрова). - 4

2013г. - Детское высказывание в терминах наивной семиотики – В: Т. Круглякова (ред.). Проблемы онтолингвистики-2013. Материалы международной научной конференции 26-28 июня 2013 г. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2013, 154-160 (в съавт. с Димитър Попов) - 4

2013г. - Two Bulgarian children in the dawn of morphological ontogenesis. // Proceedings in Global Virtual Conference. The 1st International Global Virtual Conference. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (ISBN: 978-80-554-0649-7; ISSN: 1339-2778), 2013, 378-384 (в съавт. с Д. Попов) - 4

2013г. - Holistic approach to speech interaction in norm and patology // Mirjana Sovilj, Misko Subotic (Eds.). SPEECH AND LANGUAGE 2013, Belgrade, 2013, 40-46 (в съавт. с Д. Попов). - 4

2012г. - Корпусна перспектива в изследванията на детската реч // Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011“. 2012, 286-293. - 4

2012г. - Специфичeские особенности болгарского синтактического онтогенеза – В: Т. Круглякова, Мария Еливанова (ред.). Проблемы онтолингвистики-2012. Материалы международной научной конференции, посвященной 139-летию со дня рождения К. И. Чуковского и 120-летию со дня рождения А. Н. Гвоздева. Санкт-Петербург: Златоуст, 2012, 168-175 - 4

2012г. - Kindersprache – eine amuesante Zwischenwelt // В: Език на културата и култура на езика. Сборник в чест на проф. дфн Ана Димова. Велико Търново: Фабер, 2012, 141-148 (в съавт. с Д. Попов). - 4

2012г. - Метафора как когнитивный механизм при овладевании языком. - В: Л.В.Адонина, О. С. Фисенко (ред.). Язык и личность в поликультурном пространстве. Москва; Севастополь : Рибэст, 2012 (Серия «Молодой филолог». Вып. 2), 195-202 - 4

2012г. - Преходните граматики в ранната онтогенеза на две български деца. – В: С.А. Алексанова, Т.В. Шмелева(отв. ред.). Колл. монография „Славянская историко-культурная и языковая ситуация”, Славянск-на-Кубани: Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО „КубГУ”, 2012, 296-309 - 4

2011г. - Ролята на ономатопеите в ранната глаголна онтогенеза // Litera et Lingua. Пролет 2011 (Електронно списание на Факултета по славянски филологии на СУ), София, 2011. - http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/spring2011 - 4

2011г. - Предвестници на граматика в зората на езиковата онтогенеза // Психология и лингвистика. Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. София: Издателство „Просвета”. 2011, 154-169 - 4

2011г. - Модные слова – слова с „плохой славой” или символы современности // Сборник “Стереотипность и творчество в тексте”. Перм, 2011, 169-178 - 4

2011г. - Psycholinguistic research on the grammatical metamorphosis in early child talk at the dawn of morphological ontogenesis // Skanavis Mimis, Bojanova Violeta and Mirjana Sovilj (Eds). EARLY PREVENTION, DETECTION AND DIAGNOSTICS OF VERBAL COMMUNICATIONAL DISORDERS (Proceedings: The Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders - Ancient Olympia (Greece), October 2010). Belgrade, 2011, 13-21 (в съавт. с Д. Попов) - 4

2011г. - Когнитивната интерпретация на граматичната онтогенеза – реалистичен прочит или пореден мит // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Выпуск восьмой. Шумен: Университетско издание “Епископ Константин Преславски”, 2011, 142-159 - 4

2010г. - Корпусно изследване на граматичната метаморфоза на ранния детски език // Език, култура, идентичност. Велико Търново: Фабер, 2010, 101-115 - 4

2009г. - Лингвистика на контакта: между ритуала и модата. Шумен // Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен, 2009, 140-150 - 4

2009г. - От експресивна морфология към протоморфология в ранната детска възраст. // Езиковедски изследвания в чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова, проф. Петър Пашов. София, 2009, 184-205 - 4

2009г. - Модни средства за контакт в българското говорене днес. // Eslavistica Complutense, 2009, 9, 67-75 - 4

2009г. - Онаматопеите - предвестници на граматиката в онтогенезата // Отговорността пред езика. Книга 3. Шумен, 2009, 304-316 - 4

2009г. - Щрихи към речевия портрет на съвременния български журналист // Епископ-Константинови четения. Т. 14: Професии и професионалисти. Шумен, 2009, 48-60. - 4

2009г. - Phonostylistic Variants of the Discourse Prosodic Units in Bulgarian // Jovi?i? T. Slobodan and Mirjana Sovilj (Eds). Speech and Language. Proceedings 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. Belgrade, 2009, 40-48 (в съавт. с Д. Попов). - 4

2008г. - За някои закономерности и особености в онтогенезата на синтактичните категории. // Славистични изследвания. Т. 8. Сборник в чест на: 90-годишнината отрождението на акад. Емил Георгиев, 80-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 70-годишнината на проф. Боян Ничев. София: Университетско издателство „Свети Климент Охридски”, 2008, 251-257 - 4

2007г. - The emergence of verb grammar in two Bulgarian-speaking children. // Text Processing and cognitive Technologies (Eds. V. Solovyev, V. Polyakov). Moskow, 2007. (в съавт. с Д. Попов) - 4

2006г. - Методи за изследване на детската реч. // LITERNET, 2006 / бр. 6 (79). http://liternet.bg/ - 4

2006г. - Моделът на пре- и протоморфологията и усвояването на българската глаголна граматика // Съпоставително езикознание, 3/2006. - 4

2005г. - Fruhe Stufen beim Aspekterwerb im Bulgarischen: Eine Korpusanalyse. // Годишник на ШУ. Шумен, 2005, 75-89 - 4

2005г. - Aspect before Tense in the acquisition of Russian, Bulgarian, and German. // Text Processing and cognitive Technologies (Eds. V. Solovyev, V. Polyakov). Moskow, 2005/11, 263-272 (в съавт. D. Bittner, N. Gagarina, M. Kuhnast) - 4

2005г. - Ранната онтогенеза на българската глаголна граматика. // Eslavistica Complutense, 2005, 5, 117-134 - 4

2005г. - Детска реч и субстандарт. // Стандарт и субстандарт – синхронни и диахронни аспекти, Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2005, 253-263 - 4

2005г. - Cognitive Aspects of the Bulgarian Verb Acquisition. // Вопросы когнитивной лингвистики, 2005, кн. 2. Томбов: Издательство Томбовского государственногоуниверситета им. Г. Р. Державина, 90-97 - 4

2004г. - Детските словесни асоциации. // liternet, 2004 / бр. 1 (50). http://liternet.bg/ - 4

2004г. - Ранните стадии в усвояването на морфологията. // Епископ-Константинови четения, Шумен, 2004, кн. 8, 259-291 - 4

2004г. - Erwerb der Aspektmarkierung im Bulgarischen. // ZAS-Paper in Linguistics 33, 2004: Studies on the development of grammar in German, Russian and Bulgarian (Eds. Natalia Gagarina & Dagmar Bittner), 63-87 (в съавт. Milena Kuhnast, Dimitar Popov). http://alphalinguistica.sns.it/Riviste/ZAS/33_2004.pdf - 4

2004г. - Ранното усвояване на езика (L1) в светлината на естествената морфология. // Съпоставително езикознание, 2004, кн. 2, 52-69 - 4

2004г. - The Ontogenesis of Bulgarian Verb Morphology (russ.). // Text Processing and cognitive Technologies (Eds. V. Solovyev, V. Polyakov). Moskow, MISA, 2004, 235-245 - 4

2004г. - Програмата CLAN и възможностите й за изследването на детската реч. // Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов.Шумен, 2004, том ІІ, 97-101 (в съавт. с Д. Попов) - 4

2004г. - За модните думи в български език. // Studia slavica, Opole, 2004, VIII, P. 199-208 - 4

2003г. - Холистичен подход към изучаване на детския език. // Детска реч и билингвизъм (ред. Хр. Кючуков). София: Дайвърсити прес. 2003, 25-38 (в съавт. с Д. Попов) - 4

2003г. - Модата в езика. // Властта на медиите (ред. Е. Добрева). Шумен, 2003, 213-225 - 4

2003г. - Някои закономерности в онтогенезата българския синтаксис. // Eslavistica Complutense, 2003, 3, 133-141 - 4

2003г. - Morphologieerwerb bei bulgarischen Kindern. // WORT UND GRAMMATIK. Festschrift fur Pavel Petkov anlasslich seiner Emeritierung. Herausgegeben von Ana Dimova, HerbertErnst Wiegand. Hildesheim 2003. VIII/338 S. (GERMANISTISCHE LINGUISTIK, Heft 171-172/03), 315-319 - 4

2002г. - За когнитивните метафори в детската реч. // Съпоставително езикознание. 2002, кн. 2, с. 56-65. (в съавт. с Д. Попов) - 4

2002г. - Детските когнитивни метафори от холистично гледище. // Eзикът: история и съвременност. Шумен, 2002, с. 308-317. (в съавт. с Д. Попов) - 4

2001г. - Познанавателните процеси в огледалото на метафората. // Отговорността пред езика. Шумен, 2001, с. 297 - 303 - 4

2001г. - За когнитивните метафори в детското изказване. // Епископ-Константинови четения. Шумен, 2001, № 4-5, с. 20 - 26 - 4

2000г. - Езиковата компетенция като лингвистично понятие: аспекти на теорията. // Съпоставително езикознание. 2000, №. 2, с. 106 - 114. (в съавт. с Д. Попов) - 4

2000г. - Изразяване на посесивни отношения в детското изказване. // Съпоставително езикознание. 2000, №. 3, с. 88 - 92 - 4

1999г. - Експериментално изследване на свободните словесни асоциации на сто български деца. // Съпоставително езикознание. 1999, №. 4, с. 105 - 116 - 4

1993г. - Метафората - ключ към познанието и към овладяването на езика. // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Том І. Езикознание. Пловдив, 1993, с.227 - 233 - 4

1989г. - Изразяване на адвербиални отношения в детското изказване. // Общуване и култура. София, 1989, с. 130 - 138 - 4

Доклади

2015г. - Лексическая концептуализация категории «время» в языке болгарского ребенка – В: Проблемы онтолингвистики: механизмы усвоения языка и становление речевой компетенции — 2015: материалы международной конференции (18–20 мая 2015 г., Санкт-Петербург). — СПб., 2015., с. 210 – 214. – http://iling.spb.ru/confs/ontoling2015_abstracts.pdf - 5

2015г. - «Наивная» стилистика детского языка – В: Проблемы онтолингвистики: механизмы усвоения языка и становление речевой компетенции — 2015: материалы международной конференции (18–20 мая 2015 г., Санкт-Петербург). — СПб., 2015., с. 214 – 215 (в съавт. с Д. Попов). – http://iling.spb.ru/confs/ontoling2015_abstracts.pdf - 5

2012г. - Метафора как когнитивный механизм при овладевании языком – В: "VI МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ", Севастопол, 2012 - 5

2012г. - Речевой портрет современного болгарского журналиста: аксиологический аспект - Кризис духовности в медиапространстве : материалы науч.-практ. семинара "Современная периодическая печать в контексте коммуникативных процессов (кризис духовности в медиапространстве)" (28 сентября 2011 года, Санкт-Петербург) / отв. ред. Б.Я.Мисонжников. СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций. 2012. 281-284. - 5

1988г. - О некоторых особенностей детской реч. // Актуальные проблемы современной науки. Х научная конференция болгарских аспирантов с международным участием.Москва - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Как се овладява втори език? В търсене на отговорите … (Рецензия за електронната книга Юлияна Стоянова. Овладяване на втори език: проблеми на теорията и практиката. Littera et Lingua Series Dissertationes 6. София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2014 – ISSN: 1314-3352) – Език и литература 2018, № 1–2, 200–203. - 10

2016г. - Попова В. I Международная научно-практическая конференция "Язык в координатах массмедиа". // Современная коммуникативистика № 5(24) /2016, 69-72 // Современная коммуникативистика № 5(24) /2016, 69-72 (в съавт. с Е. Стоянова) - 10

2016г. - По повод на осемдесетгодишнината на Стефана Димитрова – Любословие, 2016, №16, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 246-249 (в съавт. със Стефка Петкова-Калева) - 10

2012г. - Ю. Стоянова. Психолингвистични изследвания. (Велка Попова. Една закъсняла рецензия). //Любословие 2012, №12. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 226-231. - 10

2012г. - Заради науката ... Юлияна Стоянова на 60 години – Съпоставително езикознание, 2012, кн.2, 119-122 - 10

2012г. - Библиография на трудовете на проф. Юлияна Стоянова – Съпоставително езикознание, 2012, кн.2, 123-130 - 10

Цитирания

2019г. - Попова, В. Ранна онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Иванка Мавродиева. Представяне на книгата на проф. Велка Попова. – „Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г. - 11

2019г. - Попова, Велка и Магдалена Димитрова. (Еко)лингвистика и медиен език. Електронно списание LiterNet, 14.10.2013, № 10 (167). Цитирано в: Толя Стоицова. Екология на масмедиите: метафори и медийни парадокси. – Проблеми на постмодерността /Postmodernism Problems, Vol. 9, No.1, 2019, 86-111 (ISSN:1314-3700) – на стр. 94, стр. 109 ERIH PLUS - 11

2019г. - Попова, В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност (върху материал от българска детска реч. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: СТАНИСЛАВА ТЕОФИЛОВА. СЛОВОРЕД НА ПРОСТОТО ИЗКАЗВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2019 г. – с. 27, с. 157 - 11

2019г. - Попова, Велка. Детските словесни асоциации. – LiterNet, 2004 Цитирано в: Балиева, Вехбие. Комуникативно-прагматичен аспект на когнитивната интерференция при 5–6-годишни деца билингви или Как се изграждат концептите при децата билингви. – AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Унив. Изд. „Св.св. Кирил и Методий”, 2019, 622–639. – на стр. 627, стр. 636. - 11

2018г. - Попова, В. Модные слова – слова с „плохой славой“ или символы современности. // В: Стереотипность и творчество в тексте. Перм, 2011, 169-178. Цитирано в: Шукриева Менент. Съвременна турска юридическа терминология. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 – на с. 232 - 11

2018г. - Попова, В. Слова в сетях массмедиа. // В: Медиалингвистика. Международный научный журнал № 1 (16), 2017, с. 111-122. Цитирано в: Шукриева Менент. Съвременна турска юридическа терминология. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 – на с. 232 - 11

2018г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000 Цитирано в: Албена Добрева. Как говорим за здраве. Варна: Медицински университет, 2018 – на с.178 - 11

2018г. - Попов, Д., Попова, В. „Наивната” стилистика на детския език. – В: М. Стаменов и И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф. Стефана Димитрова. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2016, 407–415. Цитирано в: Ставрева–Доростолска Силвена. Съвременни езикови и комуникативни стратегии в рекламата на лекарства. ISBN 978-619-221-106-6, Медицински университет – Варна, 2018 – на стр. 134. - 11

2018г. - Попова, В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Банова С. Езиково усвояване: вариации в параметрите при морфосинтактични реализации в междинния български език. София: Унивeрситетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018 – на стр. 20, стр. 250. - 11

2018г. - Попова, В., Димитрова, М. (Еко)лингвистика и медиен език. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2013, 278–284. Цитирано в: Ставрева–Доростолска Силвена. Съвременни езикови и комуникативни стратегии в рекламата на лекарства. ISBN 978-619-221-106-6, Медицински университет – Варна, 2018 – на стр. 134. - 11

2018г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000 Цитирано в: Ставрева–Доростолска Силвена. Съвременни езикови и комуникативни стратегии в рекламата на лекарства. ISBN 978-619-221-106-6, Медицински университет – Варна, 2018 – на стр. 134. - 11

2018г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000. Цитирано в: Банова С. Езиково усвояване: вариации в параметрите при морфосинтактични реализации в междинния български език. София: Унивeрситетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018 – на стр. 20, стр. 250. - 11

2018г. - Попова, В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017 Цитирано от (рецензия): Стоянова, Ю. В. Попова. Ранната онтогенеза на събитийната модалност.. – Съпоставително езикознание, кн.1, 2018. – на с. 114–120 - 11

2018г. - Попова, В. Детските словесни асоциации. – LiterNet, 2004, Цитирано в: Балиева, В. Български език 65 (2018), Приложение, 114–127 – на стр. 123, стр. 127 - 11

2017г. - Попова, В. Модата в езика. – В: Добрева Е. (ред.) Властта на медиите. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2003 Цитирано в: Русланов, И. Специфика на литературните блогове на български автори. – Медии и обществени комуникации. Брой 32 / Септември 2017 г. – http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=338 - 11

2017г. - Попова, В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност (върху материал от българска детска реч. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Попов Д. Лингвистичната персонология – нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15–16 май 2017 г.). Част първа. София: Институт за български език към БАН, 2017, 34–42. – на с. 36. - 11

2017г. - Попова, В. Подходи в изследването на детската реч. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Попов Д. Лингвистичната персонология – нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15–16 май 2017 г.). Част първа. София: Институт за български език към БАН, 2017, 34–42. – на с. 36. - 11

2017г. - Попова, В. Подходи в изследването на детската реч. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано от: Popov D. Linguistic personology – a new science in paradigm of anthropological linguistics – In: Mirjana Sovilj, Slobodan Jovicic, Misko Subotic and Slavica Maksimovic (Eds). Speech and Language (Proceedings: The 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language). Belgrade, 2017, 11–18. – на с.13, с. 17 - 11

2017г. - Попова, В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017 Цитирано от: Popov D. Linguistic personology – a new science in paradigm of anthropological linguistics – In: Mirjana Sovilj, Slobodan Jovicic, Misko Subotic and Slavica Maksimovic (Eds). Speech and Language (Proceedings: The 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language). Belgrade, 2017, 11–18. – на с.13, с. 16 - 11

2017г. - Popova, V., D. Popov, M. Kuehnast. Erwerb der Aspektmarkierung im Bulgarischen. – In: ZAS Papers in Linguistics 33 (2004): 63–85. Цитирано в: Ionin, Tania; Radeva-Bork, Teodora. The State of the Art of First Language Acquisition Research on Slavic Languages. – Journal of Slavic Linguistics . Summer/Fall2017, Vol. 25 Issue 2, p 337-366. - 11

2016г. - Попова, В. Детските словесни асоциации. – LITERNET, 2004 / бр. 1 (50). http://liternet.bg/ Цитирано в: Балиева, В. Към въпроса за езиковата личност на детето-билингв в предучилищна възраст от турския етнос – В: Стаменов. М., И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф.Стефана Димитрова. София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2016 – на с.418, с. 420 - 11

2016г. - Попова, В. Психолингвистиката между лингвистика и психология. Електронен модул. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013 Цитирано в: Попов, Д. Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016 – с. 83, с. 288 - 11

2016г. - Попова, В. Детска реч и субстандарт. – В: Стандарт и субстандарт – синхронни и диахронни аспекти. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, 253–263 Цитирано в: Попов, Д. Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016 – на с. 55, с. 288 - 11

2016г. - Попова, В. Речевой портрет современного болгарского журналиста: аксиологический аспект – Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения. Тезисы выступлений. Электронный ресурс. URL:jf.spbu.ru.conference Цитирано в: Нестерова Н. Г. Феномен радиодискурса: современные дискурсивные практики. Докторская диссертация. Томск, 2016 – на с. 37, с. 41, с. 343. - 11

2016г. - Попова, В. Модни средства за контакт в българското говорене днес. – Eslavistica Complutense, 2009, № 9, 67–75. Цитирано в: Попов, Д. Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016 – с.55, с. 288 - 11

2016г. - Попова, В. (Еко)лингвистика и медиен език. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2013, 278–284. (в съавт. М. Димитрова) Цитирано в: Ефтимова, А. Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs. езика на омразата. София: „Просвета”, 2016. – на с.15, с. 316 - 11

2016г. - Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: Петрова, Красимира. Сопоставительное исследование междометий в русском и болгарском языках, Международно дружество по социолингвистика – София, 2016. – на с. 76, с. 251 - 11

2015г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Бунджулова, Г. Езиковата социализация в ранната детска възраст и комуникативното взаимодействие възрастни – деца (социопрагматични аспекти). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. София, 2015 г. – на с. 26, с. 183 - 11

2015г. - Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: *Стоянова, Ю. Показателни местоимения и местоименни наречия в ранната онтогенеза: полско-български паралели. – Съпоставително езикознание 2015, кн. 2, 5–29. - 11

2015г. - Попова, В. Ролята на ономатопеите в ранната глаголна онтогенеза – Litera et Lingua. Пролет 2011 (Електронно списание на Факултета по славянски филологии на СУ), София, 2011 Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015.– на с. 83, с. 85 - 11

2015г. - Popova, V., D. Bittner, N. Gagarina, M. Kuehnast. ASPECT BEFORE TENSE IN FIRST LANGUAGE ACQUISITION OF BULGARIAN, RUSSIAN, AND GERMAN Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. – на с. 83, с. 85 - 11

2015г. - Popova, V., Popov. D. Investigating speech interaction from holistic integrative point of view. – In: S. Jovicic, M. Subotic, M. Sovilj (Eds.). VERBAL COMMUNICATION QUALITY. Interdisciplinary Research II, Belgrade: LAAC & IEPSP, 2013, 373–396 Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. – на с. 83, с. 85 - 11

2015г. - Попова, В. Корпусна перспектива в изследванията на детската реч. – В: Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011”. Шумен: Университетско издание „Епископ Константин Преславски”, 2012, 286–293. Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. – на с. 83, с. 85 - 11

2015г. - Попова, В. Електронен корпус на българска детска реч. – В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, т. 52, кн.1, сб. А, 2014, 42–56. Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. – на с. 83, с. 85 - 11

2015г. - Popova, V., D. Popov. The emergence of verb grammar in two Bulgarian-speaking children. – In: V. Solovyev, V. Polyakov (Eds.). Text Processing and cognitive Technologies. Moskow, 236–248. Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. – на с. 83, с. 85 - 11

2015г. - Попова, В. Корпусно изследване на граматичната метаморфоза на ранния детски език – В: Език, култура, идентичност. Велико Търново: Фабер, 2010, 101–115. Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. – на с. 83, с. 85 - 11

2015г. - Попова, В. Речевой портрет современного болгарского журналиста: аксиологический аспект – Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения. Тезисы выступлений. Электронный ресурс. URL:jf.spbu.ru.conference Цитирано в: Нестерова Н. Г. Современный радиодискурс (коммуникативно-прагматический аспект). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. – 320 с. – на с. 29 - 11

2015г. - Попова, В. Модни средства за контакт в българското говорене днес. – Eslavistica Complutense, 2009, № 9, 67–75. Цитирано в: Gencheva, Denitsa. INVASION OF THE ENGLISH LEXICOLOGY IN THE BULGARIAN LANGUAGE THROUGH THE SOCIAL MEDIA (SOCIO- AND PSYCHOLINGUISTIC OBSERVATIONS OF THE DYNAMICS OF THE SPONTANEOUS WRITTEN SPEECH OF THE SOCIAL MEDIA) – В: Костова-Панайотова, Антони Стоилов, Амелия Личева, Елена Тачева (ред.). Научният Еверест – мечта или реалност. София: Авангард Прима, 2015, 33–38 – на с. 34, с. 38. - 11

2014г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Стоянова, Ю. Овладяване на първи език: ранните стадии – Списание на Софийския университет за образователни изследвания, 2014 / 2 – на с. 7, с. 27 – (http://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/downloads/2014/08/1_ Juliana_Stoyanova_SUJER_2014_2_ED.pdf) - 11

2014г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Стоянова, Ю. Овладяване на втори език: проблеми на теорията и практиката. София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.(Littera et Lingua Series Dissertationes 6), 2014 – http://slav.uni-sofia.bg/naum/liliseries/diss/2014/6 – на с. 5, с.30, с. 98 - 11

2014г. - Попова, В. Психолингвистиката между лингвистика и психология. Електронен модул. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2013 Цитирано в: Попов, Д. Стилистични фигури и тропи. Електронен модул. Шумен: Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски”, 2014 – http://cdo.shu.bg/course/view.php ?id=174 - 11

2014г. - Попова, В. Ономатопеите – предвестници на граматиката в онтогенезата. – В: Отговорността пред езика. Т. 3. Сборник, посветен на проф. д-р Кина Вачкова. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2009, 204–316. Цитирано в: Стоянова, Ю. ОВЛАДЯВАНЕ НА ПЪРВИ ЕЗИК: РАННИТЕ СТАДИИ // Списание на Софийския университет за образователни изследвания, 2014/2 – на с. 12, с. 27 (http://journal.e-center.uni-sofia.bg) - 11

2013г. - Попова, В.Психолингвистика на развитието. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”. Цитирано в: Матеева-Байчева 2013: Матеева-Байчева, В. Онтогенеза на сложното иречение в българския език. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. София, 2013 г. – с. 20, с. 22, с.52, с. 54, с. 295 - 11

2013г. - Попова, В. Ранната граматика на детския език – когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново, 2006. Цитирано в: Матеева-Байчева 2013: Матеева-Байчева, В. Онтогенеза на сложното иречение в българския език. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. София, 2013 г. – с. 22, с. 295 - 11

2013г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Матеева-Байчева, В. Онтогенеза на сложното изречение в българския език. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. София, 2013 г. – с. 20, с. 22, с.53, с. 54, с. 295 - 11

2013г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Dimitrova, Denitsa. Das Zusammenwirken perzeptiver und produktiver Mechanismen bei der Perzeption im Prozess des kindlichen L2-Erwerbs (Eine Untersuchung der Vokalproduktion von Sprechern mit L1 Bulgarisch und L2 Deutsch im Alter von 7-9 Jahren). Dissertation. Sofia, 2013, с.64, с. 65, с. 162 - 11

2013г. - Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: Добрева, Е. ЛЕКЦИИ ПО УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ. Електронен модул. 2013 – http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=174 - 11

2013г. - Попова, В. Модата в езика. – В: Добрева Е. (ред.) Властта на медиите. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2003 Цитирано в: Христозова, Г. и др. Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България. Бургас: БСУ, 2013 – на с. 40 - 11

2013г. - Попова, В. Речевой портрет современного болгарского журналиста: аксиологический аспект. – Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, ФХН, Т. XIXa. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, 29–44 Цитирано в: Николова, М. Събирателност и политическа оценка (Върху материал от българския политически дискурс) – Годишник на ШУ Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ФХН, Т. XXIVa. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013, 162–191 – на с. 177, с. 185, с. 186, с. 189 - 11

2012г. - Popova, V., D. Bittner, N. Gagarina, M. Kuehnast. ASPECT BEFORE TENSE IN FIRST LANGUAGE ACQUISITION OF BULGARIAN, RUSSIAN, AND GERMAN Цитирано в: Kuehnast, M. Acquisition of negative imperatives in Bulgarian – implications for verbal aspect. – In: E. Labeau and I. Saddour (eds.).Tense, aspect and mood in first and second language acquisition. Cahiers Chronos, Volume: 24, New York : Rodopi, 2012. (ISSN: 18753043) - 11

2012г. - Попова В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Йосифова, Р. Движение и език. София: Издателство ЛЦР, 2012, 208 с. – на с. 60, с. 181 - 11

2012г. - Попова, В. Речевой портрет современного болгарского журналиста: аксиологический аспект – Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения. Тезисы выступлений. Электронный ресурс. URL:jf.spbu.ru.conference Цитирано в: Нестерова, Н. Г. Радиоведущий как субъект профессиональной массовой Коммуникации. Мова і культура, 2012, 178. – на с. 179, с. 183 - 11

2012г. - Попова, В., Д. Попов. Детските когнитивни метафори от холистично гледище. // В: Езикът – история и съвременност. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2002, 308-316. Цитирано в: Розалина Енгелс-Критидис – на с. 196 – Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012 - 11

2012г. - Попова В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Розалина Енгелс-Критидис – на с. 52; с. 67; с. 68; с. 78; с. 196 – Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012 - 11

2012г. - Попов, Д., Попова, В. За когнитивните метафори в детската реч. В: Съпоставително езикознание, 2002, кн. 2, с. 56–64. Цитирано в: Мирослава Вътова. ПРЕДСТАВИ ЗА ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЕ И ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (КОГНИТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ). Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2012 – на стр. 12, стр. 16, стр. 62. - 11

2011г. - Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: *Попов, Д. О концептуальной сущности метафор в когнитивной стилистике – В: Сборник “Стереотипность и творчество в тексте”. Перм, 2011, 133–142 – на с. 330. - 11

2011г. - Dimitar Popov, Velka Popova (Schumen), Kindersprache – Eine amuesante Zwischenwelt - vermeintliche Stilistik) - Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektive Цитирано в: Brzozowska, Dorota. Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektiven“. Zeitschrift fuer Slawistik: 2011/Vol. 56, No. 3, pp. 359-361. - 11

2011г. - Попова В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Стоянова, Ю.: Индивидуални вариации във вербалното развитие. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2009, 312 с., с. 13 Стоянова, Ю.: Ранно езиково развитие (От първите звукови комплекси до многословни изказвания). София: ЛЦ Ромел, 2011, 310 стр., с. 202; с. 250; с. 258 - 11

2011г. - Попова, В. Ролята на ономатопеите в ранната глаголна онтогенеза – Litera et Lingua. Пролет 2011 (Електронно списание на Факултета по славянски филологии на СУ), София, 2011 Цитирано в: Стоянова, Ю.: За психолингвистиката в този брой – Litera et Lingua. Пролет 2011 (Електронно списание на Факултета по славянски филологии на СУ), София, 2011. - http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/spring2011 - 11

2011г. - Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: Margarita Rumenova Raceva. JAZYKOVA ROZCESTI aneb PREKATKY NA CESTE KOMUNIKACE A JEJICH PREKONANI na materialu bulharskeho a ceskeho jazyka. DISERTACNI PRACE. Brno, 2011 – p. 7, p. 119 - is.muni.cz/th/282320/.../Jazykova_rozcesti.pdf. - 11

2011г. - Попова В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Margarita Rumenova Raceva. JAZYKOVA ROZCESTI aneb PREKATKY NA CESTE KOMUNIKACE A JEJICH PREKONANI na materialu bulharskeho a ceskeho jazyka. DISERTACNI PRACE. Brno, 2011 – p. 7, p. 119 - is.muni.cz/th/282320/.../Jazykova_rozcesti.pdf. - 11

2010г. - Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: Петрова, Красимира. Глагольные междометия в болгарском и русском языках. – 1st International Research Conference “Cognitive researches of modern time”, on-line conference, 25-30 March, 2010, Rostov-on-Don, Russian Federation, http://centrcultur.philos.rsu.ru/kise2010 – pages 169-185 // Когнитивные исследования на современном этапе. КИСЭ-2010. Материалы Первой Международной научной конференции (25-30 марта 2010г., Россия, Ростов-на-Дону). Отв.ред. Масалова С.И., Ростов-на-Дону, 2010, сс.198–208 – на с. 208 - 11

2010г. - Dimitar Popov, Velka Popova (Schumen), Kindersprache – Eine amuesante Zwischenwelt - vermeintliche Stilistik) - Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektive Цитирано в: Brzozowska, Dorota. Stylistyka 2010 – bilans i perspektywy. Sprawozdanie z konferencji. Tekst i dyskurs 4, 2011. s. 211 - 11

2009г. - Попов, Д., Попова, В. За когнитивните метафори в детската реч. В: Съпоставително езикознание, 2002, кн. 2, с. 56–64. Цитирано от: Мирослава Вътова. ПРЕДСТАВИ ЗА ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЕ И ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (КОГНИТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ). АВТОРЕФЕРАТна дисертация. Велико Търново, 2009 – на стр. 6, стр. 35 - 11

2009г. - Попова, В., Д. Попов. Програмата CLAN и приложението й в изследването на детската реч. // Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов. Шумен, 2004, том ІІ, 97-101. Цитирано в: Стоянова, Ю.: Индивидуални вариации във вербалното развитие. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2009, 312 с., с. 13; с. 47 - 11

2009г. - Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: Стоянова, Ю.: Индивидуални вариации във вербалното развитие. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2009, с. 76; с. 78 - 11

2009г. - Попова, В. Познавателните процеси в огледалото на метафората. - В: Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов и на проф. д-р Тодор Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет. (ред. К. Вачкова). Шумен, Унив. изд.”Еп. Константин Преславски”, 2001, 297 – 303. Цитирано в: Стоянова, Ю.: Езиково осъзнаване: ранна онтогенеза. Българска реч, Год. ХV/2009, кн. 3, 43 – 58: - 11

2009г. - Попова, В., Д. Попов. Езиковата компетенция като лингвистично понятие: аспекти на теорията. – Съпоставително езикознание. 2000, №. 2, 106–114. Цитирано в: Христозова, Г. Лингвистичната компетентност – същност и основни характеристики. – Български език и литература (електронна версия), 2009, № 3. http://liternet.bg/publish5/ghristozova/lingvistichnata.htm - 11

2009г. - Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цит. в Елена Иванова. Родена съм в Америка, но съм българче. В: Отговорността пред езика. Книга 3. Шумен, 2009 - с. 322, 324 - 11

2009г. - Попова В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Стоянова, Ю.: Езиково осъзнаване: ранна онтогенеза. Българска реч, Год. ХV/2009, кн. 3, 43-58 - 11

2008г. - Попова В. Експериментално изследване на детската граматика – В: Психолингвистични изследвания. Сборник в чест на проф. д-р Татяна Слама-Казаку (ред. Пенка Илиева-Балтова, Красимира Петрова). София, 2007 Цитирано в: Dumitrescu, M. Psycholinguistic studies. Papers in honour of prof.dr. Tatiana Slama-Cazacu – In: Romanoslavica XLIII. Editura Universitatii din Bucuresti, 2008, 309–311 – на с. 31 - 11

2007г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000 Цитирано от: ЮЛИЯ БУЛБА. УСВОЯВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ОТ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ – Педагогически Алманах (2007) Том 15 Брой 1 – на с.166 - 11

2007г. - Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: *Стоянова, Ю. Индивидуални вариации и езикова специфика в овладяването на първия език – Език и литература, 2007 - 11

2006г. - Попова В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Казаковская, Виктория Виладиевна. Вопросо-ответные единства в диалоге "взрослый - ребенок": на материале русского языка. Санкт-Петербург , 2006 (диссертация) - 11

2003г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието. развитието. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2000, 130 с. Рецензия на книгата: Юлияна Стоянова - на с. 117-121 - Съпоставително езикознание, 2003, кн. 1 - 11

2002г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието. Шумен. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2000, 130 с. Цитирано в: Димитър Попов.Kognitive Metaphern und naive Semiotik in der Kindersprache. - European Journal for Semiotic Studies. Transscientific Semiotics VII/VIII, vol. 14 (3,4). Wien•Budapest•Madrid•Perpignan. 2002, S. 609-620:s. 611 - 11

2002г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2000, 130 с. Рецензия на книгата: Cecilia Gutierrez - на с. 275 - Eslavistica Complutense, Vol. 2. Madrid, 2002 - 11

2002г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Юлияна Стоянова - на с. 319 – Ранните детски изказвания между прагматика, семантика и граматика. // Езикът: история и съвременност. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2002, 317-326 - 11

2001г. - В. Попова. Психолингвистика на развитието. Шумен. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2000, 130 с. Цитирано в: КНИГИ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ В РЕДАКЦИЯТА. BOOKS AND PERIODICALS RECEIVED. // СЪПОСТАВИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ, кн. 1, 2001 - 11

2001г. - Попова, В. Познавателните процеси в огледалото на метафората. // Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов и на проф. д-р Тодор Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет (ред. К. Вачкова). Шумен, 2001, с. 297-303 Цитирано в: Мариана Стефанова. Summa cum pietate studia literarum. Отговорността пред езика. Series linguistica anno jubileao 2001. Под ред. на К. Вачкова, Шуменски университет, Факултет за хуманитарни науки, Катедра по български език. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 304 с.; ISBN 954-577-116-X. // SLAVICA XXXI. ANNALES INSTITUTI SLAVICI UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS. DEBRECEN, 2001. c. 229. - 11

2001г. - Попова, В. Психолингвистика на развитието. Шумен. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2000, 130 с. Цитирано в: Уикипедия - http://bg.wikipedia.org/wiki - Изследване на детското езиково и говорно развитие в България - 11

Курсова работа
Мостра за разработване на курсова работа по дисциплината "Увод в общото езикознание"


Курсова работа по " Езикова типология" – мостра
Мостра за подготовка на курсовата работа по дисциплината " Езикова типология"


Самостоятелна работа
Инструкция за студентската самостоятелна работа по дисциплината "Увод в общото езикознание"